نتایج معنوی انقلاب اسلامی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : رحمانی، عبدالجبار

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1378

زبان اثر : فارسی

نتایج معنوی انقلاب اسلامی

نتایج معنوی انقلاب اسلامی

 عبدالجبار رحمانی

‏ ‏

‏اگر بخواهیم نتایج معنوی انقلاب اسلامی را بیان کنیم، بایستی نتایج‏‎ ‎‏مکتب اسلامِ اولیّه را مدنظر قرار دهیم، و اگر بخواهیم دهۀ مبارک فجر‏‎ ‎‏پیروزی انقلاب اسلامی را با دوران گذشتۀ اسلام مقایسه کنیم، فقط آن را‏‎ ‎‏می توانیم با بعثت پیامبر اسلام(ص) مقایسه نماییم. سه تغییر عمده را که‏‎ ‎‏در دوران بعثت پیامبر اکرم(ص) به وجود آمد، تحت عنوانهای ذیل بیان‏‎ ‎‏می کنیم:‏

‏     احیای انسانیّت: پیش از بعثت حضرت رسول(ص)، بشریت مرده بود‏‎ ‎‏و در بند بدعتها، خرافات و رسوم غلط و تعصبهای نژادی، قبیله ای، قرار‏‎ ‎‏گرفته بود؛ ولی بعثت پیامبر اکرم(ص) به انسان مرده روح و جان تازه ای‏‎ ‎‏بخشید.‏

‏     احیای دین و شریعت: در عصر حاضر، انسان به خاطر دوری از احکام‏‎ ‎‏الهی، دین حقیقی و شریعت واقعی خود را به دست فراموشی سپرده، و‏‎ ‎‏چیزهایی منافی با ارزشهای انسانی، بر مردم غالب گشته است. پیامبر‏‎ ‎‏اسلام(ص) برای سامان بخشیدن زندگی مردم، آنها را با احکام‏‎ ‎‏خداوندی، عقاید و دین حقیقی آشنا کردند.‏


کتابامام خمینی (س) و بازسازی تفکر اسلامی: مجموعه مقالات و رویدادهای همایش، اسلام آباد - پاکستان ۲۳ و ۲۴ بهمن ۱۳۸۷صفحه 137

‏ 

    تشکیل جامعه بر اساس احکام الهی: به وجود آمدن یک جامعۀ کامل،‏‎ ‎‏برای هدایت و تربیت صحیح انسان از دیگر نتایج ظهور اسلام است.‏‎ ‎‏پیغمبر اکرم(ص) با رهبری و هدایت خود، یک جامعۀ کامل را بنیان‏‎ ‎‏نهادند و با برداشتن موانع و عوامل عقب ماندگی و جاهلیت جامعه،‏‎ ‎‏جامعه ای بر اساس احکام الهی به وجود آوردند. در عصر حاضر، انقلاب‏‎ ‎‏اسلامی را از لحاظ نتایج، می توان اینگونه مقایسه کرد. ما می توانیم‏‎ ‎‏بگوییم که این انقلاب به رهبری امام خمینی(س) نیز سه نتیجۀ مهم برای‏‎ ‎‏جامعۀ انسانیت در برداشت؛ و جامعۀ اسلامی از این نتایج بهره مند شد.‏‎ ‎‏یکی از این نتایج، احیای انسانیت است. در آن زمانی که انسانیت در سطح‏‎ ‎‏جهانی پایمال شده بود، و انسان به ماده گرایی روی آورده بود، و جهالت‏‎ ‎‏بر جامعۀ انسانی غالب گشته بود، انقلابی به وجود آمد که باعث احیای‏‎ ‎‏انسانیت شد و نویدبخش ارزشهای معنوی و اخلاقی بود. در کشور‏‎ ‎‏غربزدۀ ایران، چنان انقلاب انسان سازی شکل گرفت که انسان را از بردگی‏‎ ‎‏نجات بخشید و به او هویت عطا نمود.‏

‏     این انقلاب معنوی، انسان را احیا کرد. نتایج این انقلاب نه تنها کشور‏‎ ‎‏ایران را در برگرفت؛ بلکه پیروزی انقلاب اسلامی توجه تمام اندیشمندان‏‎ ‎‏و صاحبنظران جهان را به خود جلب کرد و مردم را به سوی معنویت‏‎ ‎‏هدایت نمود. بازگرداندن مردم به سوی معنویت و ارزشهای انسانی از‏‎ ‎‏نتایج معنوی انقلاب اسلامی است. از دیگر نتایج این انقلاب، احیای‏‎ ‎‏احکام اسلام و دین؛ یعنی احیای اسلام ناب محمدی(ص) و قرآن کریم‏‎ ‎‏است؛ و مردم، احکام اسلامی را در زندگی اجتماعی و سیاسی خود به‏‎ ‎‏کار بردند. آنان در سایۀ این احکام، نه تنها فرایض و عبادات خود را به‏‎ ‎‏انجام رسانیدند؛ بلکه برای حل مسائل سیاسی و اقتصادی خود، سعی و‏‎ ‎

