مشخصات اثر
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

ناشر: ستاد بزرگداشت یکصدمین سال میلاد امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1379

زبان اثر : فارسی

مشخصات اثر

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

تأملی بر جایگاه زنمجموعه مقالات فارسی‏

‏جلد اول‏

‏کنگره بین المللی جایگاه و نقش زن از دیدگاه امام خمینی(س)‏

‏ ‏

‏تدوین: کمیته علمی کنگره‏

‏ناشر: کمیته تبلیغات و انتشارات ستاد‏

‏چاپ اول: زمستان 1379 / تعداد: 3000 نسخه‏

‏حروفچینی و صفحه آرایی : واحد کامپیوتر مؤسسه تنظیم و نشر آثار حضرت امام(ره)‏

‏لیتوگرافی، چاپ و صحافی: مؤسسه چاپ و نشر عروج‏

‏بهاء تک جلد: 11000 ریال‏

‏ ‏

‎ ‎

کتابتأملی بر جایگاه زن (ج. ۱): مجموعه مقالات فارسیصفحه 4