فصل دوم: دین و ابعاد حقوقی ـ سیاسی انسان
5 - حقوق و کرامت زن
5 - 5 - عزت مداری زن در بستر تاریخ
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : یوسفی فخر، سیدحسین

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1386

زبان اثر : فارسی

5 - 5 - عزت مداری زن در بستر تاریخ

‏ ‏

5 - 5 -  عزت مداری زن در بستر تاریخ

‏زن در دو مرحله مظلوم بوده است؛ یکی در جاهلیت. در جاهلیت، زن مظلوم بود، و اسلام منت گذاشت بر انسان، زن را از آن مظلومیتی که در جاهلیت داشت بیرون کشید. مرحله جاهلیت مرحله ای بود که زن را مثل حیوانات، بلکه پایین تر از او [می شمردند]. زن در جاهلیت مظلوم بود. اسلام زن را از آن لجن زار جاهلیت بیرون کشید. در یک موقع دیگر، در ایران ما، زن مظلوم شد؛ و آن دوره شاه سابق‏‎[1]‎‏ بود و شاه لاحق؛‏‎[2]‎‏ به اسم این که زن را می خواهند آزاد کنند، ظلم کردند به زن؛ ظلم ها کردند به زن. زن را از آن مقام شرافت و عزت که داشت پایین کشیدند. زن را از آن مقام معنویت که داشت شی ء کردند.‏‎[3]‎‏ به اسم آزادی آزاد زنان و آزاد مردان، آزادی را از زن و مرد سلب کردند. زن ها و جوانان ما را فاسد الاخلاق کردند... از مقام انسانیت، زن را فرو کشید به مرتبه یک ‏


کتابمجموعه آثار همایش امام خمینی و قلمرو دین «کرامت انسان» (ج. ۱۴): کرامت انسان در« آثار امام خمینی (س) » مأخذشناسیصفحه 94

‏حیوان؛ به اسم این که برای زن می خواهد مقام درست کند، زن را از مقام خودش پایین آورد. زن را مثل یک عروسک درست کرد؛ در صورتی که زن انسان است؛ آن هم یک انسان بزرگ. زن مربی جامعه است، از دامن زن انسان ها پیدا می شوند. مرحله اولِ مرد و زن صحیح، از دامن زن است. مربی انسان ها زن است. سعادت و شقاوت کشورها بسته به وجود زن است. زن با تربیت صحیح خودش انسان درست می کند؛ و با تربیت صحیح خودش کشور را آباد می کند. مبدأ همه سعادت ها از دامن زن بلند می شود. زن مبدأ همه سعادت ها باید باشد. و مع الأسف زن را به صورت یک لعبه‏‎[4]‎‏ در آوردند این پدر و پسر؛ و خصوصاً این پسر. آن قدر جنایات که به زن کردند به مردان نکردند.‏‎[5]‎

‎ ‎

کتابمجموعه آثار همایش امام خمینی و قلمرو دین «کرامت انسان» (ج. ۱۴): کرامت انسان در« آثار امام خمینی (س) » مأخذشناسیصفحه 95

  • . رضاخان پهلوی.
  • . محمدرضا.
  • . یعنی زن را به کالا و جنس تبدیل کردند.
  • . بازیچه.
  • . صحیفه امام، ج 7، ص 339 ـ 338.