انتخاب کارگزاران نظام و مشروعیت حکومت
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1384

زبان اثر : فارسی

انتخاب کارگزاران نظام و مشروعیت حکومت

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

انتخاب کارگزاران نظام و مشروعیت حکومت

‏ ‏

‏ ‏

‏[‏‏حضرت آیت الله العظمی امام خمینی، رهبر انقلاب و بنیانگذار‏‎ ‎‏جمهوری اسلامی. پس از اهدای سلام و تحیت، در چه صورت‏‎ ‎‏فقیه جامع الشرایط بر جامعۀ اسلامی ولایت دارد. أدام الله ظلّکم‏‎ ‎‏علی رؤوس المسلمین. ‏

‏نمایندگان حضرتعالی در دبیرخانۀ ائمۀ جمعۀ سراسر کشور،‏‎ ‎‏عباس خاتم یزدی ـ توسلی ـ عبایی ـ کشمیری ـ قاضی عسگر‏‏]‏

‏ ‏

تولی امور مسلمین تشکیل حکومت با آرای اکثریت

‏ ‏

‏ ‏

‏بسمه تعالی‏

‏     ولایت در جمیع صور دارد. لکن تولی امور مسلمین و تشکیل‏‎ ‎‏حکومت بستگی دارد به آرای اکثریت مسلمین، که در قانون‏‎ ‎‏اساسی هم از آن یاد شده است، و در صدر اسلام تعبیر می شده به‏‎ ‎‏بیعت با ولیّ مسلمین.‏

‏روح الله الموسوی الخمینی.(1)‏

29 / 10 / 66 

*  *  *

‏ ‏


کتابجایگاه مردم در نظام اسلامی ازدیدگاه امام خمینی(س)صفحه 3

تشکیل دولت اسلامی با انتخاب آگاهانه و آزادانه ملت

‏ ‏

سؤال: ‏[‏‏یک دولت اسلامی چگونه تشکیل خواهد شد؟‏‏]‏

جواب: ‏با طرحی که تدارک دیده ایم، تلاش می کنیم که عموم ملت‏‎ ‎‏از همۀ طبقات، آگاهانه و آزادانه نمایندگان خود را انتخاب کنند و‏‎ ‎‏سپس نمایندگان دولت را و مسئولین هر مقامی را انتخاب‏‎ ‎‏می کنند.(2)‏

16 / 8 / 57

*  *  *

‏ ‏

انتخاب مسئولین توسط مردم

‏ ‏

‏ ‏

سؤال: ‏[‏‏...جمهوری ای که شما می خواهید تشکیل دهید، اسلامی‏‎ ‎‏خواهد بود، بنابراین آیا خواهید پذیرفت که در رأس آن قرار‏‎ ‎‏گیرید؟‏‏]‏

جواب:‏ اولاً این مردم هستند که باید افراد کاردان و قابل اعتماد‏‎ ‎‏خود را انتخاب کنند و مسئولیت امور را به دست آنان بسپارند.‏‎ ‎‏ولکن من شخصاً نمی توانم در این تشکیلات مسئولیت خاصی را‏‎ ‎‏بپذیرم و در عین حال همیشه در کنار مردم ناظر بر اوضاع هستم و‏‎ ‎‏وظیفۀ ارشادی خود را انجام می دهم.(3)‏

7 / 9 / 57

*  *  *

‏ ‏

دولت قانونی از مردم و برای مردم

‏ ‏

‏ ‏

سؤال: ‏[‏‏به چه دلیل دولت بختیار را غیرقانونی می دانید؟‏‏]‏

جواب: ‏به دلیل مخالفت همۀ مردم. بختیار را شاه نصب کرده‏‎ ‎‏است و مردم همه با شاه مخالفند و او را عزل کرده اند. و در‏‎ ‎‏تظاهرات و راهپیماییهای مکرر این معنی را ثابت کرده اند. دولت‏‎ ‎‏قانونی باید از مردم و برای مردم باشد نه مخالف مردم.(4)‏

