فهرست مطالب
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ۱۲۷۹- ۱۳۶۸

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

فهرست مطالب

‏ ‏

‏ ‏

فهرست مطالب

‎ ‎

‏مقدمه ناشر‏‎…‎‏ش‏

‏احکام تقلید3‏

‏ ‏

احکام طهارت

‎ ‎

‏آب مطلق و مضاف7‏

‏اقسام آب مطلق:‏

‏1-آب کُر7‏

‏2-آب قلیل8‏

‏3-آب جاری9‏

‏4-آب باران10‏

‏5-آب چاه11‏

‏احکام آب‌ها12‏

‏احکام تَخلّی(بول و غائط کردن)13‏

‏استبراء16‏

‏مستحبات و مکروهات تخلّی17‏

نجاسات17

‏1و2-بول و غائط18‏


کتابرساله توضیح المسائل حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه ه

‏3-منی18‏

‏4-مردار18‏

‏5-خون19‏

‏6 و 7-سگ و خوک20‏

‏8-کافر20‏

‏9-شراب21‏

‏10-فقّاع22‏

‏عرق جُنب از حرام22‏

‏11-عرق شتر نجاست‌خوار22‏

‏راه ثابت شدن نجاست23‏

‏راه نجس شدن چیزهای پاک24‏

‏احکام نجاسات25‏

مطهّرات27

‏1-آب27‏

‏2-زمین33‏

‏3-آفتاب34‏

‏4-اِستِحاله35‏

‏5-کم شدن دو سوم آب انگور36‏

‏6-انتقال37‏

‏7-اسلام37‏

‏8-تَبَعیت38‏

‏9-برطرف شدن عین نجاست39‏

‏10-استبراء حیوان نجاست‌خوار39‏

‏11-غایب شدن مسلمان40‏

‏احکام ظرف‌ها40‏


کتابرساله توضیح المسائل حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه و

وضو42

‏وضوی ارتماسی45‏

‏دعاهایی که موقع وضو گرفتن مستحب است46‏

‏شرایط وضو46‏

‏احکام وضو52‏

‏چیزهایی که باید برای آنها وضو گرفت55‏

‏چیزهایی که وضو را باطل می‌کند56‏

‏احکام وضوی جبیره57‏

غسل‌های واجب60

‏احکام جنابت61‏

‏چیزهایی که بر جنب حرام است62‏

‏چیزهایی که بر جنب مکروه است63‏

‏غسل جنابت63‏

‏غسل ترتیبی64‏

‏غسل ارتماسی65‏

‏احکام غسل کردن65‏

‏استحاضه68‏

‏احکام استحاضه68‏

‏حیض75‏

‏احکام حائض77‏

‏اقسام زن‌های حائض81‏

‏1-صاحب عادت وقتیه و عددیه82‏

‏2-صاحب عادت وقتیه85‏

‏3-صاحب عادت عددیه87‏

‏4-مُضطَرِبه88‏


کتابرساله توضیح المسائل حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه ز

‏5-مُبتَدِئه89‏

‏6-ناسِیه90‏

‏مسائل متفرقه حیض90‏

‏نفاس92‏

‏غسل مسّ میت94‏

‏احکام محتضر96‏

‏احکام بعد از مرگ97‏

‏احکام غسل و کفن و نماز و دفن میت97‏

‏احکام غسل میت98‏

‏احکام کفن میت101‏

‏احکام حُنوط103‏

‏احکام نماز میت104‏

‏دستور نماز میت106‏

‏مستحبات نماز میت107‏

‏احکام دفن108‏

‏مستحبات دفن110‏

‏نماز وحشت114‏

‏نبش قبر114‏

غسل‌های مستحب116

تیمم118

‏اول:از موارد تیمم118‏

‏دوم:از موارد تیمم121‏

‏سوم:از موارد تیمم122‏

‏چهارم:از موارد تیمم122‏

‏پنجم:از موارد تیمم123‏


کتابرساله توضیح المسائل حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه ح

