مقدمه
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1391

زبان اثر : فارسی

مقدمه

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

مقدمه

‏     تاریخ بشر همواره شاهد انقلابها و دگرگونیها در شیوۀ حکومت و زمامداری ملل و اقوام مختلف‏‎ ‎‏بوده است. گاهی پیامبران عظیم الشأن الهی با انگیزۀ گسترش قسط و عدل و هدایت مردم با حکّام‏‎ ‎‏زمان خود درگیر و باعث دگرگونی در وضعیت سیاسی و حکومتی عصر خود شده اند و گاه رهبران و‏‎ ‎‏اندیشمندانی بزرگ زمینه ساز انقلاب و دگرگونی در حکومت گشته و به هدایت کشتی انقلاب و ادارۀ‏‎ ‎‏جامعه پرداخته اند. در بعضی از موارد ضعف حکام و فساد بیش از حدّ والیان، مردم را به قیام‏‎ ‎‏واداشته، و افرادی با استفاده از این فرصت، ادارۀ حکومت را در دست گرفته اند.‏

‏     انقلاب اسلامی ایران به رهبری امام خمینی (س) در مقایسه با سایر انقلابهای معاصر در جهان‏‎ ‎‏یکی از نوادر است. تفاوتهای بنیادی این انقلاب از جنبه های مختلف قابل بررسی و کاوش است، اما‏‎ ‎‏آنچه بیش از همه حائز اهمیت است، توانمندی رهبری در ادارۀ انقلابی است که در فرآیند مبارزات‏‎ ‎‏ملت ایران به دست آمده است و می بایست با محتوای ایدئولوژیک خود اداره شود. بی شک و به‏‎ ‎‏اعتراف اکثر اندیشمندان و سیاستمداران بی غرض عصر حاضر، یکی از مهمترین جنبه های‏‎ ‎‏برجستۀ انقلاب اسلامی ایران نقش تعیین کننده و حساس رهبری ممتاز و پیامبرگونه امام در ادارۀ‏‎ ‎‏انقلاب و تداوم آن بوده است. امام خمینی (س) شخصیتی بودند که جدا از جنبه های روحانی و‏‎ ‎‏معنوی و معارفی که از سرچشمۀ وحی الهی و معرفت اسلامی کسب کرده بودند، از جهت فن و رموز‏‎ ‎‏کشورداری و بینش سیاسی در سطح بسیار بالایی قرار داشته و توانستند با استفاده از تجربۀ اسلاف‏‎ ‎‏خود، کشور را در میان امواج مختلف توطئه و دسیسۀ دشمنان داخلی و خارجی به ساحل نجات‏‎ ‎‏رسانده و تحویل دولتمردان بعد از خود بدهند. ما در این مقال، مجال بررسی همۀ جوانب مدیریت و‏‎ ‎‏رهبری انقلاب و توانمندی ایشان در ادارۀ حکومت را نداریم و فقط به آنچه که مناسب این کتاب‏‎ ‎‏است می پردازیم و آن، تأسیس و یا شکل گیری نهادهای انقلابی و سازمان بخشی سیستم اداری‏‎ ‎

