فصل دهم اقتصاد و جنگ تحمیلی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

فصل دهم اقتصاد و جنگ تحمیلی

‏               ‏فصل دهم

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

اقتصاد و جنگ تحمیلی 

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

 سیاستهای دولت در اداره جنگ تحمیلی 

‏ مشارکت اقتصادی مردم در اداره جنگ ‏

‏ فشارهای اقتصادی جنگ برای مردم‏

‏ بازسازی ویرانیهای جنگ تحمیلی‏


کتاباقتصاد در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 465


کتاباقتصاد در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 466

1ـ10 سیاستهای دولت در اداره جنگ تحمیلی

‏ ‏

لزوم جبران خسارات وارده به آوارگان جنگی

‏و به آوارگان مظلوم جنگی تأکید می کنم که صبر و شکیبایی را از‏‎ ‎‏دست ندهند و مطمئن باشند که خسارات جنگی با خواست‏‎ ‎‏خداوند به دست ملت و دولت جبران خواهد شد. و از ملت و‏‎ ‎‏دولت تقاضا دارم که نسبت به حوائج آوارگان جنگی از هیچ‏‎ ‎‏کوششی دریغ ننمایند. اینان برادران و خواهران و فرزندان شمایند‏‎ ‎‏که به دست عمال امریکا از خاندان خود آواره شده اند.(586)‏

27 / 6 / 60

*  *  *

‏ ‏

مشکلات ناشی از جنگ برای دولت

‏یک قضیه الآن قضیۀ جنگ است. شما شاید بعضیتان بدانند که‏‎ ‎‏جنگ در هر روز چقدر خرج دارد، چقدر مهمات می خواهد،‏‎ ‎‏چقدر مخارج روزانه است برای جنگ. نفس جنگ امروز در هر‏‎ ‎‏روز بیشتر از چند صد میلیون خرج دارد. پهلوی این بگذارید آن‏‎ ‎‏خرابیهایی که در جنگ به ما وارد شده است و آن جنایاتی که رژیم‏‎ ‎‏بعث بر این ملت ضعیف کرده است. دنبال آن جنایات، آواره هایی‏‎ ‎‏که جنگی هستند، و بالغ بر بیشتر از یک میلیون، دو میلیون هست‏‎ ‎


کتاباقتصاد در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 467

‏ـ که حالا من عددش را خیلی نمی دانم ـ آنها هم یک چیزی هست‏‎ ‎‏که دولت باید درست کند کارشان را. پهلوی این بگذارید آوارگانی‏‎ ‎‏که از عراق، از ایرانیهایی که سابق در عراق بودند و زندگی در‏‎ ‎‏عراق می کردند، بیرون کردند و دولت متکفل امور آنهاست؛‏‎ ‎‏آواره هایی که از افغانستان الآن در ایران هستند و مشکلات زیادی‏‎ ‎‏دارند آنها هم. این خرابیهایی که بخواهند ترمیم بکنند ـ البته ملت‏‎ ‎‏خیلی کمک می کند در همۀ این امور لکن این طور نیست که کمک‏‎ ‎‏ملت کافی باشد، این مقدار از کمک که کردند ـ دولت هست که‏‎ ‎‏متکفل این امور هست و مسئول این امور هست، هر روز مواجه با‏‎ ‎‏یک مشکلات عظیم است. می خواهد که کامیون برای جنگ‏‎ ‎‏بفرستد راجع به خواربار که باید از اینجا به آنجا ببرند گرفتار‏‎ ‎‏است، بخواهد خواربار را بفرستد راجع به جنگ گرفتار است،‏‎ ‎‏مع ذلک با تمام قوا جنگ را مقدم می دارد. الآن گرفتاری دولت به‏‎ ‎‏قدری است که این بودجه هایی که ملاحظه می کنید اینها نمی تواند‏‎ ‎‏کار دولت را درست کند، این ملت است که باید درست کند.(587)‏

10 / 11 / 61

*  *  *

‏ ‏

به خدمت گرفتن اموال مردم در جنگ توسط دولت در صورت نیاز

‏حالا من عرض می کنم به شما، ما فرض می کنیم که حضرت امیر‏‎ ‎‏ـ سلام الله علیه ـ امروز در ایران بود و رئیس دولت بود و ملاحظه‏‎ ‎‏می کرد که یک جمعیتی، صدام و آنهایی که با او موافقند، یعنی همۀ‏‎ ‎‏دولتهای دنیا به استثنای بعضی، این هجوم کرده است به ایران و‏‎ ‎‏خرابی کرده است و نفوس مردم را تلف کرده است و آواره کرده‏‎ ‎‏است و غارت کرده است و خرابی. حضرت ببینند که الآن اسلام و‏‎ ‎‏ملت اسلام و اعراض و نفوس ملت اسلام در خطر این است که این‏‎ ‎


کتاباقتصاد در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 468

‏یأجوج و مأجوج بریزد به ایران و همان کاری را که در اهواز کرد و‏‎ ‎‏خرمشهر کرد در تهران بکند و در مشهد بکند و در اصفهان. اگر‏‎ ‎‏حضرت احساس این معنا را کرد، چه می کرد؟ می نشست موعظه‏‎ ‎‏می کرد؟ می گفت که خودم تنها درست می کنم؟ پول نداشت، کافی‏‎ ‎‏نبود، مالیات تنها کافی نبود، چه بکند؟ حضرت آن وقت حکم‏‎ ‎‏می کرد به اینکه مردم به حسب توانشان، مستضعفین، طایفۀ‏‎ ‎‏کم درآمد، اینها کنار و طایفه هایی که پردرآمدند، صد میلیون مثلاً اینها‏‎ ‎‏هر سال درمی آورند و بیشتر و خصوصاً آنهایی که کاری به کار این‏‎ ‎‏مسائل ندارند، البته نوع بازرگانان این جور نیستند، نوع تجار این جور‏‎ ‎‏نیستند، نوع کسبه این طور نیستند، امّا در بینشان خوب اشخاصی‏‎ ‎‏هست، شما هم می شناسید که یک معامله چند صد میلیونی می کند و‏‎ ‎‏در آن معامله هم بیشتر از صد میلیون نفع می برد و حساب و کتابی هم‏‎ ‎‏در کارش نیست. امیرالمؤنین با این کشوری که در معرض خطر است‏‎ ‎‏چه می کرد؟ همۀ افراد را می فرستاد جنگ. با فشار، اموال اشخاصی‏‎ ‎‏که ثروتمند بودند و اینها را می گرفت و می فرستاد و اگر نمی رسید‏‎ ‎‏عبای خودش را می داد، عبای من را هم می داد، کلاه شما را هم می داد‏‎ ‎‏برای حفظ کشور اسلام، برای حفظ نوامیس خود این مردم.(588)‏

10 / 11 / 61

*  *  *

‏ ‏

در هر حالت دولت باید جنگ را اداره کند

‏خرج جنگ شوخی نیست، مقاومت در مقابل جنگ شوخی‏‎ ‎‏نیست، یک لشکر را یا چندین لشکر را تجهیز کردن برای مقابله،‏‎ ‎‏اینها یک اموری است که دولت گرفتارش هست و دارد خدمت‏‎ ‎‏می کند. ما این دولتی که خدمت می کند باید تقدیرش بکنیم،‏‎ ‎‏کمکش بکنیم. چهار نفری که توجه ندارند، یک چهار نفر دیگری هم‏‎ ‎


