بخش دوم
مسائل اقتصادی در نظام اسلامی
آثار و نتایج کلی سیاستهای رژیم گذشته
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

آثار و نتایج کلی سیاستهای رژیم گذشته

آثار و نتایج کلی سیاستهای رژیم گذشته 

‏شما اگر توجه نمایید و گرفتاریهای این جمهوری را در نظر بگیرید ـ از قبیل‏‎ ‎‏توطئه ها و تبلیغات دروغین و حملۀ مسلحانۀ خارج مرز و داخل، و نفوذ غیر قابل‏‎ ‎‏اجتناب گروههایی از مفسدان و مخالفان اسلام در تمام ارگانهای دولتی به قصد‏‎ ‎‏ناراضی کردن ملت از اسلام و حکومت اسلامی، و تازه کار بودن اکثر یا بسیاری از‏‎ ‎‏متصدیان امور و پخش شایعات دروغین از کسانی که از استفاده های کلان‏‎ ‎‏غیرمشروع بازمانده یا استفادۀ آنان کم شده، و کمبود چشمگیر قضات شرع و‏‎ ‎‏گرفتاریهای اقتصادی کمرشکن و اشکالات عظیم در تصفیه و تهذیب متصدیان‏‎ ‎‏چند میلیونی، و کمبود مردمان صالح کاردان و متخصص و دهها گرفتاری دیگر،‏‎ ‎‏که تا انسان وارد گود نباشد از آنها بیخبر است ـ و از طرفی اشخاص غرضمند‏‎ ‎‏سلطنت طلب سرمایه دار هنگفت که با رباخواری و سودجویی و با اخراج ارز و‏‎ ‎‏گرانفروشی به حد سرسام آور و قاچاق و احتکار، مستمندان و محرومان جامعه را‏‎ ‎‏تا حد هلاکت در فشار قرار داده و جامعه را به فساد می کشند، نزد شما آقایان به‏‎ ‎‏شکایت و فریبکاری آمده و گاهی هم برای باور آوردن و خود را مسلمان خالص‏‎ ‎‏نشان دادن به عنوان «سهم» مبلغی می دهند و اشک تمساح می ریزند و شما را‏‎ ‎‏عصبانی کرده به مخالفت برمی انگیزانند، که بسیاری از آنان با استفاده های نامشروع،‏‎ ‎‏خون مردم را می مکند و اقتصاد کشور را به شکست می کشند. اینجانب نصیحت‏

کتابنگرشی موضوعی بر وصیتنامۀ سیاسی ـ الهی امام خمینی (س)صفحه 154

‏متواضعانۀ برادرانه می کنم که آقایان محترم تحت تأثیر اینگونه شایعه سازیها قرار‏‎ ‎‏نگیرند و برای خدا و حفظ اسلام این جمهوری را تقویت نمایند.‏‏(129)‏

*  *  *

‏ ‏

‏وارد کردن کالاها از هر قماش و سرگرم کردن بانوان و مردان خصوصاً طبقۀ جوان،‏‎ ‎‏به اقسام اجناس وارداتی از قبیل ابزار آرایش و تزئینات و تجملات و بازیهای‏‎ ‎‏کودکانه و به مسابقه کشاندن خانواده ها و مصرفی بار آوردن هر چه بیشتر، که‏‎ ‎‏خود داستانهای غم انگیز دارد، و سرگرم کردن و به تباهی کشاندن جوانها که عضو‏‎ ‎‏فعال هستند با فراهم آوردن مراکز فحشا و عشرتکده ها، و دهها از این مصائب‏‎ ‎‏حساب شده، برای عقب نگهداشتن کشورهاست.(130)‏

*  *  *

‏ ‏

‏اضافه کنید بر آن تبلیغ دامنه دار در ترویج مراکز فساد و عشرتکده ها و مراکز قمار‏‎ ‎‏و لاتار و مغازه های فروش کالاهای تجملاتی و اسباب آرایش و بازیها و مشروبات‏‎ ‎‏الکلی بویژه آنچه از غرب وارد می شد. و در مقابل صدور نفت و گاز و مخازن دیگر،‏‎ ‎‏عروسکها و اسباب بازیها و کالاهای تجملی وارد می شد؛ و صدها چیزهایی که‏‎ ‎‏امثال من از آنها بی اطلاع هستیم. و اگر خدای نخواسته عمر رژیم سرسپرده و‏‎ ‎‏خانمان برانداز پهلوی ادامه پیدا می کرد، چیزی نمی گذشت که جوانان برومند ما‏‎ ‎‏ـ این فرزندان اسلام و میهن که چشم امید ملت به آنها است ـ با انواع دسیسه ها و‏‎ ‎‏نقشه های شیطانی به دست رژیم فاسد و رسانه های گروهی و روشنفکران غرب و‏‎ ‎‏شرقگرا از دست ملت و دامن اسلام رخت برمی بستند: یا جوانی خود را در مراکز‏‎ ‎‏فساد تباه می کردند؛ و یا به خدمت قدرتهای جهانخوار درآمده و کشور را به‏‎ ‎‏تباهی می کشاندند. خداوند متعال به ما و آنان منت گذاشت و همه را از شر‏‎ ‎‏مفسدین و غارتگران نجات داد.(131)‏

