بخش دوم
قوای مسلح
استقامت در وفاداری به اسلام
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

استقامت در وفاداری به اسلام

استقامت در وفاداری به اسلام 

‏من به همۀ نیروهای مسلح در این پایان زندگی خاکی، وصیت مشفقانه می کنم‏‎ ‎‏که از اسلام که یگانه مکتب استقلال و آزادیخواهی است و خداوند متعال همه را‏‎ ‎‏با نور هدایت آن به مقام والای انسانی دعوت می کند، چنانچه امروز وفادارید در‏‎ ‎‏وفاداری استقامت کنید که شما را و کشور و ملت شما را از ننگ وابستگیها و‏‎ ‎‏پیوستگیها به قدرتهایی که همۀ شما را جز برای بردگی خویش نمی خواهند و‏‎ ‎‏کشور و ملت عزیزتان را عقب مانده و بازار مصرف و زیر بار ننگین ستم پذیری‏‎ ‎‏نگه می دارند نجات می دهد. و زندگی انسانی شرافتمندانه را ولو با مشکلات بر‏

کتابنگرشی موضوعی بر وصیتنامۀ سیاسی ـ الهی امام خمینی (س)صفحه 165

‏زندگانی ننگین بردگی اجانب ولو با رفاه حیوانی ترجیح دهید.(143)‏

*  *  *

‎ ‎

کتابنگرشی موضوعی بر وصیتنامۀ سیاسی ـ الهی امام خمینی (س)صفحه 166