کتاباقتصاد در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 469

‏که منافق هستند می آیند هی به او یک چیزی می گویند، به آنها یک‏‎ ‎‏چیزی می گویند، ناراحتی ایجاد می کنند در مردم. خدا می داند که با‏‎ ‎‏این جنگ و با این وضعی که الآن برای ایران هست، و آن محاصرۀ‏‎ ‎‏اقتصادی که هست و آن کمکها و کارشکنیهایی که هست و آن‏‎ ‎‏تبلیغات سوئی که بر ضد شما و بر ضد اسلام هست، مع ذلک دولت‏‎ ‎‏ایستاده و دارد خدمت می کند، این اعجاز است. باید ما کمکش‏‎ ‎‏بکنیم. زیر بغلش را بگیریم تا بتواند کار بکند. باید اشکالاتی که‏‎ ‎‏هست، من می دانم، خود آنها هم می دانند که اشکال زیاد است، امّا‏‎ ‎‏چه کنند اینها؟ خوب اشکال خیلی زیاد است، اما چه بکنند؟ بگویند‏‎ ‎‏که رها، هر کس هر کار می خواهد بکند؟ خوب، یک عده ای هستند‏‎ ‎‏که وارد می کنند و به قیمتهای چندین مقابل می فروشند، یک عده ای‏‎ ‎‏هستند که احتکار می کنند، یک عده هست نمی کنند خوب، این‏‎ ‎‏بیچاره دولت چه بکند؟ جنگ را رهایش کند، می شود؟ آوارگان را‏‎ ‎‏رها کند می شود؟ مستضعفان را رها کند، می شود؟(589)‏

10 / 11 / 61

*  *  *

‏ ‏

لزوم رسیدگی به آوارگان جنگی حتی پناهندگان سایر کشورها

‏ما که نمی توانیم این آواره ها را، خصوصاً این آواره هایی که از خود‏‎ ‎‏ما هستند، از اهواز آمدند، از ـ عرض بکنیم ـ خرمشهر آمدند، از‏‎ ‎‏این بلادی که مورد تعدی واقع شده است آمدند، از خوزستان‏‎ ‎‏آمده اند، بالاخره از جاهای دیگر هم آمده اند، و همین طور‏‎ ‎‏میهمانهایی که داریم، خوب افغانی هستند، مسلمان هستند، یا‏‎ ‎‏فرض کنید که عراقی هستند، یا بیچاره ها را از خانه هایشان دور‏‎ ‎‏کردند، مالشان را بردند، خودشان را فرستادند اینجا. خوب، باید‏‎ ‎‏چه کرد با اینها؟ نباید اینها را پذیرایی کرد؟ ما مسلمانیم، آنها هم‏‎ ‎


کتاباقتصاد در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 470

‏مسلمانند. ما باید از آنها پذیرایی کنیم. خدمت کنیم به آنها، و این‏‎ ‎‏دولت است که دارد این کارها را می کند. عمق کارِ دولت را ما‏‎ ‎‏نمی توانیم درست بفهمیم.(590)‏

10 / 11 / 61

*  *  *

‏ ‏

لزوم حل مشکل گرانی

‏وقتی ما حقیم و می خواهیم حق را در این دیار و ان شاءالله در‏‎ ‎‏جاهای دیگر پیاده بکنیم، ما چه باکی داریم از اینکه مثلاً میوه گران‏‎ ‎‏است؟ میوۀ گران هم ما و شما و همه برایمان گران است، یا فرض‏‎ ‎‏کنید که فلان چیز کم است، البته اگر کسی یادش باشد در این‏‎ ‎‏جنگهای سابق می داند که قحطی بود که پدر مردم را در می آورد،‏‎ ‎‏نه گرانی، قحطی بود. بحمدالله حالا قحطی نیست و مردم از این‏‎ ‎‏حیث نگرانی ندارند که چیز نباشد. از حیث گرانی ما هم نگران‏‎ ‎‏هستیم از این گرانی، همه نگران هستند اما چاره چی است؟ چه‏‎ ‎‏می توانیم بکنیم؟ البته فکرهایی دارند می کنند و ان شاءالله امیدوارم‏‎ ‎‏موفق بشوند که این مسئله هم ان شاءالله حل بشود؛ و امیدوارم که‏‎ ‎‏هم مجلس و هم دولت واینها مشورت کنند با هم و راهی پیدا کنند‏‎ ‎‏که ان شاءالله این مشکل ملت هم حل بشود.(591)‏

14 / 3 / 62

*  *  *

‏ ‏

تشکیل ستاد ویژه و رسیدگی خاص به آسیب دیدگان جنگ شهرها

‏با توجه به حوادث ناگوار فوق العادۀ ناشی از حملات وحشیانۀ‏‎ ‎‏موشکی و بمبارانهای مکرر مناطق مسکونی شهرها و روستاها به‏‎ ‎‏وسیلۀ عوامل استکبار جهانی و حزب بعث عفلقی عراق، ناچار‏‎ ‎‏نیاز به کمکهای فوری و ضربتی احساس می شود. در این رابطه‏‎ ‎


کتاباقتصاد در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 471

‏لازم است ستادی تشکیل شود که با اختیارات کامل و فوق برنامه‏‎ ‎‏نیازهای تدارکاتی و عاطفی مردم محترم مصیبت زده و داغدیده را‏‎ ‎‏بدون وقفه برآورده سازد. لازم به تذکر است که به متصدیان و‏‎ ‎‏مأموران این امر اسلامی امر و سفارش اکید شود که با احترامات‏‎ ‎‏فایقه با این عزیزان مظلوم بر خورد گردد.‏

‏     انتظار دارد که جناب آقای رئیس جمهور محترم و رئیس محترم‏‎ ‎‏دولت ، أیّدهم الله ، در اقدام به این مهم تمام سعی و کوشش لازم را‏‎ ‎‏مبذول دارند. و تلاش در بهبود وضع این عزیزان محترم را به‏‎ ‎‏عنوان یک وظیفۀ شرعی تلقی فرمایند. لازم است این ستاد با‏‎ ‎‏تشکیل گروههای نجات و پشتیبانی و اسکان فوری موقت و تهیۀ‏‎ ‎‏لوازم مورد احتیاج، گوشه ای از وظایف انسانی ـ اسلامی خود را‏‎ ‎‏عملی سازد.(592)‏

14 / 7 / 62

*  *  *

‏ ‏

2ـ10 مشارکت اقتصادی مردم در اداره جنگ 

1ـ2ـ10 لزوم کمک مردم به اداره جنگ

‏ ‏

کمک جانی و مالی برای دفاع واجب است 

‏مسأله 2826ـ اگر دشمن بر بلاد مسلمانان و سرحدات آن هجوم‏‎ ‎‏نماید، واجب است بر جمیع مسلمانان دفاع از آن به هر وسیله ای‏‎ ‎‏که امکان داشته باشد از بذل جان و مال. و در این امر احتیاج به اذن‏‎ ‎‏حاکم شرع نیست.(593)‏

‏ ‏

*  *  *

‏ ‏

دولت به تنهایی نمی تواند جنگ را اداره کند ملت باید کمک کند

‏دولت تنها نمی تواند که این جنگ را اداره کند. شما ملتید که در‏‎ ‎

کتاباقتصاد در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 472

‏صحنه حاضرید و همین شما هستید که باید با دولت همکاری‏‎ ‎‏بکنید. دولت تنها نمی تواند که این جنگ را اداره کند. شما ملت‏‎ ‎‏هستید که می توانید دنبال او باشید و از پشت جبهه ها کمک کنید و‏‎ ‎‏باید بکنید. کشور خودتان است، کشور اسلامی است، اسلام در‏‎ ‎‏خطر است، وقتی این طور است همۀ ما باید و موظفیم که کمک‏‎ ‎‏کنیم به آنها؛ هرکس به اندازه ای که می تواند کمک بکند به آنها.‏‎ ‎‏آوارگانی که از جنگ آمده اند در جاهای دیگر زندگی می کنند،‏‎ ‎‏شما بنشینید بگویید دولت همه کار را بکند، یا هلال احمر همه کار‏‎ ‎‏را بکند، نمی توانند بکنند همۀ کارها را. کار آسانی نیست، شما هم‏‎ ‎‏باید کمک بکنید همه باید کمک بکنند و ان شاءالله ، می کنند، الآن‏‎ ‎‏هم همه دارند کمک می کنند.(594)‏

