بخش دوم
مؤسسات اجتماعی و فرهنگی
تبلیغات و رسانه های گروهی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

تبلیغات و رسانه های گروهی

تبلیغات و رسانه های گروهی 

‏وصیت اینجانب به وزارت ارشاد در همۀ اعصار خصوصاً عصر حاضر که ویژگی‏‎ ‎‏خاصی دارد، آن است که برای تبلیغ حق مقابل باطل و ارائۀ چهرۀ حقیقی‏‎ ‎‏جمهوری اسلامی کوشش کنند. ما اکنون، در این زمان که دست ابرقدرتها را از‏‎ ‎‏کشور خود کوتاه کردیم، مورد تهاجم تبلیغاتی تمام رسانه های گروهی وابسته به‏‎ ‎‏قدرتهای بزرگ هستیم. چه دروغها و تهمتها که گویندگان و نویسندگان وابسته‏‎ ‎‏به ابرقدرتها به این جمهوری اسلامی نوپا نزده و نمی زنند. مع الأسف اکثر‏‎ ‎‏دولتهای منطقۀ اسلامی که به حکم اسلام باید دست اخوت به ما دهند، به‏‎ ‎‏عداوت با ما و اسلام برخاسته اند و همه در خدمت جهانخواران از هر طرف به ما‏‎ ‎‏هجوم آورده اند. و قدرت تبلیغاتی ما بسیار ضعیف و ناتوان است و می دانید که‏‎ ‎‏امروز جهان روی تبلیغات می چرخد. و با کمال تأسف، نویسندگان به اصطلاح‏‎ ‎‏روشنفکر که به سوی یکی از دو قطب گرایش دارند، به جای آنکه در فکر استقلال‏‎ ‎‏و آزادی کشور و ملت خود باشند، خودخواهیها و فرصت طلبیها و انحصارجوییها‏‎ ‎‏به آنان مجال نمی دهد که لحظه ای تفکر نمایند و مصالح کشور و ملت خود را در‏‎ ‎‏نظر بگیرند، و مقایسۀ بین آزادی و استقلال را در این جمهوری با رژیم ستمگر‏‎ ‎‏سابق نمایند و زندگی شرافتمندانۀ ارزنده را توأم با بعض آنچه را که از دست‏‎ ‎‏داده اند، که رفاه و عیشزدگی است، با آنچه از رژیم ستمشاهی دریافت می کردند‏‎ ‎‏توأم با وابستگی و نوکرمآبی و ثناجویی و مداحی از جرثومه های فساد و معادن‏‎ ‎‏ظلم و فحشا بسنجند؛ و از تهمتها و نارواها به این جمهوری تازه تولد یافته دست‏‎ ‎‏بکشند و با ملت و دولت در صف واحد بر ضد طاغوتیان و ستم پیشگان زبانها و‏‎ ‎‏قلمها را به کار بگیرند.‏

‏     و مسئلۀ تبلیغ تنها به عهدۀ وزارت ارشاد نیست بلکه وظیفۀ همۀ دانشمندان‏‎ ‎‏و گویندگان و نویسندگان و هنرمندان است. باید وزارت خارجه کوشش کند تا‏‎ ‎‏سفارتخانه ها نشریات تبلیغی داشته باشند و چهرۀ نورانی اسلام را برای جهانیان‏‎ ‎‏روشن نمایند؛ که اگر این چهره با آن جمال جمیل که قرآن و سنت در همۀ ابعاد‏

کتابنگرشی موضوعی بر وصیتنامۀ سیاسی ـ الهی امام خمینی (س)صفحه 125

‏به آن دعوت کرده از زیر نقاب مخالفان اسلام و کج فهمیهای دوستان خودنمایی‏‎ ‎‏نماید، اسلامْ جهانگیر خواهد شد و پرچم پرافتخار آن در همه جا به اهتزاز‏‎ ‎‏خواهد آمد. چه مصیبت بار و غم انگیز است که مسلمانان متاعی دارند که از صدر‏‎ ‎‏عالم تا نهایت آن نظیر ندارد، نتوانسته اند این گوهر گرانبها را که هر انسانی به‏‎ ‎‏فطرت آزاد خود طالب آن است عرضه کنند؛ بلکه خود نیز از آن غافل و به آن‏‎ ‎‏جاهلند و گاهی از آن فراری اند.(85)‏

