احکام ارث
[کسانی که به واسطه خویشی ارث می برند سه دسته هستند:]
ارث دسته دوم
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ‏‫۱۲۷۹ - ‏۱۳۶۸

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

ارث دسته دوم

‏ ‏

ارث دسته دوم

‏         مسأله 2740- دستۀ دوم از کسانی که به واسطۀ خویشی ارث می‌برند جد یعنی پدر ‏‎ ‎‏بزرگ و جده یعنی مادر بزرگ و برادر و خواهر میت است و اگر برادر و خواهر نداشته ‏‎ ‎‏باشد،اولادشان ارث می‌برند.‏

‏         مسأله 2741- اگر وارث میت فقط یک برادر،یا یک خواهر باشد همۀ مال به او ‏‎ ‎‏می‌رسد و اگر چند برادر پدر و مادری،یا چند خواهر پدر و مادری باشد مال به طور ‏

کتابرساله توضیح المسائل حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 497

‏مساوی بین آنان قسمت می‌شود و اگر برادر و خواهر پدر و مادری با هم باشند،هر ‏‎ ‎‏برادری دو برابر خواهر می‌برد،مثلاً اگر دو برادر و یک خواهر پدر و مادری دارد،مال ‏‎ ‎‏را پنج قسمت می‌کنند،هر یک از برادرها دو قسمت و خواهر یک قسمت آن را می‌برد.‏

‏         مسأله 2742- اگر میت برادر و خواهر پدر و مادری دارد،برادر و خواهر پدری که ‏‎ ‎‏از مادر با میت جدا است ارث نمی‌برد.و اگر برادر و خواهر پدر و مادری ندارد چنانچه ‏‎ ‎‏فقط یک خواهر یا یک برادر پدری داشته باشد همۀ مال به او می‌رسد و اگر چند برادر ‏‎ ‎‏یا چند خواهر پدری داشته باشد،مال به طور مساوی بین آنان قسمت می‌شود و اگر ‏‎ ‎‏هم برادر و هم خواهر پدری داشته باشد،هر برادری دو برابر خواهر می‌برد.‏

‏         مسأله 2743- اگر وارث میت فقط یک خواهر یا یک برادر مادری باشد که از پدر با ‏‎ ‎‏میت جدا است،همۀ مال به او می‌رسد و اگر چند برادر مادری یا چند خواهر مادری یا ‏‎ ‎‏چند برادر و خواهر مادری باشند،مال به طور مساوی بین آنان قسمت می‌شود.‏

‏         مسأله 2744- اگر میت برادر و خواهر پدر و مادری و برادر و خواهر پدری و یک ‏‎ ‎‏برادر یا یک خواهر مادری داشته باشد،برادر و خواهر پدری ارث نمی‌برند و مال را ‏‎ ‎‏شش قسمت می‌کنند،یک قسمت آن را به برادر یا خواهر مادری و بقیه را به برادر و ‏‎ ‎‏خواهر پدر و مادری می‌دهند و هر برادری دو برابر خواهر می‌برد.‏

‏         مسأله 2745- اگر میت برادر و خواهر پدر و مادری و برادر و خواهر پدری و ‏‎ ‎‏برادر و خواهر مادری داشته باشد،برادر و خواهر پدری ارث نمی‌برد و مال را سه ‏‎ ‎‏قسمت می‌کنند،یک قسمت آن را برادر و خواهر مادری به طور مساوی بین خودشان ‏‎ ‎‏قسمت می‌کنند و بقیه را به برادر و خواهر پدر و مادری می‌دهند و هر برادری دو برابر ‏‎ ‎‏خواهر می‌برد.‏

‏         مسأله 2746- اگر وارث میت فقط برادر و خواهر پدری و یک برادر مادری یا ‏‎ ‎‏یک خواهر مادری باشد،مال را شش قسمت می‌کنند،یک قسمت آن را برادر یا ‏

کتابرساله توضیح المسائل حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 498

‏خواهر مادری می‌برد و بقیه را به برادر و خواهر پدری می‌دهند و هر برادری دو ‏‎ ‎‏برابر خواهر می‌برد.‏

‏         مسأله 2747- اگر وارث میت فقط برادر و خواهر پدری و چند برادر و خواهر ‏‎ ‎‏مادری باشد،مال را سه قسمت می‌کنند یک قسمت آن را برادر و خواهر مادری به ‏‎ ‎‏طور مساوی بین خودشان قسمت می‌کنند و بقیه را به برادر و خواهر پدری می‌دهند و ‏‎ ‎‏هر برادری دو برابر خواهر می‌برد.‏

