فهارس
فهرست منابع
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

فهرست منابع

فهرست منابع

متن:

اردبیلی، عبدالغنی؛ تقریرات فلسفه؛ چ 1، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س)،‎ ‎1381 ش.

خمینی، روح الله  [امام]؛ آداب الصلوة؛ چ 1، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س)،‎ ‎1370 ش.

ـــــــــــــــــــــ ؛ التعلیقة علی الفوائد الرضویة؛ چ 1، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‎ ‎خمینی(س)، 1375 ش.

ـــــــــــــــــــــ ؛ الطلب والارادة؛ چ 1، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س)،‎ ‎1379 ش.

ـــــــــــــــــــــ ؛ تعلیقات علی شرح فصوص الحکم و مصباح الانس؛ چ 2، مؤسسه پاسدار‎ ‎اسلام، 1410 ق.

ـــــــــــــــــــــ ؛ تفسیر سورۀ حمد؛ چ 1، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س)،‎ ‎1375 ش.

ـــــــــــــــــــــ ؛ چهل حدیث؛ چ 1، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س)،‎ ‎1371 ش.

ـــــــــــــــــــــ ؛ سرالصلوة؛ چ 1، مؤسسـه تنظیـم و نشر آثـار امـام خمینـی(س)، ‎ ‎1369 ش.


کتابتوحید از دیدگاه امام خمینی (س) (ج. 2)صفحه 1343

ـــــــــــــــــــــ ؛ شرح حدیث جنود عقل و جهل؛ چ 1، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‎ ‎خمینی(س)، 1377 ش.

ـــــــــــــــــــــ ؛ شرح دعاء السحر؛ چ 1، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س)،‎ ‎1374 ش.

ـــــــــــــــــــــ ؛ طلب و اراده؛ (ترجمه و شرح سید احمد فهری)، مرکز انتشارات علمی‎ ‎و فرهنگی، 1362 ش.

ـــــــــــــــــــــ ؛ کشف اسرار؛ قم: انتشارات مصطفوی.

ـــــــــــــــــــــ ؛ مصباح الهدایة الی الخلافة و الولایة؛ چ 1، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‎ ‎خمینی(س)، 1373 ش.

مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س)؛ صحیفه امام (مجموعه 22 جلدی)؛ چ 1،‎ ‎1378 ش.

‏ ‏

پاورقی:

حرّ العاملی، محمد بن حسن؛ اثبات الهداة بالنصوص و المعجزات؛ قم: دارالکتب الاسلامیة.‎ ‎افلوطین؛ اثولوجیا؛ تحقیق: عبدالرحمان بدوی؛ چ 1، قم: انتشارات بیدار، 1413 ق.

احمد بن علی بن ابی طالب طبرسی؛ الاحتجاج؛ تحقیق: ابراهیم بهادری و محمدهادی به؛‎ ‎چ 1، قم: انتشارات اسوه، 1413 ق.

غزالی، ابوحامد؛ احیاء علوم الدین؛ چ 1، بیروت: دارالهادی، 1412 ق.

محمد بن محمد بن النعمان المفید؛ الاختصاص؛ تصحیح و تعلیق: علی اکبر غفاری؛ قم:‎ ‎مؤسسۀ نشر اسلامی.

محمد العاملی، بهاءالدین؛ اربعین؛ چاپ سنگی، 1274 ق.

سبزواری، هادی بن مهدی (حاج ملاّ)؛ اسرار الحکم؛ تصحیح و تعلیق: ابراهیم میانجی؛‎ ‎چ 2، تهران: کتابفروشی اسلامیة، 1362 ش.

آملی، حیدر؛ اسرارالشریعة و انوارالطریقة و اطوارالحقیقة؛ مقدمه و تصحیح: محمد خواجوی؛‎ ‎تهران: مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی، 1362 ق.


کتابتوحید از دیدگاه امام خمینی (س) (ج. 2)صفحه 1344

ملکی تبریزی، میرزا جواد؛ اسرارالصلاة؛ تهران: کتابفروشی فرهومند، 1391 ق.

