کتاب حج
طواف
سعی بین صفا و مروه
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

سعی بین صفا و مروه

عمره تمتع

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1369

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

سعی بین صفا و مروه

سعی بین صفا و مروه

[سؤال 5810]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 2798

‏2. کسی که می دانسته باید هفت مرتبه بین صفا و مروه سعی کند و با همین نیت از‏‎ ‎‏صفا شروع کرده است و رفت و برگشت را یک مرتبه حساب نموده، یعنی چهارده‏‎ ‎‏مرتبه سعی نموده است، آیا صحیح است، یا باید اعاده کند؟ و چنانچه اعاده لازم است،‏‎ ‎‏اگر در حین انجام اعمال حج دانست که در عمرۀ حج از روی جهل چنین اشتباهی‏‎ ‎‏کرده، چه باید بکند؟‏

بسمه تعالی، سعی را اعاده کند احتیاطاً، اگر چه اقوا کفایت است.


استفتائات امام خمینی (س)ج. 5صفحه 141

[سؤال 5811]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 2754

‏6. ده متر مثلاً از سعی را به طور صحیح انجام داد بعد متوجه شد که رفیقش نیامده‏‎ ‎‏برگشت به اول مسعی و سعی را مجدداً با رفیقش شروع کرد آیا اشکال دارد یا نه و‏‎ ‎‏دستور چیست؟‏

بسمه تعالی، با فرض جهل مانع ندارد.

[سؤال 5812]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 2764

‏5. در سعی صفا و مروه که دو طبقه ساخته اند، آیا در طبقۀ دوم هم حجاج می توانند‏‎ ‎‏سعی صفا و مروه را انجام دهند یا نه؟‏

بسمه تعالی، اگر محرز نیست که بین صفا و مروه سعی می شود، جایز نیست.

[سؤال 5813]‏ ‏ ‏ 2807‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏1. آیا سعی بین صفا و مروه در طبقه دوم جایز است یا خیر؟‏

بسمه تعالی، اگر احراز نشود که بین صفا و مروه سعی می شود صحیح نیست.

‏2. در منی و عرفات و جاهای دیگر گاهی پل هوایی زده شده، آیا حجاجی که از زیر پل باید رد شوند و‏‎ ‎‏یا در تونل هایی که در منی احداث شده و در حال سیر هستند آیا اشکالی دارد یا خیر، استظلال‏‎ ‎‏محسوب می شود یا خیر؟‏

بسمه تعالی، مانع ندارد.

‏3. آیا حجاج وقتی در ماشین روباز سوار هستند دیواره ماشین بر آن ها سایه بیاندازد اشکال دارد یا خیر؟‏

بسمه تعالی، مانع ندارد.

‏4. آیا تا چند متر خلف مقام ابراهیم علیه السلام صدق می کند و وقتی که قسمتی از خلف مقام مطاف شده و‏‎ ‎‏شک داریم که آیا بعد از این مقدار هم خلف مقام است یا نه چه باید کرد؟‏

بسمه تعالی، باید احراز شود و خصوصیات مسأله در رساله مذکور است.


استفتائات امام خمینی (س)ج. 5صفحه 142

‏5. آیا در مسجد شجره و امثال آن ملاک همان مسجد قدیم است یا مقدار توسعه یافته هم در حکم‏‎ ‎‏مسجد شجره را دارد؟‏

بسمه تعالی، احوط اقتصار به مسجد اصلی و محاذات آن است.

‏6. آیا وقوف در منی شب یازدهم و دوازدهم ذی الحجه اگر در جاهایست که مشکوک است از منی‏‎ ‎‏است یا نه، و اقامت رسمی کاروان ها در آن جا دلیل خواهد بود یا نه، و همچنین تقصیر یا حلق نمودن‏‎ ‎‏در چنین مکان هایی چگونه است؟‏

بسمه تعالی، باید احراز شود که از منی است و قول اهل محل معتبر است.

‏7. اگر کسی بعد از ذبح در همان جایی که مشکوک است از منی است یا ملحق شده به آن، حلق یا‏‎ ‎‏تقصیر کند و بعد ملتفت شود چه باید بکند؟‏

بسمه تعالی، در صورت امکان احوط اعاده حلق یا تقصیر است.

‏8. آیا حلق کردن و یا قربانی کردن در شب یازدهم در صورتی که موفق به انجام آن در روز دهم نشود‏‎ ‎‏چه صورتی دارد؟‏

بسمه تعالی، مانع ندارد.

‏9. آیا حلق کردن قسمتی از سر در روز دهم کافی است یا باید همۀ سر حلق شود؟‏

بسمه تعالی، باید همه سر را حلق کند.

[سؤال 5814]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 251

‏3. شوط سوم سعی یا شوط پنجم بوده که حال سعی کننده به هم خورده و او را از‏‎ ‎‏سعی، به مریض خانه و از آن جا به ایران آورده اند و پس از دو سال، متوجه مسأله شده؛‏‎ ‎‏تکلیف چنین شخصی چیست در صورتی که عذر در سعی عمرۀ تمتع بوده؟ و‏‎ ‎‏همچنین اگر در سعی در حج تمتع بوده؟ و آیا فرقی بین شوط سوم و پنجم هست‏‎ ‎‏یا  نه؟‏

بسمه تعالی، در فرض مرقوم، باید برگردد و سعی را تمام کند و اگر برگشتن به مکه برای اتمام سعی، مشقت دارد نایب بگیرد و فرقی بین سعی عمره و سعی حج و یا بین شوط سوم و پنجم نیست و اگر سعی مزبور، مربوط به عمرۀ تمتع بوده، باید برای اعمال حج تمتع نیز نایب بگیرند.


استفتائات امام خمینی (س)ج. 5صفحه 143

[سؤال 5815]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 2796

‏2. شخصی از مسجد الحرام وارد مسعی شده به گمان آن که شروع به سعی از درب‏‎ ‎‏مسجد کافی است بدون این که به کوه صفا برود به طرف مروه حرکت کرده و سعی را‏‎ ‎‏تمام می کند ظاهراً در اشواط بعد از اوّلی به صفا می رود. توجه به اشتباه پس از تقصیر‏‎ ‎‏بوده و اعتناء نکرده است چون یکی از روحانیون گفته، اعتنا نکن حکم سعی و عمره و‏‎ ‎‏حج او چیست؟‏

بسمه تعالی، در مفروض سؤال سعی باطل است و باید اعاده شود ولی ضرر به صحّت حج و عمره ندارد.

[سؤال 5816]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 2773

‏4. کفاره ترک سعی بین صفا و مروه در حج؟‏

بسمه تعالی، حکم ترک طواف را دارد.

‎ ‎

استفتائات امام خمینی (س)ج. 5صفحه 144