‏ششم:از موارد تیمم123‏

‏هفتم:از موارد تیمم123‏

‏چیزهایی که تیمم به آنها صحیح است124‏

‏دستور تیمم126‏

‏احکام تیمم127‏

‏ ‏

احکام نماز

‎ ‎

نمازهای واجب132

‏نمازهای واجب یومیه132‏

‏وقت نماز ظهر و عصر132‏

‏وقت نماز مغرب و عشا134‏

‏وقت نماز صبح135‏

‏احکام وقت نماز135‏

‏نمازهایی که باید به ترتیب خوانده شود138‏

نمازهای مستحب140

‏وقت نافله‌های یومیه140‏

‏نماز غفیله141‏

احکام قبله142

‏پوشانیدن بدن در نماز144‏

لباس نمازگزار145

‏مواردی که لازم نیست بدن و لباس نمازگزار پاک باشد153‏

‏چیزهایی که در لباس نمازگزار مستحب است157‏

‏چیزهایی که در لباس نمازگزار مکروه است157‏

مکان نمازگزار157

‏جاهایی که نماز خواندن در آنها مستحب است162‏


کتابرساله توضیح المسائل حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه ط

‏جاهایی که نماز خواندن در آنها مکروه است162‏

‏احکام مسجد163‏

‏اذان و اقامه165‏

‏ترجمۀ اذان و اقامه166‏

واجبات نماز170

‏نیت170‏

‏تکبیرة الاحرام171‏

‏قیام(ایستادن)172‏

‏قرائت175‏

‏رکوع182‏

‏سجود186‏

‏چیزهایی که سجده بر آنها صحیح است190‏

‏مستحبات و مکروهات سجده192‏

‏سجده واجب قرآن194‏

‏تشهّد194‏

‏سلام نماز195‏

‏ترتیب196‏

‏مُوالات197‏

‏قُنوت197‏

‏ترجمۀ نماز198‏

‏1-ترجمه سورۀ«حمد»198‏

‏2-ترجمه سورۀ «قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ» 199‏

‏3-ترجمه ذکر رکوع و سجود و ذکرهایی که بعد از آنها مستحب است199‏

‏4-ترجمه قنوت199‏

‏5-ترجمه تسبیحات اربعه200‏


کتابرساله توضیح المسائل حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه ی

‏6-ترجمه تشهد و سلام200‏

‏تعقیب نماز201‏

‏صلوات بر پیغمبر201‏

مبطلات نماز201

‏چیزهایی که در نماز مکروه است206‏

‏مواردی که می‌شود نماز واجب را شکست207‏

شکیات208

‏شک‌های باطل208‏

‏شک‌هایی که نباید به آنها اعتنا کرد209‏

‏1-شک در چیزی که محل آن گذشته است209‏

‏2-شک بعد از سلام211‏

‏3-شک بعد از وقت211‏

‏4-کثیرالشک(کسی که زیاد شک می‌کند)212‏

‏5-شک امام و مأموم213‏

‏6-شک در نماز مستحبی214‏

‏شک‌های صحیح215‏

‏نماز احتیاط219‏

‏سجدۀ سهو222‏

‏دستور سجدۀ سهو224‏

‏قضای سجده و تشهد فراموش شده224‏

‏کم و زیاد کردن اجزا و شرایط نماز226‏

نماز مسافر228

‏مسائل متفرقه242‏

نماز قضا244

‏نماز قضای پدر که بر پسر بزرگ‌تر واجب است247‏


کتابرساله توضیح المسائل حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه ک

نماز جماعت248

‏شرایط امام جماعت256‏

‏احکام جماعت257‏

‏چیزهایی که در نماز جماعت مستحب است259‏

‏چیزهایی که در نماز جماعت مکروه است261‏

نماز آیات261

‏دستور نماز آیات264‏

نماز عید فطر و قربان265

‏اجیر گرفتن برای نماز268‏

‏ ‏

احکام روزه

‎ ‎

‏نیت271‏

‏چیزهایی که روزه را باطل می‌کند274‏

‏1-خوردن و آشامیدن275‏

‏2-جِماع276‏

‏3-استمناء277‏

‏4-دروغ بستن به خدا و پیغمبر278‏

‏5-رساندن غبار غلیظ به حلق279‏

‏6-فرو بردن سر در آب279‏

‏7-باقی ماندن بر جنابت و حیض و نفاس تا اذان صبح281‏

‏8-اِماله کردن284‏

‏9-قِیْ کردن285‏

‏احکام چیزهایی که روزه را باطل می‌کند286‏

‏آنچه برای روزه‌دار مکروه است286‏

‏جاهایی که قضا و کفاره واجب است287‏


کتابرساله توضیح المسائل حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه ل