صدرالدین محمد بن ابراهیم شیرازی؛ الاسفار الاربعة؛ چ 2، قم: انتشارات مصطفوی.

حسین بن عبدالله بن سینا؛ الاشارات و التنبیهات؛ (ضمن شرح اشارات)، چ 2، دفتر نشر‎ ‎کتاب، 1403 ق.

عبدالرّزاق کاشانی، کمال الدین؛ اصطلاحات الصوفیة؛ تحقیق و تعلیق؛ محمد کمال ابراهیم‎ ‎جعفر، چ 2، قم: انتشارات بیدار، 1370 ش.

محمد بن یعقوب کلینی؛ الاصول فی الکافی؛ تهران: دارالکتب الاسلامیة، 1388 ق.

محمد بن علی بن بابویه قمی (صدوق)؛ الاعتقادات؛ قم: مرکز نشر کتاب، 1370 ق.

محمد بن عمر رازی؛ اعتقادات فرق المسلمین و المشرکین؛ مصر: چاپ مکتبة الکلیات‎ ‎الازهریة.

سید رضی الدین علی بن طاوس؛ اقبال الاعمال؛ چاپ سنگی، تهران: دارالکتب‎ ‎الاسلامیة، 1349 ش.

ـــــــــــــــــــــ ؛ اقبال الاعمال؛ تحقیق جواد قیّومی اصفهانی؛ قم:‎ ‎مکتب الاعلام الاسلامی، 1400 هـ . ق.

دهخدا، علی اکبر؛ امثال و حکم؛ تهران: امیرکبیر، 1357 ش.

عزیزالدین بن محمد نسفی؛ الانسان الکامل؛ تصحیح: ماژیران موله؛ چ 3، تهران: زبان و‎ ‎فرهنگ ایران، 1371 ش.

شیخ عبدالکریم جبیلی؛ الانسان الکامل؛ قاهره: مکتبة و مطبعة مصطفی الحلبی، 1390 ق.‎ ‎شاه آبادی، محمدعلی؛ الانسان و الفطرة؛ (ضمن مجموعۀ رشحات البحار).

محیی الدین بن عربی؛ انشاءالدوائر؛ مطبعة بریل، 1339 ق.

مولی عبدالله زنوزی؛ انوار جلیة؛ تهران: انتشارات امیر کبیر، 1371 ش.

میر محمدباقر بن محمد استرآبادی (میرداماد)؛ الایقاظات؛ (ضمن قبسات).

مجلسی، محمدباقر؛ بحارالانوار؛ بیروت: مؤسسة الوفاء، 1403 ق.

بحرانی، هاشم؛ البرهان فی تفسیر القرآن؛ قم: مؤسسۀ مطبوعاتی اسماعیلیان.

محمد بن حسن بن فروخ صفار؛ بصائرالدرجات؛ تصحیح و تعلیق: میرزا حسن کوچه باغی؛‎ ‎


کتابتوحید از دیدگاه امام خمینی (س) (ج. 2)صفحه 1345

تهران: منشورات اعلمی، 1362 ش.

قمی، سعید (قاضی)؛ البوارق الملکوتیة؛ نسخۀ خطی کتابخانه مجلس شورای اسلامی،‎ ‎ش 1207.

گنابادی، سلطان محمد؛ بیان السعادة؛ چ 2، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.

محیی الدین بن عربی؛ التجلیات الالهیة؛ تحقیق: عثمان یحیی؛ تهران: مرکز نشر دانشگاهی،‎ ‎1367 ش.

قمشه ای، محمدرضا؛ تحقیق در مباحث ولایت کلیه؛ تعلیق و تصحیح: سید جلال الدین‎ ‎آشتیانی؛ (همراه رسائل قیصری)، 1357 ش.