19 / 5 / 60

*  *  *

‏ ‏

تکلیف کمک به جنگ بیشتر متوجه طبقه مرفه و ثروتمند است

‏پیشامدی موظف است اقدام مقتضی نماید، در وضع کنونی بدون‏‎ ‎‏کمک ملت، توانایی رفع تمام گرفتاریها را ندارد، و برای ادارۀ نظام‏‎ ‎‏جمهوری و دفاع از دشمنان مهاجم و رفع مشکلات جنگ که‏‎ ‎‏حجم آن بسیار عظیم است،احتیاج به کمک دارد. و چون پای دفاع‏‎ ‎‏از اعراض و نفوس و اموال کشور و حفظ اسلام درمیان است، بر‏‎ ‎‏همه کس واجب است که به مقدار کفایت، از خطر عظیم و هجوم‏‎ ‎‏اجانب به اسلام و مسلمین، کمک نماید. و این تکلیفی است که‏‎ ‎‏بیشتر متوجه است به طبقۀ مرفه و ثروتمند و پس از آنان به طبقۀ‏‎ ‎‏متوسط به حسب احوال آنها،نه طبقۀ مستمند و ضعیف که‏‎ ‎‏درآمدشان به مقدار اعاشۀ آنهاست، گر چه این قشر از تمام قشرها‏‎ ‎


کتاباقتصاد در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 473

‏خدمتشان بیشتر است. اینجانب از تمام هم میهنان عزیز تشکر و‏‎ ‎‏قدردانی می کنم که از اول انقلاب تا کنون در صحنه بودند؛ و‏‎ ‎‏امیدوارم خداوند متعال توفیق حضور بیشتر را به همۀ ما عنایت‏‎ ‎‏فرماید.(595)‏

22 / 11 / 61

*  *  *

‏ ‏

حضور فعال ملت در صحنه و کمک به جبهه ها

‏اکنون که بحمدالله در سایۀ عنایات خداوند متعال و ادعیۀ حضرت‏‎ ‎‏بقیة الله الاعظم، روحی لمقدمه الفداء، جمهوری اسلامی با سعی و‏‎ ‎‏کوشش قشرهای مختلف ملت با استقرار و پایداری به جلو‏‎ ‎‏می رود، از ملت عظیم الشأن خواهانم که به طور فعال در صحنه‏‎ ‎‏حاضر، و از کمک به دولت خدمتگزار و جبهه ها و پشت جبهه ها‏‎ ‎‏دریغ ننمایند. مسئلۀ دفاع از اسلام و کشور اسلامی و اموال و‏‎ ‎‏نوامیس مسلمین از واجبات کفایی است. و همۀ ما، به حسب‏‎ ‎‏امکاناتی که در اختیار داریم، لازم است احتیاجات جبهه ها و پشت‏‎ ‎‏جبهه ها را، که آن نیز کمک به دفاع است، برآورده نماییم. و‏‎ ‎‏اینجانب با تشکر از ملت بزرگوار ایران، که انقلاب را با حضور‏‎ ‎‏خود و فداکاریهای بیدریغ به ثمر رسانده و به پیش می برند.‏‎ ‎‏می خواهم که به حضور فعال خود ادامه دهند؛ و در این حضور‏‎ ‎‏رضای خداوند تعالی را جلب نمایند. و امیدوارم که حق تعالی با‏‎ ‎‏عنایات خود نسبت به این ملت معظّم، همه را از مجاهدین فی‏‎ ‎‏سبیل الله محسوب، و در اجر مجاهدان صدر اسلام در رکاب‏‎ ‎‏پیامبر، صلی الله علیه و آله و سلم ، شریک فرماید.(596)‏

22 / 11 / 62

*  *  *


کتاباقتصاد در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 474

3ـ10 فشارهای اقتصادی جنگ برای مردم

‏ ‏

جنگ برای مردم فشار اقتصادی دارد

‏جنگها کمبودی دارد، جنگها شهادت دارد، جنگها خوف دارد‏‎ ‎‏برای بسیاری، جنگها گرسنگی دارد، جنگها گرانی دارد، جنگها‏‎ ‎‏خرابی دارد، و همۀ چیزهایی که لوازم جنگ است.(597)‏

8 / 10 / 59

*  *  *

‏ ‏

به لطف خدا در ایران گرفتاری جنگ خیلی شدید نیست

‏الآن وضع کشور ما از وضع زمان پیغمبر اسلام ـ صلّی الله علیه و آله و‏‎ ‎‏سلم ـ همه چیزش بهتر است، آن وقت حتی نداشتند که بخورند. آن‏‎ ‎‏کسی که می خواهد جنگ کند یک خرما را می دادند به او،‏‎ ‎‏می گذاشت تو دهانش و باز درمی آورد و به دیگری می داد و ... این‏‎ ‎‏طوری اسلام را رساندند. آقا، اسلامی که این طوری به ما رسیده، از‏‎ ‎‏صدر اسلام این طور اینها جانفشانی کردند و اسلام را رساندند به ما،‏‎ ‎‏خوب ما هم باید بکنیم این کارها را. الحمدلله حالا، آن حرفها نیست‏‎ ‎‏در کار، ارزاق فراوان، گران است البته، گرانی هست و شما متوقع این‏‎ ‎‏خوب باید باشید که قحطی بشود. بحمدالله خدای تبارک و تعالی‏‎ ‎‏منت به ما گذاشته است و قحطی نیست در کار، فراوان، البته گران‏‎ ‎‏است. برای مستمندان و فقرا مشکل است و باید دیگران به آنها‏‎ ‎‏کمک کنند و من امیدوارم که بزودی همۀ مشکلات رفع بشود.(598)‏

19 / 5 / 60

*  *  *

‏ ‏

گرانی هست ولی قحطی نیست

‏کسانی که سنشان اقتضا می کند و زمانهای گذشته را به یاد دارند،‏‎ ‎‏می دانند که چگونه جنگ شد و به کشور ما وارد شدند و عواقب‏‎ ‎‏جنگ چه بود و چه چیزهایی را به دنبال داشت.‏


کتاباقتصاد در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 475

‏     در جنگ دوم جهانی ما هیچ قدرتی نداشتیم و دیگران به کشور‏‎ ‎‏ما وارد شدند و من به یاد دارم که بر ملت چه گذشت. من باب‏‎ ‎‏نمونه، در آن موقع وسایل اولیه زندگی پیدا نمی شد و اگر هم بود‏‎ ‎‏فاسد بود. شما اگر زندگی امروز مردم را نسبت به گذشته مقایسه‏‎ ‎‏کنید خواهید فهمید که برخلاف گذشته امروز نایابی نیست، بلکه‏‎ ‎‏گرانی است.(599)‏

8 / 3 / 61

*  *  *

‏ ‏

مسئولین برای رفع فشارها می کوشند

‏حالا اگر کم و کسری در مملکت وجود دارد، ما متأثریم و دولت‏‎ ‎‏و مسئولین با همۀ توان خود در رفع کمبودها می کوشند و‏‎ ‎‏کارهای مهمی انجام داده اند که امیدوارم به یاری خداوند بهتر‏‎ ‎‏بشود.(600)‏

21 / 7 / 61

*  *  *

‏ ‏

آنهایی نق می زنند که حکومت به دستشان نیفتاده است 

‏شما هر کدامتان ادراک کرده باشید، این جنگی که در دنیا پیدا شد،‏‎ ‎‏جنگ ثانی، این جنگ دوم ـ جنگ اولش را هم من یادم هست، اما‏‎ ‎‏این جنگ دومی که بسیاری از شما یادتان هست ـ این جنگ با‏‎ ‎‏اینکه به ما هیچ ارتباط نداشت، ما داخل جنگ نبودیم، ما هیچی،‏‎ ‎‏کنار بودیم، در عین حال به واسطۀ همین جنگ، ایران قحطی شد؛‏‎ ‎‏در ایران نان پیدا نمی شد، یک چیزی بود سیاه، مثل این عبای من‏‎ ‎‏سیاه بود، یک چیز اینطور قلمبه ای بود، می دادند مردم. یک دانه‏‎ ‎‏نان سنگکی شما در تهران پیدا نمی کردید. در قم که ما بودیم، تمام‏‎ ‎‏دکانها بسته شده بود و هیچ پیدا نمی شد. امروز بحمدالله ، نعمت‏‎ ‎


