بخش اول اقشار فرهنگی ـ آموزشی
فصل دوم: معلمان
ج) هشدارها و توصیه ها
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1391

زبان اثر : فارسی

ج) هشدارها و توصیه ها

ج) هشدارها و توصیه ها

‏ ‏

‏ ‏

جایگزینی معلمین پاکدامن به جای معلمین استعماری 

‏فرهنگ ما خراب است، باید تجدید بشود. فرهنگْ فرهنگِ‏‎ ‎‏استعماری است، باید زیرورو بشود. معلمان استعماری باید‏‎ ‎‏بروند. آنهایی که تاکنون در خدمت استعمار و رژیم سلطنتی بودند‏‎ ‎‏باید بروند [و] به جای آنها پاکدامنها بیایند، دانشمندان پاکدامن‏‎ ‎‏بیایند.(50)‏

‏10 / 12 / 57‏

‏*  *  *‏

‏ ‏

‏ ‏

انتخاب اشخاص صحیح و سالم در مراکز تعلیم و تربیت

‏باید در این سال جدید عنایت زیاد بشود؛ اول به فرهنگ. این‏‎ ‎‏فرهنگ باید متحول بشود. فرهنگ استعماری فرهنگ استقلالی‏‎ ‎‏بشود. باید معلمینی که در این فرهنگ یا در تمام قشرهای اساتید و‏‎ ‎‏ـ عرض می کنم ـ اینها باشد انتخاب بشوند و اشخاص صحیح،‏‎ ‎

کتاباقشار اجتماعی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 37

‏سالم. کسانی که جوانهای ما را تربیت صحیح بکنند نه اینکه یک‏‎ ‎‏تربیت انگلی بکنند؛ چنانچه تا حالا بنا بر این بوده است که اینها را‏‎ ‎‏غربی بار بیاورند، غربزده کنند. باید استقلال داشته باشید؛ باید‏‎ ‎‏هیچ توجه نداشته باشید که در غرب چه می گذرد. در غرب خیلی‏‎ ‎‏بد می گذرد! شما گمان نکنید که در غرب خیلی خبر هست،‏‎ ‎‏خودشان می گویند «در غرب خبری نیست»! خبرها هست لکن‏‎ ‎‏خبرهای رشد فکری و رشد انسانی کم است. شما باید مستقل‏‎ ‎‏باشید و رشد انسانی پیدا بکنید. بچه ها را، جوانهای ما را رشد‏‎ ‎‏انسانی بدهید. دولت باید درست توجه بکند که رؤسایی را که‏‎ ‎‏انتخاب می کند برای دانشگاهها، برای مدارس، معلمینی را که‏‎ ‎‏انتخاب می کنند آنها برای تربیت اطفال، اینها باید همه متحول‏‎ ‎‏بشود از حال سابق؛ و کسانی که سابق در خدمت اشخاص بیگانه‏‎ ‎‏بودند یا در خدمت طاغوت بودند، حالا ثانیاً نیایند و بچه های ما را‏‎ ‎‏باز به عقب برانند. این هم یک مطلبی است که در فرهنگ بسیار‏‎ ‎‏مهم است. و بالاخره باید فرهنگ متحول بشود به یک فرهنگ‏‎ ‎‏سالم، به یک فرهنگ مستقل، و یک فرهنگ انسانی.(51)‏

‏29 / 12 / 57‏

‏*  *  *‏

‏ ‏

‏ ‏

ویژگی تربیت اسلامی

‏مأموریم این جوانهایی را که دست ما هستند و با آنها رابطه داریم،‏‎ ‎‏اینها را باید تربیت اسلامی، تربیت دینی و متوجه به مسائل روز‏‎ ‎‏کنیم. جوری باشد که از اول، این بچه ها و جوانها مسائل روز‏‎ ‎‏دستشان باشد و بفهمند که باید چه بکنند در آتیه. در پهلوی علم‏‎ ‎‏باید این پرورش باشد، و شما آقایان البته موظفید که این کار را‏‎ ‎

کتاباقشار اجتماعی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 38

‏بکنید. در همۀ قشر ایران،‏‎[1]‎‏ همۀ معلمین [و] همۀ دانشمندان باید‏‎ ‎‏این کار را بکنند؛ که بعد از یک مدتی ایران متبدل بشود به یک چیز‏‎ ‎‏دیگری.(52)‏