ابوالحسن بهمنیار بن مرزبان؛ التحصیل؛ تصحیح و تعلیق: مرتضی مطهری؛ چ 2، تهران:‎ ‎انتشارات دانشگاه تهران، 1375 ش.

فیض کاشانی، ملا محسن؛ تفسیر صافی؛ بیروت: مؤسسة الاعلمی.

محمد بن مسعود عیاشی؛ تفسیر عیّاشی؛ تهران: مکتبة العلمیة الاسلامیة، 1380 ق.

صدرالدین محمد بن ابراهیم شیرازی؛ تفسیر القرآن الکریم؛ قم: انتشارات بیدار، 1364 ق.‎ ‎محیی الدین بن عربی (منسوب)؛ تفسیر القرآن الکریم (تأویلات)؛ تحقیق: مصطفی غالب؛‎ ‎چ 2، تهران: انتشارات ناصر خسرو، 1368 ش.

فخر رازی؛ التفسیر الکبیر؛ چ 3، قم: انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، 1411 ق.

عبد علی بن جمعه عروسی حویزی؛ تفسیر نور الثقلین؛ تصحیح و تعلیق: سید هاشم رسولی‎ ‎محلاتی؛ چ 4، قم: مؤسسه اسماعیلیان، 1412 ق.

محمدباقر بن محمدحسینی استرآبادی (میرداماد)؛ التقدیسات؛ نسخۀ خطی کتابخانه‎ ‎مجلس شورای اسلامی.

سهروردی، شهاب الدین یحیی؛ التلویحات اللوحیة و العرشیة؛ (ضمن مجموعۀ آثار و‎ ‎مصنفات شیخ اشراق)، تصحیح: هانری کربن؛ چ 2، تهران: مؤسسۀ مطالعات و‎ ‎تحقیقات فرهنگی، 1372 ش.

صائن الدین علی بن محمد الترکة؛ تمهید القواعد؛ تصحیح: سید جلال الدین آشتیانی؛‎ ‎تهران: انجمن حکمت و فلسفۀ ایران، 1360 ش.


کتابتوحید از دیدگاه امام خمینی (س) (ج. 2)صفحه 1346

محمد بن علی بن بابویه قمی (صدوق)؛ التوحید؛ تصحیح و تعلیق: سید هاشم حسینی؛‎ ‎تهران: مکتبة الصدوق، 1391 ق.

توضیح الملل؛ ترجمۀ مصطفی بن خالقداد؛ مقدمه و تصحیح: سید محمدرضا جلالی‎ ‎نائینی؛ تهران: مطبعۀ اقبال، 1373 ش.

آملی، حیدر؛ جامع الاسرار و منبع الانوار؛ تصحیح و مقدمه: هانری کربن و عثمان اسماعیل‎ ‎یحیی؛ چ 2، انتشارات علمی و فرهنگی ایران شناسی فرانسه، 1368 ش.

محمد بن حسن حرّ عاملی؛ الجواهر السنیة.

حسن بن یوسف حلّی (علامة)؛ الجوهر النضید فی شرح منطق التجرید؛ قم: انتشارات بیدار،‎ ‎1413 ق.

سهروردی، شهاب الدین یحیی؛ حکمة الاشراق؛ (ضمن مجموعۀ مصنفات شیخ اشراق)،‎ ‎تصحیح: هانری کربن؛ تهران: انتشارات مؤسسۀ مطالعات و تحقیقات فرهنگی،‎ ‎1372 ش.

محمد بن علی بن بابویه قمی (صدوق)؛ الخصال؛ قم: مؤسسۀ نشر آثار اسلامی،‎ ‎1362 ش.

محمود بن مسعود بن مصلح کازرونی فارسی؛ درة التاج؛ تصحیح: محمد مشکاة؛ چ 2،‎ ‎انتشارات حکمت، 1365 ش.

جلال الدین عبدالرحمان سیوطی؛ الدرالمنثور؛ قم: منشورات مکتبة آیة الله مرعشی نجفی،‎ ‎1404 ق.