‏کفارۀ روزه287‏

‏جاهایی که فقط قضای روزه واجب است291‏

‏احکام روزۀ قضا293‏

‏احکام روزۀ مسافر296‏

‏کسانی که روزه بر آنها واجب نیست298‏

‏راه ثابت شدن اول ماه299‏

‏روزه‌های حرام و مکروه300‏

‏روزه‌های مستحب301‏

‏مواردی که مستحب است خودداری‌نمودن از کارهایی که روزه را باطل می‌کند302‏

‏ ‏

احکام خمس

‎ ‎

‏در هفت چیز خمس واجب می‌شود:‏

‏1-منفعت کسب304‏

‏2-معدن311‏

‏3-گنج312‏

‏4-مال حلال مخلوط به حرام314‏

‏5-جواهری که به واسطۀ فرو رفتن در دریا به دست می‌آید315‏

‏6-غنیمت316‏

‏7-زمینی که کافر ذِمّی از مسلمان بخرد316‏

‏مصرف خمس317‏

‏ ‏

احکام زکات

‎ ‎

‏شرایط واجب شدن زکات321‏

‏زکات گندم و جو و خرما و کشمش323‏

‏نِصاب طلا328‏


کتابرساله توضیح المسائل حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه م

‏نصاب نقره328‏

‏زکات شتر و گاو و گوسفند330‏

‏نصاب شتر331‏

‏نصاب گاو332‏

‏نصاب گوسفند332‏

‏مصرف زکات334‏

‏شرایط کسانی که مستحق زکاتند338‏

‏نیت زکات339‏

‏مسائل متفرقۀ زکات340‏

‏زکات فطره345‏

‏مصرف زکات فطره348‏

‏مسائل متفرقه زکات فطره349‏

‏ ‏

احکام حجّ

‏ ‏

‏شرایط وجوب حج352‏

‏ ‏

احکام خرید و فروش

‏ ‏

‏چیزهایی که در خرید و فروش مستحب است356‏

‏معاملات مکروه356‏

‏معاملات باطل357‏

‏شرایط فروشنده و خریدار361‏

‏شرایط جنس و عوض آن363‏

‏صیغۀ خرید و فروش365‏

‏خرید و فروش میوه‌ها365‏

‏نقد و نسیه366‏


کتابرساله توضیح المسائل حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه ن

‏معاملۀ سَلَف367‏

‏شرایط معاملۀ سَلَف367‏

‏احکام معاملۀ سَلَف368‏

‏فروش طلا و نقره،به طلا و نقره369‏

‏مواردی که انسان می‌تواند معامله را به‌هم بزند370‏

‏مسائل متفرقه373‏

احکام شرکت 375

احکام صلح 379

احکام اجاره 382

‏شرایط مالی که آن را اجاره می‌دهند384‏

‏شرایط استفاده‌ای که مال را برای آن اجاره می‌دهند384‏

‏مسائل متفرقۀ اجاره386‏

احکام جعاله 391

احکام مزارعه 393

احکام مُساقات 397

کسانی که نمی‌توانند در مال خود تصرف کنند 400

احکام وکالت 401

احکام قرض 404

احکام حواله دادن 407

احکام رهن 410

احکام ضامن شدن 412

احکام کفالت 415


کتابرساله توضیح المسائل حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه س