‏15 / 1 / 58‏

‏*  *  *‏

‏ ‏

آموزش و پرورش باید در کنار هم باشند

‏بیشتر صدماتی که به بشر وارد می شود از طریق آموزش‏‎ ‎‏بی پرورش است. تمام این آلاتی که درست شده است، تمام این‏‎ ‎‏آلات جنگی که درست شده است، آلات منهدم کنی که درست‏‎ ‎‏شده است، به دست اشخاصی بوده است که آموزش داشته اند‏‎ ‎‏لکن پرورش صحیح نداشتند و لهذا با علم خودشان طرح فنای‏‎ ‎‏برادرهای خودشان، همجنسهای خودشان را می ریزند. در‏‎ ‎‏مملکت ما هم آن مقدار که از دست آموزش و پرورش خواهان و‏‎ ‎‏آنهایی که آموزششان زیاد بوده است صدمه دیده اند ملت ما، از‏‎ ‎‏دست دیگران ندیده اند، برای اینکه این متفکران و این دانشمندان‏‎ ‎‏بودند که طرحهای تخریبی را، طرحهای فناکنندۀ ملت را‏‎ ‎‏می ریختند، برای اینکه آموزش داشتند لکن آموزش در کنارش‏‎ ‎‏پرورش نبود... شماها که مربی هستید یا می خواهید تربیت بکنید‏‎ ‎‏فرزندان خودتان را یا جامعه را، باید توجه به این آیۀ شریفه داشته‏‎ ‎‏باشید که اقراء باسم ربک می خواهید آموزش بدهید. می خواهید‏‎ ‎‏آموزش پیدا کنید، قرائت کنید، با اسم رب باشد، با توجه به خدا‏‎ ‎‏باشد، با تربیت الهی باشد. اگر یک انسانی هم علم داشت و هم‏‎ ‎‏تربیت الهی داشت، این مفید خواهد شد برای مملکت خودش. و‏‎ ‎‏هرگز یک مملکتی از دست آنکه آموزش و پرورش دارد صدمه‏‎ ‎

کتاباقشار اجتماعی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 39

‏نمی بیند. صدمه هایی که وارد می شود بر مملکت غالباً از این‏‎ ‎‏متفکرین بی پرورش، آموزشهای بی پرورش واقع می شود. علم را‏‎ ‎‏تحصیل می کنند لکن تقوا ندارند، لکن پرورش باطنی ندارند، از‏‎ ‎‏این جهت عمال خارجی می شوند، از این جهت نقشه ها را برای‏‎ ‎‏فنای مملکت خودشان می کشند.‏

‏     خداوند ان شاءالله شما بانوان را که مرکز پرورش بچه های‏‎ ‎‏کوچک هستید، تا آخر موفق کند شما را به اینکه این بچه ها را‏‎ ‎‏خوب آموزش و پرورش بدهید. بله، پرورش از دامن شما شروع‏‎ ‎‏می شود، دامن بانوان است که بچه های خوب را پرورش می دهد.‏‎ ‎‏ممکن است که یک بچه ای که شما خوب تربیت بکنید، یک ملت‏‎ ‎‏را نجات بدهد. توجه داشته باشید که بچه ها را خوب تحویل‏‎ ‎‏جامعه بدهید و آموزشتان با پرورش باشد.(53)‏

‏ ‏

‏*  *  *‏

‏ ‏

اعتماد به نفس در جوانان 

‏جوانها را با اعتماد به نفس، با استقلال نفسانی بار بیاورید. معلمها!‏‎ ‎‏جوانها را مستقل، آزاد بار بیاورید؛ مُعْتمِد به نفسشان کنید. ما همه‏‎ ‎‏چیز داریم لکن آنها ما را همچوکردند که خیال کنیم هیچ‏‎ ‎‏نداریم.(54)‏

‏29 / 1 / 58‏

‏ ‏

‏من امیدوارم که معلمهای این بچه ها و این کودکها در تربیت‏‎ ‎‏انسانی ـ اسلامی اینها کوشا باشند؛ و از آن تعلیمات سوئی که در‏‎ ‎‏سابق بود مُبرا باشند. ‏


