امام و فلسطین؛ بررسی دیدگاههای امام خمینی(ره) دربارۀ رویارویی جهان اسلام با اشغالگران صهیونیست در فلسطین
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : رفعت سید احمد

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1379

زبان اثر : فارسی

امام و فلسطین؛ بررسی دیدگاههای امام خمینی(ره) دربارۀ رویارویی جهان اسلام با اشغالگران صهیونیست در فلسطین

‏ ‏

امام و فلسطین؛ بررسی دیدگاههای امام خمینی دربارۀ رویارویی جهان اسلام با اشغالگران صهیونیست در فلسطین

 

دکتر رفعت سید احمد

‏ ‏

‏سخن گفتن از فلسطین و مقاومت آن در خلال تاریخ سی سالۀ اخیر، ‏‏ ‏‏بدون سخن گفتن از امام خمینی(ره) و جهاد فکری و عملی ایشان در راه‏‏ ‏‏فلسطین، مفهوم چندانی نخواهد داشت. ‏

‏امام(ره) قبل از انقلاب سال 79 – 1978، معادله ای را در عمیقترین و‏‏ ‏‏گسترده ترین صورت آن در برابر ملّت مسلمان ایران قرار می دهد، بدین‏‏ ‏


کتابرویارویی تهدیدات معاصر در اندیشه امام خمینی(س)، (ج. 2): مجموعه مقالات و رویدادهای همایش بزرگداشت یکصدمین سال میلاد امام خمینی(س)صفحه 83

‏ترتیب که: بین مواجهه با صهیونیزم در فلسطین و ایمان و اخلاص‏‏ ‏‏مسلمانان به خداوند، رابطۀ تنگاتنگ برقرار می کند و منظور ایشان از‏‏ ‏‏مواجهه با اسرائیل همان غدۀ سرطانی خبیث در فلسطین است. جلوۀ دیگر‏‏ ‏‏مبارزۀ ایشان، مبارزه با شاه مستبد بود. امام(ره) معتقد بودند میان استبداد و‏‏ ‏‏اشغال از یک سو، و شیطان بزرگ از سوی دیگر رابطه وجود دارد ایشان همۀ‏‏ ‏‏این موارد را در یک ردیف قرار می داد و آنها را معادله ای واحد می دانست و‏‏ ‏‏تفاوتی بین این عناصر قائل نبود. ‏

‏حمایت گسترده مادی و معنوی امام از فلسطین و جنبشهای مبارز در‏‏ ‏‏داخل و خارج فلسطین، چه در گذشته و چه در سالهای پایانی عمر ایشان، ‏‏ ‏‏بیانگر اهمیت سرزمینهای اسلامی در افکار امام(ره) و نهضت ایشان‏‏ ‏‏است، به گونه ای که امام(ره) توانست اهمیت این موضوع را به انسانهای‏‏ ‏‏مخلص و شرافتمند و عاشقان مسلمان خود در داخل و خارج ایران انتقال‏‏ ‏‏دهد و به ایشان بفهماند که میان مبارزه با استبداد و مبارزه با اشغال‏‏ ‏‏فلسطین، جدایی وجود ندارد و می توان گفت اگر جنگ تحمیلی ایران و‏‏ ‏‏عراق که مدت هشت سال به طول انجامید، نبود، قضیه فلسطین در جایگاه‏‏ ‏‏مهمتری قرار می گرفت، چرا که امام(ره) و انقلاب امکان حمایت بیشتر از‏‏ ‏‏فلسطین را به دست می آوردند، ولی شیطان بزرگ، امریکا، با همکاری‏‏ ‏‏ایادی خود در کشورهای اسلامی جنگهایی بر می افروزد تا کشورها و ثروت‏‏ ‏‏ملتهای اسلامی را بیشتر چپاول کند. بنابراین بررسی مسأله فلسطین بدون‏‏ ‏‏بررسی افکار امام خمینی دربارۀ فلسطین ممکن نیست و بحث درباره آن دو‏‏ ‏‏(امام و فلسطین)، در واقع بحث دربارۀ منافع امت اسلام و تلاش در راه‏‏ ‏‏قیام و آزادی است. پس قیام؛ بدون فلسطین، و آزادی؛ بدون اندیشه و‏‏ ‏‏نهضت امام(ره) امکان ندارد. ‏

‏در این مقاله، برآنیم تا با بررسی این دو بعد مهم (امام و فلسطین)، و با‏‏ ‏


کتابرویارویی تهدیدات معاصر در اندیشه امام خمینی(س)، (ج. 2): مجموعه مقالات و رویدادهای همایش بزرگداشت یکصدمین سال میلاد امام خمینی(س)صفحه 84

‏در نظر گرفتن واقعیتها، چشم انداز آیندۀ مبارزه را ترسیم کرده و تنها به‏‏ ‏‏بررسی متون گذشته اکتفا نکنیم. بر این اساس، مبحث خود را در چهار‏‏ ‏‏محور عمده پی می گیریم: ‏

‏الف) فلسطین در اندیشۀ امام(ره) ‏

‏ب) مسأله فلسطین از نگاه آمار و ارقام‏

‏ج) تأثیر امام(ره) در فلسطین؛ جنبش جهاد و حزب الله، ترجمان واقعی‏‏ ‏‏اندیشه امام(ره) ‏

‏د چگونه در هزارۀ سوم میلادی، رسالت امام(ره) در فلسطین را احیا‏‏ ‏‏کنیم؟‏

‏ ‏

‏الف: فلسطین در اندیشۀ امام: ‏

‏امام(ره) مرد میدان جهاد و مبارزه، همان شخصیتی بود که امریکا را‏‏ ‏‏شیطان بزرگ نامید و گذشت زمان و حوادثی که بر ما می گذرد، صدق‏‏ ‏‏گفتار وی را در تشبیه اسراییل به غده سرطانی در قلب سرزمین فلسطین به‏‏ ‏‏اثبات رسانید. باید دید که ایشان چگونه به این مسأله پرداخته و مبارزه را به‏‏ ‏‏چه صورت به پیش بردند؟‏ 

‏نگرش امام خمینی به قضیه فلسطین دارای جلوه های ویژه ای است که‏‏ ‏‏می توان آنها را اینچنین خلاصه کرد: ‏

‏ ‏

‏الف - برداشتهای امام خمینی(ره) از مبارزه با رژیم صهیونیستی: ‏

‏انسان با دقت در عملکرد امام(ره) در می یابد که ایشان از مبارزه با‏‏ ‏‏صهیونیزم سه اصل را در نظر داشتند: ‏

‏اول: مبارزه ای سرنوشت ساز که چاره ای جز از بین رفتن یک طرف در‏‏ ‏‏آن نیست. ‏

‏دوم: مبارزه ای عقیدتی و دینی بین مسلمین و یهودیان. ‏


کتابرویارویی تهدیدات معاصر در اندیشه امام خمینی(س)، (ج. 2): مجموعه مقالات و رویدادهای همایش بزرگداشت یکصدمین سال میلاد امام خمینی(س)صفحه 85

‏سوم: مبارزه ای که دارای جوانب متعدد است و شاه و همۀ حکام‏‏ ‏‏مستبد در جهان اسلام و امریکا، اهداف اصلی این مبارزه را تشکیل‏‏ ‏‏می دهند و گاهی این ابعاد با هم تداخل پیدا می کنند، به طوری که تشخیص‏‏ ‏‏آنها از یکدیگر مشکل است. علی رغم این موضوع، امام در مورد‏‏ ‏‏سرنوشت‏‏ ‏‏ساز بودن این مبارزه می فرماید: ‏

شکی نیست که مشکل ملّت مسلمان فلسطین، مشکل همۀ مسلمانان در همۀ بلاد اسلامی است، مسلمانان ید واحده اند و در برابر بیگانه متحد هستند و در حل معضلات، یکدیگر را یاری می کنند. 

