بخش دوم
جنگ تحمیلی
برکات جنگ تحمیلی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

برکات جنگ تحمیلی

برکات جنگ تحمیلی 

‏بدانید مادام که در احتیاجات صنایع پیشرفته، دست خود را پیش دیگران دراز‏‎ ‎‏کنید و به دریوزگی عمر را بگذرانید قدرت ابتکار و پیشرفت در اختراعات در شما‏‎ ‎‏شکوفا نخواهد شد. و به خوبی و عینیت دیدید که در این مدت کوتاه پس از‏‎ ‎‏تحریم اقتصادی همانها که از ساختن هرچیز خود را عاجز می دیدند و از راه‏‎ ‎‏انداختن کارخانه ها آنان را مأیوس می نمودند، افکار خود را به کار بستند و‏‎ ‎‏بسیاری از احتیاجات ارتش و کارخانه ها را خود رفع نمودند. و این جنگ و تحریم‏‎ ‎‏اقتصادی و اخراج کارشناسان خارجی، تحفه ای الهی بود که ما از آن غافل بودیم.‏‎ ‎‏اکنون اگر دولت و ارتش کالاهای جهانخواران را خود تحریم کنند و به کوشش و‏‎ ‎‏سعی در راه ابتکار بیفزایند، امید است که کشور خودکفا شود و از دریوزگی از‏‎ ‎‏دشمن نجات یابد.(148)‏

*  *  *

‏ ‏

‏دیدیم که بسیاری از کارخانه ها و وسایل پیشرفته مثل هواپیماها و دیگر چیزها‏‎ ‎‏که گمان نمی رفت متخصصینِ ایران قادر به راه انداختن کارخانه ها و امثال آن‏‎ ‎‏باشند و همه دستها را به سوی غرب یا شرق دراز کرده بودیم که متخصصین آنان‏‎ ‎‏اینها را به راه اندازند، در اثر محاصرۀ اقتصادی و جنگ تحمیلی، خود جوانان‏‎ ‎‏عزیز ما قطعات محل احتیاج را ساخته و با قیمتهای ارزانتر عرضه کرده و رفع‏‎ ‎‏احتیاج نمودند و ثابت کردند که اگر بخواهیم می توانیم.(149)‏

‏ ‏

*  *  *


کتابنگرشی موضوعی بر وصیتنامۀ سیاسی ـ الهی امام خمینی (س)صفحه 169

‎ ‎

کتابنگرشی موضوعی بر وصیتنامۀ سیاسی ـ الهی امام خمینی (س)صفحه 170