کتابامام خمینی (س) و بازسازی تفکر اسلامی: مجموعه مقالات و رویدادهای همایش، اسلام آباد - پاکستان ۲۳ و ۲۴ بهمن ۱۳۸۷صفحه 138

‏تلاش گسترده ای را شروع کردند. در عصر حاضر می توان گفت در نظام‏‎ ‎‏حکومتی ایران، فقه اسلامی رایج است. بر جهانیان آشکار شد که اسلام‏‎ ‎‏به عنوان یک نظام از لحاظ ادارۀ امور سیاسی، اقتصادی و اجتماعی قابل‏‎ ‎‏اجراست؛ و این امر از اثرات انقلاب اسلامی است. در کشور ایران قبل از‏‎ ‎‏حاکمیت اسلام واقعی و پیروزی انقلاب اسلامی، دین در جامعه و اجتماع‏‎ ‎‏جایگاهی نداشت؛ ولی انقلاب اسلامی، جامعه را آگاه ساخت و مردم را‏‎ ‎‏با مذهب و گرایش به علم، و نیز اصلاح جامعه، آشنا ساخت. یکی دیگر‏‎ ‎‏از نتایج و دستاوردهای این انقلاب، این است که با هدایت و راهنمایی‏‎ ‎‏افراد عالم و عادل، جامعۀ اسلامی مبتنی بر وحی الهی به وجود آمد؛ و‏‎ ‎‏انسان به واسطۀ آن توانست به تعلیم و تربیت صحیح دست یابد. در این‏‎ ‎‏نظام، عملکرد رهبری بسیار حساس است؛ بنابراین رهبر بایستی از‏‎ ‎‏بهترین و برجسته ترین افراد جامعه باشد و کسانی که به این مقام می رسند،‏‎ ‎‏بایستی دارای ویژگیهای خاص و ارزشمندی باشند. در نظام جمهوری‏‎ ‎‏اسلامی ایران همین خصوصیت و ویژگی وجود دارد که ممتازترین‏‎ ‎‏شخصیت به مقام رهبری نایل می گردد. بدین ترتیب به رهبری شخصیتی‏‎ ‎‏اسلام شناس، عادل، دلسوز، شجاع و مؤمن حقیقی حکومتی تشکیل‏‎ ‎‏می شود که بدون توجه به منافع خود، جهت رسیدن به منافع ملی و‏‎ ‎‏کشوری سعی و کوشش خود را به کار می بندد؛ و هیچ گاه به خاطر منافع‏‎ ‎‏دیگران، به منافع ملی و کشوری زیان نمی رساند.‏

‏     به خاطر همین دستاوردهای معنوی انقلاب اسلامی است که در‏‎ ‎‏جای جای عالم اسلام، مسلمانان حق طلب و مظلوم با توکل و ایمان به‏‎ ‎‏خداوند متعال، آمادۀ هرگونه ایثار و فداکاری می باشند. بعد از پیروزی‏‎ ‎‏انقلاب اسلامی، ما در دنیای اسلام، جد و جهد مسلمانان را برای‏‎ ‎

کتابامام خمینی (س) و بازسازی تفکر اسلامی: مجموعه مقالات و رویدادهای همایش، اسلام آباد - پاکستان ۲۳ و ۲۴ بهمن ۱۳۸۷صفحه 139

به دست آوردن آزادی و احیای عظمت اسلام به وضوح می توانیم مشاهده‏‎ ‎‏کنیم. به خاطر همین دستاوردهای مهم انقلاب اسلامی بود که جمهوری‏‎ ‎‏اسلامی ایران در برابر استکبار جهانی ایستاد، و این انقلاب نوپا‏‎ ‎‏توطئه های زیادی را ناکام ساخت. تمام این ثمرات و دستاوردها با‏‎ ‎‏عملکرد صحیح رهبری، حمایت مردم و اتحاد و همدلی در میان قشرهای‏‎ ‎‏مختلف جامعه تحقق یافت. امروز نیز جمهوری اسلامی در سایۀ هدایت‏‎ ‎‏مقام معظم رهبری، حضرت آیت الله العظمی خامنه ای ـ مدظله العالی ـ و‏‎ ‎‏حمایت بیدریغ مردم در حال پیشرفت و ترقی است. دستاوردهای انقلاب‏‎ ‎‏اسلامی ایران آنقدر زیادند که برشمردن همۀ آنها ناممکن است، من با‏‎ ‎‏ذکر دو دستاورد مهم انقلاب، بحث را به پایان می رسانم:‏