دیوان امیرالمؤمنین علیه السلام؛ قم: انتشارات ارومیّه.

حسین بن عبدالله بن سینا؛ رسائل؛ قم: انتشارات بیدار، 1400 ق.

صدرالدین محمد بن ابراهیم شیرازی؛ رسالة الحدوث؛ (ضمن مجموعۀ رسائل)، چاپ‎ ‎سنگی، انتشارات مصطفوی.

شاه آبادی، محمدعلی؛ رشحات البحار؛ تهران: نهضت زنان مسلمان.

محمد بن یعقوب کلینی؛ الروضة فی الکافی؛ تهران: دارالکتب الاسلامیة، 1348 ش.

صدرالدین محمد بن ابراهیم شیرازی؛ سه رساله؛ مطبعه جامعة مشهد، 1352 ش.


کتابتوحید از دیدگاه امام خمینی (س) (ج. 2)صفحه 1347

خواجه نصیرالدین طوسی؛ شرح الاشارات و التنبیهات؛ چ 2، دفتر نشر کتاب، 1403 ق.

صدرالدین محمد بن ابراهیم شیرازی؛ شرح اصول کافی؛ تهران: مکتبة محمودی،‎ ‎1391 ق.

قمی، سعید (قاضی)؛ شرح التوحید؛ تصحیح و تعلیق: نجفقلی حبیبی؛ چ 1، تهران: وزارت‎ ‎فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1415 ق.

شیرازی، قطب الدین؛ شرح حکمة الاشراق؛ قم: انتشارات بیدار.

عبدالرزاق کاشانی، کمال الدین؛ شرح فصوص الحکم؛ چ 4، قم: انتشارات بیدار، 1370 ش.‎ ‎محمد داود بن محمود قیصری؛ شرح فصوص الحکم؛ افست، چاپ سنگی، قم: انتشارات‎ ‎بیدار، 1363 ش.

لاهیجی (فیّاض)، عبدالرزاق؛ شرح گلشن راز؛ تهران: کتابفروشی محمودی.

مطهری، مرتضی؛ شرح مختصر منظومه؛ تهران: انتشارات حکمت، 1361 ش.

ابوجعفر محمد بن محمد رازی؛ شرح المطالع؛ چاپ سنگی، قم: انتشارات کتبی نجفی.

مسعود بن عمر بن عبدالله تفتازانی؛ شرح مقاصد؛ تحقیق و تعلیق: عبدالرحمان عمره؛ چ 1،‎ ‎قم: انتشارات رضی، 1370 ش.

آشتیانی، جلال الدین؛ شرح مقدمه قیصری بر فصوص الحکم؛ قم: دفتر تبلیغات اسلامی،‎ ‎1370 ش.

سبزواری، هادی بن مهدی (حاج ملاّ)؛ شرح المنظومه؛ چ 6، قم: انتشارات علامه،‎ ‎1369 ش.

ـــــــــــــــــــــ ؛ شرح المنظومه؛ تهران: انتشارات ناب.

جرجانی، شریف؛ شرح المواقف؛ چ 1، قم: انتشارات رضی، 1412 ق.

ابن ابی الحدید؛ شرح نهج البلاغه؛ تحقیق: محمد ابوالفضل ابراهیم؛ دارالاحیاء الکتب‎ ‎العربیة، 1378 ق.

صدرالدین محمد بن ابراهیم شیرازی؛ شرح الهدایة الاثیریة؛ چاپ سنگی.

خواجه نصیرالدین طوسی و فخرالدین رازی؛ شرحی الاشارات؛ قم: مکتبة آیة الله مرعشی،‎ ‎1404 ق.


کتابتوحید از دیدگاه امام خمینی (س) (ج. 2)صفحه 1348

حسین بن عبدالله بن سینا؛ شفا؛ قم: مکتبة آیة الله مرعشی، 1405 ق.

ـــــــــــــــــــــ ؛ شفا (طبیعیات)؛ چاپ سنگی، قم: انتشارات بیدار.