کتاباقتصاد در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 476

‏فراوان است. می گویید گرانی است، شما یک توجهی به سایر‏‎ ‎‏جاها بکنید. کجا گرانی نیست؟ قبول دارم که باید گرانی را جلویش‏‎ ‎‏را بگیرند. قبول دارم که باید زحمت بکشند. اما یک دولتی است‏‎ ‎‏که با تمام کوشش دارد زحمت می کشد و خدمت می کند. حالا یک‏‎ ‎‏دسته فاسق غرغر می کنند؛ برای اینکه حکومت دست آنها نیفتاده‏‎ ‎‏است و دست یک آدمهای صحیحی افتاده است. خوب، آنها‏‎ ‎‏حسابشان علی حده است. ملت ما که حسابش این نیست. ملت ما‏‎ ‎‏حسابش این است که ببینید که این دولت کارش موازین اسلامی‏‎ ‎‏دارد، می بیند دارد. البته اگر یک اعوجاجی هم پیدا بشود، مجلس‏‎ ‎‏رفع می کند. اگر اعوجاجی در مجلس هم پیدا بشود، شورای‏‎ ‎‏نگهبان دیگر اغماض نخواهد کرد.(601)‏

11 / 9 / 61

*  *  *

‏ ‏

مشکلات اقتصادی جنگ نباید باعث تفرقه شود

‏می دانند که نمی شود یک مملکتی که وضعش این طوری است‏‎ ‎‏نمی شود به آن هجمه کرد، منفعت در اینجا نیست، همه اش ضرر‏‎ ‎‏است. لکن دنبال این هستند که بین شماها اختلاف بیندازند، دنبال‏‎ ‎‏این هستند که زمزمۀ اختلاف ایجاد کنند، یک جا بگویند کمبود‏‎ ‎‏هست، یک دسته هی فریاد بزنند که ما کم داریم، کم داریم. اینها‏‎ ‎‏خیال می کنند که جاهای دیگر زیاد دارند. آقا در جاهای دیگر‏‎ ‎‏صفهای طولانی بیشتر از اینجاست. اینجا قحطی نیست که، اینجا‏‎ ‎‏فراوانی است منتها گرانی است؛ گرانی هم علاج می شود. ما‏‎ ‎‏نوامیس خودمان را، اسلام خودمان را، جان خودمان را، جان‏‎ ‎‏جوانانمان را به خطر بیندازیم که گوشت گران است! میوه گران‏‎ ‎‏است! و اگر بخواهد این شکاف پیدا بشود که یک دسته نِقْ بزنند و‏‎ ‎


کتاباقتصاد در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 477

‏یک دسته هم کمک او بکنند و یک دسته هم ـ نمی دانم ـ تبلیغات‏‎ ‎‏سوء بکنند و بین خود ملت، هی داخل هم و خصوصاً بین سپاه و‏‎ ‎‏ارتش و کمیته و امثال اینها خدای نخواسته، این وحدتی که هست‏‎ ‎‏از بین برود، آن روزی که این وحدت از بین رود مرگ همۀ ما و به‏‎ ‎‏باد رفتن همۀ نوامیس و به باد رفتن همۀ زحمتهای انبیا ـ علیهم‏‎ ‎‏السلام ـ نسبت به این کشور خودمان و نسبت به کشورهای دیگر به‏‎ ‎‏باد فنا خواهد رفت.(602)‏

21 / 1 / 62

*  *  *

‏ ‏

از گرانی نگرانیم اما بحمدالله قحطی نیست

‏وقتی ما حقیم و می خواهیم حق را در این دیار و ان شاءالله در‏‎ ‎‏جاهای دیگر پیاده بکنیم، ما چه باکی داریم از اینکه مثلاً میوه گران‏‎ ‎‏است؟ میوۀ گران هم ما و شما و همه برایمان گران است، یا فرض‏‎ ‎‏کنید که فلان چیز کم است، البته اگر کسی یادش باشد در این‏‎ ‎‏جنگهای سابق می داند که قحطی بود که پدر مردم را در می آورد،‏‎ ‎‏نه گرانی، قحطی بود. بحمدالله حالا قحطی نیست و مردم از این‏‎ ‎‏حیث نگرانی ندارند که چیز نباشد. از حیث گرانی ما هم نگران‏‎ ‎‏هستیم از این گرانی، همه نگران هستند اما چاره چی است؟ چه‏‎ ‎‏می توانیم بکنیم؟ البته فکرهایی دارند می کنند و ان شاءالله امیدوارم‏‎ ‎‏موفق بشوند که این مسئله هم ان شاءالله حل بشود؛ و امیدوارم که‏‎ ‎‏هم مجلس و هم دولت واینها مشورت کنند با هم و راهی پیدا کنند‏‎ ‎‏که ان شاءالله این مشکل ملت هم حل بشود.(603)‏

14 / 3 / 62

*  *  *


کتاباقتصاد در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 478

4ـ10 بازسازی ویرانیهای جنگ تحمیلی 

1ـ4ـ10 مسئولیت و وظیفه دولت در بازسازی

‏ ‏

بازسازی پس از پایان جنگ انجام می شود

‏من امیدوارم که بزودی ان شاءالله ، این جنگ تمام بشود و این‏‎ ‎‏خرابیهایی که به دست کفار بر ما وارد شده است، بزودی جبران‏‎ ‎‏بشود و خانه ها بهتر از اول ساخته بشود. و ان شاءالله ، زندگی عادی‏‎ ‎‏خودشان را این مسلمین عزیز و این ساکنین جنوب و غرب،‏‎ ‎‏زندگی اصیل خودشان را از سر بگیرند.(604)‏

3 / 9 / 60

*  *  *

‏ ‏

وظیفه دولت در بازسازی

‏کمک کنید همه به جبهه ها تا اینکه ان شاءالله ، بزودی این غائله رفع‏‎ ‎‏بشود و دولت ان شاءالله مشغول بازسازی بشود.(605)‏

25 / 9 / 60

*  *  *

‏ ‏

ضرورت نظارت دولت 

‏مسئله دیگر؛ این مسئلۀ بازسازی است که بسیار مهم است، در‏‎ ‎‏بازسازی اگر بخواهد ملت سر خود کار بکند، فساد ایجاد می شود.‏‎ ‎‏اگر بخواهد دولت مستقل اجرا کند، قدرت ندارد. باید مردم‏‎ ‎‏همراهی کنند و هر چه قدرت دارند برای این امر مهم به میدان‏‎ ‎‏بیاورند، لکن با نظارت دولت. و راجع به اینکه کجا مقدم، کجا‏‎ ‎‏مؤخر، این بالاخره صحبت پیش می آید و آن طوری که صلاح‏‎ ‎‏است این است که هیأت تشخیص مصلحت باشد مرکب از سران‏‎ ‎‏کشور و نخست وزیر و تشخیص بدهند، تشخیص مصلحت بدهند‏‎ ‎‏که کجا باید اول باشد، کجا باید بعد باشد، وضعش باید چه جور‏‎ ‎‏باشد. مردم خودشان داخل باشند، لکن مستقل نباشند. و دولت‏‎ ‎


کتاباقتصاد در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 479

‏باید به مردم مجال بدهد به اینکه در کارها داخل بشوند. و مردم هم‏‎ ‎‏باید به دولت مجال بدهند که با تأنّی و نقشه کشی این کار مهم را‏‎ ‎‏انجام بدهند؛ ممکن است دستهایی در کار باشند که بخواهند در‏‎ ‎‏همین مقوله هم راجع به بازسازی هم شلوغ کنند و فساد ایجاد کنند،‏‎ ‎‏این را باید خیلی متوجه باشند و این همان هیأت تشخیص مصلحت‏‎ ‎‏که مرکب از سران کشور است، آنها باید نظارت کنند در امور، لکن‏‎ ‎‏مردم را هم شرکت بدهند. چنانچه حالا بعد از جنگ است مردم باید‏‎ ‎‏در کارهای تجاری آزاد باشند لکن با نظارت دولت، که یک وقت‏‎ ‎‏ـ خدای نخواسته ـ دوباره از آن چیزهایی که از خارج می آوردند و آن‏‎ ‎‏چیزهای فاسدی که می آوردند دوباره شروع نکنند. دولت اجازه‏‎ ‎‏بدهد مردم از خارج چیز بیاورند، تجارت کنند، لکن نظارت داشته‏‎ ‎‏باشد که فساد ایجاد نشود. این هم یک مطلبی است که مهم است و‏‎ ‎‏باید خیلی در آن ‏‏]‏‏دقت‏‎ ‎‏][‏‏کرد.(606)‏

