فصل اول: علل جنگ و هویت ما در جنگ تحمیلی
علل تحمیل جنگ
مقابله با اسلام
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

مقابله با اسلام

مقابله با اسلام

 

 

مقابله با انقلاب اسلامی

‏ذکر این مسأله ضروری است که درگیریهای غرب کشور عزیز ما‏‎ ‎‏درگیریهایی است از جانب امریکا که گروههای از خدا بی خبر‏‎ ‎‏وابسته، هر روز ما را با آن مواجه کرده اند، و این به محتوای انقلاب‏‎ ‎‏اسلامی ما مربوط می شود که بر پایۀ استقلال واقعی بنا گشته است. چه‏‎ ‎‏اگر ما با امریکا و یا سایر ابرقدرتها و قدرتها کنار آمده بودیم، گرفتار‏‎ ‎‏این مصایب نبودیم.(27)‏

21 / 6 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

محو قرآن و استقلال

‏ای ملت شریف، و ای ارتش گرفتارِ تحت سلطۀ کفر! اکنون بیش از ده‏‎ ‎‏روز است که رژیم بعث فاسد به امر قدرتهای کافر، به کشور اسلام و‏‎ ‎‏همسایۀ شما هجوم وحشیانه نموده و شهرهای بی پناه و برادران‏‎ ‎‏مسلمان مظلوم شما را مورد تجاوز و ستم قرار داده و منازل و‏‎ ‎‏پناهگاههای آنان را خراب و اطفال و زنان مظلوم را قتل عام نموده اند‏‎ ‎‏که جرم آنان هیچ نیست جز آنکه می خواهند در کشورشان جمهوری‏‎ ‎‏اسلامی باشد و احکام قرآن مجید جاری شود. و می خواهند مستقل و‏‎ ‎‏آزاد باشند و زیر سلطه و ستم ابر قدرتان نباشند و مخازن کشورشان‏‎ ‎‏از خودشان و مستمندان میهنشان باشد. و چه جرمی در نظر‏‎ ‎‏چپاولگران و نوکران و جیره خوران آنان بالاتر از این جرمها!(28)‏

12 / 7 / 59

*  *  *


کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 17

نابودی اسلام

‏مسألۀ ما مسألۀ مکتبی است. مسألۀ دلخواهی نیست. ما سر اسلام دعوا‏‎ ‎‏داریم. ما می گوییم که یک نفر آدمی که اسلام را اصلش مخالف با‏‎ ‎‏حزب خودش می داند، اسلامش اسلام عفلقی‏‎[1]‎‏ است که از اسلام‏‎ ‎‏کارتری هم بدتر است. یک نفر آدم و حزبی که اسلام را مخالف همه‏‎ ‎‏چیز خودش می داند، و با تمام قوا اگر دستش برسد می کوبد اسلام را،‏‎ ‎‏ما با او می توانیم مصالحه کنیم؟ یعنی اسلام را ما فدا کنیم؟ مگر اسلام‏‎ ‎‏زمین است؟ مگر اسلام آسمان است؟... ما با اینها هیچ راه مصالحه ای‏‎ ‎‏نداریم. برای اینکه، مقصد ما یک مقصدی است و آن اسلام است.‏‎ ‎‏همۀ ملت ما اسلام را می خواهند. مقصد آنها هم یک مقصد ضد‏‎ ‎‏اسلامی است. اسلام و ضد اسلام نمی شود با هم تفاهم کنند.(29)‏

6 / 8 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

نابودی مسلمین ایران

‏جرم ملت مسلمان ما جز این نیست که می خواهد دست قدرتهای‏‎ ‎‏بزرگ از خزاین او و از ملت او کوتاه و خودش حکومت اسلامی‏‎ ‎‏داشته باشد و از اول هم حکومت اسلامی را می خواست و به‏‎ ‎‏حکومت اسلامی رأی داد و مستقر کرد و به همین جرم مورد مؤاخذه‏‎ ‎‏ابرقدرتها و تجاوز پیوندهای پوسیدۀ به ابرقدرتها شد.‏

‏     صدام گفته است که چنانچه به مقاصد من عمل نکنید، من بیشتر از‏‎ ‎‏این، کشور شما را خراب می کنم. تو هر چه توانستی کرده ای و هرچه‏‎ ‎‏بتوانی می کنی و بیشتر از آن هم نتوانستی که بکنی، نه اینکه نخواستی‏‎ ‎‏بکنی. تو اگر بتوانی تمام مسلمین ایران را خواهی کشت.(30)‏