7 / 11 / 57


کتابجایگاه مردم در نظام اسلامی ازدیدگاه امام خمینی(س)صفحه 4

مسئولیت اداره مملکت با انتخاب مردم

‏ ‏

‏ ‏

‏ما می گوییم کسی که می خواهد یک مملکتی را اداره بکند، کسی‏‎ ‎‏که ما می خواهیم مقدراتمان را دستش بدهیم باید آدمی باشد که‏‎ ‎‏مردم انتخاب کنند و با انتخاب مردم پیش بیاید. قهراً وقتی با‏‎ ‎‏انتخاب مردم پیش آمد صالح است. دنبال او همین طوری که الآن‏‎ ‎‏ملاحظه می کنید که یک بز کچل یک ملت را کچل کرده یک آدم‏‎ ‎‏صالح، یک انسان، یک مملکت را به سلامت می کِشد.(5)‏

10 / 10 / 57

*  *  *

‏ ‏

اظهارنظر مردم نسبت به دولت

 

‏ ‏

‏مطلبی هست که می خواهم به عرض ملت برسانم و آن این است‏‎ ‎‏که نظر خودشان را دربارۀ دولت آقای مهندس بازرگان‏‎[1]‎‏ که دولت‏‎ ‎‏شرعی و اسلامی است اعلام کنند؛ هم به وسیلۀ مطبوعات، هم‏‎ ‎‏تظاهرات «آرام» در شهرها و در دهات و هر جا که مسلمان هست،‏‎ ‎‏نظر خودشان را راجع به دولت اسلامی آقای مهندس بازرگان‏‎ ‎‏اظهار کنند.(6)‏

16 / 11 / 57

*  *  *

‏ ‏

حکومت مستند به آرای ملت

 

‏ ‏

‏ما در طول تاریخ ایران یک حکومت مستند به ملت نداشتیم. زمان‏‎ ‎‏سلاطین سابق که اصلاً ملتها به حساب نمی آمدند، و بابْ بابِ‏‎ ‎‏قلدری بود! از زمان رضا شاه به این طرف هم که ما اطلاع داریم و‏‎ ‎‏در مشاهدات ما بوده، باز همین معنا بود. بنابراین یک حکومت‏‎ ‎‏ملی، یک سلطنت ملی، یک انتخابات ملی در این وطن نبوده‏‎ ‎‏است؛ از اینکه این انتخابات و مجالسْ مجالسِ ملی نبوده است.‏

کتابجایگاه مردم در نظام اسلامی ازدیدگاه امام خمینی(س)صفحه 5

‏ ‏

‏دولتهای ناشی از این مجلس هم غیرقانونی است، و مستند به‏‎ ‎‏آرای ملت نبوده است. این شخصی هم که الآن به جای محمدرضا‏‎ ‎‏خان و به امر محمدرضا خان به مسند وزارت نشسته است، ایشان‏‎ ‎‏هم ‏‏[‏‏که‏‏]‏‏ ادعا می کند من «ملی» هستم قانونی هستم، نه قانونی‏‎ ‎‏هست و نه ملی هست.(7)‏

19 / 11 / 57

*  *  *

‏ ‏

مجلس با نظر مردم

‏ ‏

‏ ‏

‏یک مجلس شورای ملی ـ نه به آن معنایی که در زمانهای سابق پیدا‏‎ ‎‏می شد که مردم بی اطلاع بودند ـ یک مجلسی که به نظر خود مردم‏‎ ‎‏باشد، مردم خودشان نظر داشته باشند، مقدرات دست خود مردم‏‎ ‎‏باشد، اینها تحقق پیدا بکند.(8)‏