احکام ودیعه(امانت) 416

احکام عاریه 420

‏ ‏

احکام نکاح یا ازدواج و زناشویی

‏ ‏

‏احکام عقد423‏

‏دستور خواندن عقد دائم424‏

‏دستور خواندن عقد غیر دائم424‏

‏شرایط عقد425‏

‏عیب‌هایی که به واسطۀ آنها می‌شود عقد را به‌هم زد427‏

‏عده‌ای از زن‌ها که ازدواج با آنان حرام است428‏

‏احکام عقد دائم431‏

‏مُتعه یا صیغه433‏

‏احکام نگاه کردن434‏

‏مسائل متفرقۀ زناشویی436‏

‏احکام شیردادن438‏

‏شرایط شیردادنی که علت محرم شدن است440‏

‏آداب شیردادن443‏

‏مسائل متفرقه شیردادن444‏

‏ ‏

احکام طلاق

‎ ‎

‏شروط صحت طلاق446‏

‏عِدّۀ طلاق448‏

‏عِدّه زنی که شوهرش مرده449‏

‏طلاق بائن و طلاق رِجْعِی450‏

‏احکام رجوع کردن451‏


کتابرساله توضیح المسائل حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه ع

‏طلاق خُلْع451‏

‏طلاق مبارات452‏

‏احکام متفرقۀ طلاق453‏

احکام غصب 455

احکام مالی که انسان آن را پیدا می‌کند 459

‎ ‎

احکام سر بریدن و شکار کردن حیوانات

‎ ‎

‏دستور سر بریدن حیوانات464‏

‏شرایط سر بریدن حیوان465‏

‏دستور کشتن شتر466‏

‏چیزهایی که موقع سر بریدن حیوانات مستحب است466‏

‏چیزهایی که در کشتن حیوانات مکروه است467‏

‏احکام شکار کردن با اسلحه467‏

‏شکار کردن با سگ شکاری470‏

‏صید ماهی471‏

‏صید ملخ472‏

‏ ‏

احکام خوردنی‌ها و آشامیدنی‌ها

‎ ‎

‏چیزهایی که موقع غذا خوردن مستحب است475‏

‏چیزهایی که در غذا خوردن مکروه است476‏

‏مستحبات آب آشامیدن476‏

‏مکروهات آب آشامیدن476‏

احکام نذر و عهد 477

احکام قسم خوردن 482


کتابرساله توضیح المسائل حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه ف

احکام وقف 484

احکام وصیت 488

‏ ‏

احکام ارث

‏ ‏

‏کسانی که به واسطۀ خویشی ارث می‌برند سه دسته هستند:‏

‏ارث دسته اول496‏

‏ارث دسته دوم497‏

‏ارث دسته سوم500‏

‏ارث زن و شوهر504‏

‏مسائل متفرقۀ ارث505‏

‏ ‏

ملحقات توضیح المسائل

‏ ‏

‏کتاب امر به معروف و نهی از منکر509‏

‏شرایط امر به معروف و نهی از منکر510‏

‏مراتب امر به معروف و نهی از منکر513‏

‏مسائل دفاع517‏

‏ ‏

بعضی از مسائل که در این زمان مورد حاجت است

‎ ‎

‏سفته523‏

‏سرقفلی525‏

‏معاملات بانکی527‏

‏بیمه529‏

‏بخت‌آزمایی530‏

‏تلقیح532‏


کتابرساله توضیح المسائل حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه ص

‏تشریح و پیوند532‏

‏خاتمه534‏

‏ ‏

استفتائات

‏ ‏

‏احکام تقلید539‏

‏در بارۀ وضو540‏

‏در بارۀ مسجد540‏

‏در بارۀ وقت نماز و روزه540‏

‏بعض مسائل نماز541‏

‏احکام نماز541‏

‏مسائل روزه542‏

‏بعض احکام روزه542‏

‏بعض احکام نماز جماعت543‏

‏احکام نماز و روزه مسافر544‏

‏بعض احکام نماز مسافر545‏

‏نماز مسافر546‏

‏بعض مسائل خمس547‏

‏احکام خمس548‏

‏بعض احکام معاملات556‏

‏چند مسألۀ بانکی557‏

‏مسائل متفرقه558‏


کتابرساله توضیح المسائل حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه ق

‏ ‏

‏ ‏

کتابرساله توضیح المسائل حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه ر