‏ ‏

1. عملی ساختن نقش زنان در جامعه

‏شرکت فعال زنان در ادارۀ امور کشور از ثمرات انقلاب اسلامی ایران‏‎ ‎‏است. رهبران این انقلاب دیدگاه صحیحی در مورد نقش زنان در جامعه‏‎ ‎‏ارائه دادند؛ و مطابق احکام قرآنی و اسوه قرار دادن حضرت فاطمه(س) و‏‎ ‎‏حضرت زینب(س) برای زنان مسلمان، بر شرکت فعال زنان در جامعه و‏‎ ‎‏نقش تربیتی آنها در جامعه و زندگی اجتماعی تأکید ورزیدند. نمایندگی‏‎ ‎‏زنان در مجلس شورای اسلامی پیوسته عزت و منزلت زنان را در جامعه‏‎ ‎‏افزایش می دهد؛ و این باعث نقش کلیدی و حساس زنان در امور‏‎ ‎‏سیاستگذاری و قانونگذاری می شود. در واقع در جزء دوم قانون اساسی‏‎ ‎‏جمهوری اسلامی ایران مشخص شده است که: حکومت اسلامی ضمن‏‎ ‎‏پاسداری از اصول قانونی، ضمانت حفظ حقوق زنان در زمینه های‏‎ ‎‏مختلف را به عهده دارد. در این زمینه از قانون اساسی تعدادی از این‏‎ ‎

کتابامام خمینی (س) و بازسازی تفکر اسلامی: مجموعه مقالات و رویدادهای همایش، اسلام آباد - پاکستان ۲۳ و ۲۴ بهمن ۱۳۸۷صفحه 140

‏اصول را ارائه می دهیم:‏

‏     1. احیای شخصیت زن، به وجود آمدن زمینۀ لازم جهت رعایت حقوق‏‎ ‎‏معنوی و مادی او.‏

‏     2. حمایت از مادران، بخصوص در زمان بارداری و پرورش کودک و‏‎ ‎‏نیز به عهده گرفتن سرپرستی کودکان بی سرپرست.‏

‏     3. تأسیس دادگاههای صالح جهت حفظ و بقای خانواده و نیز جهت‏‎ ‎‏حفظ حکومت اسلامی.‏

‏     4. تأسیس مراکز بیمۀ خصوصی برای زنان بی سرپرست و بیوه.‏

‏     5. در صورت عدم عذر شرعی، واگذاری پرورش کودکان‏‎ ‎‏بی سرپرست به زنان نیکوکار. بر اساس قانون، هیچ تمایزی بین مرد و زن‏‎ ‎‏از لحاظ تسهیلات رایگان تعلیم و تربیت بر حقوق اجتماعی و ایجاد‏‎ ‎‏اشتغال وجود ندارد؛ و هر دو حق برخورداری از تسهیلات را به طور‏‎ ‎‏یکسان دارند. از سوی دیگر، انقلاب اسلامی باعث تغییر و دگرگونی در‏‎ ‎‏فکر و اندیشۀ زنان شده است و آنها را از توطئه ها و دامهای استکبار‏‎ ‎‏جهانی، آگاه ساخت؛ چرا که هدف استکبار از ایجاد توطئه ها علیه زنان، از‏‎ ‎‏بین بردن شرافت و آزادی زن و تعالیم اسلامی می باشد تا زن فقط به عنوان‏‎ ‎‏یک عروسک و آلت دست قرار گیرد.‏

‏     انقلاب اسلامی ایران به زنان مسلمان این امر را آموختند که آنها‏‎ ‎‏می توانند عفت و پاکدامنی خود را حفظ کنند و نیز به مقامات عالی علمی‏‎ ‎‏و اجتماعی نایل شوند. اسلام هرگز مانعی بر سر راه پیشرفت زنان قرار‏‎ ‎‏نداده است؛ بلکه ایدۀ بنیانگذاران جنبشهای اسلامی، بر این است که مرد‏‎ ‎‏به واسطۀ زن به معراج می رود و از لحاظ حفظ ارزشهای اخلاقی و‏‎ ‎‏فرهنگی و پیشرفت جامعه، زن دارای منزلت ویژه ای می باشد.‏


کتابامام خمینی (س) و بازسازی تفکر اسلامی: مجموعه مقالات و رویدادهای همایش، اسلام آباد - پاکستان ۲۳ و ۲۴ بهمن ۱۳۸۷صفحه 141

2. ایجاد اتحاد و اخوت اسلامی

‏یکی دیگر از ثمرات مهم انقلاب اسلامی، ایجاد اتحاد و همدلی در بین‏‎ ‎‏تمام مکاتب فکری، فرقه های مختلف اسلامی و کشورهای اسلامی‏‎ ‎‏است.‏

‏     گسترۀ این دستاوردهای انقلاب اسلامی فقط در حیطۀ کشور ایران‏‎ ‎‏نبوده است؛ بلکه در تمام دنیای اسلام، ایجاد انقلاب اسلامی را یک‏‎ ‎‏پیروزی مهم و ارزشمند می دانند. شخصیتهای روشنفکر و علمای‏‎ ‎‏برجسته با برپایی سمینارها و کنفرانسها در خارج از ایران، با آگاه ساختن‏‎ ‎‏مردم از سیاست استعماری (تفرقه بینداز و حکومت کن) مردم را در‏‎ ‎‏مقابل استعمار متحد ساختند.‏

‎ ‎

کتابامام خمینی (س) و بازسازی تفکر اسلامی: مجموعه مقالات و رویدادهای همایش، اسلام آباد - پاکستان ۲۳ و ۲۴ بهمن ۱۳۸۷صفحه 142