‏امام(ره)، پیوسته بر کوتاه کردن دست بیگانگان تأکید می کردند و در‏‏ ‏‏اغلب سخنرانیهای خود به ریشه‏‏ ‏‏کن نمودن آن سفارش می نمودند و از آنجا‏‏ ‏‏که این جنگ را جنگی سرنوشت‏‏ ‏‏ساز می دانستند، قرار داد کمپ دیوید را‏‏ ‏‏خیانت به اسلام و مسلمین و اعراب خواندند. ‏

‏در مورد دوم؛ یعنی محتوای دینی مبارزه، امام تنها به شعار و گفتار‏‏ ‏‏اکتفا نکرده، بلکه بعد از پیروزی انقلاب در سال 1979، آخرین جمعه ماه‏‏ ‏‏مبارک رمضان را به عنوان روز قدس معرفی نمودند تا جهانیان در این روز به‏‏ ‏‏حمایت از قدس برخیزند. همچنین اسلحه و نیرو به مقاومت لبنان گسیل‏‏ ‏‏داشته و از حزب الله که جلودار این مقاومت بود حمایت مادّی نمودند‏‏ ‏‏سخنان امام(ره) بیانگر آن است که ایشان این مبارزه را مبارزه ای اساسی‏‏ ‏‏بین یهود و مسلمین می دانستند و معتقد بودند که سزاوار نیست مسلمین، ‏‏ ‏‏ملّت لبنان و فلسطین را تنها بگذارند، بلکه باید آنان را یاری دهند. امام(ره)‏‏ ‏‏با شور انقلابی و بینش عمیق خود، خواهان عدم تجدید بنای‏‏ ‏‏مسجد الاقصی بودند، تا به صورت اولیه باقی بماند و همواره جنایتهای‏‏ ‏‏صهیونیستها در برابر دیدگان امت اسلام به نمایش در آورده و نقطۀ عطفی‏‏ ‏


کتابرویارویی تهدیدات معاصر در اندیشه امام خمینی(س)، (ج. 2): مجموعه مقالات و رویدادهای همایش بزرگداشت یکصدمین سال میلاد امام خمینی(س)صفحه 86

‏باشد در تأکید بر این اصل مهم که: «سرزمین اسلامی فلسطین باید به‏‏ ‏‏مسلمانان برگردانده شود» امام خمینی(ره) عقیده داشتند که مبارزه با‏‏ ‏‏صهیونیسم، هم در مرحلۀ آغازین و هم در مراحل بعدی، ابعاد گسترده ای‏‏ ‏‏دارد. ایشان معتقد بودند که اسراییل، زاییدۀ توطئه و اتفاق نظر اجانب است‏‏ ‏‏و استعمارگران شرق و غرب آن را به وجود آورده اند تا ملتهای اسلامی را قلع‏‏ ‏‏و قمع کنند. امروزه، اسراییل مورد حمایت همۀ استعمارگران است و هدف‏‏ ‏‏کشورهای استعماری از ایجاد آن، تنها اشغال فلسطین نیست، بلکه اگر به‏‏ ‏‏اسراییل فرصت داده شود، همۀ کشورهای اسلامی به سرنوشت فلسطین‏‏ ‏‏دچار می شوند. ‏

‏ ‏

‏ب - روش مبارزۀ امام(ره) با رژیم صهیونیستی‏

‏در این مرحله، دیدیم که حضرت امام(ره)، بجز جهاد مسلحانه و‏‏ ‏‏مبارزۀ مردمی همه جانبه، روش دیگری را مؤثر نمی دانند، به عنوان مثال، ‏‏ ‏‏ایشان هیچ گاه روشهای دیپلماتیک یا رویارویی در عرصۀ سیاسی را‏‏ ‏‏جایگزین مبارز و جهاد مسلحانه نکردند. تنها روش موجود در اندیشۀ‏‏ ‏‏امام(ره) برای مبارزه با اسراییل، روش جهاد مسلحانه بود. ایشان در پیامی‏‏ ‏‏که به مناسبت بیست و پنجمین سالگرد انقلاب الجزایر صادر کردند، ‏‏ ‏‏فرمودند: ‏

 «ما توطئۀ مصر، امریکا و اسراییل را که هدفش ضربه زدن به جنبش ملت بزرگ فلسطین است، محکوم می کنیم. ای رؤسا و ای نمایندگان کشورهای اسلامی که در الجزایر جمع شده اید! بیایید با هم متحد شویم و دست جنایتکاران شرق و غرب و در رأس آنها امریکا و اسراییل را قطع کنیم و با ریشه کن نمودن آنان، حقوق ملت فلسطین را به آنان بازگردانیم». 


کتابرویارویی تهدیدات معاصر در اندیشه امام خمینی(س)، (ج. 2): مجموعه مقالات و رویدادهای همایش بزرگداشت یکصدمین سال میلاد امام خمینی(س)صفحه 87

‏امام(ره) در پیام دیگری خطاب به جنبشهای آزادیبخش جهان در‏‏ ‏‏تاریخ 15 / 11 / 1979 (4 آذر 1358) می فرمایند: ‏

 «به پا خیزید و از کیان اسلام و ملت خود و سرزمین خود دفاع کنید، اسرائیل بیت المقدس را از مسلمین گرفت، به پا خیزید و از اسلام و سرزمین وحی با جهاد و مبارزه مسلحانه دفاع کنید.» 

‏این دیدگاه متکامل و آگاهانه دربارۀ مبارزه، دیدگاهی بود که امام(ره)‏‏ ‏‏آن را عملاً در سلوک سیاسی خود که مبنی بر حمایت از مجاهدین جنوب‏‏ ‏‏لبنان و فلسطین اشغالی بود، به نمایش گذاردند و مبالغه نیست اگر بگوییم‏‏ ‏‏که شهید دکتر فتحی شقاقی – رحمة الله علیه – رهبر حرکت جهاد اسلامی‏‏ ‏‏فلسطین، تجسم کامل عینی فکر و اندیشۀ امام خمینی دربارۀ فلسطین بود. ‏

‏ ‏

‏ج - بیانات امام(ره) دربارۀ فلسطین، قدس و مبارزه: ‏‏تأملی دوباره‏‏ ‏‏در بیانات امام خمینی(ره) درباره قضیه فلسطین، با همۀ ابعاد آن، مسأله ای‏‏ ‏‏می باشد که امروزه برای پیشبرد روند مبارزه با صهیونیزم مفید است، پس با هم‏‏ ‏‏نگاهی به این بیانات جاودان می اندازیم: ‏

1. امروز قبلۀ اوّل مسلمین در دست اسرائیل است. این غدّۀ سرطانی که در خاورمیانه سر بر آورده. امروز برادران عزیز ما در فلسطین و لبنان، بشدّت از سوی اسرائیل در معرض قتل و کشتار قرار دارند. امروز اسرائیل با همۀ وسایل شیطانی خود برای ایجاد تفرقه در میان ما تلاش می کند. بر هر مسلمانی واجب است که خود را برای مقابله با اسرائیل آماده کند. امروز کشورهای افریقایی مسلمان، تحت گامهای امریکا و دیگر اجانب و عمال ایشان، در حال جان دادن هستند. امروز افریقای مسلمان و مظلوم، فریاد 

کتابرویارویی تهدیدات معاصر در اندیشه امام خمینی(س)، (ج. 2): مجموعه مقالات و رویدادهای همایش بزرگداشت یکصدمین سال میلاد امام خمینی(س)صفحه 88

دادخواهی سر داده است. فلسفۀ حج باید پاسخی به این نداهای مظلومانه باشد. طواف دور خانۀ خدا به ما می آموزد و هشدار می دهد که گرد غیر خدا نگردیم و سنگ زدن به شیطان نماد آن است که باید همۀ شیاطین انس و جنّ را از خود برانیم. 