ـــــــــــــــــــــ ؛ شفا (الهیات)؛ چاپ سنگی، قم: انتشارات بیدار.

لاهیجی (فیاض)، عبدالرزاق؛ شوارق الالهام؛ چاپ سنگی، اصفهان: انتشارات مهدوی.

صدرالدین محمد بن ابراهیم شیرازی؛ شواهد الربوبیة؛ تصحیح و تعلیق: سید جلال الدین‎ ‎آشتیانی؛ تهران: مرکز نشر دانشگاهی.

محمد بن اسماعیل نجاری؛ الصحیح؛ دمشق: الیمامة للطباعة و النشر و التوزیع و دارابن‎ ‎کثیر، 1410 ق.

مسلم بن حجّاج نیشابوری؛ الصحیح؛ بیروت: دارالفکر، 1412 ق.

علی بن الحسین (امام زین العابدین)؛ صحیفۀ سجادیه؛ قم: مؤسسه نشر اسلامی،‎ ‎1378 ش.

فیض کاشانی، ملا محسن؛ علم الیقین؛ قم: انتشارات بیدار، 1358 ش.

محمد بن علی بن ابراهیم احسائی (ابن جمهور)؛ عوالی اللئالی؛ تحقیق: مجتبی عراقی؛ قم:‎ ‎مطبعة سید الشهداء، 1403 ق.

محمد بن علی بن بابویه قمی (صدوق)؛ عیون اخبار الرضا(ع)؛ قم: دارالعلم، 1377 ق.

آمدی، عبدالواحد؛ غررالحکم و دررالکلم؛ تهران: دانشگاه تهران، 1366 ش.

ـــــــــــــــــــــ ؛ غررالحکم و دررالکلم؛ ترجمۀ محمدعلی انصاری.

محیی الدین بن عربی؛ الفتوحات المکیّة؛ بیروت: دارالاحیاء التراث العربی، دارصادر.

ـــــــــــــــــــــ ؛ الفتوحات المکیّة؛ تحقیق و تقدیم: عثمان یحیی؛ قاهره: الهیئة المصریة‎ ‎العامة للکتاب، 1392 ق.

محمد بن یعقوب کلینی؛ الفروع فی الکافی؛ تهران: دارالکتب الاسلامیة، 1367 ش.

فارابی، ابونصر؛ فصوص الحکم؛ تحقیق: شیخ محمدحسن آل یاسین؛ قم: انتشارات بیدار،‎ ‎1405 ق.

محیی الدین بن عربی؛ فصوص الحکم؛ تعلیق: ابوالعلاء عفیفی؛ چ 2، تهران: انتشارات‎ ‎الزهراء، 1370 ش.


کتابتوحید از دیدگاه امام خمینی (س) (ج. 2)صفحه 1349

محمدحسین بن عبدالرحیم اصفهانی؛ الفصول الغرویة فی الاصول الفقهیة؛ چاپ سنگی، قم:‎ ‎دارالاحیاء العلوم الاسلامیة، 1404 ق.

سید علی بن طاوس؛ فلاح السائل؛ قم: انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی.

احمد محمود صبحی؛ فی علم الکلام؛ بیروت: دارالنهضة العربیة، 1405 ق.

مولوی (بلخی)، جلال الدین محمد بن محمد؛ فیه ما فیه؛ تهران: امیرکبیر، 1362 ش.

میر محمدباقر بن محمد استرآبادی (میرداماد)؛ قبسات؛ به اهتمام دکتر مهدی محقق؛‎ ‎چ 2، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 1374 ش.

محمود بن عمر زمخشری؛ الکشاف فی تفسیر القرآن؛ دارالفکر، 1397 ق.

ابوالفضل رشید الدین میبدی؛ کشف الاسرار؛ تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 1338 ش.‎ ‎حسن بن یوسف حلّی (علامه)؛ کشف المراد فی شرح تجرید الاعتقاد؛ تصحیح و تعلیق: حسن‎ ‎حسن زادۀ آملی؛ قم: انتشارات اسلامی.