‏         مسأله 2748- اگر وارث میت فقط برادر و خواهر و زن او باشد،زن ارث خود را به ‏‎ ‎‏تفصیلی که در صفحه 504 گفته می‌شود می‌برد و خواهر و برادر به طوری که در ‏‎ ‎‏مسائل گذشته گفته شد ارث خود را می‌برند.و نیز اگر زنی بمیرد و وارث او فقط ‏‎ ‎‏خواهر و برادر و شوهر او باشد،شوهر نصف مال را می‌برد و خواهر و برادر به طوری ‏‎ ‎‏که در مسائل پیش گفته شد ارث خود را می‌برند.ولی برای آن که زن یا شوهر ارث ‏‎ ‎‏می‌برد از سهم برادر و خواهر مادری چیزی کم نمی‌شود و از سهم برادر و خواهر پدر ‏‎ ‎‏و مادری یا پدری کم می‌شود مثلاً اگر وارث میت شوهر و برادر و خواهر مادری و ‏‎ ‎‏برادر و خواهر پدر و مادری او باشد،نصف مال به شوهر می‌رسد و یک قسمت از سه ‏‎ ‎‏قسمت اصل مال را به برادر و خواهر مادری می‌دهند و آنچه می‌ماند مال برادر و ‏‎ ‎‏خواهر پدر و مادری است،پس اگر همۀ مال او شش تومان باشد،سه تومان به شوهر و ‏‎ ‎‏دو تومان به برادر و خواهر مادری و یک تومان به برادر و خواهر پدر و مادری می‌دهند.‏

‏         مسأله 2749- اگر میت خواهر و برادر نداشته باشد،سهم ارث آنان را به اولادشان ‏‎ ‎‏می‌دهند و سهم برادرزاده و خواهرزادۀ مادری به طور مساوی بین آنان قسمت ‏‎ ‎‏می‌شود و از سهمی که به برادرزاده و خواهرزادۀ پدری یا پدر و مادری می‌رسد هر ‏‎ ‎‏پسری دو برابر دختر می‌برد.‏

‏         مسأله 2750- اگر وارث میت فقط یک جد یا یک جده است،چه پدری باشد یا ‏‎ ‎‏مادری همۀ مال به او می‌رسد و با بودن جد میت پدر جد او ارث نمی‌برد.‏


کتابرساله توضیح المسائل حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 499

‏         مسأله 2751- اگر وارث میت فقط جد و جدۀ پدری باشد،مال سه قسمت می‌شود، ‏‎ ‎‏دو قسمت را جد و یک قسمت را جده می‌برد و اگر جد و جدۀ مادری باشد،مال را به ‏‎ ‎‏طور مساوی بین خودشان قسمت می‌کنند.‏

‏         مسأله 2752- اگر وارث میت فقط یک جد یا جدۀ پدری و یک جد یا جدۀ مادری ‏‎ ‎‏باشد مال سه قسمت می‌شود،دو قسمت را جد یا جدۀ پدری و یک قسمت را جد یا ‏‎ ‎‏جدۀ مادری می‌برد.‏

‏         مسأله 2753- اگر وارث میت جد و جدۀ پدری و جد و جدۀ مادری باشد مال سه ‏‎ ‎‏قسمت می‌شود.یک قسمت آن را جد وجدۀ مادری به طور مساوی بین خودشان ‏‎ ‎‏قسمت می‌کنند و دو قسمت آن را به جد و جدۀ پدری می‌دهند و جد دو برابر جده ‏‎ ‎‏می‌برد.‏

‏         مسأله 2754- اگر وارث میت فقط زن و جد و جدۀ پدری و جد و جدۀ مادری او ‏‎ ‎‏باشد زن ارث خود را به تفصیلی که در مسألۀ 2771 گفته می‌شود می‌برد و یک قسمت ‏‎ ‎‏از سه قسمت اصل مال را به جد و جدۀ مادری می‌دهند که به طور مساوی بین ‏‎ ‎‏خودشان قسمت می‌کنند و بقیه را به جد و جدۀ پدری می‌دهند و جد دو برابر جده ‏‎ ‎‏می‌برد و اگر وارث میت شوهر و جد و جده باشد،شوهر نصف مال را می‌برد و جد و ‏‎ ‎‏جده به دستوری که در مسائل گذشته گفته شد ارث خود را می‌برند.‏

‏ ‏

‏ ‏

‎ ‎

کتابرساله توضیح المسائل حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 500