فصل نهم: برکات و دستاوردهای جنگ
تثبیت و صدور انقلاب
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

تثبیت و صدور انقلاب

تثبیت و صدور انقلاب

‏ ‏

‏ ‏

بازدارندگی دشمنان از تعرض به ایران

‏از چیزهایی که ما متوجه قبلاً نبودیم و بعد متوجه شدیم، این است که‏‎ ‎‏این مشتی که شما جوانان ما و ارتش ما و پاسداران ما و سایر قوای‏‎ ‎‏مسلح و امدادی به دهان این مهاجمین زدید، این یک عبرتی می شود‏‎ ‎‏از برای دیگر حکام جوری که شاید یک وقت در مغز خودشان این‏‎ ‎‏تخیل پیش آمده است که ایران به هم ریخته است و خوب است که ما‏‎ ‎‏هم یک هجومی بکنیم.‌...‏

‏     از اموری که در این جنگ، که ما مکروه داشتیم، پیش آمد برای ما،‏‎ ‎‏این بود که به واسطۀ شجاعت سربازان دلیر ما و شجاعت ملت بزرگ‏‎ ‎‏ما، که توانست این مطلب را تثبیت کند که کسی نمی تواند به این‏‎ ‎‏مملکت رخنه کند و کسی نمی تواند آسیب به این کشور برساند.(1079)‏

11 / 9 / 60

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

نشر عظمت اسلام در جهان

‏هر چند جنگ و دفاع از حق و میهن، زحمتها و خسارتها دارد و جوانان‏‎ ‎‏پرارزش را از ما گرفت و جنگزدگان مظلومی را آواره و بی خانمان کرد.‏‎ ‎‏لکن به خواست خدای منّان محتوای پرعظمت و شکوهمندی داشت.‏‎ ‎‏این جنگ تحمیلی، شکوه و عظمت ایمان و اسلام را در پهناور جهان‏‎ ‎‏منتشر نمود، و ایران بزرگ که می رفت با خیانتهای خاندان پهلوی و‏‎ ‎‏بستگان آنان یک کشور وابسته و مصرفی و یک ملت مرده و سر به زیر‏‎ ‎‏برای ضربه خوردن و ستم پذیرفتن معرفی شود، ناگهان با یک جهش‏‎ ‎‏بی سابقه و یک انقلاب الهی در جنگ غافلگیرانه با توطئۀ جهانخواران‏‎ ‎‏ستم پیشه و مزدوران بی فرهنگ و پشتیبانی آشکار و نهان ابرقدرتها‏‎ ‎‏آنچنان پیروزمندانه و شجاعانه بر پیکر پلید صدامیان و امریکاییان‏

کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 646

‏منطقه تاخت، و آنچنان اسطوره های شیطانی را یکی پس از دیگری در‏‎ ‎‏هم شکست که گویی دست مبارک علی بن ابیطالب ـ‌سلام الله علیه‌ در‏‎ ‎‏روز خندق از آستین پرعظمت لشکریان ما بیرون آمده است و در‏‎ ‎‏مبارزۀ تمامی اسلام در مقابل تمامی کفر ظفرمندانه و سرافراز با قامتی‏‎ ‎‏به بلندی ابدیت استوار ایستاده است.(1080)‏

12 / 1 / 61

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

اثبات توانمندی ایران

‏ما در این سه سال، نزدیک به چهار سال ـ‌یعنی، وارد در چهارسال که‏‎ ‎‏شدیم‌ این عمق پیشرفت ظاهری را به دنیا حالی کردیم به حکومتهای‏‎ ‎‏بزرگ دنیا، به قدرتهای بزرگ دنیا. این کاری که شما برادرها و دوستان‏‎ ‎‏شما و همقطارهای شما انجام دادند، حالی کردند به آنها که ما در عین‏‎ ‎‏حالی که یک جمعیت کمی هستیم، لکن توانایی این را داریم که با هر‏‎ ‎‏قدرتی مقابله کنیم.(1081)‏

22 / 3 / 61

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

توجه مردم جهان به اسلام

‏بحمدالله امروز قدرت ایرانی و قدرت اسلام در ایران به طوری است که‏‎ ‎‏توجه همۀ ملتهای ضعیف را به خودش معطوف کرده است، و اسلام‏‎ ‎‏صادر شد در سرتاسر دنیا. از این سیاههای عزیزی که در امریکا هستند،‏‎ ‎‏و تا افریقا و تا شوروی و همه جا، نور اسلام تابیده است و توجه مردم به‏‎ ‎‏اسلام شده است. و منظور ما از صدور انقلاب همین بود و تحقق پیدا‏‎ ‎‏کرد، و ان شاء الله اسلام در همه جا غلبه بر کفر خواهد پیدا کرد.(1082)‏