خراسانی، محمدکاظم؛ کفایة الاصول؛ چ 1، قم: مؤسسة آل البیت(ع) لاحیاء التراث،‎ ‎1409 ق.

فیض کاشانی، ملا محسن؛ کلمات مکنونه؛ تصحیح و تعلیق: عزیزالله عطاردی قوچانی؛‎ ‎تهران: انتشارات فراهانی، 1360 ش.

بهاءالدین بن حسین عبدالصمد؛ کلیات اشعار شیخ بهائی؛ بیروت: مؤسسة الاعلمی،‎ ‎1403 ق.

قمی، عباس (شیخ)؛ کلیات مفاتیح الجنان.

محمد بن علی بن بابویه قمی (صدوق)؛ کمال الدین و تمام النعمة؛ تصحیح: علی اکبر‎ ‎غفاری؛ تهران: مکتبة صدوق، 1390 ق.

علاءالدین المتقی؛ کنزالعمال؛ بیروت: مؤسسه رساله، 1401 ق.

علی بن طاووس؛ اللهوف علی قتل الطفوف؛ انتشارات جهان.

رازی، فخرالدین؛ المباحث المشرقیة؛ تحقیق: محمد المعتصم بالله بغدادی؛ بیروت:‎ ‎دارالکتاب العربی، 1410 ق.

حسین بن عبدالله بن سینا؛ المبدأ والمعاد؛ به اهتمام عبدالله نورائی؛ تهران: مؤسسه‎ ‎


کتابتوحید از دیدگاه امام خمینی (س) (ج. 2)صفحه 1350

مطالعات اسلامی دانشگاه مک گیل با همکاری دانشگاه تهران، 1363 ش.

صدرالدین محمد بن ابراهیم شیرازی؛ المبدأ و المعاد؛ تهران: مرکز نشر دانشگاهی،‎ ‎1362 ش.

مولوی (بلخی)، جلال الدین محمد بن محمد؛ مثنوی معنوی؛ تصحیح: نیکلسون؛ نشر‎ ‎طلوع.

ـــــــــــــــــــــ ؛ مثنوی معنوی؛ تصحیح: نیکلسون؛ انتشارات پژوهش.

فضل بن حسن طبرسی؛ مجمع البیان فی تفسیر القرآن؛ قم: مکتبة آیة الله مرعشی نجفی،‎ ‎1403 ق.

احمد بن خالد برقی؛ المحاسن؛ قم: دارالکتب الاسلامیة.

فیض کاشانی، ملا محسن؛ المحجة البیضاء؛ تصحیح و تعلیق: علی اکبر غفاری؛ قم: مؤسسه‎ ‎نشر اسلامی.

مجلسی، محمدباقر؛ مرآة العقول؛ تهران: دارالکتب الاسلامیة، 1363 ش.

احمد بن حنبل؛ مسند؛ بیروت: الاحیاء التراث العربی.

شیخ رجب برسی؛ مشارق انوار الیقین فی اسرار امیرالمؤمنین (علیه السلام)؛ بیروت: مؤسسۀ‎ ‎اعلمی.

طوسی، نصیرالدین (خواجه)؛ مصارع المصارع؛ قم: مکتبة آیة الله مرعشی، 1405 ق.

تقی الدین ابراهیم بن علی کعبی؛ المصباح؛ چاپ سنگی، منشورات رضی.

ابن فنّاری؛ مصباح الانس؛ افست چاپ سنگی، تهران: انتشارات فجر، 1363 ش.

محمد بن حسن طوسی؛ مصباح المتهجّد و سلاح المتعبّد؛ تصحیح: اسماعیل انصاری.

مصباح الشریعة؛ منسوب به امام صادق ـ علیه السلام.

عزالدین محمود بن علی کاشانی؛ مصباح الهدایة و مفتاح الکفایة؛ چاپخانۀ مجلس.