*  *  *

‏ ‏

‏از توطئه های مهمی که در قرن اخیر، خصوصاً در دهه های معاصر، و بویژه پس از‏‎ ‎‏پیروزی انقلاب آشکارا به چشم می خورد، تبلیغات دامنه دار با ابعاد مختلف برای‏‎ ‎‏مأیوس نمودن ملتها و خصوص ملت فداکار ایران از اسلام است. گاهی ناشیانه و با‏‎ ‎‏صراحت به اینکه احکام اسلام که 1400 سال قبل وضع شده است نمی تواند در‏‎ ‎‏عصر حاضر کشورها را اداره کند، یا آنکه اسلام یک دین ارتجاعی است و با هر‏‎ ‎‏نوآوری و مظاهر تمدن مخالف است، و در عصر حاضر نمی شود کشورها از تمدن‏‎ ‎‏جهانی و مظاهر آن کناره گیرند، و امثال این تبلیغات ابلهانه و گاهی موذیانه و‏‎ ‎‏شیطنت آمیز به گونۀ طرفداری از قداست اسلام که اسلام و دیگر ادیان الهی سر و‏‎ ‎‏کار دارند با معنویات و تهذیب نفوس و تحذیر از مقامات دنیایی و دعوت به ترک‏‎ ‎‏دنیا و اشتغال به عبادات و اذکار و ادعیه که انسان را به خدای تعالی نزدیک و از‏‎ ‎‏دنیا دور می کند، و حکومت و سیاست و سررشته داری برخلاف آن مقصد و‏‎ ‎‏مقصود بزرگ و معنوی است، چه اینها تمام برای تعمیر دنیا است و آن مخالف‏‎ ‎‏مسلک انبیای عظام است! و مع الأسف تبلیغ به وجه دوم در بعض از روحانیان و‏‎ ‎‏متدینان بیخبر از اسلام تأثیر گذاشته که حتی دخالت در حکومت و سیاست را به‏‎ ‎‏مثابۀ یک گناه و فسق می دانستند و شاید بعضی بدانند! و این فاجعۀ بزرگی است‏‎ ‎‏که اسلام مبتلای به آن بود.(86)‏

*  *  *


کتابنگرشی موضوعی بر وصیتنامۀ سیاسی ـ الهی امام خمینی (س)صفحه 126

‏رادیو و تلویزیون و مطبوعات و سینماها و تئأترها از ابزارهای مؤثر تباهی و تخدیر‏‎ ‎‏ملتها، خصوصاً نسل جوان بوده است. در این صد سال اخیر بویژه نیمۀ دوم آن،‏‎ ‎‏چه نقشه های بزرگی از این ابزار، چه در تبلیغ ضد اسلام و ضد روحانیت‏‎ ‎‏خدمتگزار، و چه در تبلیغ استعمارگران غرب و شرق، کشیده شد و از آنها برای‏‎ ‎‏درست کردن بازار کالاها خصوصاً تجملی و تزئینی از هر قماش، از تقلید در‏‎ ‎‏ساختمانها و تزئینات و تجملات آنها و تقلید در اجناس نوشیدنی و پوشیدنی و‏‎ ‎‏در فرم آنها استفاده کردند، به طوری که افتخار بزرگِ فرنگی مآب بودن در تمام‏‎ ‎‏شئون زندگی از رفتار و گفتار و پوشش و فرم آن بویژه در خانمهای مرفه یا نیمه‏‎ ‎‏مرفه بود، و در آداب معاشرت و کیفیت حرف زدن و به کار بردن لغات غربی در‏‎ ‎‏گفتار و نوشتار به صورتی بود که فهم آن برای بیشتر مردم غیرممکن، و برای‏‎ ‎‏همردیفان نیز مشکل می نمود! فیلمهای تلویزیون از فرآورده های غرب یا شرق‏‎ ‎‏بود که طبقۀ جوان زن و مرد را از مسیر عادی زندگی و کار و صنعت و تولید و‏‎ ‎‏دانش منحرف و به سوی بیخبری از خویش و شخصیت خود و یا بدبینی و‏‎ ‎‏بدگمانی به همه چیز خود و کشور خود، حتی فرهنگ و ادب و مآثر پر ارزشی که‏‎ ‎‏بسیاری از آن با دست خیانتکار سودجویان، به کتابخانه ها و موزه های غرب و‏‎ ‎‏شرق منتقل گردیده است. ‏