*  *  *


کتابنگرشی موضوعی بر وصیتنامۀ سیاسی ـ الهی امام خمینی (س)صفحه 155

‏غم انگیزتر اینکه آنان ملتهای ستمدیدۀ زیر سلطه را درهمه چیز عقب نگه داشته‏‎ ‎‏و کشورهایی مصرفی بار آوردند و به قدری ما را از پیشرفتهای خود و قدرتهای‏‎ ‎‏شیطانی شان ترسانده اند که جرأت دست زدن به هیچ ابتکاری نداریم و همه چیز‏‎ ‎‏خود را تسلیم آنان کرده و سرنوشت خود و کشورهای خود را به دست آنان سپرده‏‎ ‎‏و چشم و گوش بسته مطیع فرمان هستیم. و این پوچی و تهی مغزی مصنوعی‏‎ ‎‏موجب شده که در هیچ امری به فکر و دانش خود اتکا نکنیم و کورکورانه از شرق و‏‎ ‎‏غرب تقلید نماییم بلکه از فرهنگ و ادب و صنعت و ابتکار اگر داشتیم،‏‎ ‎‏نویسندگان و گویندگان غرب و شرقزدۀ بی فرهنگ، آنها را به باد انتقاد و مسخره‏‎ ‎‏گرفته و فکر و قدرت بومی ما را سرکوب و مأیوس نموده و می نمایند.(132)‏

*  *  *

‏ ‏

‏باید ملت غارت شده بدانند که در نیم قرن اخیر آنچه به ایران و اسلام ضربۀ‏‎ ‎‏مهلک زده است قسمت عمده اش از دانشگاهها بوده است. اگر دانشگاهها و مراکز‏‎ ‎‏تعلیم و تربیتِ دیگر با برنامه های اسلامی و ملی در راه منافع کشور به تعلیم و‏‎ ‎‏تهذیب و تربیت کودکان و نوجوانان و جوانان جریان داشتند، هرگز میهن ما در‏‎ ‎‏حلقوم انگلستان و پس از آن امریکا و شوروی فرو نمی رفت و هرگز قراردادهای‏‎ ‎‏خانه خراب کن بر ملت محروم غارتزده تحمیل نمی شد و هرگز پای مستشاران‏‎ ‎‏خارجی به ایران باز نمی شد و هرگز ذخائر ایران و طلای سیاه این ملت رنجدیده‏‎ ‎‏در جیب قدرتهای شیطانی ریخته نمی شد و هرگز دودمان پهلوی و وابسته های‏‎ ‎‏به آن اموال ملت را نمی توانستند به غارت ببرند و در خارج و داخل پارکها و ویلاها‏‎ ‎‏بر روی اجساد مظلومان بنا کنند و بانکهای خارج را از دسترنج این مظلومان پر‏‎ ‎‏کنند و صرف عیاشی و هرزگی خود و بستگان خود نمایند. اگر مجلس و دولت و‏‎ ‎‏قوۀ قضاییه و سایر ارگانها از دانشگاههای اسلامی و ملی سرچشمه می گرفت ملت‏‎ ‎‏ما امروز گرفتار مشکلات خانه برانداز نبود. و اگر شخصیتهای پاکدامن با گرایش‏‎ ‎‏اسلامی و ملی به معنای صحیحش، نه آنچه امروز در مقابل اسلام عرض اندام‏

کتابنگرشی موضوعی بر وصیتنامۀ سیاسی ـ الهی امام خمینی (س)صفحه 156

‏می کند، از دانشگاهها به مراکز قوای سه گانه راه می یافت، امروز ما غیر امروز، و‏‎ ‎‏میهن ما غیر این میهن، و محرومان ما از قید محرومیت رها، و بساط ظلم و‏‎ ‎‏ستمشاهی و مراکز فحشا و اعتیاد و عشرتکده ها که هر یک برای تباه نمودن نسل‏‎ ‎‏جوان فعال ارزنده کافی بود، در هم پیچیده و این ارث کشور بر باد ده و انسان‏‎ ‎‏برانداز به ملت نرسیده بود. و دانشگاهها اگر اسلامی ـ انسانی ـ ملی بود،‏‎ ‎‏می توانست صدها و هزارها مدرس به جامعه تحویل دهد؛ لکن چه غم انگیز و‏‎ ‎‏اسفبار است که دانشگاهها و دبیرستانها به دست کسانی اداره می شد و عزیزان ما‏‎ ‎‏به دست کسانی تعلیم و تربیت می دیدند که جز اقلیت مظلوم محرومی همه از‏‎ ‎‏غربزدگان و شرقزدگان با برنامه و نقشۀ دیکته شده در دانشگاهها کرسی داشتند؛‏‎ ‎‏و ناچار جوانان عزیز و مظلوم ما در دامن این گرگان وابسته به ابرقدرتها بزرگ‏‎ ‎‏شده و به کرسیهای قانونگذاری و حکومت و قضاوت تکیه می کردند، و بر وفق‏‎ ‎‏دستور آنان، یعنی رژیم ستمگر پهلوی عمل می کردند. اکنون بحمدالله تعالی‏‎ ‎‏دانشگاه از چنگال جنایتکاران خارج شده. و بر ملت و دولت جمهوری اسلامی‏‎ ‎‏است در همۀ اعصار، که نگذارند عناصر فاسد دارای مکتبهای انحرافی یا گرایش‏‎ ‎‏به غرب و شرق در دانشسراها و دانشگاهها و سایر مراکز تعلیم و تربیت نفوذ کنند‏‎ ‎‏و از قدم اول جلوگیری نمایند تا مشکلی پیش نیاید و اختیار از دست نرود. و‏‎ ‎‏وصیت اینجانب به جوانان عزیز دانشسراها و دبیرستانها و دانشگاهها آن است که‏‎ ‎‏خودشان شجاعانه در مقابل انحرافات قیام نمایند تا استقلال و آزادی خود و‏‎ ‎‏کشور و ملت خودشان مصون باشد.(133)‏‎[1]‎

*  *  *

‎ ‎

کتابنگرشی موضوعی بر وصیتنامۀ سیاسی ـ الهی امام خمینی (س)صفحه 157

  • رجوع شود به فیش شماره 73.