8 / 6 / 67

*  *  *

‏ ‏

2ـ4ـ10 سیاستهای بازسازی 

‏ ‏

اجازه استفاده از درآمدهای آستان قدس رضوی برای بازسازی هویزه و خوزستان 

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

‏خدمت جناب حجت الاسلام آقای واعظ طبسی، تولیت محترم‏‎ ‎‏آستان مقدس رضوی ـ دامت افاضاته‏

‏     پس از اهدای تحیت و سلام، مرقوم شریف با پیشنهاد مسرت‏‎ ‎‏بخش واصل گردید. اگر هویزۀ مظلوم با دست جنایتکار صدام، این‏‎ ‎‏دشمن سرسخت اسلام و تشیع، به صورت ویرانه ای درآمد و آن‏‎ ‎‏جایگاهِ پروانه های شمعِ ولایت در کشور ثامن الائمه ـ علیه و علی‏‎ ‎‏آبائه الصلوات التحیات ـ چون جایگاه جغدان گردید و مسلمانان‏‎ ‎


کتاباقتصاد در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 480

‏عرب مظلومِ آن شهرِ خون و شهادت، از صغیر و کبیر و مرد و زن،‏‎ ‎‏از آتش بیداد این کافر کیش مدعی دوستی عرب، سوخت؛ چه‏‎ ‎‏کس اولیٰ از تولیت آستان مطهر و خدمتگزار مرقد نورانی‏‎ ‎‏حضرتش در ترمیم خرابیها و بنای شهر دوستان معظم اوست؛ و‏‎ ‎‏کدام مقام والاتر از مقام ولایت آن سرور در نوازشِ دوستانِ عزیز‏‎ ‎‏او می باشد که خیرخواهان و دوستان محترم آن مقام مقدس اقتدا‏‎ ‎‏به مولای خود کرده و در راه بازسازی خوزستان، و دیگر‏‎ ‎‏خرابه های یادگار این ابرجنایتکار قرن، همت گمارند. و من از‏‎ ‎‏نکته ای بس لازم نمی توانم صرف نظر کنم، و آن درآمد عظیم‏‎ ‎‏سرشاری که شهر می سازد، و در مدت تولیت جنابعالی آنهمه‏‎ ‎‏خدمت نموده است؛ و مقایسۀ آن با غارتگریهای دودمان پهلوی‏‎ ‎‏که این ثروت عظیم را در راه شهوات و لذات خویش به کار بردند.‏‎ ‎‏و چه روسیاهند آنان که از آن رژیم حمایت کرده و می کنند.(607)‏

2 / 3 / 61

*  *  *

‏ ‏

در بازسازی نیروهای مسلح توجه اصلی به بازسازی نیروها و استعدادها و ترسیم استراتژی دفاعی کشور باشد

‏در هر حال، ما باید آماده و مهیا باشیم. روزهای حساس و‏‎ ‎‏تعیین کننده ای در پیش داریم؛ و انقلاب اسلامی هنوز سالها و‏‎ ‎‏ماههای تعیین کنندۀ دیگر در پیش خواهد داشت؛ که واجب است‏‎ ‎‏پیش کسوتان جهاد و شهادت در همۀ صحنه ها حاضر و آماده‏‎ ‎‏باشند، و از کیْد و مکر جهانخواران و امریکا و شوروی غافل‏‎ ‎‏نمانند؛ و حتی در شرایط بازسازی نیروهای مسلح، باید بزرگترین‏‎ ‎‏توجه ما به بازسازی نیروها و استعدادها و انتقال تجارب نظامی و‏‎ ‎‏دفاعی به کلیۀ آحاد ملت و مدافعان انقلاب باشد، چرا که در‏‎ ‎‏هنگامۀ نبرد مجال پرداختن به همۀ جهات قوّتها و ضعفها و طرحها و‏‎ ‎


کتاباقتصاد در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 481

‏برنامه ها، و در حقیقت ترسیم استراتژی دفاع همه جانبه، نبوده‏‎ ‎‏است. ولی در شرایط عادی باید با سعۀ صدر و به دور از حب و‏‎ ‎‏بغضها به این مسائل پرداخت؛ و از همۀ اندوخته ها و تجربه ها و‏‎ ‎‏استعدادها و طرحها استفاده نمود؛ و در جذب هرچه بیشتر نیروهای‏‎ ‎‏مؤمن به انقلاب همت گماشت، و تجارب را به دیگران منتقل‏‎ ‎‏ساخت؛ و در تجهیز کلیۀ آحاد و افراد این کشور، بر اساس اصول و‏‎ ‎‏فرمول خاصِ دفاعِ همه جانبه، و تا رسیدن به تشکل واقعی و حقیقی‏‎ ‎‏بسیج و ارتش بیست میلیونی، کوشش نمود. و در کنار این مسئولیت‏‎ ‎‏بزرگ و پیروی از خطوط کلی سیاست نظامی کشور، باید همان‏‎ ‎‏محافل انس و نورانیت و برادری و وحدتی که در میدانهای نبرد و در‏‎ ‎‏جبهه بوده است و همان ارتباط معنوی که میان شما و روحانیون‏‎ ‎‏عزیز برقرار بوده به مجامع داخلی و به همۀ محیطهای سیاسی و‏‎ ‎‏اجتماعی و نظامی کشانده شود، تا انقلاب اسلامی ما از خطر آفتها و‏‎ ‎‏تفرقه ها و بی تفاوتیها محافظت گردد. و مبادا که این سرمایه های‏‎ ‎‏عظیمی که محصول سالها تجربه و تلاش در عُسرتها و فراز و نشیبها‏‎ ‎‏بوده است، در مسیر زندگی روزمره به فراموشی سپرده شود.(608)‏

26 / 6 / 67

*  *  *

‏ ‏

تحقق اهداف بازسازی نباید موجب عدول از سیاست نه شرقی و نه غربی شود

‏در مسئلۀ بازسازی و سازندگی من اطمینان دارم که شخصیتهای‏‎ ‎‏رده بالای نظام و مسئولین محترم و نیز مردم وفادار و انقلابی‏‎ ‎‏کشورمان چون گذشته هرگز قبول نمی کنند که نیل به این هدف به‏‎ ‎‏قیمت وابستگی ایران اسلامی به شرق و یا غرب تمام شود.(609)‏

11 / 7 / 67

*  *  *


کتاباقتصاد در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 482

سیاستگذاری بازسازی برعهده سران قوا و رئیس دولت است

‏همان گونه که قبلاً گفته ام سیاست بازسازی و تشخیص و تعیین‏‎ ‎‏اولویت در امر بازسازی مراکز آسیب دیدۀ کشور به عهدۀ سران‏‎ ‎‏محترم و متعهد سه قوه و آقای نخست وزیر است ولی باید توجه‏‎ ‎‏داشت که با در نظر گرفتن حجم عظیم کار و ضرورت تسریع در‏‎ ‎‏تعیین خط مشی بازسازی و سازندگی، حتماً از نظرات کارشناسان‏‎ ‎‏و صاحبنظران خصوصاً هیأت دولت و وزرا و کمیسیونهای مربوطۀ‏‎ ‎‏مجلس شورای اسلامی ـ که چهره های دلسوز و متعهد و مطلع در‏‎ ‎‏آنها فراوانند ـ و نیز از مسئولین هر امری استفاده نمایند چرا که‏‎ ‎‏آنان نیز به خوبی دریافته اند که بازسازی و سازندگی جز از طریق‏‎ ‎‏تعاون و همفکری میسر نیست. و این کشور متعلق به اسلام و همۀ‏‎ ‎‏ملت ایران است و همان گونه که در جنگ همه در کنار هم بودند،‏‎ ‎‏در صلح و سازندگی هم باید در کنار یکدیگر باشند که ان شاءالله ‏‎ ‎‏مراکز علمی و دانشگاهی نیز در این مسئلۀ بزرگ سهیم خواهند‏‎ ‎‏بود.‏

