بخش اول اقشار فرهنگی ـ آموزشی
فصل دوم: معلمان
ب) فرهنگ استعماری در آموزش و پرورش رژیم طاغوت
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1391

زبان اثر : فارسی

ب) فرهنگ استعماری در آموزش و پرورش رژیم طاغوت

ب) فرهنگ استعماری در آموزش و پرورش رژیم طاغوت

‏ ‏

‏ ‏

تربیت استعماری توسط معلمان وابسته 

‏معلمها ـ مگر بعضی شان ـ اینها از استعمار بودند و برای آنها کار‏‎ ‎‏می کردند. و جوانهای ما را برای آنها بار می آوردند.(44)‏

‏10 / 4 / 59‏

‏*  *  *‏

‏ ‏

‏ ‏

تاخت و تازهای استعمارگران در مراکز آموزشی و تربیتی 

‏اتفاقی نیست که مراکز تربیت و تعلیم کشورها و از آن جمله کشور‏‎ ‎‏ایران از دبستان تا دانشگاه مورد تاخت و تاز استعمارگران‏‎ ‎‏خصوصاً غربیها و اخیراً امریکا و شوروی قرار گرفت. و زبانها و‏‎ ‎‏قلمهای غربزدگان و شرقزدگان آگاهانه یا ناآگاه و اساتید غربزده و‏‎ ‎‏شرقزدۀ دانشگاهها در طول مدت تأسیس دانشگاهها و خصوصاً‏‎ ‎

کتاباقشار اجتماعی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 34

‏دهه های اخیر این خدمت بزرگ را برای غرب و شرق انجام‏‎ ‎‏دادند.(45)‏

‏31 / 6 / 60‏

‏*  *  *‏

‏ ‏

بیگانگی معلمان غربزده با مصالح اسلام و کشور

‏البته انحراف فرهنگ ما ریشۀ تاریخی دارد و ما امروز مواجهیم با‏‎ ‎‏استادان و معلمانی بر پایۀ همین تربیت و با فرهنگی غربی که با‏‎ ‎‏مصالح اسلام و کشور ما به هیچ وجه وفق نمی دهد. تمام وابستگان و‏‎ ‎‏انگلهای خارجی زاییده شده از این دانشگاه غربی بوده اند. اجانب با‏‎ ‎‏فعالیت خود، مدارس و دانشگاههای ما را از محتوا خالی کردند.(46)‏

‏23 / 7 / 60‏

‏*  *  *‏

‏ ‏

استعمار فرهنگی از طریق تربیت یافتگان غربی و شرقی

‏تردیدی نیست که جهانخواران برای به دست آوردن مقاصد شوم‏‎ ‎‏خود و تحت ستم کشیدن مستضعفان جهان راهی بهتر از هجوم به‏‎ ‎‏فرهنگ و ادب کشورهای ضعیف ندارد؛ زیرا با تربیت غربی یا‏‎ ‎‏شرقی معلم و استاد است که دبستانها و دبیرستانها محلهایی‏‎ ‎‏می شوند مجهز برای تربیت غربی یا شرقی جوانهایی که‏‎ ‎‏دولتمردان و دست اندر کاران آتیۀ کشورهایند. و با اینگونه تربیت‏‎ ‎‏است که جوانان با گرایش به یکی از دو قطب قدرت، راه را برای‏‎ ‎‏مستکبرین جهان در به دام کشیدن کشورهای مستضعف به‏‎ ‎‏صورتی شایسته و بدون زحمت و دستیازی به سلاحهای نظامی‏‎ ‎‏زنگزده باز می نمایند. برای آنان چه راهی بهتر از آنکه با دست‏‎ ‎‏قشری از بومیهای هر کشور، ملتها را بی سر و صدا بلکه باشوق و‏‎ ‎‏رغبت به سوی مقاصد آنان کشیده تا دسترنج ملتها و ذخایر‏‎ ‎

کتاباقشار اجتماعی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 35

‏کشورها را با عرض ارادت و ادب و قبول منت از اربابان تقدیم آنان‏‎ ‎‏نمایند. ضربه های مهلکی که بر کشور مظلوم ما در این پنجاه سال‏‎ ‎‏اخیر از دانشگاهها و اساتید منحرفی که با تربیت غربی بر مراکز‏‎ ‎‏علم و تربیت حکمفرما بودند وارد آمد از سر نیزۀ رضاخان و‏‎ ‎‏پسرش وارد نشد. البته اساتید و معلمان متعهدی بودند، لکن زمام‏‎ ‎‏امور در دست آنان نبود. ما از شرّ رضاخان و محمدرضا خلاص‏‎ ‎‏شدیم، لکن از شرّ تربیت یافتگان غرب و شرق به این زودیها‏‎ ‎‏نجات نخواهیم یافت. اینان برپادارندگان سلطۀ ابرقدرتها هستند و‏‎ ‎‏سرسپردگانی می باشند که با هیچ منطقی خلع سلاح نمی شوند، و‏‎ ‎‏هم اکنون با تمام ورشکستگیها دست از توطئه علیه جمهوری‏‎ ‎‏اسلامی و شکستن این سدّ عظیم الهی برنمی دارند.(47)‏

‏7 / 10 / 60‏

‏*  *  *‏

‏ ‏

نقش معلمین منحرف در حذف دین از جامعه 

‏از یک طرف، از دبستانها تا دانشگاهها کوشش شد که معلمان و‏‎ ‎‏دبیران و اساتید و رؤسای دانشگاهها از بین غربزدگان یا شرقزدگان‏‎ ‎‏و منحرفان از اسلام و سایر ادیان انتخاب و به کار گماشته شوند و‏‎ ‎‏متعهدان مؤمن در اقلیت قرار گیرند که قشر مؤثر را که در آتیه‏‎ ‎‏حکومت را به دست می گیرند، از کودکی تا نوجوانی و تا جوانی‏‎ ‎‏طوری تربیت کنند که از ادیان مطلقاً، و اسلام بخصوص، و از‏‎ ‎‏وابستگان به ادیان خصوصاً روحانیون و مبلغان، متنفر باشند. و‏‎ ‎‏اینان را عمال انگلیس در آن زمان، و طرفدار سرمایه داران و‏‎ ‎‏زمینخواران و طرفدار ارتجاع و مخالف تمدن و تعالی در بعد از آن‏‎ ‎‏معرفی می نمودند.(48)‏

‏15 / 3 / 68‏

‏*  *  *‏


کتاباقشار اجتماعی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 36

نقش معلمین منحرف در زمان پهلوی

‏چه غم انگیز و اسفبار است که دانشگاهها و دبیرستانها به دست‏‎ ‎‏کسانی اداره می شد و عزیزان ما به دست کسانی تعلیم و تربیت‏‎ ‎‏می دیدند که جز اقلیت مظلوم محرومی همه از غربزدگان و‏‎ ‎‏شرقزدگان با برنامه و نقشۀ دیکته شده در دانشگاهها کرسی‏‎ ‎‏داشتند؛ و ناچار جوانان عزیز و مظلوم ما در دامن این گرگان‏‎ ‎‏وابسته به ابرقدرتها بزرگ شده و به کرسیهای قانونگذاری و‏‎ ‎‏حکومت و قضاوت تکیه می کردند، و بر وفق دستور آنان، یعنی‏‎ ‎‏رژیم ستمگر پهلوی عمل می کردند.(49)‏

‏ ‏

‏15 / 3 / 68‏

‏*  *  *‏

‏ ‏

‎ ‎

کتاباقشار اجتماعی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 37