هنگامی که شیطان را سنگ می زنید با خدای خود تعهد کنید که همۀ شیاطین انسی و ابر قدرتها را از بلاد اسلامی عزیز خود برانید. 

بدانید که جهان اسلام امروز اسیر دست امریکاست. 

از جانب خدای خود پیامی به مسلمین همۀ قارّه ها برسانید و آن اینکه احدی راغیر از خدا پرستش نکنید. 

ای مسلمانان عالم و ای پیروان آیین توحیدی، عامل همۀ مشکلات کشورهای اسلامی، اختلاف کلمه و تفرقه است و رمز پیروزی همانا وحدت کلمه و تعاون می باشد. خداوند در آیه ای می فرماید: واعتصمو بحبل الله جمیعاً و لا تفرقوا ( از بیانات امام در موسم حج سال 1399 ه -. ق برابر با 29 / 9 / 79 میلادی) 

2. مسلمین از مدتها پیش به خطر اسرائیل غاصب که هجوم وحشیانۀ خود را به برادران و خواهران فلسطینی و جنوب لبنان، شدت بخشیده، پی برده اند. اسرائیل بر آن است تا مجاهدین فلسطین راریشه کن سازد چرا که پیوسته خانه های آنها را بمباران می کند. من از همۀ مسلمانان جهان و کشورهای اسلامی دعوت می کنم که برای قطع ید این دولت غاصب و انصار و اعوان

کتابرویارویی تهدیدات معاصر در اندیشه امام خمینی(س)، (ج. 2): مجموعه مقالات و رویدادهای همایش بزرگداشت یکصدمین سال میلاد امام خمینی(س)صفحه 89

وی متحد شوند و از همۀ مسلمانان عالم می خواهم که جمعۀ آخر ماه مبارک رمضان را که می تواند نقش مهمی در تغییر سرنوشت فلسطین داشته باشد، به نام روز قدس بخوانند و ضمن برپایی این مراسم، اتحاد همۀ مسلمین را در دفاع از حقوق قانونی ملت مسلمان فلسطین، به نمایش بگذارند. 

از خداوند تعالی می خواهم که مسلمین را بر کافران غلبه دهد. والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته [از سخنان امام در 20 رمضان سال 1399 ه] 

‏3. آنچه در زیر میآید متن کامل بیانات امام درباره اهمیت روز قدس‏‏ ‏‏است که در تاریخ 22 رمضان 1399 (25 مرداد 1358) ایراد شده و از‏‏ ‏‏آنجا که از لحاظ فکری و معنوی دارای ارزش و اهمیت بسیار است، آن را به‏‏ ‏‏طور کامل ذکر می کنیم: ‏

 «روز قدس یک روز جهانی است. روزی نیست که فقط اختصاص به قدس داشته باشد. روز مقابلۀ مستضعفین با مستکبرین است. روز مقابلۀ ملتهایی است که در زیر فشار ظلم امریکا و غیر امریکا بودند، در مقابل ابر قدرتهاست. 

روزی است که باید مستضعفین مجهز بشوند در مقابل مستکبرین، و دماغ مستکبرین را به خاک بمالند. روزی است که بین منافقین و متعهدین امتیاز خواهد شد. متعهدین این روز را روز قدس می دانند، و عمل می کنند به آنچه باید بکنند. و منافقین – آنهایی که با ابر قدرتها در زیر پرده آشنایی دارند و با اسرائیل دوستی – در این روز بی تفاوت هستند، یا ملتها را نمی گذارند که تظاهر کنند. روز قدس روزی است که باید سرنوشت ملتهای مستضعف معلوم شود، باید 


ملتهای مستضعف اعلام وجود بکنند در مقابل مستکبرین. 

باید همانطور که ایران قیام کرد و دماغ مستکبرینرا به خاک مالید و خواهد مالید، تمام ملتها قیام کنند و این جُرثومه های فساد را به زباله دانها بریزند. روز قدس روزی است که باید این دنباله روهای رژیم سابق در ایران، و آن توطئه چینهای رژیم فساد و ابر قدرتها در سایر جاها خصوصاً در لبنان، تکلیف خودشان را بدانند. روزی است که باید همت کنید و همت کنیم که قدس را نجات بدهیم؛  و برادران لبنانی را از این فشار ها نجات بدهیم. روزی است که باید تمام مستضعفین را از چنگال مستکبرین بیرون بیاوریم.روزی است که باید جامعۀ مسلمین همه اظهار وجود بکنند و هشدار بدهند به ابر قدرتها و به تفاله هایی که مانده است از آنها – چه در ایران و چه در سایر جاها. روز قدس، روزی است که باید به این روشنفکرانی که در زیر پرده با امریکا و عمال امریکا روابط دارند هشدار داد. هشدار به اینکه اگر از فضولی دست برندارید، سرکوب خواهید شد! ما به آنها مهلت دادیم و با آنها با ملایمت رفتار کردیم که شاید دست از شیطنت بردارند و اگر دست برندارند،  کلمۀ آخر را خواهیم گفت و خواهیم به آنها فهماند که دیگر رژیم سابق قابل برگشتن نیست و دیگر امریکا نمی تواند به اینجا حکومت کند، و دیگر سایر ابر قدرتها نمی توانند در این مملکت حکومت کنند. روز قدس روزی است که باید به همۀ ابر قدرتها هشدار داد که باید دست خود را از روی مستضعفین بردارید و سر جای خود بنشینید. اسرائیل،  

کتابرویارویی تهدیدات معاصر در اندیشه امام خمینی(س)، (ج. 2): مجموعه مقالات و رویدادهای همایش بزرگداشت یکصدمین سال میلاد امام خمینی(س)صفحه 90

دشمن بشریت، دشمن انسان، که هر روز غائله ایجاد می کند و برادرهای ما را در جنوب لبنان به آتش می کشد،  باید بدانید که دیگر اربابهای او رنگی ندارند در دنیا، و باید انزوا اختیار کنند؛ طمعها را از ایران باید قطع کنند، دستهای آنها باید از همۀ ممالک اسلامی قطع شود؛ عمال آنها در همۀ ممالک اسلامی باید کنار بروند. روز قدس روز اعلام یک چنین مطلبی است. اعلام این است به شیاطینی که ملتهای اسلام را می خواهند کنار بگذارند، و ابر قدرتها را به میدان بیاورند. روز قدس روزی است که قطع آمال آنها را بکند؛ و به آنها هشدار بدهد که گذشت آن زمانها. روز قدس روز اسلام است. روز قدس روزی است که اسلام را باید احیا کرد و احیا بکنیم، و قوانین اسلام در ممالک اسلامی اجرا بشود. روز قدس روزی است که باید به همۀ ابر قدرتها هشدار بدهیم که اسلام دیگر تحت سیطرۀ شما، به واسطۀ عمال خبیث شما، واقع نخواهد شد. روز قدس، روز حیات اسلام است. باید مسلمین به هوش بیایند، باید بفهمند قدرتی را که مسلمین دارند؛ قدرتهای مادی، قدرتهای معنوی. مسلمین که یک میلیارد جمعیت هستند و پشتوانۀ خدایی دارند و اسلام پشتوانۀ آنهاست و ایمان پشتوانۀ آنهاست از چه باید بترسند؟ ما با یک جمعیت کمی در مقابل دشمنهای زیاد، دشمنهای بسیار، قیام کردیم و ابر قدرتها را شکست دادیم. و کسی گمان نکند که دیگر بعضی از این قشرهای فاسد، بعضی از این چپ روهای امریکایی یا غیر امریکایی، بتوانند در این مملکت اظهار وجود کنند. آن روز 

