فهرست
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

ناشر: عروج

زمان (شمسی) : 1376

زبان اثر : فارسی

فهرست

فهرست

 

 

             ‏صفحه‏

مقدمه             ‏1‏

نشست اوّل: 

‏ امام عاشورا و تاریخ‏

‏خیر مقدم به شرکت کنندگان ‏    ‏خانم دباغ‏     ‏     5‏

‏همه سو نگری امام در پاسداری از ارزشها‏ ‏       حجة الاسلام والمسلمین محمدی‏ ‏ری شهری              10    ‏

‏ریشه یابی تاریخ عاشورا و...‏    ‏آیةالله حائری شیرازی‏       ‏18‏

‏عوامل زمینه سازی قیام عاشورا و قیام 15 خرداد‏ ‏دکتر فریده مصطفوی خمینی‏             ‏25‏

‏ترمه‏       ‏حسین اسرافیلی‏ ‏ ‏   ‏52‏

‏کوزه های عطشانی‏     ‏حسین اسرافیلی‏    ‏ 53‏

‏زمین گسترۀ کربلا‏    ‏حجةالاسلام دکتر عبدالکریم بی آزار شیرازی‏  ‏54‏

‏ویژگیهای قیام عاشورا و انقلاب اسلامی‏  ‏مراد علی توانا‏     ‏        65‏

‏عوامل بقا نهضت حسینی...‏    ‏منصوره شایسته‏    ‏      75‏

‏قیام عاشورا و قیام 15 خرداد‏    ‏دکتر احمد علی افتخاری‏   ‏      80‏

‏ ‏

نشست دوم:

 امام،عاشورا و سیاست 

‏نقش زن در تحولات تاریخی و اجتماعی‏   ‏حجة الاسلام دکتر محقق داماد‏           ‏121‏

‏امام، عاشورا و سیاست‏     ‏حجةالاسلام ابوترابی‏   ‏  129‏

‏عاشورای سیاسی و سیاست عاشورا‏   ‏دکتر ثریا مکنون‏    ‏     133‏

‏پیرو‏       ‏دکتر فاطمه راکعی‏    ‏141‏

‏پیوند عاشورا با انقلاب اسلامی و...‏   ‏حمید انصاری‏     ‏    142‏

‏امام خمینی و سیاست جهانی عاشورا‏   ‏دکتر همایون همتی‏   ‏      149‏

‏بررسی عاشورای سیاسی در تفکر امام خمینی(س)‏ ‏  فاطمه رجبی‏    158‏


کتابمجموعه مقالات هفتمین سمینار بررسی سیره نظری و عملی حضرت امام خمینی(س) خرداد 1375صفحه ا

نشست سوم‏: ‏

امام، عاشورا و عرفان 

‏رابطۀ حزن با معرفت اسلامی‏    ‏دکتر احمد علی نور بالا‏   ‏     177‏

‏ابعاد عرفانی عاشورا و...‏     ‏عزت الله واعظی‏               ‏188‏

‏امام، عاشورا و عرفان‏     ‏زهرا اثنی عشری‏    ‏ 214‏

‏آن روزهای آفتابی‏      ‏مهین زورقی‏             221‏

‏اینک این کاروانیان سبز است‏    ‏مهین زورقی‏      ‏222‏

میز گرد

‏وجوه مشترک نهضت عاشورا و...‏   ‏آیةالله موسوی بجنوردی‏        ‏227‏

‏خانم شجاعی ‏    ‎                                                                             ‎        ‏234‏

مقالات

‏بررسی خطابه های مجالس عزاداری... ‏ ‎          ‎‏مرتضی پدریان‏    ‎          ‎‏        241‏

‏مشخصات حماسه عاشورا و...‏    ‏اقدس طالبیان‏         267‏

‏عاشورا، انقلاب اسلامی  و...‏    ‏جعفر مرعشی‏       ‏289‏

‏ویژگیهای جلوه های قیام عاشورا و...‏  ‎                   ‎‏الهه هادیان رسنانی‏  ‎                   ‎‏          304‏

کتابمجموعه مقالات هفتمین سمینار بررسی سیره نظری و عملی حضرت امام خمینی(س) خرداد 1375صفحه ب