‏     مجله ها با مقاله ها و عکسهای افتضاح بار و أسف انگیز، و روزنامه ها با‏‎ ‎‏مسابقات در مقالات ضدفرهنگی خویش و ضداسلامی با افتخار، مردم بویژه‏‎ ‎‏طبقۀ جوان مؤثر را به سوی غرب یا شرق هدایت می کردند. اضافه کنید بر آن‏‎ ‎‏تبلیغ دامنه دار در ترویج مراکز فساد و عشرتکده ها و مراکز قمار و لاتار و‏‎ ‎‏مغازه های فروش کالاهای تجملاتی و اسباب آرایش و بازیها و مشروبات الکلی‏‎ ‎‏بویژه آنچه از غرب وارد می شد. و در مقابل صدور نفت و گاز و مخازن دیگر،‏‎ ‎‏عروسکها و اسباب بازیها و کالاهای تجملی وارد می شد؛ و صدها چیزهایی که‏‎ ‎‏امثال من از آنها بی اطلاع هستیم. و اگر خدای نخواسته عمر رژیم سرسپرده و‏‎ ‎‏خانمان برانداز پهلوی ادامه پیدا می کرد، چیزی نمی گذشت که جوانان برومند ما‏

کتابنگرشی موضوعی بر وصیتنامۀ سیاسی ـ الهی امام خمینی (س)صفحه 127

‏ـ این فرزندان اسلام و میهن که چشم امید ملت به آنها است ـ با انواع دسیسه ها و‏‎ ‎‏نقشه های شیطانی به دست رژیم فاسد و رسانه های گروهی و روشنفکران غرب و‏‎ ‎‏شرقگرا از دست ملت و دامن اسلام رخت برمی بستند: یا جوانی خود را در مراکز‏‎ ‎‏فساد تباه می کردند؛ و یا به خدمت قدرتهای جهانخوار درآمده و کشور را به‏‎ ‎‏تباهی می کشاندند. خداوند متعال به ما و آنان منت گذاشت و همه را از شر‏‎ ‎‏مفسدین و غارتگران نجات داد.‏

‏     اکنون وصیت من به مجلس شورای اسلامی در حال و آینده و رئیس جمهور و‏‎ ‎‏رؤسای جمهور مابعد و به شورای نگهبان و شورای قضایی و دولت در هر زمان،‏‎ ‎‏آن است که نگذارند این دستگاههای خبری و مطبوعات و مجله ها از اسلام و‏‎ ‎‏مصالح کشور منحرف شوند. و باید همه بدانیم که آزادی به شکل غربی آن، که‏‎ ‎‏موجب تباهی جوانان و دختران و پسران می شود، از نظر اسلام و عقل محکوم‏‎ ‎‏است. و تبلیغات و مقالات و سخنرانیها و کتب و مجلات برخلاف اسلام و عفت‏‎ ‎‏عمومی و مصالح کشور حرام است. و بر همۀ ما و همۀ مسلمانان جلوگیری از آنها‏‎ ‎‏واجب است. و از آزادیهای مخرب باید جلوگیری شود. و از آنچه در نظر شرع حرام‏‎ ‎‏و آنچه برخلاف مسیر ملت و کشور اسلامی و مخالف با حیثیت جمهوری اسلامی‏‎ ‎‏است به طور قاطع اگر جلوگیری نشود، همه مسئول می باشند. و مردم و جوانان‏‎ ‎‏حزب اللهی اگر برخورد به یکی از امور مذکور نمودند به دستگاههای مربوطه‏‎ ‎‏رجوع کنند و اگر آنان کوتاهی نمودند، خودشان مکلف به جلوگیری هستند.‏‎ ‎‏خداوند تعالی مددکار همه باشد.(87)‏

*  *  *

‏ ‏

‏من اکنون به ملتهای شریف ستمدیده و به ملت عزیز ایران توصیه می کنم که از‏‎ ‎‏این راه مستقیم الهی که نه به شرقِ ملحد و نه به غربِ ستمگرِ کافر وابسته است،‏‎ ‎‏بلکه به صراطی که خداوند به آنها نصیب فرموده است محکم و استوار و متعهد و‏‎ ‎‏پایدارْ پایبند بوده، و لحظه‏‏[‏‏ای‏‏] ‏‏از شکر این نعمت غفلت نکرده و دستهای ناپاک‏

کتابنگرشی موضوعی بر وصیتنامۀ سیاسی ـ الهی امام خمینی (س)صفحه 128

‏عمال ابرقدرتها، چه عمال خارجی و چه عمال داخلی بدتر از خارجی، تزلزلی در‏‎ ‎‏نیت پاک و ارادۀ آهنین آنان رخنه نکند؛ و بدانند که هرچه رسانه های گروهی‏‎ ‎‏عالم و قدرتهای شیطانی غرب و شرق اشتلم می زنند دلیل بر قدرت الهی آنان‏‎ ‎‏است.(88)‏

*  *  *


کتابنگرشی موضوعی بر وصیتنامۀ سیاسی ـ الهی امام خمینی (س)صفحه 129

‎ ‎

کتابنگرشی موضوعی بر وصیتنامۀ سیاسی ـ الهی امام خمینی (س)صفحه 130