کتابرویارویی تهدیدات معاصر در اندیشه امام خمینی(س)، (ج. 2): مجموعه مقالات و رویدادهای همایش بزرگداشت یکصدمین سال میلاد امام خمینی(س)صفحه 91

که ما بخواهیم و ملت ما بخواهند، در ظرف چند ساعت تمام آنها به زباله دانهای فنا خواهند ریخته شد. ملت بزرگ ما دیگر از این حرکات مذبوحانه نخواهد ترسید. و حرکات اسرائیل در جنوب لبنان و نسبت به فلسطین همین حرکات مذبوحانه است. حرکاتی است که اواخر عمر اشخاص فاسد می کنند – چنانچه شاه ما، شاه مخلوع ایران این حرکات را کرد، و منتهی به فنا شد. دولتهای عالم بدانند که اسلام شکست بردار نیست. اسلام و تعالیم قرآن بر همۀ ممالک باید غلبه کند. دین باید دین الهی باشد، اسلام دین خداست؛ و باید در همۀ اقطار اسلام پیشروی کند. روز قدس، اعلام یک چنین مطلبی است، اعلام به این است که مسلمین به پیش! برای پیشرفت در همۀ اقطار عالم. رو  قدس فقط روز فلسطین نیست، روز اسلام است؛ روز حکومت اسلامی است. روزی است که باید جمهوری اسلامی در سراسر کشورها بیرق آن برافراشته شود. روزی است که باید به ابرقدرتها فهماند که دیگر آنها نمی توانند در ممالک اسلامی پیشروی کنند. 

من روز قدس را روز اسلام و روز رسول اکرم می دانم، و روزی است که باید ما تمام قوای خودمان را مجهز کنیم؛ و مسلمین از آن انزوایی که آنها را کشانده بودند خارج شوند،  و با تمام قدرت و قوّت در مقابل اجانب بایستند و ما در مقابل اجانب با تمام قوا ایستاده ایم، و اجازه نخواهیم داد کسان دیگر در مملکت ما دخالت کنند، و مسلمین نباید اجازه بدهند که کسان دیگر در ممالکشان دخالت کنند. در 

کتابرویارویی تهدیدات معاصر در اندیشه امام خمینی(س)، (ج. 2): مجموعه مقالات و رویدادهای همایش بزرگداشت یکصدمین سال میلاد امام خمینی(س)صفحه 92

روز قدس، ملتها باید به حکومتهایی که خائن هستند هشدا  دهند.روز قدس روزی است که ما خواهیم فهمید چه اشخاصی و چهرژیمهایی با توطئه گرهای بین المللی موافقت دارند و با اسلام مخالفت. آنهایی که شرکت ندارند مخالف با اسلام هستند، و موافق با اسرائیل. و آنهایی که شرکت کردند، متعهد هستند و موافق با اسلام و مخالف با دشمنان اسلام – که در رأس آنها امریکا و اسرائیل است. 

من از خداوند تبارک و تعالی خواهانم که غلبه بدهد اسلام را بر همۀ قشرهای عالَم؛ بر همۀ مستکبرین، مستضعفین را غلبه بدهد. و از خدای تبارک و تعالی خواهانم که برادرهای ما را در فلسطین، در جنوب لبنان و در لبنان، و در هر جایی از عالَم که هستند، از دست مستکبرین و از دست چپاولگران نجات بدهد. 

و السلام علی رسول الله و علی أئمة المسلمین

‏ ‏

‏ب) مسألۀ فلسطین از نگاه آمار و ارقام‏

‏نظریۀ گروهی از اعراب صهیونیست مبنی بر محدود کردن فلسطین‏‏ ‏‏به عنوان حکومتی خودگردان و گذرگاهی امن و آشنا، که در چند بندر و‏‏ ‏‏فرودگاه خلاصه می شود؛ نظریه ای است که هیچ مبنای فکری ندارد. ‏

‏فلسطینی که اینگونه باشد، غیر از آن فلسطینی است که ما می شناسیم و غیر‏‏ ‏‏از فلسطینی است که امام(ره) از آن دفاع کرده و در راه آن مبارزه کرد. ‏

‏فلسطین، علاوه بر اینکه قضیه ای مقدس و یک تاریخ عقیدتی به شمار‏‏ ‏‏می رود، مسألۀ ملّتی است که امام خمینی(ره) همانند ملّت ایران به آن عشق‏‏ ‏‏می ورزیدند. ‏


کتابرویارویی تهدیدات معاصر در اندیشه امام خمینی(س)، (ج. 2): مجموعه مقالات و رویدادهای همایش بزرگداشت یکصدمین سال میلاد امام خمینی(س)صفحه 93

‏این ملت را چه خواهد شد؟‏ ‏سرزمین فلسطین را چه می‏‏ ‏‏شود‏‏؟‏ ‏درد و‏‏ ‏‏رنج ملت آن حاصل چیست‏‏؟‏ ‏ای‏‏ن شهرکهای یهودی‏‏ ‏‏نشین که بر روی آن سبز‏‏ ‏‏شده، چیست‏‏؟‏ ‏فرزندان فلسطین چرا باید مجبور شوند که همچون برده برای‏‏ ‏‏یهودیان کار کنند، تا لقمه نانی را به کام تلخ خود بریزند ولی در آن سو‏‏ ‏‏عرفات و رهبران کشورهای عربی و خلیج فارس، در ناز و نعمت به سر برند‏‏ ‏‏و فساد و فحشا را به نهایت برسانند‏‏؟‏ 

‏برای پاسخ دادن به این سؤالها، به آمار سال 1999 م در موارد زیر نیاز‏‏ ‏‏داریم: ‏

1 - ملت: ‏تعداد فلسطینیها در جهان بیش از 5 / 10 میلیون نفر‏‏ ‏‏می باشد که قریب سه میلیون در کرانه باختری و نوار غزه؛ 1 / 1 میلیون عرب‏‏ ‏‏اسرائیلی و 3 / 3 میلیون در اردن و قریب نیم میلیون در سوریه و به همین‏‏ ‏‏تعداد در لبنان و کشورهای خلیج فارس و سایر کشورهای عربی به سر‏‏ ‏‏می برند، و قریب هفتصد هزار نفر هم در امریکا و کانادا و اروپا و دیگر‏‏ ‏‏کشورهای جهان زندگی می کنند. ‏

2 - سرزمین: ‏این ملّت مجاهد و مبارز، در داخل فلسطین، در مساحتی‏‏ ‏‏که به 27 هزار کیلومتر مربع می رسد، زندگی می کنند که تقسیمات آن به‏‏ ‏‏اینگونه است: مساحت کرانۀ باختری و نوار غزه بالغ بر 6167 کیلومتر‏‏ ‏‏است که 23% از مساحت فلسطین را تشکیل می دهد، چرا که کرانۀ باختری‏‏ ‏‏5822 کیلومتر مربع مساحت دارد؛ یعنی طول آن 130 کیلومتر و عرض آن‏‏ ‏‏بین 40 الی 65 کیلومتر متغیر می باشد و مساحت نوار عزه 365 کیلومتر‏‏ ‏‏مربع، به طول 42 کیلومتر و عرض متغیر بین پنج الی دوازده کیلومتر است. ‏

‏بررسی جغرافیایی سرزمین فلسطین و کوههای سنگی و مرتفع آن نشان‏‏ ‏‏می دهد که این کوهها پانصد متر از سطح دریا ارتفاع دارند و در الخلیل و‏‏ ‏‏رام الله و نابلس یافت می شوند و در مقابل، در اریحا و رود اردن و منطقۀ‏‏ ‏