کتاباقشار اجتماعی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 40

‏     معلمان مدارس در هر جا هستند عنایتشان به این کودکها بیشتر‏‎ ‎‏باشد؛ که این کودکها امید آتیۀ مملکت ما هستند. با کودکهای‏‎ ‎‏امروز، انسانها و دانشمندان فردا درست می شود. اینها هستند که‏‎ ‎‏در آتیه مملکت ما را اداره می کنند؛ و پس از ما اینها باید استقلال‏‎ ‎‏مملکت و آزادی را حفظ کنند. معلمان از این کودکهای نورس‏‎ ‎‏قدردانی کنند؛ و این کودکهای نورس را که آلوده نیستند به آن‏‎ ‎‏چیزهایی که ما بزرگها آلوده هستیم، نگذارند آلوده شوند. تربیتها‏‎ ‎‏تربیتهای دینی باشد. اسلام، تمام آزادیها و استقلالها را بیمه‏‎ ‎‏می کند. بچه های کوچک ما را اگر اسلامی بار بیاورید، استقلال و‏‎ ‎‏آزادی مملکت شما بیمه خواهد شد. (55)‏

‏1 / 7 / 58‏

‏*  *  *‏

‏ ‏

هوشیاری معلمان نسبت به فرهنگ غرب 

‏شما معلمها و همۀ اساتید توجه کنید به این معنا که غرب به ما‏‎ ‎‏چیزی نمی دهد که مفید باشد. دارد چیز مفید، اما به ما نمی دهد،‏‎ ‎‏صادر نمی کند. آنی که ـ به ما صادر ـ برای ما صادر می کند آن‏‎ ‎‏چیزهایی است که مملکتهای ما را به تباهی می کشد. (56)‏

‏4 / 8 / 58‏

‏*  *  *‏

‏ ‏

‏ ‏

توجه معلمان به اصلاح خود قبل از دعوت به اصلاح دیگران 

‏اگر آن کسی که می خواهد مربی یک جامعه ای باشد، مربی یک‏‎ ‎‏دستگاهی باشد، اینها را به اسلام دعوت کند، اولش باید خودش ‏‎ ‎‏را‏‎ ‎‏اسلامی کند و خودش را، باطن خودش را دعوت به اسلام ‏‎ ‎‏بکند.‏‎ ‎‏ اسلامی بکند تا دیگران را بتواند اسلامی کند. اگر خودش را‏‎ ‎‎ ‎‏اسلامی نکند نمی تواند دیگران را اسلامی کند. معلمین آموزش و‏‎ ‎

کتاباقشار اجتماعی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 41

‏پرورش اگر خودشان یک پرورش صحیح نداشته باشند و یک‏‎ ‎‏تعلیم صحیح، نمی توانند جوانها را تعلیم کنند و آموزش بدهند و‏‎ ‎‏پرورش بدهند. مبدأ هر امری از خود آدم شروع می شود. پیغمبر‏‎ ‎‏هم وقتی که تشریف آوردند، از خودشان، خودشان کامل بودند،‏‎ ‎‏از منزل خودشان شروع کردند. حضرت خدیجه را دعوت کردند،‏‎ ‎‏او هم قبول کرد. امیر المؤمنین ـ سلام الله علیه ـ بچه بود آن وقت،‏‎ ‎‏دعوت را قبول کرد. قوم و خویشهای خودشان را جمع کردند و‏‎ ‎‏فرمودند که یک همچو مسأله ای است. یک دسته ای قبول کردند،‏‎ ‎‏یک دسته ای قبول نکردند. از خودش انسان باید شروع کند. منی‏‎ ‎‏که می خواهم بگویم شما فلان کار را نکنید، فلان کار را نکنید، اگر‏‎ ‎‏خودم فاسد باشم، این حرفم هیچ تأثیری هم ندارد... شما آقایان‏‎ ‎‏اول باید خودتان را اصلاح کنید، و امید است که اصلاح بکنید. و‏‎ ‎‏همه مان در این صدد باشیم تا بتوانید جامعه را اصلاح بکنید.(57)‏