‏     لازم به تذکر است که وزیر و یا مسئول مربوطه نیز در‏‎ ‎‏تصمیم گیری نهایی سران و نخست وزیر صاحب رأی می باشند.‏

‏     ‏‏اما نکاتی که در بازسازی و سازندگی توجه به آن ضروری است:‏

‏     ‏‏1ـ با اینکه اطمینان داریم که خانواده های معظم شهدا و‏‎ ‎‏جانبازان و اسرا و مفقودین هیچ گاه راضی نشده و نمی شوند که در‏‎ ‎‏برابر ایثار عزیزانشان که فقط به خاطر خدا و رسیدن به کمال بوده‏‎ ‎‏است سخن از رفاه و مادیات به میان آید و همت آنان بلندتر از این‏‎ ‎‏مقوله هاست، ولی بر دست اندرکاران نظام است که ذوق و استعداد‏‎ ‎‏و توان خود را در هر چه بهتر رسیدن به امور معنوی و مادی و‏‎ ‎‏ارزشی و فرهنگی این یادگاران هدایت و نور به کار گیرند و از‏‎ ‎‏خدمت بی شائبه و بی منت به آنان دریغ نکنند؛ هر چه انقلاب‏‎ ‎


کتاباقتصاد در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 483

‏اسلامی ایران دارد از برکت مجاهدت شهدا و ایثارگران است. من‏‎ ‎‏می دانم که بسیاری از خانواده های عزیز شهدا و جانبازان و اسرا و‏‎ ‎‏مفقودین به خاطر مناعت طبع و بزرگواری و اخلاق کریمۀ خود در‏‎ ‎‏مصایب و مشکلات زندگی به مسئولین مراجعه نکرده اند و یا‏‎ ‎‏مراجعه شان به حداقل بوده است. و همه نیز می دانیم که اکثریت این‏‎ ‎‏قشر و رزمندگان عزیز اسلام از طبقات محروم و کم درآمد بودند و‏‎ ‎‏مرفهین کمتر دل برای انقلاب سوختند، ولی وظیفۀ ماست که در حد‏‎ ‎‏توان و مقدورات قدرشناس زحمات آنان باشیم و من میل ندارم که‏‎ ‎‏این قدرشناسی فقط در حد تعریف و تمجید ظاهری خلاصه شود‏‎ ‎‏بلکه باید در همه نوع امتیازات اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی به‏‎ ‎‏آنان بها داده شود و ضرورتی نمی بینم که به این عزیزان سفارش و‏‎ ‎‏نصیحت کنم و رسالت بزرگ حفظ امانت خونهای مقدس شهیدان را‏‎ ‎‏بازگو نمایم که بحمدالله تا به حال خانواده های شهدا و اسرا و‏‎ ‎‏مفقودین و جانبازان خود حافظ و نگهبان ارزش شهادت و ایثار‏‎ ‎‏بوده اند و بعد از این نیز به یاری خدا پاسدار آن خواهند بود.‏

‏     ‏‏2ـ با قبول و اجرای صلح کسی تصور نکند که ما از تقویت بنیۀ‏‎ ‎‏دفاعی و نظامی کشور و توسعه و گسترش صنایع تسلیحاتی بی نیاز‏‎ ‎‏شده ایم، بلکه توسعه و تکامل صنایع و ابزار مربوط به قدرت‏‎ ‎‏دفاعی کشور از اهداف اصولی و اولیۀ بازسازی است و ما با توجه‏‎ ‎‏به ماهیت انقلابمان در هر زمان و هر ساعت احتمال تجاوز را‏‎ ‎‏مجدداً از سوی ابرقدرتها و نوکرانشان باید جدی بگیریم.‏

‏     3ـ توجه به بازسازی مراکز صنعتی نباید کوچکترین خللی بر‏‎ ‎‏ضرورت رسیدن به امر خودکفایی کشاورزی وارد آورد، بلکه‏‎ ‎‏اولویت و تقدم این امر باید محفوظ بماند و مسؤولین بیشتر از‏‎ ‎‏گذشته خود را مکلف به اجرای آن سازند و در امر احیای اراضی‏‎ ‎


کتاباقتصاد در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 484

‏و مهار آبها و ایجاد سدها و تشویق کشاورزان و دامداران و استفادۀ‏‎ ‎‏هر چه بیشتر از نعمتهای بیکران الهی در طبیعت تلاش نمایند که‏‎ ‎‏مطمئناً خودکفایی در کشاورزی مقدمه ای است برای استقلال و‏‎ ‎‏خودکفایی در زمینه های دیگر.‏

‏     4ـ مهمترین عامل در کسب خودکفایی و بازسازی توسعۀ‏‎ ‎‏مراکز علمی و تحقیقات و تمرکز و هدایت امکانات و تشویق کامل‏‎ ‎‏و همه جانبۀ مخترعین و مکتشفین و نیروهای متعهد و متخصصی‏‎ ‎‏است که شهامت مبارزه با جهل را دارند و از لاک نگرش انحصاری‏‎ ‎‏علم به غرب و شرق به در آمده و نشان داده اند که می توانند کشور‏‎ ‎‏را روی پای خود نگه دارند. ان شاءالله این استعدادها در پیچ و خم‏‎ ‎‏کوچه های اداره ها خسته و ناتوان نشوند.‏

‏     5ـ برنامه ریزی در جهت رفاه متناسب با وضع عامۀ مردم توأم‏‎ ‎‏با حفظ شعائر و ارزشهای کامل اسلامی و پرهیز از تنگ نظریها و‏‎ ‎‏افراط گراییها و نیز مبارزه با فرهنگ مصرفی که بزرگترین آفت یک‏‎ ‎‏جامعۀ انقلابی است و تشویق به تولیدات داخلی و برنامه ریزی در‏‎ ‎‏جهت توسعۀ صادرات و گسترش مبادی صدور کالا و خروج از‏‎ ‎‏تکیه به صادرات نفت و نیز آزادی صادرات و واردات و به طور‏‎ ‎‏کلی تجارت بر اساس قانون و با نظارت دولت در نوع و قیمت.‏

‏     6ـ رعایت اصول ایمنی و حفاظتی مراکز و صنایع و ایجاد‏‎ ‎‏پناهگاههای جمعی برای مردم و کارگران که این اختصاص به زمان‏‎ ‎‏جنگ ندارد بلکه طریقۀ احتیاط در هر شرایط است.‏

‏     ‏‏7ـ استفاده از نیروهای عظیم مردمی در بازسازی و سازندگی و‏‎ ‎‏بهادادن به مؤمنین انقلاب خصوصاً جبهه رفته ها و توسعۀ حضور‏‎ ‎‏مردم در کشاورزی و صنعت و تجارت و بازسازی شهرهای تخریب‏‎ ‎‏شده و شکستن طلسم انحصار در تجارت داخل و خارج به افراد‏‎ ‎


کتاباقتصاد در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 485

‏خاص متمکن و مرفه و بسط آن به توده های مردم و جامعه.‏

‏     8ـ حفظ و نگهداری ترکیب یک یا چند شهر خراب شده در‏‎ ‎‏جنگ به منظور ترسیم علنی تجاوز دشمنان علیه انقلاب و کشورمان‏‎ ‎‏و نشان دادن قدرت دفاع و مقاومت قهرمانانۀ ملت که آیندگان فقط‏‎ ‎‏به اسناد و نوشته ها بسنده نکنند. البته این کار با رضایت کامل‏‎ ‎‏صاحبان املاک و با ایجاد شهرهای مجاور باید انجام شود.‏