کتابرویارویی تهدیدات معاصر در اندیشه امام خمینی(س)، (ج. 2): مجموعه مقالات و رویدادهای همایش بزرگداشت یکصدمین سال میلاد امام خمینی(س)صفحه 94

‏بحرالمیت، مناطقی هستند که در پایین ترین سطح ارتفاع از دریا قرار دارند‏‏ ‏‏و گاهی این اختلاف از سطح دریا به نیم کیلومتر می رسد. در ساحل دریای‏‏ ‏‏مدیترانه و در نوار غزه نیز دشتهای ساحلی وجود دارد. ‏

‏طبق داده های بالا، تقسیم این سرزمین به زمینهای زراعی، مناطق‏‏ ‏‏مسکونی، چراگاهها، بیشه ها، جنگلها، شنزارها، کوهها و غیره مطابق جدول‏‏ ‏‏زیر می باشد: ‏

‏ ‏

جدول

تقسیم اراضی فلسطین بر حسب بهره وری

(به درصد) 

‏ ‏

‏عنوان اراضی ‏

‏کرانۀ باختری‏

‏نوار غزه‏

‏مساحت کل سرزمین‏

‏5822 کیلومتر مربع ‏

‏365 کیلومتر مربع‏

‏مساحت تحت نظر ساف‏

‏3% ‏

‏54%‏

‏زمینهای زراعی‏

‏35%‏

‏49% ‏

‏ ‏

‏بیشه ها، دشتها و جنگلها 11% 3 / 3%‏

‏چراگاهها 12%‏

‏شنزارها 7 / 25%‏

‏مناطق مسکونی 16% 21%‏

‏راهها و مراکز خدماتی 2% 1%‏

‏کوهها 24% ‏

‏جمع 100% 100% ‏

‏با توجه به جدول فوق، کمبود امکانات لازم برای ادامۀ زندگی، کاملاً‏‏ ‏‏نمایان است. بخصوص اگر بدانیم که فقط 3% از مساحت کرانۀ باختری در‏‏ ‏‏اختیار فلسطین قرار دارد و آن هم تنها به شهرهای مسکونی بمباران شده‏‏ ‏


کتابرویارویی تهدیدات معاصر در اندیشه امام خمینی(س)، (ج. 2): مجموعه مقالات و رویدادهای همایش بزرگداشت یکصدمین سال میلاد امام خمینی(س)صفحه 95

‏محدود می شود که مساحت آن حدود 175 کیلومتر مربع است و شهرهای آن‏‏ ‏‏عبارتند: از قدس، رام الله، نابلس، الخلیل، بیت‏‏ ‏‏اللحم، طولکرم، جنین، ‏‏ ‏‏قلقیلیه اریحا. مساحت سرزمینهای تحت نظر حکومت خودگردان فلسطین‏‏ ‏‏در نوار غزه 54% از مساحت کل نوار غزه است که چیزی در حدود 197‏‏ ‏‏کیلومتر مربع بوده و شهرها و ادارات زیر در آن قرار دارند: غزه، ایالات‏‏ ‏‏شمالی، پادگانهای مرکزی، خان‏‏ ‏‏یونس، رفح و اراضی باقیمانده شامل‏‏ ‏‏شهرکها و راههای امنیتی اسراییل است بنابراین حکومت خودگردان‏‏ ‏‏فلسطین امروز 6% از مساحت فلسطین اشغالی در سال 1967 را تحت‏‏ ‏‏اختیار دارد ولی صهیونیستها 94% از اراضی فلسطین در کرانۀ باختری و نوار‏‏ ‏‏غزه را به صورت اشغال مستقیم تحت سلطه خود دارند و مساحت این‏‏ ‏‏اراضی بالغ بر 4500 کیلومتر مربع در کرانه باختری و نوار غزه می باشد. ‏

‏علاوه بر آن، مصادره اراضی فلسطینی به بهانۀ بهره برداری عمومی برای‏‏ ‏‏ایجاد راه و فضای سبز و غیره نیز انجام می شود که اگر مصادره املاک را‏‏ ‏‏هم به سرزمینهای تحت اشغال اسرائیل بیفزاییم، کل سرزمینهای اشغال شده‏‏ ‏‏در این بخش، 716 کیلومتر مربع خواهد شد. ‏

3. شهرکها: ‏شهرکهای اسرائیل در سرزمین عربی، تجسم واقعی ر‏‏ ‏‏رؤیاها و آرزوهای صهیونیزم است، چرا که یهودیان در کرانه باختری و نوار‏‏ ‏‏غزه از سال 1967 تاکنون دویست شهرک ایجاد کرده اند که 28 شهرک در‏‏ ‏‏قدس، همچون کمربندی امنیتی است که این شهر مقدس را در بر می گیرد‏‏ ‏‏و هجده شهرک در نوار غزه، حدود 46% از مساحت سرزمین تحت کنترل‏‏ ‏‏حکومت خودگردان فلسطین را به طور مستقیم و غیر مستقیم شامل می شود‏‏ ‏‏و قریب شش هراز یهودی در آنها ساکنند و دست کم 5% از ساکنین نوار‏‏ ‏‏غزه را تشکیل می دهند و باقی شهرکها که تعداد آن بر 154 شهرک بالغ‏‏ ‏‏می شود در مناطق استراتژیک کرانۀ باختری متمرکز است و در آنها نزدیک به‏‏ ‏


کتابرویارویی تهدیدات معاصر در اندیشه امام خمینی(س)، (ج. 2): مجموعه مقالات و رویدادهای همایش بزرگداشت یکصدمین سال میلاد امام خمینی(س)صفحه 96

‏150 هزار یهودی زندگی می کنند و این در صورتی است که یک میلیون‏‏ ‏‏مهاجر یهودی جدید را به حساب نیاوریم. ‏

‏این شهرکها با دقت بسیار و مطابق طرحها و نقشه های هدفمند‏‏ ‏‏اقتصادی و محاسبات امنیتی، ایجاد می شوند تا با یکدیگر در ارتباط بوده و‏‏ ‏‏قابلیت گسترش نیز داشته باشند و بتوان امنیت آنها را از ارتفاعات و‏‏ ‏‏بلندی های اطراف تأمین کرد. آثار منفی شهرک سازیهای اسرائیل بر اقتصاد‏‏ ‏‏فلسطین، در ایجاد سلطۀ دائم بر سرزمین فلسطین و به کار گرفتن‏‏ ‏‏فلسطینیها در زراعت و صنعت و تجارت و زیر پا گذاشتن حقوق ساکنین‏‏ ‏‏حقیقی فلسطین در فضایی امن! مشخص می شود. ‏

‏4 - کارگران فلسطینی در اسراییل: ‏

‏یهودیان از زمان اشغال فلسطین در سال 1967، به استخدام نیروهای‏‏ ‏‏کارگر فلسطینی پرداختند، اهداف آنها از این کار عبارتند از: ‏

‏1 - به کار گرفتن فلسطینیها در کارهای سختی که با دست صورت‏‏ ‏‏می گیرد: بنایی، کشاورزی، نظافت و ... چرا که یهودیان از انجام این کارها‏‏ ‏‏خودداری می کنند. ‏

‏2 - بازسازی بخشهای اقتصادی اسرائیل، بخصوص شهرکهای یهودی‏‏ ‏‏نشین. ‏

‏3 - جلوگیری از فعالیت کارگران فلسطینی در مراکز تولیدی فلسطین‏‏ ‏‏تا موجب تعطیلی صنایع فلسطینی و وابستگی آنان به تولیدات اسراییل‏‏ ‏‏شود. ‏

‏4 - پرداخت دستمزد کمتر به فلسطینیها، چرا که دستمزد آنان حداکثر‏‏ ‏‏30% حقوق یهودیان است. ‏