‏10 / 4 / 59‏

‏*  *  *‏

‏ ‏

مسئولیت معلمان در هر رشته نسبت به تعلیم و تربیت 

‏اگر شما بخواهید تعلیم کنید فقط اطفال را و کاری به این نداشته‏‎ ‎‏باشید که در پهلوی تعلیم و تربیت انسانی، تربیت اخلاقی باشد،‏‎ ‎‏اینها با همان علمِ بدون تربیت، مراحل را طی می کنند. و علم بدون‏‎ ‎‏تربیت آنها را یا اکثر آنها را رو به فساد می کشد. انسان از اول اینطور‏‎ ‎‏نیست که فاسد به دنیا آمده باشد. از اول با فطرت خوب به دنیا‏‎ ‎‏آمده؛ با فطرت الهی به دنیا آمده: کُلُّ مَوْلُودٍ یُولَدُ عَلَی الْفِطْرَةِ‏‎[2]‎‏ که‏‎ ‎‏همان فطرت انسانیّت، فطرت صراط مستقیم، فطرت اسلام،‏‎ ‎‏فطرت توحید است. این تربیتهاست که یا همین فطرت را شکوفا‏‎ ‎

کتاباقشار اجتماعی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 42

‏می کنند؛ و یا جلوی شکوفایی فطرت را می گیرند. این تربیتهاست‏‎ ‎‏که یک کشور را ممکن است به کمال مطلوبی که از هر جامعۀ‏‎ ‎‏انسانی است برسانند و یک کشور کشور انسانی باشد؛ کشور‏‎ ‎‏مطلوب اسلام باشد. و همین تربیتها یا تعلیمهای بدون تربیت‏‎ ‎‏ممکن است که اینها در آن وقتی که مُقدّرات یک کشوری دست‏‎ ‎‏آنهاست و همه چیز کشور به دست آنهاست کشور را به تباهی‏‎ ‎‏بکشند. شما آقایان معلمین و همۀ معلمهایی که در سرتاسر کشور‏‎ ‎‏هستند و همۀ اساتیدی که در دانشگاهها هستند مسئولند نسبت به‏‎ ‎‏این امانتی که خدای تبارک و تعالی و اولیای اطفال و اولیای اینها به‏‎ ‎‏شما سپرده اند. همه مسئول هستید. گمان نکنید که شما ده نفر،‏‎ ‎‏پنجاه نفر، پیش شما هست، و شما آن پنج نفر یا ده نفر یا پنجاه نفر‏‎ ‎‏را تعلیم می دهید، و ممکن است که خیال کنید که این عدّه چیزی‏‎ ‎‏نیستند، دیگران کارها را انجام بدهند. ممکن است در بین همین ده‏‎ ‎‏نفر، همین پنجاه نفر که شما تعلیم می دهید یک شخصی پیدا بشود‏‎ ‎‏که بعدها یک مقام عالی داشته باشد، رئیس جمهور یک مملکت‏‎ ‎‏بشود، نخست وزیر بشود، مراتب عالیۀ کشور دست او بیاید.‏‎ ‎‏چنانچه همین یک نفری که پیش شما بوده بعد هم رفته پیش کسان‏‎ ‎‏دیگر تا رسیده به آن آخر یک تربیت فاسدی بشود؛ یعنی یا‏‎ ‎‏تعلیمی باشد و هیچ کاری به این نداشته باشند که این باید تربیت‏‎ ‎‏انسانی هم بشود، یا خدای نخواسته معلّم منحرفی باشد و این‏‎ ‎‏کودک از اول و بعد هم در مراتب دیگر، تحت یک تربیت انحرافی‏‎ ‎‏واقع بشود، ممکن است همین یک نفر، یک کشور را به باد فنا‏‎ ‎‏بدهد... .‏

‏     شما باید توجه به این معنا داشته باشید که اگر تربیتتان تربیت‏‎ ‎‏خدای نخواسته خلاف انسانی و اسلامی باشد، هر کاری که او‏‎ ‎

کتاباقشار اجتماعی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 43

‏-بعدها بکند شما هم شریک جُرمید. و اگر تربیت، یک تربیت‏‎ ‎‏انسانی و روی فطرت انسان باشد، بعدها هم که هر کار خوبی بکند‏‎ ‎‏شما شریکید در آن کار خوب. معلم امانتداری است غیر همۀ‏‎ ‎‏امانت[دار]،‏‎ ‎‏انسان امانت اوست. امانتهای دیگر را اگر کسی‏‎ ‎‏خیانت به آن بکند خلاف کرده است؛ یک قالی را که به آن امانت‏‎ ‎‏داده بودند از بین برده است، در جامعه یک چیزی درست‏‎ ‎‏نمی شود؛ یک شخصی ضرری کرده است، و این هم باید ضرر او‏‎ ‎‏را جبران کند. اما امانت اگر انسان شد، اگر یک طفلِ قابل تربیت‏‎ ‎‏شد، اگر خدای نخواسته این امانت به آن خیانت شد، یک وقت‏‎ ‎‏می بینید خیانت به یک ملت است، خیانت به یک جامعه است،‏‎ ‎‏خیانت به اسلام است... .‏

