فصل اول: علل جنگ و هویت ما در جنگ تحمیلی
شعارهای اصولی در جنگ
جنگ در رأس همه امور
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

جنگ در رأس همه امور

جنگ در رأس همه امور

 

 

اتحاد همه مردم در جنگ

‏امروز، روزی است که تمام مردم باید از شهرهای خود دفاع کنند و به‏‎ ‎‏شهرهای جنگزده کمک نمایند. امروز، روزی است که بر تمام ملت‏‎ ‎‏واجب است با سربازان و پاسداران اسلام و ایران همکاری لازم و‏‎ ‎‏نزدیک داشته باشند. امروز، روزی است که عشایر عزیز و غیور ما از‏‎ ‎‏مرزهای کشورشان باید دفاع نمایند. امروز، روزی است که ملت ما‏‎ ‎‏باید دست در دست سپاه و ارتش نجیب و دلیر گذاشته و به دشمنان‏‎ ‎‏بفهمانند که بر فرض محال اگر وارد شهری شدند، تازه با مردمی‏‎ ‎‏مسلح و جنگجو مواجه خواهند شد که از وَجَب به وَجَب شهرشان‏‎ ‎‏دفاع می نمایند. امروز، روزی است که روحانیون ما در شهرها باید‏‎ ‎‏روح شهامت و شجاعت و شهادت را در کالبد مردم ما بدمند که‏‎ ‎‏بحمدالله دمیده شده است. امروز، روز اتحاد و یگانگی است و این هم‏‎ ‎‏از الطاف بزرگ و تأییدات الهی است که درست بر خلاف تصور و‏‎ ‎‏خواست فتنه انگیزان و جنگ افروزان، همۀ توطئه ها و جنگها، به اتحاد‏‎ ‎‏و یکپارچگی ملت بیدار و زندۀ ما در برابر قدرتها می انجامد، و‏‎ ‎‏ان شاءالله تعالی برای همیشه فکر تجاوز و سرکوبی انقلاب عظیم‏‎ ‎‏اسلامی ما را از سر این کوته فکران و خیره سران بیرون خواهد برد.(193)‏

5 / 7 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

جنگ در رأس امور

‏ما بیشتر باید توجه بکنیم به آن چیزی که این شهدای ما در مجلس،‏‎ ‎‏این شهدای ما در دولت، شهدای ما در قوۀ قضایی، آنها را ما از دست‏‎ ‎‏دادیم، باید طریقۀ آنها را که همه این مسأله بود که جنگ را ما ببریم و‏‎ ‎

کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 113

‏تفاله های امریکا و شوروی را از کشور خودمان پاکسازی کنیم و‏‎ ‎‏کشور خودمان یک کشور اسلامی مستقل، آزاد باشد باید ما آن طریقه‏‎ ‎‏را فراموش نکنیم. در رأس همۀ امور توجه باشد به اینکه این جنگ‏‎ ‎‏باید به پیروزی ختم بشود ان شاءالله و ان شاءالله می شود. در هر‏‎ ‎‏صورت ما تکلیف داریم.(194)‏

11 / 4 / 60

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

جنگ، سرلوحۀ همۀ امور

‏از ملت عزیز و خصوص دست اندرکاران و قوای مسلح می خواهم که‏‎ ‎‏هیچ امری آنان را از جنگ تحمیلی اغفال نکند و جنگ را سرلوحۀ‏‎ ‎‏همۀ امور قرار دهند که دستهای خیانتکار برای انصراف آنان از جنگ‏‎ ‎‏در کار است.(195)‏

27 / 6 / 60

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

حل مشکلات در حل جنگ

‏الآن ما کارمان آنی که در رأس امور است همه می دانید که الآن جنگ‏‎ ‎‏است. اگر این حل شود مسائل دیگر چیزی نیستند، حل می شوند‏‎ ‎‏ان شاءالله .(196)‏

4 / 11 / 61

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

جنگ دفاعی در رأس امور

‏مسأله جنگ دفاعی که در رأس امور است و ملت متعهد کمک به آن را‏‎ ‎‏برای خود یک امر لازم می داند و دولت در رابطه با آن حقاً تمام‏‎ ‎‏کوشش را می کند، لکن تذکر و تکرار در امور مهم، لازم است، و باید‏‎ ‎‏هر روز ابعاد کمک به جبهه ها را بیشتر گسترش دهد و تا فتح نهایی‏‎ ‎

کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 114

‏ان شاءالله تعالی برنامۀ دفاع را در رأس همۀ برنامه ها قرار دهد.(197)‏

22 / 11 / 61

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

جنگ سرنوشت ساز

‏الآن مسألۀ بزرگ ما جنگ است که مشاهده می کنید که تقریباً در اکثر‏‎ ‎‏جبهه ها مشغول آن هستیم، و باید الآن تمام کوشش مان را به کار‏‎ ‎‏بیندازیم که این جنگ را به پیروزی برسانیم که اگر خدای نخواسته،‏‎ ‎‏این جنگ به پیروزی نرسد و شکستی پیش آید خیال نکنید که این‏‎ ‎‏شکست برای ایران است، بلکه برای همۀ مستضعفان جهان واقع‏‎ ‎‏می شود. الآن چشمهای همۀ مردم دنیا به ایران دوخته شده که در‏‎ ‎‏جنگ چه می کند، و همۀ آقایان باید توجه داشته باشند، و من به همۀ‏‎ ‎‏مردم کشور و به همۀ جوانها عرض می کنم جنگی که الآن در کار‏‎ ‎‏است، جنگ سرنوشت ساز ماست. جنگی است که یک طرف آن‏‎ ‎‏دشمن با همۀ تجهیزات و پشتیبانی همۀ قدرتها به میدان آمده و این‏‎ ‎‏طرف ما هستیم که از قدرتهای بزرگ بریده، به خدای تبارک و تعالی‏‎ ‎‏توجه داریم.(198)‏

17 / 5 / 62

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

توجه دادن عموم به مسأله جنگ

‏من به همۀ اهالی کشور تأکید می کنم که امروز باید توجه به این جنگ‏‎ ‎‏زیاد باشد. و امروز تمام اسلام در مقابل تمام کفر ایستاده است. و ما‏‎ ‎‏اگر جایی را فتح کردیم نباید غرور پیدا کنیم بلکه باید این فتح را تا‏‎ ‎‏آنجا دنبال کنیم و ادامه دهیم که متجاوز سر جای خودش بنشیند،‏‎ ‎‏یعنی متجاوز از بین برود.‌... من مسأله ای که روی آن پافشاری می کنم‏‎ ‎‏این است که امروز همۀ جوانهای ما موظفند جبهه ها را گرم نگه دارند‏‎ ‎

کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 115

‏و بروند به سراغ برادرانشان که در حال جنگ هستند، که اگر مسألۀ‏‎ ‎‏جنگ حل بشود و ان شاءالله با پیروزی کامل به آخر برسد، مسائل‏‎ ‎‏دیگر مسائل فرعی است و حل آنها بسیار آسان است و خود مردم‏‎ ‎‏کارها را اصلاح می کنند و دولت هم دستش باز می شود و گرفتاریها را‏‎ ‎‏رفع می نماید.و ما در مسألۀ جنگ و سایر امور باید باهم باشیم، و اگر با‏‎ ‎‏هم بودیم کارها به پیش می رود.(199)‏

17 / 5 / 62

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

دفاع مسأله اصلی کشور

‏امروز مسأله اصلی کشور چنانکه معلوم است جنگ است؛ دفاع از‏‎ ‎‏اسلام و کشور اسلامی است. در حالی که هر تیری از هر طرف رها‏‎ ‎‏شود به سوی ایران و به جرم اسلامی بودن آن است و هر صدایی از هر‏‎ ‎‏گوشۀ جهان از هر حلقوم و از هر موج رادیویی برای منطقه بلند شود‏‎ ‎‏در رأس برنامه هایشان تضعیف و توهین و تحقیر ایران است‌...‏‎ ‎‏تکلیف و وظیفۀ همگان بویژه روحانیون معظم و مجلس محترم و‏‎ ‎‏دولت و سران قوای مسلح بسیار حساس و سنگین است. اینان‏‎ ‎‏حافظان این وحدت و انسجامند، و با اعمال شایستۀ خود می توانند‏‎ ‎‏اسلام و کشور را از میان این فتنه های غم انگیز نجات دهند. شک‏‎ ‎‏نیست که مقدّم بر هر چیز وحدت و انسجام خود حضرات نمایندگان‏‎ ‎‏و دست‌اندرکاران و پشتیبانی هر قشر از سایر اقشار است. امروز با‏‎ ‎‏وضع حاضر جهان نسبت به ایران، اختلافات و تفرقه در داخل هر‏‎ ‎‏قشر یا قشری با اقشار دیگر که ناچار به اقشار ملت نیز سرایت می کند‏‎ ‎‏سم مهلکی است که اول خود و در پی آن کشور و ملت و بالاتر از همه‏‎ ‎‏اسلام بزرگ را به خطر نابودی می کشاند. و در عصر حاضر و وضع‏‎ ‎‏موجود گناهی عظیمتر و جنایتی هولناکتر از آن نخواهید یافت.‏‎ ‎

کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 116

‏حضرات علمای اعلام و ائمۀ جمعه ـ‌کثرالله امثالهم‌ توجه کنند که گاه‏‎ ‎‏یک جملۀ آنان یا یک مصاحبه و خطبه، جمهوری اسلامی را در سطح‏‎ ‎‏جهان زیر سؤال می برد، و در داخلْ فاجعه می انگیزد و منشأ اختلاف و‏‎ ‎‏تفرقه می شود و موجب تضعیف سپاه و ارتش و سایر قوای مسلح‏‎ ‎‏می شود؛ یا موجب اختلاف بین سپاه و ارتش و سایر قوای مسلح‏‎ ‎‏می گردد؛ که خدای نخواسته منتهی به از بین رفتن زحمات چندین‏‎ ‎‏سالۀ خود آقایان می گردد؛ و یا موجب تضعیف و دلسردی دولت‏‎ ‎‏خدمتگزار می شود؛ و با شکست خوردن دولت، پایه های جمهوری‏‎ ‎‏اسلامی متزلزل می شود.(200)‏

7 / 3 / 63

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

حفظ روحیه دفاعی، موضوع اصلی

‏امروز جنگ اصلیترین مسألۀ کشور است. ملت عزیز باید توجه داشته‏‎ ‎‏باشد که در کشوری زندگی می کند که بیش از چهار سال است که در‏‎ ‎‏جنگ به سر می برد و شهدای بزرگ تقدیم اسلام و انقلاب نموده‏‎ ‎‏است و اکثر نارساییها به مناسبت تحمیل جنگ از طرف ابرقدرتها‏‎ ‎‏برماست. امروز اسلام در مقابل تمامی کفر است و با کوچکترین‏‎ ‎‏درنگ در این امر حیاتی چنان ضربه ای خواهیم خورد که جبرانش به‏‎ ‎‏این زودیها میسر نمی شود. باید شور و شوق دفاع از میهن اسلامی و‏‎ ‎‏اسلام را در تمامی قلبها زنده نگه داشت.(201)‏

22 / 11 / 63

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

اهمیت جنگ بر فروع دین

‏قضیۀ جنگ امروز برای همۀ ما اهمیتش بیشتر از فروع دین است.‏‎ ‎‏اینطور نیست که جنگ مثل امر جنگی باشد که دیگران با دیگران‏‎ ‎


کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 117

‏می کنند. جنگی است که اسلام دارد می کند در مقابل کفر، اسلام دارد‏‎ ‎‏می کند در مقابل نفاق و این جنگ یک تکلیف شرعی است که مردم ادا‏‎ ‎‏می کنند.(202)‏

18 / 8 / 65

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

جنگ در رأس برنامه های کشور

‏جنگ در رأس امور و برنامه های کشور ماست.(203)‏

6 / 5 / 66

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

سرنوشت امت اسلام در گرو جنگ

‏امروز بدون شک سرنوشت همۀ امتها و کشورهای اسلامی به‏‎ ‎‏سرنوشت ما در جنگ گره خورده است. و جمهوری اسلامی ایران در‏‎ ‎‏مرحله ای است که پیروزی آن به حساب پیروزی همۀ مسلمانان و‏‎ ‎‏خدای نخواسته شکست آن، به ناکامی و شکست و تحقیر همۀ مؤمنان‏‎ ‎‏می انجامد و رها کردن یک ملت و یک کشور و یک مکتب بزرگ در‏‎ ‎‏نیمۀ راه پیروزی، خیانت به آرمان بشریت و رسول خداست، لذا تب‏‎ ‎‏جنگ در کشور ما جز به سقوط صدام فرو نخواهد نشست و ان شاءالله ‏‎ ‎‏تا رسیدن به این هدف فاصلۀ چندانی نمانده است.(204)‏

6 / 5 / 66

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

تردید در جنگ، خیانت است

‏مسئولین نظام باید تمامی همّ خود را در خدمت جنگ صرف کنند.‏‎ ‎‏این روزها باید تلاش کنیم تا تحولی عظیم در تمامی مسائلی که‏‎ ‎‏مربوط به جنگ است به وجود آوریم. باید همه برای جنگی تمام عیار‏‎ ‎‏علیه امریکا و اذنابش به سوی جبهه رو کنیم. امروز تردید به هر‏‎ ‎

کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 118

‏شکلی خیانت به اسلام است، غفلت از مسائل جنگ، خیانت به‏‎ ‎‏رسول الله ـ‌صلی الله علیه و آله و سلم‌ است. اینجانب جان ناقابل خود‏‎ ‎‏را به رزمندگان صحنه های نبرد، تقدیم می نمایم.(205)‏

13 / 4 / 67

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

آمادگی برای شرایط جنگی

‏ما باید بیدار باشیم، جبهه ها باید پر باشد، ما خودمان را در حال جنگ‏‎ ‎‏بدانیم. می بینید که به هیچ چیز از امور اعتنا ندارند، امروز می گویند‏‎ ‎‏جنگ، فردا همان جنگ را صلح می کنند، باز فردا جنگ شروع می کنند. از‏‎ ‎‏این جهت، قوای مسلحۀ ما و ملت ما باید مهیا باشند برای این امر.(206)‏

8 / 6 / 67

*  *  *

کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 119