‏5 - در اختیار گرفتن نیروی فلطینیها و بازداشتن آنها از مبارزه و‏‏ ‏‏مقاومت در برابر اشغالگریهای اسرائیل، و مشغول کردن آنان به کسب‏‏ ‏


کتابرویارویی تهدیدات معاصر در اندیشه امام خمینی(س)، (ج. 2): مجموعه مقالات و رویدادهای همایش بزرگداشت یکصدمین سال میلاد امام خمینی(س)صفحه 97

‏در آمد. ‏

‏6 - در دست گرفتن بازارهای فلسطینی، چرا که آنچه به عنوان دستمزد‏‏ ‏‏به فلسطینیها داده می شود با سود مضاعف به اقتصاد اسرائیل باز می گردد و‏‏ ‏‏باعث زیاد شدن مشتریها می شود. ‏

‏7 فراهم نمودن فرصتهای شغلی برای جوانان و نوجوانان، تا ایشان را‏‏ ‏‏از تعلیم و تعلم بازدارند. ‏

‏8 - کارفرمایان اسرائیلی، در قبال بیمه و مزایا و دیگر حقوق شغلی‏‏ ‏‏کارگران فلسطینی تعهدی ندارند، حال آنکه در قبال کارگران یهود باید‏‏ ‏‏پرداخت هزینه های بسیاری را متحمل شوند و بسیار اتفاق می افتد که‏‏ ‏‏کارفرمای اسرائیلی از پرداخت حق و حقوق کارگران فلسطینی خودداری‏‏ ‏‏می کند. ‏

‏عدم وجود فرصتهای شغلی مناسب برای کارگران فلسطینی، باعث شد‏‏ ‏‏که این کارگران به اسراییل روی آورند، به طوری که در پایان دهۀ‏‏ ‏‏80 میلادی، تعداد کارگران فلسطینی در اسرائیل به 170 هزار نفر بالغ‏‏ ‏‏می شد. ‏

‏بعد از تغییر فضای سیاسی – اقتصادی در پی جنگ دوم خلیج فارس، ‏‏ ‏‏اسراییل بر شدت تدابیر امنیتی خود در سرزمینهای اشغالی افزود و هجوم‏‏ ‏‏کارگران اخراج شده ازکشورهای خلیج فارس به فلسطین موجب شد که‏‏ ‏‏اسراییل ورود کارگران فلسطینی به اسراییل را محدود و مشروط کرده و در‏‏ ‏‏این میان، وجود حکومت خودگردان فلسطین نیز بر مشکلات مردم‏‏ ‏‏می افزود. اسراییل با ایجاد بحرانهایی، ناتوانی حکومت خودگران در ادارۀ‏‏ ‏‏امور فلسطین را به اثبات رساند تا اینطور وانمود کند که فلسطینیها چاره ای‏‏ ‏‏جز پیوستن به اسراییل ندارند. ‏

‏این است واقعیت تلخ فلسطین امروزی که اگر نظام اداری فاسد‏‏ ‏


کتابرویارویی تهدیدات معاصر در اندیشه امام خمینی(س)، (ج. 2): مجموعه مقالات و رویدادهای همایش بزرگداشت یکصدمین سال میلاد امام خمینی(س)صفحه 98

‏حکومت خودگردان و روشهای پلیسی آن در سلطه بر ملت فلسطین را هم به‏‏ ‏‏آن بیفزاییم، مسأله پیچیده تر و اسفناکتر می شود، چرا که یاسر عرفات و‏‏ ‏‏حکومت وی در غره، مستقل عمل نمی کنند، بلکه تابع دستورات اشغالگران‏‏ ‏‏هستند. حکومت عرفات در این سرزمین کوچک بیش از سیزده سیستم‏‏ ‏‏امنیتی و اطلاعاتی در اختیار دارد. اما از آنجا که ملت فلسطین تنها در برابر‏‏ ‏‏یهودیان اشغالگر دست به سلاح می برند و از مبارزه مسلحانه با نیروهای‏‏ ‏‏عرفات خودداری می کنند، حکومت خودگردان نیز روز به روز حلقه فشار و‏‏ ‏‏محاصرۀ خود را تنگتر می نماید. ‏

‏دستگاههای اطلاعاتی و امنیتی حکومت خودگردان عبارتند از: ‏

‏1 - پلیس 2 - اداره کل اطلاعات 3 - اطلاعات ارتش 4 - نیروی امنیتی‏‏ ‏‏مرکزی 5 - گارد امنیتی رییس (عرفات) 6 - نیروی امنیتی ویژه 7 – نیروی‏‏ ‏‏امنیتی بازدارنده در کرانۀ باختری 8 - نیروی امنیتی بازدارنده در غزه 9 -‏‏ ‏‏یروی امنیت شهری 10 - نیروی امنیت ملی 11 - پلیس دریایی 12 -‏‏ ‏‏اداره اطلاعات سیاسی و 13 - قوای ویژه؛ و همۀ این نیروها با حمایت‏‏ ‏‏دشمن صهیونیستی و مطابق با پیمانهای منعقد شده با اسراییل فعالیت‏‏ ‏‏می کنند! ‏

‏آیا فلسطین با وضعیت موجود، نیازمند خمینی(ره) دیگری نیست که‏‏ ‏‏روحیۀ انقلابی را به آنان بازگرداند؟‏ ‏همان روحیه ای که صهیونیستهای یهودی‏‏ ‏‏و صیهونیستهای عرب! آن را ازبین برده اند. ‏

‏دوم: امام و فلسطین: ‏

‏حرکت «جهاد» و «حزب الله»؛ بازتاب واقعی تأثیر اندیشه ها و افکار‏‏ ‏‏امام خمینی(ره) در فلسطین است. ‏

‏سخن گفتن از امام و فلسطین، یادآور شخصیتی اسلامی و جاودان‏‏ ‏‏یعنی شهید دکتر فتحی شقاقی 1951 – 1995؛ رهبر بزرگ حرکت جهاد‏‏ ‏


کتابرویارویی تهدیدات معاصر در اندیشه امام خمینی(س)، (ج. 2): مجموعه مقالات و رویدادهای همایش بزرگداشت یکصدمین سال میلاد امام خمینی(س)صفحه 99

‏اسلامی فلسطین است. اندیشه و رفتار دکتر شقاقی ترجمان صحیح و کامل‏‏ ‏‏افکار امام(ره) ‏

‏در فلسطین بود و حال وقت آن رسیده که امت اسلام بار‏‏ ‏‏دیگر با روشی دقیقتر و روشنتر، شخصیت دکتر شقاقی را بررسی کند. چرا که‏‏ ‏‏دکتر شقاقی مسلمان سنی مذهبی بود که برای اوّلین بار، دربارۀ امام‏‏ ‏‏خمینی(ره) به زبان عربی کتاب نوشت، حال آنکه انقلاب امام(ره)، هنوز‏‏ ‏‏به پیروزی نرسیده بود. شقاقی در قاهره به مدت پانزده سال از امام سخن‏‏ ‏‏می گفت و کتابهایی که درباره امام می نوشت، در سطح وسیع منتشر‏‏ ‏‏می شد. از جمله کتاب «‏الامام الخمینی، الحل الاسلامی البدیل» ‏که توسط‏‏ ‏‏انتشارات دارالاعتصام به چاپ رسید و در فوریه 1979 (بهمن 1357)‏‏ ‏‏منتشر شد و موجب زندانی شدن شقاقی در زندان قلعه قاهره گردید. شقاقی‏‏ ‏‏تنها به گفتار اکتفا نکرد، بلکه با تبعیت از سیاست امام(ره) و انقلاب وی، ‏‏ ‏‏حرکت جهاد اسلامی را در داخل فلسطین تأسیس کرد تا رسالت امام و‏‏ ‏‏دیدگاه وی دربارۀ ضرورت مبارزۀ مسلحانه با غدّه سرطانی – اسرائیل – را‏‏ ‏‏متحقق کند و به طور عملی انتفاضۀ فلسطین را برای استمرار راه مقاومت و‏‏ ‏‏عملیات شهادت طلبانه رهبری نماید. ‏