29 / 2 / 58

*  *  *

‏ ‏

نقش مردم در مجلس مؤسسان و قانون اساسی

‏ ‏

‏ ‏

‏مجلس مؤسسان برای این است که مردم، منتخبات ‏‏[‏‏و‏‏]‏‏ منتخبین‏‎ ‎‏خودشان را تعیین کنند؛ و این فرق ندارد بین آنکه طرح فعلی‏‎ ‎‏دولت باشد، یا طرحهایی که اشخاصی که توجه ندارند، یا تحت‏‎ ‎‏تأثیر واقع شده اند، یا شیاطین به آنها چیزهایی را تزریق کرده اند،‏‎ ‎‏که تعویق بیندازد و استقرار حکومت اسلامی یکی ـ دو سال طول‏‎ ‎‏بکشد تا توطئه ها نضج بگیرند و اساس را از بین ببرند. آن طرحی‏‎ ‎‏که دولت داده است این است که همان مجلس مؤسسان با افراد‏‎ ‎‏کمتر، از خود ملت، به تصویب ملت، به انتخاب ملت، اشخاصی‏‎ ‎‏انتخاب بشوند؛ و آنها در قانون اساسی، که پیشنویس شده است،‏‎ ‎‏مطالعه کنند؛ و اشکالاتی که روشنفکران و حقوقدانان و سایر مردم‏

کتابجایگاه مردم در نظام اسلامی ازدیدگاه امام خمینی(س)صفحه 6

‏به قانون اساسی، که پیشنویس شده است، طرح کنند؛ و منتخبین‏‎ ‎‏مردم مطالعه کنند؛ و بعد از اینکه آنها تصویب کردند، باز هم به‏‎ ‎‏رفراندم گذاشته شود.(9)‏

25 / 3 / 58

*  *  *

‏ ‏

حق مردم در تعیین نمایندگان مجلس

 

‏ ‏

‏مجلس شورا را باید ملت خودش وکلا تعیین کنند. وکلا هم همین‏‎ ‎‏جوری که عرض کردم وکلای ملی؛ وکلایی که مردم در بلاد‏‎ ‎‏خودشان شناختند که اینها مردم صالحی هستند، اینها مردم‏‎ ‎‏اسلامی هستند، اینها گرایش به شرق و غرب، گرایش به مکتبهای‏‎ ‎‏فاسد ندارند، اینها را تعیین کنند. یک مجلس شورا داشته‏‎ ‎‏باشیم.(10)‏

21 / 2 / 58

*  *  *

‏ ‏

حق مردم در عزل وکلا مصداق عینی دموکراسی

‏ ‏

‏ ‏

‏ملت ما ‏‏[‏‏،‏‏]‏‏ اگر وکلاشان خواستند برخلاف اسلام عمل بکنند،‏‎ ‎‏مردم مختارند که وکلا را عَزْلِشان بکنند، بریزندشان دور. آنها‏‎ ‎‏خیال می کنند که نه، این خلاف آزادی است. شما دارید‏‎ ‎‏دیکتاتوری می کنید! شما دارید در مقابل ملت می ایستید. ملت‏‎ ‎‏اسلام را می خواهد، شما می گویید لازم نیست! ملت ولایت فقیه‏‎ ‎‏را می خواهد، که خدا فرموده است، شما می گویید خیر، لازم‏‎ ‎‏نیست!(11)‏

12 / 7 / 58

*  *  *

‏ ‏


کتابجایگاه مردم در نظام اسلامی ازدیدگاه امام خمینی(س)صفحه 7

‏این مجلس خبرگانی که همۀ ملت دسته ای را تعیین کردند، دیگر‏‎ ‎‏هر کس در محل خودش کسی را وکیل کرد. شمایی که می گویید‏‎ ‎‏دمکراسی، دمکراسی بهتر از این چه که شما پیدا کنید که در یک‏‎ ‎‏جا یک کسی به زور گفته باشد تو رأی بده. در تمام ایران پیدا بکنید‏‎ ‎‏یک جا که الزام کرده باشد یک کسی را که رأی بده. حتی تبلیغات‏‎ ‎‏هم کم شد. ولی مردم می شناختند اینها را. هر کسی اهل بلد‏‎ ‎‏خودش را می شناخت، و رأی به او می داد. با آن اکثریت قاطع که‏‎ ‎‏پیدا کردند اینها، چرا دیگر مناقشه می کنند؟ چرا بعدش ‏‏[‏‏دائماً‏‏]‏‎ ‎‏گفتند مجلس خوب؟ مجلس خوب این مجلسی است که مردم‏‎ ‎‏می خواهند. شما چکاره اید؟ این مجلسی که مردم خودشان‏‎ ‎‏اشخاصی را فرستادند، وکیل کردند. اینها وکیل مردم بودند.(12)‏