20 / 1 / 60

*  *  *


کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 18

سرکوب اسلام به نفع ابرقدرتها

‏آنچه تا کنون از انگیزۀ صدام بعثی و حزب بعث عراق بر روشن بینان‏‎ ‎‏نباید مخفی باشد آن است که ابرقدرتان جنایتکار و خصوصاً امریکا در‏‎ ‎‏این انقلاب به این نتیجه رسیده اند که انقلاب اسلامی ملت ایران با سایر‏‎ ‎‏انقلابهای غیرالهی تاریخ فرق اساسی دارد و رمز پیروزی شگفت انگیز‏‎ ‎‏آن را پس از تجزیه و تحلیل، در اسلام راستین یافتند. چنانچه رمز‏‎ ‎‏وحدت کلمه و نهضت همۀ اقشار ملت را نیز در اسلام بزرگ احساس‏‎ ‎‏کردند، و خطر عظیم صدور انقلاب و پرتو حق در جهان اسلام بلکه در‏‎ ‎‏جهان مستضعفان آنان را در وحشت انداخت؛ وحشتی که در آن کوتاه‏‎ ‎‏شدن دست جنایتکارشان از کشورهای اسلامی بلکه از کشورهای‏‎ ‎‏مظلوم تحت سلطه را در پهناور گیتی به عیان می دیدند و شیاطین‏‎ ‎‏کارشناس آنان زنگ خطر سقوط امپراتوری جهانی شان را به صدا‏‎ ‎‏درآوردند. لذا از انقلاب هر چه گذشت بر توطئه هایشان برای سقوط‏‎ ‎‏اسلام، این رمز الهی برچیده شدن دستگاههای ستمگران و چپاولچیان‏‎ ‎‏افزایش پیدا کرد، و در بین حکومتهای منطقه، حکومتی را که صد در‏‎ ‎‏صد با اسلام مخالف و در سرکوبی آن مصمم است جز بعث عراق و‏‎ ‎‏شخص صدام نیافتند و او را با وعدۀ فتح و پیروزی و امید چیره شدن بر‏‎ ‎‏اسلام با بهانه ای ابلهانه به این دام انداختند، و بحمدالله بر خلاف میلشان‏‎ ‎‏ماهیت زشت او که برای مسلمانان عراق واضح و الحاد و کفر او به‏‎ ‎‏فتوای فقیه وقت‏‎[2]‎‏ ثابت شده بود، برای سایر مسلمانان نیز واضح‏‎ ‎‏گردید. صدام اکنون پس از یک سال شرارت و جنایت و خسارات‏‎ ‎‏فراوان و به هدر دادن نیروهای فراوان انسانی و مادی از ملت مظلوم‏‎ ‎‏ایران و عراق و آنهمه تشبث به قدرتها و حکام منطقه، دیوانه وار به‏‎ ‎‏کشتار ملت و ارتشیان عراق کمر بسته است، و از آنان که به الحاد او تن در‏‎ ‎‏نمی دهند انتقام می گیرد و زندگی نکبت بارش را مأیوسانه می گذراند.‏


کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 19

‏     ‏‏انگیزۀ او و دوستانش سرکوبی اسلام به نفع ابرقدرتها و انگیزۀ‏‎ ‎‏ملت و قوای مسلح اسلامی ایران دفاع از اسلام و قرآن کریم به نفع‏‎ ‎‏ملتهای اسلامی و مستضعفان جهان است.(31)‏

27 / 6 / 60

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

اسلامی بودن رژیم ایران

‏اکنون که قریب دو سال است که به جمهوری اسلامی به جرم اسلامی‏‎ ‎‏بودنش حمله کرده اند و روی مغول را سفید کرده اند، هزاران جوان‏‎ ‎‏عراقی و ایرانی را که سرمایه های ملت خویش بودند فدای هواهای‏‎ ‎‏نفسانی خودشان نمودند.(32)‏