‏شقاقی در آن هنگام با حرکتی جهادی و با تفکری برخاسته از اندیشۀ‏‏ ‏‏امام و با خون پاک خود، اولین نماینده خط امام(ره) و دیدگاه و رسالت وی‏‏ ‏‏دربارۀ فلسطین، مبنی بر ضرورت جهاد برای ریشه کن نمودن این وجود‏‏ ‏‏ناپاک از مقدسترین سرزمین اسلامی بود. ‏

‏آری، شقاقی اوّلین انعکاس دهندۀ افکار و آثار امام(ره) در فلسطین بود‏‏ ‏‏و جنبش جهاد اسلامی به رهبری دکتر شقاقی، پایه و اساس سایر‏‏ ‏‏جنبشها و دارای نقشی مؤثر و تاریخی بوده است. ‏

‏به دنبال شکل گیری جهاد اسلامی، حرکتی پویا به وجود آمد که‏‏ ‏‏کربلای حسینی(ع) دیگری را در جنوب لبنان به وجود آورد و آن، جنبش‏‏ ‏


کتابرویارویی تهدیدات معاصر در اندیشه امام خمینی(س)، (ج. 2): مجموعه مقالات و رویدادهای همایش بزرگداشت یکصدمین سال میلاد امام خمینی(س)صفحه 100

‏حزب الله و مقاومت اسلامی لبنان بود که در طی هفده سال گذشته به مبارزه‏‏ ‏‏ادامه داده است. (1982 – 1999) ‏

‏بی‏‏ ‏‏اغراق می توان گفت که هرگاه پژوهشگران مسلمان بخواهند قرائتی‏‏ ‏‏صحیح از اندیشه و تفکر امام دربارۀ فلسطین داشته باشند باید آن را در دو‏‏ ‏‏حرکت جهاد اسلامی فلسطین و شهادت خونبار مؤسس آن و جنبش حزب‏‏ ‏‏الله و مقاومت اسلامی که 1200 شهید در کربلای جنوب لبنان تقدیم‏‏ ‏‏نموده، جستجو کنند. علاوه بر آن، جنبشهای دیگری همچون حماس وجود‏‏ ‏‏دارند که در روند مبارزه مؤثر بوده اند. ‏

‏امام(ره) هنوز در اینجا حاضر است و تأثیرات عمیق ایشان، نیاز به‏‏ ‏‏اثبات ندارد. پیامها، رهنمودها و حمایت امام(ره) بود که همواره تأثیر داشته‏‏ ‏‏و حرکتی جدید به وجود می آورد و فلسطین را در رأس مسائل مسلمین قرار‏‏ ‏‏می داد. فلسطین در نزد امام جایگاه مهمی داشت و در نزد کسانی هم که‏‏ ‏‏رسالت وی را بعد از رحلتش بدوش می کشند و آن را در فلسطین و جنوب‏‏ ‏‏لبنان پیاده می کنند از چنین اهمیتی برخوردار است. فلسطین یکی از ارکان‏‏ ‏‏جهان اسلام است که با کوتاهی و بی توجهی نسبت به آن، ایمان شخص‏‏ ‏‏مسلمان ناقص خواهد بود. ‏

‏برادر شهیدم دکتر شقاقی چند ساعت قبل از شهادتش، ساعاتی در‏‏ ‏‏کنار من بود (و این را از عنایات خدا می دانم که مرا در لحظات آخر‏‏ ‏‏عمرش همراه وی ساخت) ایشان به من گفت: هنگامی که با امام خمینی در‏‏ ‏‏سال 1988 در تهران ملاقات کردم، سه برابر زمانی که برای دیدار با رؤسای‏‏ ‏‏دیگر دولتها وقت صرف می کرد. با من صحبت کرد و به من فرمود که دوستان‏‏ ‏‏خود در جنبش جهاد اسلامی را از نقشه های یاسرعرفات و مزدورانش‏‏ ‏‏بر حذر دارم، چرا که راه عرفات به اسارت کامل فلسطین در چنگال اسرائیل‏‏  ‏‏منتهی خواهد شد. و فرمود: از عرفات بر حذر باشید، بر حذر باشید! ‏


کتابرویارویی تهدیدات معاصر در اندیشه امام خمینی(س)، (ج. 2): مجموعه مقالات و رویدادهای همایش بزرگداشت یکصدمین سال میلاد امام خمینی(س)صفحه 101

‏دکتر شقاقی فردی دوراندیش، مؤمنی راستین و عاشق فلسطین بود. ‏

‏خانواده اش دشمن سرسخت صهیونیستهای یهود و عرب بودند. ‏

‏امام(ره) نیز اینگونه بود. ‏

‏و دکتر شقاقی نماینده واقعی امام(ره) در فلسطین بود. ‏

‏ ‏

‏چهارم: چگونه رسالت امام در فلسطین را در هزارۀ سوم میلادی احیا کنیم؟ ‏

‏در این ایام که جهان شاهد استقبال عموم مردم دنیا از اولین سال‏‏ ‏‏هزارۀ سوّم میلادی می باشد، علی‏‏ ‏‏رغم اینکه ما در اینگونه مناسبات تفاوت‏‏ ‏‏اساسی میان سالهای پایانی هزارۀ سابق و سالهای نخستین هزارۀ جدید‏‏ ‏‏نمی بینیم. اما توقع داریم که در این هزاره، و بخصوص در ربع قرن اول آن، ‏‏ ‏‏طرحهای استکبار جهانی به رهبری امریکا و همسویان وی، - طبق تعبیرات‏‏ ‏‏دقیق و تعیین کنندۀ امام خمینی – با شکست روبرو شود. ناکامی این طرحها، ‏‏ ‏‏به مقدمات گوناگون نیاز دارد، اما نتایج این مقدمات بدون شک واقع‏‏ ‏‏خواهد شد، و این نتایج به مصلحت اسلام و مسلمین خواهد بود. بی اغراق‏‏ ‏‏می توان گفت که فلسطین با همۀ مشکلات عقیدتی و اقتصادی وسیاسی، ‏‏ ‏‏نقطۀ محوری و مرکزی تحولاتی است که منجر به سقوط بنیان استکبار‏‏ ‏‏جهانی می شود. ‏

‏اینجاست که اهمیت و ضرورت توجه به مواضع و تفکر امام خمینی‏‏ ‏‏دربارۀ فلسطین و ضرورت احیای ابعاد آن آشکار می شود، البته به شرط آنکه‏‏ ‏‏این رویکرد، حقیقی و واقعی باشد؛ نه ظاهری و صوری و یا مقطعی و‏‏ ‏‏زودگذر. در این زمینه، راهکارهای زیر را به عنوان برنامه هایی مؤثر، مطرح‏‏ ‏‏کرده و همۀ تلاشگران مخلص در مؤسسات و احزاب و مطبوعات اسلامی را‏‏ ‏‏برای رسیدن به اهداف بلند فلسطینیان، به مبارزه دعوت می کنیم. ‏


کتابرویارویی تهدیدات معاصر در اندیشه امام خمینی(س)، (ج. 2): مجموعه مقالات و رویدادهای همایش بزرگداشت یکصدمین سال میلاد امام خمینی(س)صفحه 102

‏1 - نشر آثار و اندیشه های امام و فتاوای ایشان در قبال دشمن‏‏ ‏‏صهیونیستی و گسترش آن در میان احزاب، دانشگاهها و سازمانهای دست‏‏ ‏‏اندرکار در داخل و خارج فلسطین. ‏