‏     خیلی باید چشمها را باز کنید. شغلی که انتخاب کردید بسیار‏‎ ‎‏شغل عالی است؛ لکن به مسئولیتش هم باید توجه بکنید. تربیت‏‎ ‎‏کنید، مهم تربیت است. علم تنها فایده ندارد، علم تنها مُضر است.‏‎ ‎‏گاهی این باران که رحمت الهی است وقتی که به گُلها می خورد‏‎ ‎‏بوی عطر بلند می شود؛ وقتی که به جاهای کثیف می خورد بوی‏‎ ‎‏کثافت بلند می شود. علم هم همین طور است. اگر در یک قلب‏‎ ‎‏تربیت شده علم وارد بشود، عطرش عالَم را می گیرد و اگر در یک‏‎ ‎‏قلب تربیت نشده یا فاسد بریزد این علم و وارد بشود، این فاسد‏‎ ‎‏می کند عالم را إذا فَسَدَ العَالِم فَسَدَ العالَم‏‎[3]‎‏ اگر صالح بشود، صالح‏‎ ‎‏می کند. یک شعاعهای زیادی دارد که به صلح و به اصلاح و به‏‎ ‎‏خوبی می رساند مردم را. و شما متصدی یک همچو امری هستید.‏‎ ‎‏شماها متصدی هستید که این عالم را به نور برسانید از ظلمات.‏‎ ‎‏این بچه هایی که نورانی هستند آن نورانیت آنها را شکوفا کنید.‏‎ ‎

کتاباقشار اجتماعی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 44

‏شما متصدی یک امر بزرگ هستید، آنها را تربیت اسلامی و‏‎ ‎‏صحیح بکنید تا ـ ان شاءاللهـ کشور شما سعادت خودش را پیدا‏‎ ‎‏بکند.(58)‏

‏10 / 11 / 59‏

‏*  *  *‏

‏ ‏

تربیت مفید جوانان برای جامعه اسلامی

‏دبیرانی که باید متکفل تربیت جوانان ما و نونهالان ما باشند،‏‎ ‎‏خدمتشان ارزش دارد و مسئولیتشان هم زیاد است؛ برای اینکه در‏‎ ‎‏محل تعلیم و تربیت واقع شده اند. و هر کس در هر جا که در محل‏‎ ‎‏تربیت و تعلیم واقع شد، این جوانهایی که پیش آنها تحصیل‏‎ ‎‏می کنند و این نونهالانی که امید آتیۀ کشور اسلامی هستند، اینها‏‎ ‎‏امانتهایی هستند در دست معلمین و دبیران و کسانی که متکفل‏‎ ‎‏امور اینها هستند و باید تربیتها به طوری که اسلامی و سازنده‏‎ ‎‏باشد که نسل آتیه ان شاءالله ؛ یک نسل تربیت شدۀ اسلامی و مفید‏‎ ‎‏برای جامعۀ اسلامی باشد.(59)‏

‏27 / 5 / 60‏

‏*  *  *‏

‏ ‏

شناسایی عوامل نفوذی در محیط آموزش و پرورش 

‏اکنون بر دانش آموزان و دانشجویان عزیز و اساتید و معلمان متعهد‏‎ ‎‏است که با تمام توان و قدرت در شناسایی عوامل فساد کوشش‏‎ ‎‏کنند و محیط آموزش و پرورش را از لوث وجود آنان پاک نمایند. و‏‎ ‎‏گمان نشود که این نفوذ فقط برای انحراف دانشگاههاست، که‏‎ ‎‏منحرفین و منافقین برای نفوذ در دبیرستانها بلکه دبستانها اهمیت‏‎ ‎‏بیشتری قائلند، تا جوانان را برای انحراف دانشگاهها مهیا کنند.‏‎ ‎‏آنان می دانند اگر نوباوگان در مراکز آموزش، تربیت صحیح شوند‏‎ ‎