23 / 4 / 61

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

مقابله با تحقق احکام اسلام

‏شما ملاحظه کنید یک جمهوری‏‏[‏‏ای‏‏]‏‏ که برای تحقق اسلام و برای‏‎ ‎‏پیاده کردن احکام اسلام تحقق پیدا کرد و یک ملتی که سرتاسر او ـ‌الاّ‏‎ ‎‏بعض گروهکهای کثیف - برای اسلام همه چیز خودشان را دارند فدا‏‎ ‎‏می کنند، چطور مورد تهاجم بعض حکومتها واقع شدند؛ مثل‏‎ ‎‏حکومت عراق؛ یعنی، حکومت غاصب عراق؛ یعنی، حکومت ظالم‏‎ ‎‏عراق؛ یعنی، حکومتی که ملت عراق از او متنفرند و با سرنیزه دارد‏‎ ‎‏مردم را به جای خودشان می نشاند. شما ببینید که این حکومت فاسد‏‎ ‎‏به اسم اینکه شما ملت ایران مجوسی هستید و فارس هستید ـ‌ و این‏‎ ‎‏جرمی است که شما فارس هستید - و به اسم عربیّت و سردار قادسیه‏‎ ‎‏بودن، هجوم کردند به این کشور.(33)‏

3 / 5 / 61

*  *  *


کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 20

مقابله با قیام اسلامی

‏برادران بسیار عزیز که از شعرا و علما و روشنفکران و نویسندگان از‏‎ ‎‏کشورهای مختلف جهان در اینجا آمده اند خوش آمدند. خوش‏‎ ‎‏آمدید در کشوری که زیر بار ستم ستمشاهی در طول تاریخ و ستم‏‎ ‎‏رژیم پهلوی در پنجاه سال خرد شده. خوش آمدید در کشوری که‏‎ ‎‏برای اینکه، قیام برای اسلام کرده است و می خواهد که اسلام در این‏‎ ‎‏کشور حکومت کند، و مورد تجاوز قدرتهای بزرگ بیواسطه یا‏‎ ‎‏باواسطه شده اند.(34)‏

21 / 11 / 61

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

جلوگیری از نفوذ اسلام

‏ما امروز فکر بکنیم دنیا چه خبر است، تکلیف ما در مقابل دنیا چه خبر‏‎ ‎‏است. همین جنگ تحمیلی را درست کردند، نقشه ای که صهیونیستها‏‎ ‎‏دارند عملی بشود. از یک طرف نگذارند اسلام ـ‌در این‌ تحقق پیدا‏‎ ‎‏کند، اگر اسلام در ایران تحقق پیدا کند و قهراً در ممالک دیگری هم‏‎ ‎‏خواهد رفت و رفته است هم، آن وقت آن بساط آنها، بساط‏‎ ‎‏صهیونیستها برچیده می شود، امریکا و شوروی دستش از ممالک‏‎ ‎‏اسلامی قطع می شود. اینها برای اینکه، نگذارند اسلام از چارچوب‏‎ ‎‏ایران بیرون برود، و اگر بتوانند در خود ایران هم منحرف کنند اذهان‏‎ ‎‏را، الآن دارند کوشش می کنند و می خواهند که، مقصد اولشان است که‏‎ ‎‏ایران ساقط بشود و یک «جمهوری اسلامی امریکایی» پیش بیاید.‏‎ ‎‏البته دیگر سلطنت طلبی توی کار نیست، جمهوری اسلامی هم‏‎ ‎‏اسمش را می گذارند اما جمهوری اسلامی از قسم امریکایی اش، آنی‏‎ ‎‏که بعضیها هوسش را دارند، این را که ان شاءالله موفق نمی شوند.‏‎ ‎‏ایرانی ها مصممند همه. مرد و زن پیر و برنا، بچه و بزرگ مصممند به‏‎ ‎‏اینکه امریکا و شوروی را در ایران دیگر راه ندهند. و اما مقصد‏

کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 21

‏دومشان این است که اسلام را در همین ایران محبوس کنند. تبلیغات‏‎ ‎‏دامنه داری که ایران الآن چه شده است، بچه های کوچک را چه‏‎ ‎‏می کنند، بچه های دون پانزده سال و چهارده سال را به زور می فرستند‏‎ ‎‏به جبهه ها، که تازه همین مسأله بوده است... نه این است که این‏‎ ‎‏رادیوهای خارجی ندانند مسائلی که در ایران واقع می شود، و ندانند‏‎ ‎‏تجاوزاتی که عراق به ایران کرده، و ندانند آن همه ظلمی که به‏‎ ‎‏کشورهای ایران و عراق کرده است. اینها می دانند اینها را، لکن انسان‏‎ ‎‏برای آنها مطرح نیست. آنها مقاصد خودشان را می خواهند اجرا‏‎ ‎‏بکنند. مقاصدشان این است که اسلام را در ایران بدنام بکنند،‏‎ ‎‏جمهوری اسلامی و مردم ایران را بدنام بکنند که نبادا دیگران به فکر‏‎ ‎‏این بیفتند که همین معنا را در آنجا هم اشاعه بدهند، تحقق‏‎ ‎‏بدهند.(35)‏