‏2 - توجه و اهتمام بیشتر به روز جهانی قدس، تا این روز تنها روزی‏‏ ‏‏نباشد که مسلمانان شیعه در آن برای انجام فریضه ای جهادی و سیاسی قیام‏‏ ‏‏می کنند، بلکه باید روزی باشد برای همۀ مسلمانان و همۀ مذاهب. اگر‏‏ ‏‏قدس نقطۀ اشتراک عقیدتی و سیاسی بین شیعه و سنی و دیگر مذاهب‏‏ ‏‏اسلامی نباشد، پس کدامین روز و کدامین مسأله، جایگزین آن خواهد بود؟‏ 

‏3 - دولت و انقلاب ایران، نباید تحت تأثیر توطئه های غرب که نغمۀ‏‏ ‏‏شوم ترس و ارعاب سر می دهد، قرار گیرند. چرا که هر چقدر در امور سیاسی‏‏ ‏‏و اجتماعی، از غرب دوری جوییم (همانطور که امام(ره) فرمودند)، همان‏‏ ‏‏قدر به اسلام نزدیک خواهیم شد، آیا امام نفرمودند که: ‏

اگر دیدید که آمریکا از شما رضایت دارد، پس به نفس خود

و روش خود رجوع کنید، چرا که در آن ساعت در حق اسلام خطا کرده اید و باید خطای خود را تصحیح کنید. 

‏پس بر دولت و ملت ایران لازم است که بعد از امام، از یاوه سراییهای‏‏ ‏‏غرب، ترسی به دل راه ندهد و برای اینکه غرب از ادامه دادن به این تهمتها‏‏ ‏‏دست بردارد، ایران نباید از مواضع خود عقب نشینی کند. ‏

‏4 - پیروان با اخلاص خط امام و رهپویان حضرتش، در کشورهای‏‏ ‏‏شرقی و اسلامی باید به رسالت امام مبنی بر حمایت معنوی و مادی از‏‏ ‏‏جنبشهای مقاومت در برابر صهیونیزم، تمسک جویند. این جنبشها، عبارتند از : ‏‏ ‏‏حزب الله، حرکت جهاد اسلامی فلسطین، جنبش حماس و جنبشهای‏‏ ‏‏مقاومت دیگری که با روند سازش مخالف هستند و حرکتهای مخالف‏‏ ‏‏وابستگی جهان اسلام و به وسیلۀ این حمایتهاست که رسالت امام تحقق‏‏ ‏


کتابرویارویی تهدیدات معاصر در اندیشه امام خمینی(س)، (ج. 2): مجموعه مقالات و رویدادهای همایش بزرگداشت یکصدمین سال میلاد امام خمینی(س)صفحه 103

‏خواهد یافت و در هزارۀ سوم همراه ما خواهد بود، و بدون این حمایتها، ‏‏ ‏‏اصول اندیشۀامام(ره)، بی اثر خواهد شد. ‏

‏5 - حاملان پیام امام(ره) و پویندگان راه ایشان، باید با اتخاذ شیوه های‏‏ ‏‏مبارزاتی خود در برابر صهیونیزم، وحدت امت اسلامی را تقویت کنند، و‏‏ ‏‏همچون امام(ره) اختلافات فقهی و تنگ‏‏ ‏‏نظریهای مذهبی را کنار بگذارند. ‏

‏وقتی که دشمن صهیونیستی، قبله اول مسلمین را اشغال می کند، دیگر شیعه‏‏ ‏‏و سنی معنی ندارد و تاریخ اسلامی ما (چه تاریخ شیعه و چه سنی) چنین‏‏ ‏‏گواهی می دهد که: ما در حالی وارد هزارۀ سوم میلادی می شویم که بیش از پیش‏‏ ‏‏به فقهی با عنوان «فقه فراگیر» نیاز داریم تا اخلاف مذاهب از بین برود‏‏ ‏‏و این غدۀ سرطانی که شیرۀ جان امت اسلامی را می مکد، نابود شود. ‏

‏به راستی می توان گفت که در طی هفده سال مقاومت، حزب الله‏‏ ‏‏لبنان در تحقق این فقه فراگیر، تلاشها نموده و آن را عملی کرده است و‏‏ ‏‏نیروهای مردمی، چه در لبنان و چه در دیگر کشورهای عربی و اسلامی، به‏‏ ‏‏واسطۀ این تلاشها به کار افتاده اند و به سختی می توان عرب مسلمان و‏‏ ‏‏یا حتی غیر مسلمانی را یافت که از الگوی حزب الله و تلاشهای آن برای ارائه‏‏ ‏‏مفاهیم استوار و ثابت فرامذهبی، تقدیر به عمل نیاورده باشد و تلاش حزب‏‏ ‏‏الله را برای رسیدن به وحدت امت اسلام از طریق فقه مقاومت و جهاد، ‏‏ ‏‏نستوده باشد. حال وقت آن رسیده که در این فرصت، با فرار رسیدن هزارۀ‏‏ ‏‏سوم میلادی، الگوی حزب الله گسترش یابد و منتشر شود و این رسالت ما‏‏ ‏‏مسلمانان است که در برابر رژیم صهیونیستی و حامی آن، شیطان بزرگ، ‏‏ ‏‏این وظیفه را درک و برای عمل به آن قیام کنیم تاوصیت امام تحقق یابد و‏‏ ‏‏رسالت اسلامی وی در این عصر، که برگرفته از رسالت جدش امام‏‏ ‏‏حسین(ع) و پیامبر اکرم حضرت محمد – صلی الله علیه و آله – می باشد، متحقق شود. ‏


کتابرویارویی تهدیدات معاصر در اندیشه امام خمینی(س)، (ج. 2): مجموعه مقالات و رویدادهای همایش بزرگداشت یکصدمین سال میلاد امام خمینی(س)صفحه 104

‏6 - پویندگان خط امام، از همۀ مذاهب اسلامی، بخصوص در‏‏ ‏‏کشورهای عربی باید تعبیر امام خمینی از امریکا را که در آن، ایالات متحده‏‏ ‏‏را شیطان بزرگ نامیدند، همواره در نظر داشته باشند و با رهبر کنونی‏‏ ‏‏انقلاب؛ یعنی حضرت آیت الله خامنه ای، رابطه ای نزدیک برقرار کنند. ‏

‏ایشان در مورد امریکا می فرمایند: امریکا باید سیاستهای خود را در‏‏ ‏‏خاورمیانه تغییر دهد و قبل از هر گفتگویی با ایران یا دیگر مسلمانان‏‏ ‏‏واقعی، توبه نماید‏‎[1]‎‏. عملی ساختن این معانی واضح، در رد سیاست‏‏ ‏‏استکباری امریکا و غرب، به سیاستها و روشهای جدّی و مؤثر نیاز دارد و‏‏ ‏‏لازم است که امت اسلام دست به قیام و نهضت بزند و غیر از فلسطین‏‏ ‏‏کسی نیست که عنوان و علامتی برای این نهضت و قیام و مقاومت باشد و‏‏ ‏‏جز روش امام و به دنبال آن شهدای انقلاب فلسطین، هیچ چیز نمی تواند‏‏ ‏‏خاستگاه فکری مناسبی در راه تبیین و پیشبرد مقاومت باشد. ‏

‏ ‏

‎ ‎

کتابرویارویی تهدیدات معاصر در اندیشه امام خمینی(س)، (ج. 2): مجموعه مقالات و رویدادهای همایش بزرگداشت یکصدمین سال میلاد امام خمینی(س)صفحه 105

  • . الحیات، جهاد الخازن، 22 / 10 / 1999.