‏     ‏‏9ـ تأکید بر حفظ ارزشها و شئون اخلاقی و اجتماعی و نیز‏‎ ‎‏سالم سازی اجتماعات که گروهی از خدا بیخبر و فرصت طلب‏‎ ‎‏تصور نکنند که مردم در برابر نیات پلید آنان بی تفاوتند.(610)‏

11 / 7 / 67

*  *  *

‏ ‏

دولت باید با قاطعیت و قدرت بازسازی را ادامه دهد

‏از آنجا که سران کشور و هیأت مشورتی بازسازی کشور در چند روز‏‎ ‎‏آینده اصول و سیاست بازسازی را به دولت ابلاغ می نمایند،‏‎ ‎‏جنابعالی و اعضای محترم هیأت دولت باید با قدرت و قاطعیت و با‏‎ ‎‏استقلال کامل به امر بازسازی کشور و ترمیم خرابیها پرداخته و‏‎ ‎‏رسیدگی به محرومین را درصدر برنامه های خود قرار دهید. و مردم‏‎ ‎‏عزیز و شریف ایران نیز، که همه چیز خود را در طبق اخلاص و‏‎ ‎‏بندگی خدا نهاده اند، توجه دارند که تا رسیدن به استقلال واقعی راه‏‎ ‎‏طولانی پیش رو دارند؛ و همه می دانند که با توجه به حجم عظیم‏‎ ‎‏خرابیها نباید انتظار اصلاح و بازسازی سریع امور را داشت. ما هنوز‏‎ ‎‏در آغاز راه هستیم، و سالها وقت لازم است که با همت و تلاش همۀ‏‎ ‎‏دست اندرکاران و مردم عزیز میهن اسلامی مان بازسازی شود و‏‎ ‎‏مشکلات برطرف گردد. چه بسا افراد مغرض و مخالف با انقلاب، که‏‎ ‎‏از هیچ راهی نتوانسته اند به اسلام و انقلاب لطمه ای وارد نمایند،‏‎ ‎


کتاباقتصاد در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 486

‏امروز در قالب شعارها و بالا بردن سطح توقعات در مردم بخواهند به‏‎ ‎‏هدفهای شوم خود نایل شوند، و با انگشت نهادن روی مشکلاتی که‏‎ ‎‏نتیجۀ تحمیل چندین سالۀ جنگ بوده است مردم را نسبت به‏‎ ‎‏مسئولین بدبین کنند و اینطور تبلیغ نمایند که بعد از قبول قطعنامه و‏‎ ‎‏نبودن جنگ چرا مشکلات حل نمی شود؟ باید به این افراد گفت مگر‏‎ ‎‏این کار به سادگی امکانپذیر است؟ مگر کشور ما از محاصره ها بیرون‏‎ ‎‏آمده است؟ مگر همۀ مراکز آسیب دیدۀ برق و سوخت و کارخانجات‏‎ ‎‏را یکروزه می توان راه اندازی نمود که ما بگوییم دیروز جنگ بود و‏‎ ‎‏عذرها موجّه، ولی امروز که جنگ نیست چرا کمبود است؟ البته این‏‎ ‎‏سخنها از باب تذکر به مؤمنین است؛ و الاّ مردم وفادار و انقلابی‏‎ ‎‏کشورمان برای به دست آوردن استقلال واقعی و رسیدن به خودکفایی‏‎ ‎‏خیلی بیشتر از اینها آمادۀ صبر و فداکاری هستند. و من مطمئنم که‏‎ ‎‏ملت ایران یک لحظه استقلال و عزت خود را با هزار سال زندگی در‏‎ ‎‏ناز و نعمت ولی وابسته به اجانب و بیگانگان معاوضه نمی کند.(611)‏

3 / 9 / 67

*  *  *

‏ ‏

3ـ4ـ10 مردم و بازسازی

‏ ‏

مردم در بازسازی با هماهنگی دولت و مسئولین عمل کنند

‏در پی پیروزی عظیم رزمندگان پرتوان اسلام و آزادی خرمشهر، شهر‏‎ ‎‏لاله های خونین، مردم عزیز و مهربان و ایثارگر کشورمان و علمای‏‎ ‎‏اعلام و ائمۀ محترم جمعه و جماعت در شهرستانهای مختلف با‏‎ ‎‏تلگرافهای بسیار آمادگی خود را جهت بازسازی مناطق ویران شده‏‎ ‎‏اعلام و مراتب ایثار و فداکاری خویش رادر این امر مهم و انسانی‏‎ ‎‏ابلاغ کردند. و براستی این حضور دائمی و خستگی ناپذیر در‏‎ ‎‏صحنه، و آمادگی و فداکاریهای خالصانۀ مردم دلیر ما برای هر‏‎ ‎


کتاباقتصاد در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 487

‏مسلمانی غرورانگیز و برای جهانیان اعجاب آمیز است و می توان‏‎ ‎‏گفت این هم یکی از الطاف الهی و برکات جنگ است که اینچنین‏‎ ‎‏مردم را به هم نزدیک و مهربان نموده و در غم و شادی یکدیگر‏‎ ‎‏شریک ساخته است.‏

‏     ‏‏من در برابر این همه ایثار و از خودگذشتگی و خلوص، از‏‎ ‎‏تشکر و قدردانی عاجز و ناتوانم، و خدای بزرگ است که با‏‎ ‎‏رحمت واسعۀ خود می تواند پاداش شما را داده و قدردانی کند،‏‎ ‎شَکَّرالله ُ مٰساعیکم الجمیلة.

‏     ‏‏مطلبی که لازم به تذکر است اینکه به خاطر تسریع در کار، ان‏‎ ‎‏شاء الله تعالی حضرات و اقشار محترمی که آمادگی خود را برای‏‎ ‎‏بازسازی اعلام داشته اند متوجه باشند که هماهنگی خود را با‏‎ ‎‏«شورایعالی بازسازی مناطق جنگی»که تحت نظر دولت جمهوری‏‎ ‎‏اسلامی فعالیت می کنند حفظ نموده و کمکهای خود را چه از نظر‏‎ ‎‏مالی و چه از نظر مصالح و نیروهای انسانی با راهنماییهای شورای‏‎ ‎‏مزبور به انجام رسانند، تا به خواست خدای تعالی هر چه بهتر و‏‎ ‎‏سریعتر به هدف مقدس خود رسیده و از هدر رفتن نیروها و‏‎ ‎‏ناهماهنگیها جلوگیری نمایند.(612)‏

12 / 3 / 61

*  *  *

‏ ‏

مردم کار بازسازی را آسان می کنند

‏البته می دانید که کار مشکل است، لکن با پشتیبانی و موافقت‏‎ ‎‏مردم، کارها آسان می شود، کما اینکه تا حال هم چنین بوده و مردم‏‎ ‎‏پیشقدم شده اند و خرابیهای جنگ را که دولت به تنهایی‏‎ ‎‏نمی توانست حل کند، حل می کنند.(613)‏