4 / 2 / 62

*  *  *


کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 647

نقش جنگ در معرفی اسلام به دنیا

‏جنگ در عین حال که ناگوار بود و شهرهای ما را خراب کرد، ولی‏‎ ‎‏برکاتی داشت که اسلام به دنیا معرفی شد، و اینکه چه اشخاصی و‏‎ ‎‏قدرتهایی در مقابل اسلام ایستادند، و چه کسانی از اسلام می ترسند،‏‎ ‎‏و چه قدرتهایی علیه اسلام قیام کردند، همۀ اینها در جنگ معلوم شد.‏‎ ‎‏ابرقدرتها نه شخص صدام را می خواهند نگه دارند و نه ما را‏‎ ‎‏می خواهند بکوبند، بلکه آنها از اسلام می ترسند و اسلام را‏‎ ‎‏می خواهند بکوبند، از این جهت با ما مخالفند و از او طرفداری‏‎ ‎‏می کنند. آنها می دانند که مردم کشورهای اسلامی در مقابلشان‏‎ ‎‏می ایستند، و همچنین مردم کشورهای غیراسلامی که متوجه ما‏‎ ‎‏هستند، مثل سیاهپوستان.(1083)‏

28 / 6 / 62

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

صدور تجربه های مبارزه و دفاع

‏ما به تمام جهان تجربه هایمان را صادر می کنیم و نتیجۀ مبارزه و دفاع‏‎ ‎‏با ستمگران را بدون کوچکترین چشمداشتی، به مبارزان راه حق‏‎ ‎‏انتقال می دهیم و مسلماً محصول صدور این تجربه ها، جز‏‎ ‎‏شکوفه های پیروزی و استقلال و پیاده شدن احکام اسلام برای‏‎ ‎‏ملتهای دربند نیست.(1084)‏

6 / 5 / 66

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

برکات مختلف جنگ

‏البته اگر همۀ علل و اسباب را در اختیار داشتیم در جنگ به اهداف‏‎ ‎‏بلندتر و بالاتری می نگریستیم و می رسیدیم ولی این بدان معنا نیست‏‎ ‎‏که در هدف اساسی خود که همان دفع تجاوز و اثبات صلابت اسلام‏‎ ‎‏بود مغلوب خصم شده ایم. هر روز ما در جنگ برکتی داشته ایم که در‏

کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 648

‏همۀ صحنه ها از آن بهره جسته ایم. ما انقلابمان را در جنگ به جهان‏‎ ‎‏صادر نموده ایم، ما مظلومیت خویش و ستم متجاوزان را در جنگ‏‎ ‎‏ثابت نموده ایم، ما در جنگ، پرده از چهرۀ تزویر جهانخواران کنار‏‎ ‎‏زدیم، ما در جنگ، دوستان و دشمنانمان را شناخته ایم، ما در جنگ به‏‎ ‎‏این نتیجه رسیده ایم که باید روی پای خودمان بایستیم، ما در جنگ‏‎ ‎‏ابهت دو ابرقدرت شرق و غرب را شکستیم، ما در جنگ ریشه های‏‎ ‎‏انقلاب پر بار اسلامی مان را محکم کردیم، ما در جنگ حس برادری و‏‎ ‎‏وطن‌دوستی را در نهاد یکایک مردمان بارور کردیم، ما در جنگ به‏‎ ‎‏مردم جهان و خصوصاً مردم منطقه نشان دادیم که علیه تمامی قدرتها‏‎ ‎‏و ابرقدرتها سالیان سال می توان مبارزه کرد، جنگ ما کمک به‏‎ ‎‏افغانستان را به دنبال داشت، جنگ ما فتح فلسطین را به دنبال خواهد‏‎ ‎‏داشت، جنگ ما موجب شد که تمامی سردمداران نظامهای فاسد در‏‎ ‎‏مقابل اسلام احساس ذلت کنند، جنگ ما بیداری پاکستان و هندوستان‏‎ ‎‏را به دنبال داشت، تنها در جنگ بود که صنایع نظامی ما از رشد‏‎ ‎‏آنچنانی برخوردار شد و از همۀ اینها مهمتر استمرار روح اسلام‏‎ ‎‏انقلابی در پرتو جنگ تحقق یافت.‏

‏     ... چه کوته نظرند آنهایی که خیال می کنند چون ما در جبهه به‏‎ ‎‏آرمان نهایی نرسیده ایم، پس شهادت و رشادت و ایثار و از‏‎ ‎‏خودگذشتگی و صلابت بیفایده است! در‌حالی که صدای‏‎ ‎‏اسلامخواهی افریقا از جنگ هشت سالۀ ماست، علاقه به‏‎ ‎‏اسلام شناسی مردم در امریکا و اروپا و آسیا و افریقا یعنی در کل جهان‏‎ ‎‏از جنگ هشت سالۀ ماست.(1085)‏

3 / 12 / 67

*  *  *

‎ ‎

کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 649