15 / 6 / 62

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

ترس از اسلام

‏ما اعتقادمان این است که صدام می خواهد اسلام را برگرداند به کفر و‏‎ ‎‏الحاد. ما اعتقادمان این است که امریکا از اسلام ترسیده است و‏‎ ‎‏می خواهد اسلام را به هم بزند.(36)‏

15 / 1 / 64

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

مقابله با احیای سنت پیامبر(ص)

‏امروز همه می دانند جرم واقعی ما از دید جهانخواران و متجاوزان،‏‎ ‎‏دفاع از اسلام و رسمیت دادن به حکومت جمهوری اسلامی به جای‏‎ ‎‏نظام طاغوت ستمشاهی است، جرم و گناه ما احیای سنت پیامبر‏‎ ‎‏ـ‌صلی الله علیه و آله و سلم‌ و عمل به دستورات قرآن کریم و اعلان‏

کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 22

‏وحدت مسلمانان اعم از شیعه و سنی، برای مقابله با توطئۀ کفر جهانی‏‎ ‎‏و پشتیبانی از ملت محروم فلسطین و افغانستان و لبنان و بستن‏‎ ‎‏سفارت اسرائیل در ایران و اعلام جنگ با این غدۀ سرطانی و‏‎ ‎‏صهیونیسم جهانی و مبارزه با نژادپرستی و دفاع از مردم محروم‏‎ ‎‏افریقا و لغو قراردادهای بردگی رژیم کثیف پهلوی با امریکای‏‎ ‎‏جهانخوار بوده است. و نزد جهانخواران و نوکران بی ارادۀ آنان چه‏‎ ‎‏گناهی بالاتر از اینکه کسی از اسلام و حاکمیت آن سخن بگوید و‏‎ ‎‏مسلمانان را به عزت و استقلال و ایستادگی در مقابل ستم متجاوزان‏‎ ‎‏دعوت کند.(37)‏

6 / 5 / 66

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

مقابله با آرمان الهی ایران

‏قضاوت در جنگ با خود مسلمانان است که تعقل و اندیشه کنند که ما‏‎ ‎‏در مسیر چه هدف و آرمانی مورد تهاجم قرار گرفته ایم و شهیدان‏‎ ‎‏گرانقدری را به پیشگاه مقدس حق تقدیم کرده ایم و صدام پلید چه‏‎ ‎‏نیاتی از تهاجم خود در سر پرورانده است؛ دنیا نیز به چه انگیزه ای به‏‎ ‎‏حمایت ضمنی و علنی از او برخاسته است و تا امروز هم متجاوزین‏‎ ‎‏در تنگنای تسلیحات و امکانات نظامی و اقتصادی و سیاسی نبوده اند‏‎ ‎‏و دنیا هر روز به بهانه ای آنان را به بهترین و مدرنترین سلاحها مسلح‏‎ ‎‏نموده است ولی از دادن امکاناتی که حق مسلّم ملت ما است و حتی‏‎ ‎‏پول آنها را گرفته اند خودداری نموده است.(38)‏

6 / 5 / 66

*  *  *

 

 

جلوگیری از گسترش اسلام

‏همۀ توطئه های جهانخواران علیه ما از جنگ تحمیلی گرفته تا حصر‏

کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 23

‏اقتصادی و غیره برای این بوده است که ما نگوییم اسلام جوابگوی‏‎ ‎‏جامعه است و حتماً در مسائل و اقدامات خود از آنان مجوز بگیریم.‏‎ ‎‏ما نباید غفلت بکنیم، واقعاً باید به سمتی حرکت نماییم که ان شاءالله ‏‎ ‎‏تمام رگه های وابستگی کشورمان از چنین دنیای متوحشی قطع‏‎ ‎‏شود.(39)‏

3 / 12 / 67

*  *  *

کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 24

  • )) میشل عفلق، بنیانگذار حزب بعث در عراق و سوریه.
  • )) مرحوم آیت الله سیدمحسن حکیم، مرجع بزرگ وقت و مؤلف کتاب مستمسک عروة الوثقی.