سهروردی، شهاب الدین (یحیی)؛ المطارحات؛ (ضمن مجموعه مصنفات شیخ اشراق)،‎ ‎تصحیح: هانری کربن؛ چ 2، تهران: مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی،‎ ‎1372 ش.

انصاری، مرتضی (شیخ)؛ مطارح الانظار؛ مقرر: شیخ ابوالقاسم کلانتر؛ چاپ سنگی.


کتابتوحید از دیدگاه امام خمینی (س) (ج. 2)صفحه 1351

رازی، فخرالدین؛ المطالب العالیة من العلم الالهی؛ تحقیق: احمد حجازی ستا؛ انتشارات‎ ‎شریف رضی.

محمد بن علی بن بابویه قمی (صدوق)؛ معانی الاخبار؛ تصحیح: علی اکبر غفاری؛ قم:‎ ‎مؤسسۀ نشر اسلامی، 1361 ش.

صدرالدین محمد بن اسحاق قولوی؛ مفتاح غیب الجمع و الوجود؛ (ضمن مصباح الانس)،‎ ‎تهران: انتشارات فجر.

ـــــــــــــــــــــ ؛ مفتاح غیب الجمع و الوجود؛ نسخۀ خطی کتابخانۀ ملّی ایران، ش 1067 ع.‎ ‎سهروردی، شهاب الدین (یحیی)؛ المقاومات؛ (ضمن مجموعۀ مصنفات شیخ اشراق)،‎ ‎تصحیح: هانری کربن؛ چ 2، تهران: مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی،‎ ‎1372 ش.

محمد بن عبدالکریم شهرستانی؛ الملل و النمل؛ تخریج: محمد بن فتح الله بدران؛ چ 2،‎ ‎انتشارات رضی.

محمد بن علی بن شهر آشوب؛ مناقب آل ابی طالب؛ قم: انتشارات مصطفوی.

محمد بن علی بن بابویه قمی (صدوق)؛ من لا یحضره الفقیه؛ بیروت: دارالضیف و‎ ‎دارالتعارف، 1401 ق.

زین الدین بن علی عاملی (شهید ثانی)؛ منیة المرید فی ادب المفید المستفید؛ قم: مؤسسۀ نشر‎ ‎اسلامی، 1419 ق.

حسین بن عبدالله بن سینا؛ نجات؛ انتشارات مرتضوی، 1364 ش.

محمد بن حسن طوسی؛ نقدالمحصّل؛ چ 2، بیروت: دارالاضواء، 1405 ق.

جامی، عبدالرحمن (ملا)؛ نقد النصوص فی شرح نقش الفصوص؛ تصحیح و تعلیق: ویلیام‎ ‎چیتیک؛ تهران: انجمن فلسفۀ ایران، 1398 ق.

اصفهانی، محمدحسین؛ نهایة الدرایة فی شرح الکفایة؛ چ 1، قم: مؤسسۀ آل البیت‎ ‎لاحیاءالتراث، 1414 ق.

سید رضی (گردآوری)؛ نهج البلاغه؛ تحقیق و تصحیح: صبحی صالحی؛ قم: انتشارات‎ ‎هجرت، 1395 ق. 


کتابتوحید از دیدگاه امام خمینی (س) (ج. 2)صفحه 1352

فیض کاشانی، ملا محسن؛ الوافی؛ اصفهان: کتابخانۀ امیرالمؤمنین علی(ع)، 1406 ق.

محمد بن حسن حرّ عاملی؛ وسائل الشیعة؛ تهران: مکتبة الاسلامیة، 1383 ق.

خواجه کلان قندوزی؛ نیابیع المودّة؛ بیروت: مؤسسۀ اعلمی.


کتابتوحید از دیدگاه امام خمینی (س) (ج. 2)صفحه 1353

کتابتوحید از دیدگاه امام خمینی (س) (ج. 2)صفحه 1354