فهرست
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1378

زبان اثر : فارسی

فهرست

دین ونظام سازی

‏(تأملی درمبانی حکومت دینی)‏

‏سید مسعود آقایی      ‏

‏          ‏‏مقدمه··· 9‏

‏     1) ضرورت دین··· 11‏

‏     2) جامعیت  (قلمرو) دین··· 16‏

‏     3) کمال دین··· 17‏

‏     4) محوریت دین··· 18‏

‏     5) دین و نظام سازی··· 20‏

‏          الف ـ ضرورت نظام سازی··· 21‏

‏          ب ـ تعریف نظام··· 24‏

‏          ج ـ کشف نظام ها··· 26‏

‏          د ـ نظام ها··· 28‏

‏          هـ فواید نظام سازی··· 29‏

‏     6) جامعه دینی··· 29‏

‏     7) حکومت دینی··· 34‏

‏     مروری بر آن چه گذشت··· 47‏

‏     پی نوشت ها:··· 50‏

‏ ‏

حکومت دینی، ویژگی ها و آفات آن

‏سید محمد علی ایازی      ‏

‏     ‏‏مقدمه··· 55‏

‏     1 ـ ویژگی های حکومت دینی··· 57‏

‏          الف ـ مسئولیت معنوی و هدایت به امور غیبی··· 58‏

‏          ب ـ پاسداری از اخلاق و ارزش های انسانی··· 62‏

‏          ج ـ نقش امام در هدایت جامعه··· 66‏

‏          د ـ نظارت های درونی در کنار نظارت های بیرونی··· 68‏

‏          ه ـ توصیف حکومت دینی از منظر دیگران··· 70‏

‏     2 ـ آفت های حکومت دینی··· 75‏

‏          الف ـ ابزاری شدن دین··· 75‏

‏          ب ـ میدان داری احساسات و عاطفه··· 76‏

‏          ج ـ قدسی شدن حکومت و حاکمان··· 77‏


کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: مبانی کلامیصفحه 465

‏  

  3 ـ انتقادهای مخالفان حکومت دینی··· 80‏

‏     سکولاریزم··· 82‏

‏     4 ـ پاسخ به اشکال ها··· 85‏

‏     پی نوشت ها:··· 93‏

‏ ‏

قلمرو دخالت دین در عرصۀ امور اجتماعی

‏محمدحسین ایراندوست      ‏

‏     ‏‏درآمد··· 97‏

‏     دین و ابعاد آن··· 98‏

‏     دخالت دین در زندگی انسان··· 100‏

‏     ابعاد مختلف دین از دیدگاه امام خمینی(ره)··· 103‏

‏          مقدمه اول:··· 103‏

‏          مقدمه دوم:··· 103‏

‏     1) بعد اخلاقی··· 107‏

‏     2) بعد اسطوره ای··· 109‏

‏     3) بعد اجتماعی··· 110‏

‏     4) بعد انسانی دین··· 112‏

‏     طرح افیونی بودن دین··· 116‏

‏     ویژگی های نگرش امام نسبت به طرح افیونی بودن دین··· 117‏

‏     طرف داران طرح افیونی بودن دین··· 119‏

‏     پی نوشت ها:··· 124‏

‏ ‏

پیوند دین و سیاست از منظر امام خمینی

‏محمدتقی سبحانی نیا      ‏

‏     ‏‏1ـ معنای دین وسیاست··· 128‏

‏     2ـ پیشینۀ بحث جدایی دین از سیاست··· 129‏

‏     3ـ عوامل پیدایش نظریه تفکیک··· 131‏

‏          الف) تبلیغات استعماری:··· 132‏

‏          ب)خود کم بینی مسلمانان:··· 132‏

‏          ج)عدم آشنایی با اسلام:··· 133‏

‏          د) تفسیر نادرست از مفاهیم دینی:··· 134‏

‏          ه)فقدان اندیشه سیاسی مستقل:··· 134‏


کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: مبانی کلامیصفحه 466

‏  

       و)تجربۀ تاریخ ناموفق کلیسا و حاکمان جور به نام دین··· 135‏