کتاباقشار اجتماعی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 45

‏و حیله های استعمارگران را احساس و توطئه های همه جانبۀ آنان را‏‎ ‎‏لمس کنند، در دانشگاه برای عمال استعمار توفیق کمتری حاصل‏‎ ‎‏می شود؛ و لهذا در دبستانها و دبیرستانها و قبل از ورود به‏‎ ‎‏دانشگاهها در ساختن جهاز استعماری شرق و غرب برای ورود به‏‎ ‎‏دانشگاه اهمیت خاصی احساس می کنند. از این روست که باید‏‎ ‎‏دستگاههای آموزشی متعهد و دلسوز برای نجات کشور اهمیت‏‎ ‎‏ویژه ای در حفظ نوپایان و جوانان عزیزی که استقلال و آزادی‏‎ ‎‏کشور در آینده منوط به تربیت صحیح آنان است قائل باشند؛ و نیز‏‎ ‎‏از این روست که نقش معلمان و اساتید در تربیت و تهذیب‏‎ ‎‏دانش آموزان و دانشجویان به عنوان اساسی ترین و مؤثرترین نقش‏‎ ‎‏مطرح می گردد. و همه دیدید که گرایش آنان به شرق و غرب برای‏‎ ‎‏کشورمان چه فاجعه ها آفرید و دانشگاهها را به صورت دژ‏‎ ‎‏محکمی برای خدمت به شرق و غرب درآورد و اکثریت قاطع‏‎ ‎‏غرب و شرقزدگان این مملکت را به عنوان فارغ التحصیل تحویل‏‎ ‎‏جامعه داد. اکنون بر معلمان متعهد و مسئول دبستانی و دبیرستانی‏‎ ‎‏است تا با کوشش خود جوانانی را تحویل دانشگاهها دهند که با‏‎ ‎‏آگاهی از انحرافات گذشتۀ دانشگاه، بر فرهنگ غنی و مستقل‏‎ ‎‏اسلامی ـ ایرانی تکیه کنند.(60)‏

‏31 / 6 / 60‏

‏*  *  *‏

‏ ‏

پرورش از دبستانها شروع می شود

‏معلمهای دبیرستان و دبستان و همه جا که مهیا می کنند بچه ها را‏‎ ‎‏برای دانشگاه، بدانند که اگر آنجا مهذب کردند این بچه ها را و این‏‎ ‎‏بچه ها را مؤمن به بار آوردند و مؤمن تحویل دانشگاه دادند و‏‎ ‎‏دانشگاه مؤمن تحویل ملت داد، کشور خودشان را از همۀ آسیبها‏‎ ‎

کتاباقشار اجتماعی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 46

‏نجات داده اند. آنهایی که در این امر اخلال می کنند ـ خدای‏‎ ‎‏نخواسته اگر باشد ـ آنها اشخاصی هستند که خدمتگزار یکی از دو‏‎ ‎‏قدرت هستند و خیانت به ملت می کنند.(61)‏

‏28 / 6 / 61‏

‏*  *  *‏

‏ ‏

هوشیاری نسبت به افکار انحرافی همکاران 

‏خود دبیران و معلمین با هوشیاری مواظب همکاران خود باشند تا‏‎ ‎‏اگر بعضی از آنان خواستند افکار انحرافی خود را در خلال‏‎ ‎‏تدریس به فرزندان میهن اسلامی مان القا کنند، از آنان جلوگیری‏‎ ‎‏نمایند؛ و در صورتی که فایده ای نبخشید با قاطعیت، مطلب را با‏‎ ‎‏مسئولان در میان بگذارند. ایران امروز دیگر تحمل افکار غربزده و‏‎ ‎‏شرقزده مشتی خائن را ندارد. ما باید با تمام وجود به استقلال‏‎ ‎‏فرهنگی برسیم؛ که استقلال فرهنگی پایه و اساس کشوری آزاد و‏‎ ‎‏مستقل است. استادان عزیز باید خود این اعتقاد را بیابند که تنها‏‎ ‎‏فرهنگ ایران اسلامی است که نجاتبخش کشور و ملت ما‏‎ ‎‏می باشد.‏

