فصل پنجم: تبلیغات در دفاع مقدس
تبلیغات دشمن
متهم کردن ایران
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

متهم کردن ایران

متهم کردن ایران

‎ ‎

‏ ‏

تهمت تجاوز ایران به ملتها

‏این مطلبی که اینها در بوق کردند که ما خیال تجاوز داریم به همۀ ملتها‏‎ ‎‏و همۀ دولتهای دنیا یک مسألۀ فاسدی است و یک تهمتی است و یک‏‎ ‎‏افترایی است که این مرد جنایتکار و این حزب جنایتکار به ما زده‏‎ ‎‏است.(565)‏

22 / 11 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

اتهام توحش به ایران

‏می دانید که هر روز در خارج، دولت و ملت ایران را وحشی معرفی‏‎ ‎‏می کنند. البته آنها که بر ضد ما تبلیغات می کنند، خود متوجهند که ما‏‎ ‎‏آنگونه نیستیم، ولی آنها همه چیز خودشان را از دست داده اند؛ باید ما‏‎ ‎‏را وحشی قلمداد کنند، ولی متأسفانه برای کسانی تبلیغ می کنند که‏‎ ‎‏هیچ نمی دانند. ما هم که به فکر چاره نیستیم و سفارتخانه هایمان هم‏‎ ‎‏کاری انجام نداده اند و با وضعی که دارند، کاری هم نمی توانند انجام‏‎ ‎‏دهند.(566)‏

24 / 8 / 60

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

اتهام توسعه طلبی ایران

‏امروز هم که به خواست خدای تبارک و تعالی و تأییدات او، جبهۀ‏‎ ‎‏جنگ دارد تکلیفش معین می شود و سقوط صدام و ان شاءالله حزب‏‎ ‎‏بعث نزدیک می شود، رسانه های گروهی که نمی توانند منکر این‏‎ ‎‏بشوند که پیشرفتهایی ایران کرده است، مع ذلک از راههای دیگری‏‎ ‎‏مشغول سمپاشی شده اند؛ از این راه که اگر این جمهوری موفق بشود‏‎ ‎‏و غلبه پیدا کند بر عراق، بر رژیم عراق، آیا با منطقه چه خواهد کرد، آیا‏‎ ‎‏با شیخ نشینان حکومتهای منطقه چه خواهد کرد؛ این حرفها الآن رایج‏

کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 333

‏شده است و در رسانه های گروهی گفته می شود، و تمامش برای این‏‎ ‎‏است که، آنها را وادار کنند به یک کاری در مقابل ایران، در مقابل‏‎ ‎‏جمهوری اسلامی.(567)‏

26 / 2 / 61

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

ادعای به خطر افتادن منطقه

‏امروز که ما باز برای دفاع از کشور خودمان و دفاع از ملت مظلوم‏‎ ‎‏خودمان وارد شدیم در عراق، برای اینکه نگذاریم هر روز آبادان و‏‎ ‎‏اهواز و اینجاها مورد حملۀ آنها واقع بشود و مورد توپهای دوربرد‏‎ ‎‏آنها و موشکهای آنها باشد و می خواهیم اینها را به حدی برسانیم که‏‎ ‎‏نتوانند این کار را بکنند ـ‌این یک دفاعی است که ما می کنیم‌ باز تمام‏‎ ‎‏مطبوعات و تمام رادیوها یا محکوم می کنند ما را و یا فریاد می زنند که‏‎ ‎‏برای منطقه خطر است؛ تحریک می کنند کشورهای منطقه را.(568)‏

3 / 5 / 61

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

اتهام سرکوب همسایگان ایران

‏اینها با کمک رادیوهای بیگانه تبلیغ می کنند که ایران می خواهد‏‎ ‎‏کشورهای خلیج فارس را بگیرد. ما همان گونه که مکرر گفته ایم،‏‎ ‎‏شارع مقدس به ما اجازۀ چنین کاری را نمی دهد، اما اینکه مسلمین از‏‎ ‎‏جان و مال و نوامیس خود دفاع کنند، این را، هم خدا و هم عقل و هم‏‎ ‎‏شرع اجازه می دهد. ما ملت مظلومی هستیم و از شما می خواهیم در‏‎ ‎‏مسائل مربوط به ما تحقیق کنید.(569)‏

17 / 6 / 61

*  *  *


کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 334

اتهام به خطر افتادن منافع منطقه

‏در دنیا این گونه تبلیغ می شود که ایران می خواهد منافع کلیه کشورها‏‎ ‎‏را از بین ببرد، در حالی که کشور اسلامی ما روی موازین اسلامی عمل‏‎ ‎‏می کند و هیچ گاه قصد تجاوز و تعدی به دیگران را ندارد. ما در مقابل‏‎ ‎‏عراق هم، تنها دفاع می کنیم. دفاع، حقی که شرعاً و عقلاً بر همۀ‏‎ ‎‏مسلمانان واجب است، خصوصاً مردم ایران که مورد تجاوز قرار‏‎ ‎‏گرفته اند.(570)‏

18 / 4 / 64

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

جنگ طلب معرفی کردن ایران

‏از آنجا که جنگ در رأس امور و برنامه های کشور ماست،‏‎ ‎‏جهانخواران در آستانۀ پیروزی قاطع ملت ایران بر نظام پوسیده و‏‎ ‎‏رو‌به زوال عفلقیان، تلاش گسترده ای را در جهت مشوه ساختن‏‎ ‎‏افکار عمومی جهانیان به کار گرفته اند تا بعد از آنهمه تجاوزات و‏‎ ‎‏جنایات صدامیان و سکوت مجامع بین المللی، ما را جنگ طلب‏‎ ‎‏معرفی نمایند. و چه بسا با این حربۀ جدید، افراد ناآگاهی را تحت‏‎ ‎‏تأثیر قرار داده باشند.(571)‏

6 / 5 / 66

*  *  *

کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 335