کتابامام خمینی (س) و نهادهای انقلاب اسلامیصفحه ا

‏حکومتی است که در آن انقلاب شده است.‏

‏     یکی از مشکلات اساسی هر کشور پس از انقلابها ادارۀ امور مردم و حفظ و حراست از اموال و‏‎ ‎‏املاک دولت و ملت است؛ زیرا طبیعت هر انقلاب ایجاب می کند مسئولان و مدیران قبلی، جامعه را‏‎ ‎‏رها کرده و یا تحت تعقیب باشند و کسی متولی امور مردم نباشد؛ به همین جهت است که همیشه‏‎ ‎‏پس از هر انقلاب برای مدتی طولانی هرج و مرج و شورش و نابسامانی گریبانگیر مردم می شود و این‏‎ ‎‏وضعیت باعث می شود که سالهای سال شکل گیری نظام حکومتی جدید و تدوین قانون اساسی به‏‎ ‎‏طول بینجامد و چه بسا مظلومان بسیاری قربانی شوند. سرنوشت انقلاب کبیر فرانسه، انقلاب اکتبر‏‎ ‎‏روسیه، انقلاب مشروطیت در ایران و ... همگی حاکی از چنین وضعیتی است و حتی در بسیاری از‏‎ ‎‏تحولات مختصر در سطح حکومت نیز چنین وضعیتی پیش می آید؛ ولی حضرت امام با تجربه ای که‏‎ ‎‏از تاریخ پیشینیان کسب کرده بودند، توانستند با حداقل خسارت و هزینه، انتقال قدرت را انجام‏‎ ‎‏داده و دوران پرفراز و نشیب پیروزی انقلاب، دولت موقت، جنگ تحمیلی و ... را پشت سر بگذارند.‏‎ ‎‏یکی از راهکارها و عملکردهای بسیار مهم امام در ادارۀ کشور، حفظ نهادهای اداری و مدیریتی قبل‏‎ ‎‏از انقلاب بود. امام علی رغم اینکه می دانستند شاکله و استخوان بندی بسیاری از نهادهای دولتی‏‎ ‎‏رژیم گذشته برای سرکوبی ملت و تحت کنترل درآوردن هرگونه فعالیت مردمی بوده است، ولی به‏‎ ‎‏بدنۀ این تشکیلات اطمینان داشته و فقط سران آنها را فاسد و مفسد می دانستند؛ به عنوان مثال:‏‎ ‎‏حضرت امام به ارتش علی رغم اینکه عامل اصلی سرکوب مردم در طول دوران انقلاب بود، ایمان‏‎ ‎‏داشته و با قدرت تمام در مقابل افرادی که صالح نادان و یا مغرض بودند و فریاد انحلال ارتش را سر‏‎ ‎‏می دادند، ایستادند و از این سرمایۀ ملی حفاظت کردند؛ و همه دیدند حفظ این نهاد چه سرمایۀ‏‎ ‎‏عظیمی برای ملت بود و خدمات ارزشمند آن در حفظ و حراست از کشور، بخصوص در دوران جنگ‏‎ ‎‏تحمیلی هرگز فراموش نمی شود.‏

‏     از سوی دیگر، حضرت امام به خوبی دریافته بودند که با پیروزی انقلاب، بسیاری از نهادها و‏‎ ‎‏مراکز دولتی تا مدتی کارایی انقلابی نخواهند داشت؛ لذا برای اینکه بتوانند آنها را در خدمت‏‎ ‎‏انقلاب قرار دهند، ضمن تأسیس نهادهای انقلابی با گماردن نمایندگانی در نهادها و مراکز‏‎ ‎‏مختلف دولتی به هدایت و ادارۀ امور مردم و کشور نیز پرداختند. حضرت امام (س) با این حرکت‏‎ ‎‏ضمن اینکه مانع از رکود فعالیتهای سازمانی و اداری شدند، نهادها و سازمانهای باقیمانده از‏‎ ‎

کتابامام خمینی (س) و نهادهای انقلاب اسلامیصفحه ب

‏رژیم سابق را نیز به سمت منطبق شدن با ارزشهای اسلامی و انقلابی سوق دادند.‏

‏     حضرت امام (س) با برگزاری همه پرسی جمهوری اسلامی و انتخابات خبرگان قانون اساسی‏‎ ‎‏بسرعت نظام جدید را جایگزین نظام قبلی نمودند و ضمن تشکیل نهادهای سازمانی مطابق‏‎ ‎‏قانون اساسی بر حسب ضرورت و شرایط انقلابی آن زمان، اقدام به تأسیس نهادها و سازمانهای‏‎ ‎‏موقت و دائمی دیگری نیز کردند که در حال حاضر بعضی از این نهادها با تصویب مجلس شورای‏‎ ‎‏اسلامی در زمرۀ نهادهای دولتی قرار گرفته‏‎[1]‎‏ و بعضی دیگر از بدو تأسیس تاکنون به همان شکل‏‎ ‎‏باقی مانده است.‏‎[2]‎‏ در این میان نهادهایی نیز وجود داشته است که پس از مدتی تغییر نام پیدا‏‎ ‎‏کرده و یا در سازمانها و نهادهای دیگر ادغام شده اند.‏‎[3]‎

‏    نگاهی اجمالی به سیر تشکیل نهادهایی که حضرت امام (س) در بدو انقلاب تأسیس کردند و‏‎ ‎‏مجموعۀ فرامین، دستورالعملها و رهنمودهایی که در مواقع و شرایط مختلف ارائه می کردند‏‎ ‎‏روشنگر دو مطلب است: اول اینکه خطراتی متوجه انقلاب بوده است که تأسیس نهادها و‏‎ ‎‏تشکیلات انقلابی توانسته است تا حدود زیادی مانع از هر گونه تهدید باشد. در این خصوص توان‏‎ ‎‏مدیریت و قدرت رهبری در رویارویی با بحرانهای موجود بسیار قابل توجه است؛ دوم، مطالعه و‏‎ ‎‏بررسی این تشکیلات می تواند ما را به اهدافی که نظام در پی دستیابی به آنها بوده است رهنمون‏‎ ‎‏ساخته و ما را از هر گونه نقایص و انحرافات احتمالی از اهداف ترسیم شده توسط حضرت‏‎ ‎‏امام (س) آگاه سازد.‏