‏     معلمان عزیز خود بهتر می دانند که فرهنگ استعماری در زمان‏‎ ‎‏این پسر و پدر چه به روز این کشور و ملت آورده است. به فرهنگ‏‎ ‎‏غنی ایران اسلامی تکیه کنید و مطمئن باشید که پیروزی از آن‏‎ ‎‏شماست. فرزندان عزیزتان را در سر کلاسها به صورتی تربیت‏‎ ‎‏نمایید که وقتی فارغ التحصیل می شوند جوانان برومندی تحویل‏‎ ‎‏جامعه گردند که با تمام وجود معتقد باشند که آنچه بدبختی‏‎ ‎‏داشتند از ابرقدرتهای شرق و غرب و شرقزدگی و غربزدگی است.‏

‏     دبیران و معلمان و به طور کلی استادان، سخت از دانش آموزان‏‎ ‎‏مواظبت نمایند تا گروهکهای چپی روسی و امریکایی و منافقین‏‎ ‎

کتاباقشار اجتماعی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 47

‏امریکایی آنان را فریب ندهند... .‏

‏     مسامحه و سهل انگاری در تعلیم و تربیت خیانت به اسلام و‏‎ ‎‏جمهوری اسلامی و استقلال فرهنگی یک ملت و کشور می باشد‏‎ ‎‏و باید از آن احتراز کرد. (62)‏

‏1 / 7 / 61‏

‏*  *  *‏

‏ ‏

علم و تقوا دو بال سیر الی الله تعالی

‏در کنار این آموزش، پرورش هم باشد؛ دعوت به تقوا هم باشد.‏‎ ‎‏آموزش تنها نباشد، آموزش و تربیت باشد. انسان تا آن آخر‏‎ ‎‏عمرش، هم به علم احتیاج دارد و هم به آموزش و هم به پرورش.‏‎ ‎‏هیچ انسانی نیست که مستغنی از علم باشد و مستغنی از پرورش و‏‎ ‎‏تربیت. اینکه بعضی از اشخاص گمان می کنند که ما دیگر وقت‏‎ ‎‏درس خواندنمان گذشته است، این صحیح نیست. درس یک وقت‏‎ ‎‏معین ندارد، علم یک وقت معین ندارد. همان طوری که در حدیث‏‎ ‎‏است که علم از گهواره است تا قبر‏‎[4]‎‏ اگر انسان در حال احتضار‏‎ ‎‏هم یک کلمه یاد بگیرد بهتر از این است که جاهل باشد. اینطور‏‎ ‎‏نباشد که شما که آنها را تعلیم می دهید و ان شاء الله ، موفق خواهید‏‎ ‎‏بود، غفلت [کنید] از تربیت؛ از این غفلت نکنید. محتاج است‏‎ ‎‏انسان به موعظه، محتاج است انسان به تربیت؛ تا آخر عمر احتیاج‏‎ ‎‏دارد. علم را با تربیت [همراه کنید‏‎ ‎‏]اینها دو بالی است که انسان با‏‎ ‎‏آن می تواند سیر بکند الی الله تعالی. مردم را به تقوا دعوت کنید.‏‎ ‎‏همان طوری که تعلیمشان می کنید، به تقوا دعوتشان بکنید؛ آن‏‎ ‎‏جمله هایی که می خواهید یادشان بدهید جمله هایی باشد که‏‎ ‎‏دعوت به تقوا شده، دعوت به مکارم اخلاق شده.‏


کتاباقشار اجتماعی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 48

‏     ... شما آموزگارها باید اهمیت بدهید به مسأله تقوا. و‏‎ ‎‏آموزندگان هم باید اهمیت بدهند. و اساتید دانشگاه و اساتید‏‎ ‎‏حوزه ها هم به این خاصه باید اهمیت خاص بدهند که اگر علم‏‎ ‎‏تنهای بی تقوا باشد، ولو علم توحید باشد، ولو علم ادیان باشد، در‏‎ ‎‏آن عالم ارزش ندارد. علم تنها اگر ضررش بر ملتها و بر اسلام‏‎ ‎‏بالاتر از نفعش نباشد ـ که هست ـ باید گفت که بی تقوا می تواند که‏‎ ‎‏یک کشوری را، یک انسانهایی را به باد فنا بدهد. و آن کسی که‏‎ ‎‏عالمتر است بهتر می تواند که مردم را فاسد کند. پس باید که همراه‏‎ ‎‏این آموزش، آموزش تقوا هم باشد. از بچه ها اگر هستند، بچه ها را‏‎ ‎‏آموزش تقوا [بدهید] به اندازۀ فهمشان و بزرگترها را هم همین‏‎ ‎‏طور. و بزرگترها گمان نکنند دیگر احتیاج ندارند یا اینکه وقت‏‎ ‎‏گذشته است؛ وقت نمی گذرد. انسان در هر حال، اگر یک چیزی را‏‎ ‎‏بداند بهتر از ندانستن است. در هر صورت، این شغل بسیار‏‎ ‎‏شریف است و مسئولیتش هم بسیار سنگین است. و ان شاء الله ‏‎ ‎‏شما موفق باشید.(63)‏