25 / 5 / 61


کتاباقتصاد در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 488

مردم باید برای بازسازی هر چه دارند بیاورند لکن با نظارت دولت 

‏مسئله دیگر؛ این مسئلۀ بازسازی است که بسیار مهم است، در‏‎ ‎‏بازسازی اگر بخواهد ملت سر خود کار بکند، فساد ایجاد می شود.‏‎ ‎‏اگر بخواهد دولت مستقل اجرا کند، قدرت ندارد. باید مردم‏‎ ‎‏همراهی کنند و هر چه قدرت دارند برای این امر مهم به میدان‏‎ ‎‏بیاورند، لکن با نظارت دولت. و راجع به اینکه کجا مقدم، کجا‏‎ ‎‏مؤخر، این بالاخره صحبت پیش می آید و آن طوری که صلاح‏‎ ‎‏است این است که هیأت تشخیص مصلحت باشد مرکب از سران‏‎ ‎‏کشور و نخست وزیر و تشخیص بدهند، تشخیص مصلحت بدهند‏‎ ‎‏که کجا باید اول باشد، کجا باید بعد باشد، وضعش باید چه جور‏‎ ‎‏باشد. مردم خودشان داخل باشند، لکن مستقل نباشند. و دولت‏‎ ‎‏باید به مردم مجال بدهد به اینکه در کارها داخل بشوند. و مردم‏‎ ‎‏هم باید به دولت مجال بدهند که با تأنّی و نقشه کشی این کار مهم‏‎ ‎‏را انجام بدهند؛ ممکن است دستهایی در کار باشند که بخواهند در‏‎ ‎‏همین مقوله هم راجع به بازسازی هم شلوغ کنند و فساد ایجاد‏‎ ‎‏کنند، این را باید خیلی متوجه باشند و این همان هیأت تشخیص‏‎ ‎‏مصلحت که مرکب از سران کشور است، آنها باید نظارت کنند در‏‎ ‎‏امور، لکن مردم را هم شرکت بدهند. چنانچه حالا بعد از جنگ‏‎ ‎‏است مردم باید در کارهای تجاری آزاد باشند لکن با نظارت‏‎ ‎‏دولت، که یک وقت ـ خدای نخواسته ـ دوباره از آن چیزهایی که از‏‎ ‎‏خارج می آوردند و آن چیزهای فاسدی که می آوردند دوباره‏‎ ‎‏شروع نکنند. دولت اجازه بدهد مردم از خارج چیز بیاورند،‏‎ ‎‏تجارت کنند، لکن نظارت داشته باشد که فساد ایجاد نشود. این‏‎ ‎‏هم یک مطلبی است که مهم است و باید خیلی در آن ‏‏[‏‏دقت‏‏]‏‏ کرد.‏

‏     و باز مسائلی هست که تمامش مربوط به این است که ما باید‏‎ ‎‏بیدار باشیم در این امور، نباید که توهم کنیم که باید همۀ آن کارها‏‎ ‎


کتاباقتصاد در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 489

‏زودی درست بشود. الآن ممکن است که یک عده ای بیفتند توی‏‎ ‎‏مردم ... اشخاصی که مخالف با ما هستند ـ هستند، زیادند ـ الآن‏‎ ‎‏هم هستند که خوب، جنگ تمام شد، یا الله زود تمام کنید! مطلب‏‎ ‎‏یک مطلبی نیست که بزودی تمام بشود، مطلبی است که هشت‏‎ ‎‏سال کوبیدند، شهرهای ما را از بین بردند؛ این باید اقلاً همان‏‎ ‎‏قدری که آنها کردند ما دنبال کنیم که ان شاءالله تا چند سال بتوانیم‏‎ ‎‏این کار را انجام بدهیم. مردم ننشینند گوش کنند به حرف اشخاص‏‎ ‎‏که زود باید درست بشود، فوراً باید همه چیز درست بشود؛ نه،‏‎ ‎‏نمی توانند، مسئله ای است که نمی شود. این را هم، در این امر باید‏‎ ‎‏خیلی دقیق باشند و هم در مهیا بودن راجع به جنگ.(614)‏

8 / 6 / 67

*  *  *

‏ ‏

مردم ما تحمل سختی و استقلال را بر رفاه و وابستگی ترجیح می دهند

‏من ضمن تشکر از گردانندگان صنایع کشور، خصوصاً صنعت نفت‏‎ ‎‏و گاز، از همۀ آنان می خواهم که با تلاش خود به دنیا ثابت کنند که‏‎ ‎‏می توانند با فکر و تلاش خود چرخهای اقتصادی کشور را به‏‎ ‎‏حرکت درآورند. و ان شاءالله آنها با مژدۀ راه اندازی کامل صنایع‏‎ ‎‏نفت و گاز و پتروشیمی در آینده ای نه چندان دور، چشم و دل‏‎ ‎‏مردم ایران را روشن و شاد خواهند کرد. شما با تلاش در این امر‏‎ ‎‏مقدس به جهانیان ثابت خواهید کرد که فشارهای اقتصادیِ پس از‏‎ ‎‏جنگ، ما را به هیچ کشوری وابسته نخواهد کرد. ضدانقلاب داخل‏‎ ‎‏و خارج و استعمار چپ و راست در تمامی زمینه ها تبلیغ می کنند‏‎ ‎‏که فشارهای اقتصادی پس از جنگ، کمر نظام نوپای اسلامی را‏‎ ‎‏خواهد شکست. باید آنها این آرزو را به گور ببرند. مردمی که در‏‎ ‎‏زیر بمبارانها و در تمامی مصائب، خود را برای یک مبارزۀ طولانی‏‎ ‎


کتاباقتصاد در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 490

‏آماده کرده اند هرگز حاضر نیستند کوچکترین نرمشی در مقابل‏‎ ‎‏جهان استکبار داشته باشند. این از بدیهیات است که نارساییهای‏‎ ‎‏پس از جنگ بسرعت برطرف نمی شود و چند سالی وقت لازم‏‎ ‎‏است تا کمبودها برطرف شود. عزیزانی که در کارخانه های وابسته‏‎ ‎‏به صنایع سبک و سنگین و نفت و گاز و معادن و نیرو و پست و‏‎ ‎‏تلگراف و تلفن و راه و ترابری و سایر مراکز کار می کنند خدا را در‏‎ ‎‏نظر بگیرند، و گوش به تبلیغات دشمنان ندهند، و استوار و مقاوم‏‎ ‎‏در راه اندازی چرخهای اقتصادی و صنعتی کشور کوشش نمایند.‏

‏     امروز دنیا اعمال ما و شما را زیر ذره بین گذاشته است تا ببیند‏‎ ‎‏چکاره ایم و چقدر توان مقابله با مشکلات را داریم. امروز پدر پیر‏‎ ‎‏شما خمینی از تمامی شما کارگران و صنعتگران و متخصصان‏‎ ‎‏می خواهد که با تمام قدرت مواظب باشید که دوباره مردم‏‎ ‎‏ما گرفتار ابرقدرتها و قدرتها نشوند. مشکلات پس از جنگ یکی‏‎ ‎‏پس از دیگری رخ می نمایاند، و نظام نوپای ما ان شاءالله در مقابل‏‎ ‎‏آنها چون کوه ایستاده است؛ و مردم عزیز زیر فشار چرخهای‏‎ ‎‏زندگی و اقتصادی همان گونه که تا به حال برای خدا و دین او‏‎ ‎‏مقاومت کرده اند، بعد از این نیز با تمام توان استقامت می کنند؛ و‏‎ ‎‏الاّ همۀ زحمات این سالیان پردرد و اضطراب و افتخار از بین‏‎ ‎‏خواهد رفت. هوشیاری مردم در وضع فعلی یکی از عوامل‏‎ ‎‏پیروزی آنان بر باطل است. و مردم تصور نکنند ایادی نفوذی‏‎ ‎‏استکبار و امریکا دست از شیطنت برداشته اند، در هر جا و در هر‏‎ ‎‏مقوله ای احتمال حضور و کارشکنی آنان هست. باید با دقت‏‎ ‎‏مراقب بود که نکند دستی در کار باشد که تبلیغ کند جنگ تمام شد‏‎ ‎‏و وضع کشور فرق نکرد. مگر آثار جنگ ظرف یکی ـ دو سال تمام‏‎ ‎‏می شود؟ من دست و بازوی همۀ کسانی که بی ادعا و مخلصانه‏‎ ‎


کتاباقتصاد در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 491

‏درصدد استقلال و خودکفایی کشورند را می بوسم. باز سفارش‏‎ ‎‏می کنم که به خدا متکی باشید و برای همیشه زیر بار شرق و غرب‏‎ ‎‏نروید. مردم باید تصمیم خود را بگیرند: یا رفاه و مصرفگرایی و یا‏‎ ‎‏تحمل سختی و استقلال. و این مسئله ممکن است چند سالی طول‏‎ ‎‏بکشد، ولی مردم ما یقیناً دومین راه را، که استقلال و شرافت و‏‎ ‎‏کرامت است، انتخاب خواهند کرد.(615)‏

20 / 10 / 67

*  *  *

‎ ‎

کتاباقتصاد در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 492