‏ ‏

‏ویژگیهای مجموعه ‏

‏     1ـ این مجموعه که در گروه علوم اجتماعی حوزۀ معاونت پژوهشی مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار‏‎ ‎‏حضرت امام (س) استخراج و تنظیم شده مشتمل بر هفت فصل است.‏

‏     2ـ در این مجموعه سعی محقق بر آن بوده است تا فقط به احکام، وظایف و اهداف کلی و‏‎ ‎‏بیانات صریح حضرت امام در خصوص نهادها و یا تشکیلاتی که به ابتکار معظمٌ له تأسیس و یا‏‎ ‎‏راه اندازی شده اند، بپردازد؛ لذا علاقه مندان برای دستیابی کامل به نظرات و دیدگاههای حضرت‏‎ ‎

کتابامام خمینی (س) و نهادهای انقلاب اسلامیصفحه ج

‏امام می توانند به مجموعه تبیانهای دیگری که به طور مستقل در خصوص بعضی از نهادها‏‎ ‎‏منتشر شده است نیز مراجعه نمایند.‏

‏     3ـ حضرت امام برای تسریع در رسیدگی به بعضی از امور و هماهنگی نیروها در اوایل انقلاب،‏‎ ‎‏مراکز و یا تشکیلاتی تحت عنوان ستاد، هیأت و ... ایجاد کرده و یا به نمایندگی از خود به افراد و‏‎ ‎‏گروههایی حکم رسیدگی داده اند که بعضی از این موارد، اولاً به گستردگی یک نهاد نبوده، و ثانیاً‏‎ ‎‏به طور موقت و مقطعی ایجاد شده و پس از مدتی موضوعیت خود را از دست داده اند؛ لذا صرفاً به‏‎ ‎‏دلیل اینکه مجموعۀ این احکام حاوی مطالب مهمی است که نباید از آنها چشم پوشی کرد، در‏‎ ‎‏این مجموعه گنجانده شده است.‏

‏     4ـ از آنجا که ترتیب و تفکیک موضوعهای این مجموعه به دست خود حضرت امام (س)‏‎ ‎‏صورت نگرفته است، به ناچار جمع آوری و تنظیم آنها به صورت فعلی کاستیهای اجتناب ناپذیر‏‎ ‎‏دارد که مسئولیت آن برعهدۀ تنظیم کنندگان است.‏

‏     5ـ در تنظیم قطعات منتخب داخلی هر یک از فصول، ترتیب و توالی تاریخی صدور آنها از‏‎ ‎‏سوی حضرت امام (س) ملاک بوده است نه توالی منطقی مطالب. ‏

‏     6ـ در این مجموعه سعی شده است جهت آشنایی هر چه بیشتر خوانندۀ گرامی با برخی‏‎ ‎‏تشکیلات و یا مراکزی که به تبیین بیشتری نیازمند بوده است، حتی المقدور تاریخچۀ مختصری‏‎ ‎‏از آنها در پاورقی آورده شود.‏

‏     7ـ فهرست تفصیلی مطالب، فهرست اعلام و مشخصات کامل مآخذ براساس شمارۀ مسلسل‏‎ ‎‏در انتهای کتاب آورده شده است که می تواند راهنمای مناسبی برای محققان و مخاطبان باشد.‏

‏     8ـ فهرست مآخذ به نحوی تنظیم یافته است که دسترسی به هر دو صحیفه (امام و نور)‏‎ ‎‏امکانپذیر باشد. ‏

‏     در پایان لازم می دانیم از پژوهشگران و همکارانی که ما را در امر تنظیم، تصحیح و تدوین این‏‎ ‎‏مجموعه یاری رسانده اند خصوصاً خانم فاطمه شریف فخر و آقای محمود دارینی تشکر کنیم.‏

‏ ‏

‏معاونت پژوهشی ‏

‏مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س)‏

 

کتابامام خمینی (س) و نهادهای انقلاب اسلامیصفحه د

  • ) مانند سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و ... .
  • ) مانند بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، بنیاد شهید، بنیاد مستضعفان و جانبازان و ... .
  • ) مانند شورای عالی تبلیغات، ستاد انقلاب فرهنگی، کمیته های انقلاب اسلامی، جهادسازندگی و ... .