‏     4ـ دلایل نظریه تفکیک دین از سیاست··· 136‏

‏          الف) استدلال به قرآن:··· 136‏

‏          ب) استدلال به سنت:··· 137‏

‏          ج) عدم امکان اشتمال دین بر سیاست:··· 138‏

‏          د)پایان یافتن زمان دین:··· 140‏

‏          ه) تغییر سیاست و ثبات دین:··· 140‏

‏          و) مفاسد و آفات پیوند دین با سیاست:··· 140‏

‏          1ـ تبدیل توحید به شرک:··· 141‏

‏          2ـ نا امیدی مردم بر اثر ناتوانی حکام دینی:··· 141‏

‏          3ـ تجارب تلخ:··· 141‏

‏          4ـ حاکم شدن روش اکراه:··· 141‏

‏          5ـ دین ابزاری:··· 142‏

‏          6ـ عدم تحرک در بهبود زندگی:··· 142‏

‏          7ـ استبداد دینی:··· 142‏

‏          8ـ دور ماندن ساحت مقدس دین از بازی های سیاسی:··· 143‏

‏          9ـ خشونت طلبی:··· 143‏

‏     5ـ نقد اندیشه و نظریۀ تفکیک··· 143‏

‏     6ـ تبیین اندیشه امام خمینی ره و اثبات پیوند دین و سیاست··· 146‏

‏          1ـ نابودی ملت ها:··· 147‏

‏          2ـ محدود شدن فقاهت:··· 147‏

‏          3ـ غفلت و فراموشی احکام سیاسی اسلام:··· 148‏

‏          1ـ جامعیت اسلام:··· 149‏

‏          2ـ ماهیت احکام اسلام:··· 150‏

‏          3ـ سیره عملی پیامبر اکرم(ص):··· 151‏

‏     پی نوشت ها:··· 154‏

‏ ‏

معیار دینی بودن حکومت

‏شایسته شریعتمداری      ‏

‏     ‏‏انواع حکومت··· 159‏

‏     وجوه تمایز حکومت دینی از سایر حکومت ها··· 161‏

‏     مفهوم قانون و انواع آن··· 162‏


کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: مبانی کلامیصفحه 467

‏  

  تناسب میان قانون گذار، تفسیر و اجرا کنندۀ قانون در حکومت دینی··· 165‏

‏     معنای حکومت دینی و معیار دینی بودن حکومت··· 167‏

‏     حکومت دینی نزد امام خمینی··· 168‏

‏     نقش عالم دینی یا فقیه در حکومت اسلامی··· 169‏

‏     علت نام برداری حکومت اسلامی به ولایت فقیه··· 172‏

‏     مردم سالاری و دین سالاری··· 173‏

‏     پی نوشت ها:··· 179‏

‏ ‏

دخالت در سیاست در نگرش امام خمینی

‏سید محمد شفیعی      ‏

‏     ‏‏معنای سیاست··· 183‏

‏     حضور در صحنه های سیاسی و پرهیز از جامعه گریزی··· 184‏

‏     الفت یا عزلت··· 185‏

‏     توضیح··· 186‏

‏     انزوای ممدوح و مذموم··· 187‏

‏     جلوه های دخالت ائمۀ معصومین : در سیاست··· 188‏

‏          1 ـ دخالت مستقیم··· 188‏

‏          2 ـ دخالت غیر مستقیم··· 188‏

‏          3 ـ دخالت ارشادی··· 189‏

‏          4 ـ برخورد قهرآمیز··· 190‏

‏     آمیختگی دین با سیاست··· 190‏

‏     نماز عبادی ـ سیاسی··· 190‏

‏     نتیجه··· 192‏

‏     پی نوشت ها:··· 194‏

‏ ‏

معیار دینی بودن حکومت

‏عباس شیخ شعائی      ‏

‏     ‏‏1) مقدمه··· 197‏

‏     2) معیار دینی بودن حکومت.··· 201‏

‏          دیدگاه امام خمینی··· 205‏

‏          دیدگاه اوّل:··· 205‏

‏          دیدگاه دوّم:··· 207‏


کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: مبانی کلامیصفحه 468

‏      

   دیدگاه سوم:··· 208‏

‏     3) خلاصه··· 213‏

‏     پی نوشت ها:··· 215‏

‏ ‏

تلائم عقل و شرع

‏مجتبی عطار زاده      ‏

‏     ‏‏سرآغاز··· 217‏

‏     عقل و شرع··· 220‏

‏     پارادوکس عقل سیاسی شیعه··· 221‏

‏     تلائم و تعارض عقل در بستر تاریخی اندیشۀ حکومت اسلامی:··· 224‏

‏     جلوه های عقلانیت در اندیشه حکومت اسلامی امام··· 232‏

‏     مشارکت مردم، پشتوانۀ مهم مشروعیت نظام اسلامی··· 233‏

‏     2) پذیرش و احترام به اصل آزادی افراد··· 240‏

‏     3) قانون مداری و عدالت گرایی··· 245‏

‏     سخن آخر و جمع بندی··· 253‏

‏     پی نوشت ها:··· 256‏

‏ ‏

حضور دین در عرصۀ اجتماعی

‏هادی قابل      ‏

‏     ‏‏پیش گفتار :··· 261‏

‏     امام و نقش دین در زندگی··· 262‏

‏     اسلام و مسائل اجتماعی··· 264‏

‏     اجتماعی ترین دین··· 266‏

‏          الف ـ قرآن··· 267‏

‏          ب ـ روایات··· 267‏

‏          ج ـ سخنان امام خمینی(ره)··· 268‏

‏     اسلام و تمدن··· 271‏

‏     تمدن اسلامی··· 271‏

‏     نهادهای تمدن اسلامی··· 272‏

‏          الف ـ نهاد سیاسی و اداری··· 272‏

‏          ب ـ تشکیلات قضایی··· 274‏

‏          ج ـ انتظامات یا شرطه··· 274‏


کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: مبانی کلامیصفحه 469

‏  

       د ـ سازمان اقتصادی و مالیاتی··· 274‏

‏          ه  ـ امور لشگری··· 275‏

‏          و ـ نظام آموزشی و پرورشی··· 276‏

‏     احکام اجتماعی اسلام··· 277‏

‏          الف ـ نماز··· 278‏

‏          ب ـ جهاد ··· 279‏

‏          ج ـ هجرت··· 280‏

‏          د ـ امر به معروف و نهی از منکر··· 280‏

‏          هـ زکات··· 281‏

‏          و ـ خمس··· 281‏

‏     پی نوشت ها:··· 284‏

‏ ‏

دین و حکومت از دیدگاه امام خمینی

‏علی محامد      ‏

‏     ‏‏مقدمه··· 287‏

‏     دشمنان و جدایی دین از سیاست··· 288‏

‏     امام خمینی (ره) و احیای تفکر دینی··· 289‏

‏     تعریف حکومت··· 290‏

‏     پایدارترین حکومت ها··· 292‏

‏     دلایل ضرورت تشکیل حکومت دینی در عصر غیبت··· 293‏

‏     لزوم دستگاه اجرایی··· 294‏

‏          2 ـ سنت و سیره عملی رسول خدا و امیرالمؤمنین··· 295‏

‏          3 ـ احکام اقتضای حکومت و ماهیت آن··· 296‏

‏          4 ـ ضرورت تشکیل حکومت از دیدگاه روایات··· 299‏

‏     ضرورت حکومت از دیدگاه فطرت··· 302‏

‏     حکومت مسلمین به دست کیست؟··· 304‏

‏     پاسخ به چند اشکال··· 308‏

‏     انتخاب یا انتصاب··· 315‏

‏     جمهوری اسلامی و نقش مردم··· 317‏

‏     مقبولیت یا مشروعیت··· 318‏

‏     حکومت اسلامی و دمکراسی:··· 320‏

‏     حکومت طاغوت··· 323‏

‏     پی نوشت ها:··· 326‏


کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: مبانی کلامیصفحه 470

دخالت دین در عرصه های اجتماعی