‏5 / 10 / 61‏

‏*  *  *‏

‏ ‏

هوشیاری در مقابل عوامل نفوذی در مراکز آموزشی 

‏در دانشگاهها و در دانشکده ها و در دبیرستانها و مراکز علمی باید‏‎ ‎‏خود معلمین و متعلمین، خود اساتید و خود دانش آموزان توجه کنند‏‎ ‎‏به اینکه نبادا در اینجا باز از این قشرهای فاسد و منافقین و غیر‏‎ ‎‏منافقینی که همه فاسد هستند نفوذ کرده و خدای نخواسته دانشگاه‏‎ ‎‏را به آن وضعی که در سابق بود درآورند. باید معلمین و قشر‏‎ ‎‏دانشگاهی و دانش آموزی با فیضیه پیوند خودشان را قوی کنند.(64)‏

‏4 / 2 / 62‏

‏*  *  *‏


کتاباقشار اجتماعی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 49

صبر و مقاومت در برابر مشکلات 

‏دانشگاهیها و آموزگارها و معلمین و متعلمین که برای خدا کار‏‎ ‎‏می کنند مشکلات دارند لکن در راه خداست، مشکلات در راه خدا‏‎ ‎‏مشکل نیست. اگر ما حساب کنیم، مشکلات حضرت رسول ـ سلام‏‎ ‎‏الله علیه ـ و حضرت امیر ـ سلام الله علیه ـ بسیار بیشتر بوده است از‏‎ ‎‏مشکلاتی که ما امروز مبتلای به او هستیم، و آنها صبر کردند و خدای‏‎ ‎‏تبارک و تعالی با صابرین است. و ما باید صبر بکنیم و بایستیم در‏‎ ‎‏مقابل قدرتهایی که می خواهند ما را ببلعند و سر آنها را بکوبیم.(65)‏

‏4 / 2 / 62‏

‏*  *  *‏

‏ ‏

تهذیب خود قبل از تهذیب دانش آموزان 

‏همۀ معلمین در فکر این باشند که خودشان را تهذیب کنند، باید‏‎ ‎‏خود را مهذب کنند تا حرفشان در دیگران اثر کند. معلمین و همۀ‏‎ ‎‏کسانی که در شغل معلمی به سر می برند باید بدانند که شغلشان‏‎ ‎‏بسیار مهم است؛ باید توجه کنند که بچه ها را از ابتدا خوب بار‏‎ ‎‏بیاورند، که دانشگاه دیر است. معلمین باید احساس کنند که پیش‏‎ ‎‏خدا مسئولند، اگر بچه ها بد تربیت شوند اینها هم مسئولند، اگر در‏‎ ‎‏این مورد من و شما هم سکوت کنیم مسئولیم. (66)‏

‏28 / 12 / 63‏

‏*  *  *‏

‏ ‏

کوشش در جهت تربیت افراد متعهد و غیروابسته 

‏امیدوارم با کوشش اساتید و معلمین، وضع به صورتی درآید که‏‎ ‎‏فردی که دورۀ درسی اش تمام شد، فردی متعهد بار آمده باشد،‏‎ ‎‏فردی که بداند باید برای کشورش خدمت کند و کاری به رضایت‏‎ ‎‏کشورهای بیگانه نداشته باشد.(67)‏

‏27 / 1 / 64‏

‏*  *  *‏

‎ ‎

کتاباقشار اجتماعی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 50

  • ) در تمام سطح کشور.
  • ) «هر مولودی با فطرت پاک به دنیا می آید»؛ عوالی اللآلی؛ ج 1، ص 35، ح 18.
  • ) «هنگامی که عالِم فاسد شود، جهان فاسد می شود.»
  • ) «اطلبوا العلمَ مِن المهدِ إلی اللحدِ؛ زگهواره تا گور دانش بجوی.»