29 / 8 / 58

*  *  *

‏ ‏

هر چه آرا زیادتر، مسئولیت زیادتر

 

حکومت از خود مردم

‏ ‏

‏ ‏

‏هر چه آرا زیادتر باشد مسئولیت زیادتر است. اگر آرای شما پنج‏‎ ‎‏میلیون بود مسئولیتتان کمتر بود. حالا که سیزده میلیون بیشتر‏‎ ‎‏است، مسئولیت شما حجمش زیادتر است؛ برای اینکه شما‏‎ ‎‏جواب یکی یکی از این افرادی که به شما رأی دادند و شما را به‏‎ ‎‏عنوان رئیس جمهور اسلام، رئیس جمهوری کشور اسلامی تعیین‏‎ ‎‏کردند هر یک از اینها فردا می آیند شما را می گیرند، جواب از شما‏‎ ‎‏می خواهند. من شما را تعیین کردم رئیس جمهوری اسلامی باشید‏‎ ‎‏و اسلام را در این کشور تأیید کنید و پیاده کنید و ـ خدای نخواسته ـ‏‎ ‎‏شما نکردید، اقلاً سیزده میلیون و هزار و چند صد نفر می آیند‏‎ ‎‏سراغ شما، ببینید که می توانید جواب این را پیش خدا بدهید؟(13)‏

11 / 5 / 60


کتابجایگاه مردم در نظام اسلامی ازدیدگاه امام خمینی(س)صفحه 8

‏خود این مردم یک رئیس جمهور درست کردند و نخست وزیر هم‏‎ ‎‏آن کسانی که وکیل آقایان بوده اند درست کرده اند و همه از خود‏‎ ‎‏این مردم، یک کسی را نیاورده اند که فلان السلطنه یا فلان الدوله یا‏‎ ‎‏از امریکا آمده باشد یا از فرانسه آمده باشد. حالا الآن همۀ‏‎ ‎‏حکومت و مجلس و چیز و اینها از خود این مردم است.(14)‏

19 / 5 / 60

*  *  *

‏ ‏

دولت و مردم

‏ ‏

‏ ‏

‏جمهوری اسلامی ما وضعی دارد که خود ملت یک فردی را‏‎ ‎‏می آورند و خود ملت یک فردی را کنار می گذارند و خود ملت ‏‏[‏‏اگر‏‏]‏‎ ‎‏فردی شهید شد، به جای او باز یکی را انتخاب می کنند و خود را از‏‎ ‎‏دولت می دانند و دولت را از خود می دانند و خود را از رئیس‏‎ ‎‏جمهوری مکتبی می دانند و رئیس جمهوری مکتبی را از خود‏‎ ‎‏می دانند. از این جهت، ولو اینکه رئیس جمهور شهید بشود،‏‎ ‎‏نخست وزیر شهید بشود و هر مقامی شهید بشود ملت ما هیچ خم به‏‎ ‎‏ابرو نمی آورند و کسان دیگر را به جای آنها انتخاب می کنند.‏‏(15)‏

9 / 6 / 60

*  *  *

‏ ‏

تنفیذ رأی ملت

‏ ‏

‏ ‏

‏اینجانب به پیروی از ملت عظیم الشأن و با اطلاع از مقام و مرتبت‏‎ ‎‏متفکر و دانشمند محترم جناب حجت الاسلام آقای سید علی‏‎ ‎‏خامنه ای‏‎[2]‎‏ ـ ایّده الله تعالی ـ رأی ملت را تنفیذ و ایشان را به سمت‏‎ ‎‏ریاست جمهوری اسلامی ایران منصوب نمودم.(16)‏

17 / 7 / 60

‎ ‎

کتابجایگاه مردم در نظام اسلامی ازدیدگاه امام خمینی(س)صفحه 9

  • )) مرحوم مهندس مهدی بازرگان، نخست وزیر دولت موقت پس از انقلاب.
  • )) مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای که در آن زمان عهده دار ریاست جمهوری بوده اند.