‏محمدرضا مصطفی پور      ‏

‏     ‏‏1) نیاز انسان به دین··· 334‏

‏          1ـ نیاز انسان به دین به دلیل گستردگی وجود انسان··· 334‏

‏          2ـ نیاز انسان به دین به دلیل نیاز وی به قانون··· 335‏

‏          3ـ نیاز انسان به دین به سبب نیاز انسان به تربیت معنوی··· 336‏

‏     2) هدف بعثت انبیا··· 337‏

‏     3) منابع دین و حد دخالت آن··· 345‏

‏     5) دلایل مخالفان دخالت دین در شئون دنیوی انسان··· 355‏

‏     نتیجه گیری··· 366‏

‏     پی نوشت ها:··· 367‏

‏ ‏

پیوندهای ذهنی و عینی حکومت دینی و فاشیسم

‏داود مهدوی زادگان      ‏

‏     ‏‏طرح اشکال··· 371‏

‏     بازخوانی حکومت فاشیستی··· 373‏

‏     مرام نامۀ فاشیسم··· 377‏

‏     اشتراکات ایدئولوژی های مدرن··· 380‏

‏     استبداد ستیزی در اندیشه و سیرۀ عملی امام خمینی؛··· 386‏

‏          وحدت اسلامی:··· 398‏

‏          انتظام سیاسی غیرحزبی:··· 400‏

‏          جایگاه تبلیغات:··· 402‏

‏          قانون گرایی اسلامی:··· 402‏

‏          منزلت سیاسی و اجتماعی زنان:··· 403‏

‏          نظام اسلامی و پیش رفت دنیای مدرن:··· 404‏

‏          رهبری در حکومت اسلامی:··· 405‏

‏     پی نوشت ها:··· 409‏

‏ ‏

نظام سازی شریعت و فقه از منظر امام خمینی(ره)

‏علی اکبر نوایی      ‏

‏     ‏‏درآمد··· 415‏


کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: مبانی کلامیصفحه 471

‏    

گونه های نگاه به دین··· 416‏

‏          1) نگاه مغرضانه:··· 416‏

‏          2) نگاه متحجّرانه و دین نشناسانه:··· 416‏

‏          3) نگاه دین شناسانه و حکومتی:··· 417‏

‏     امام خمینی، در اوج نگرش حکومتی··· 418‏

‏     وجود نظام سیاسی و اجتماعی در اسلام··· 420‏

‏     سیره نظری امام در طرح دولت و نظام··· 421‏

‏     وجوب استقرار نظام اسلامی، در اندیشه امام خمینی··· 424‏

‏     تلازم احیای شریعت، با اقامه دولت··· 429‏

‏     گونه نظام سازی شریعت··· 432‏

‏     لزوم اجتهادی بایسته··· 433‏

‏     راه های طرح اجتهادی بایسته··· 435‏

‏          1ـ لزوم فهم مفردات شریعت··· 435‏

‏          2ـ موضوع شناسی سیاسی و حکومتی··· 437‏

‏          3ـ کشف نظام با اتخاذ روش··· 438‏

‏          روش ها و متدهای برداشت··· 440‏

‏          اصول کارکردها در روش علمی اجتهادی··· 441‏

‏          روش جامعه شناختی··· 441‏

‏          خواص اجتهاد روشمند··· 442‏

‏     کاربردی شدن فقه··· 442‏

‏     دستیابی به توانایی بر تطبیق··· 444‏

‏     قدرت پاسخ گویی به نیازها··· 445‏

‏          برآیند و نتیجه··· 445‏

‏     پی نوشت ها:··· 447‏

‏ ‏

غایات دین از منظر امام خمینی

‏محمدباقر سعیدی روشن      ‏

‏     ‏‏تعریف دین··· 449‏

‏     جامعیت فردی ـ جمعی از ابزارهای دین برای تغییر انسان··· 452‏

‏     نتیجه··· 461‏

‏     پی نوشت ها:··· 463‏

‏ ‏

‎ ‎

کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: مبانی کلامیصفحه 472