مردمی نشدن مسئولان
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1384

زبان اثر : فارسی

مردمی نشدن مسئولان

مردمی بودن مسئولان

 

مسئولین حکومت در میان مردم

‏ ‏

‏ ‏

‏حکومت اسلامی که ما می خواهیم یک همچو چیزی ما‏‎ ‎‏می خواهیم که آن کسی که در رأس است، آن هم با مردم رفیق‏‎ ‎‏باشد. و بنشیند و خودش را نگیرد؛ در بین مردم بنشیند با آنها‏‎ ‎‏صحبت بکند؛ هرکس حاجتی دارد به او بگوید، وقت داشته باشد‏‎ ‎‏با او صحبت بکند. آن هم که رئیس ارتش است و آن هم که رئیس‏‎ ‎‏شهربانی است و آن هم که رئیس ژاندارمری است، آن هم در بین‏‎ ‎‏مردم همان طور باشد. وارد بشود بین مردم، نه او از مردم وحشت‏‎ ‎‏کند؛ نه مردم از او وحشت بکنند. این باید دستور باشد برای همۀ‏‎ ‎‏حکومتها و ملتها. وقتی یک حکومت اینطور شد، ملت دنبالش‏‎ ‎‏است؛ ملت حافظش است. همان طور که او حافظ ملت است،‏‎ ‎‏ملت هم حافظ او هستند. و ما می خواهیم یک همچو چیزی پیدا‏‎ ‎‏بشود که ملت حافظ دولت به همۀ جهات باشد؛ دولت هم حافظ‏‎ ‎‏منافع ملت به همۀ جهات باشد. اگر یک همچو چیزی شد، یک‏‎ ‎‏مملکت آرامی ‏‏[‏‏پدید می آید‏‎ ‎‏]‏‏که هیچ کس هم نمی تواند در آن‏‎ ‎‏تصرف بکند.(17)‏

10 / 4 / 58

*  *  *

‏ ‏

جدا نبودن حکومت از مردم

‏ ‏

‏ ‏

‏امروز روزی است که باید حفظ کنید شما اسلام را؛ اسلام را باید‏‎ ‎‏حفظ کنید. حفظ اسلام به این است که اعمالتان را تعدیل کنید؛ با‏‎ ‎‏مردم رفتار خوب بکنید؛ برادر باشید با مردم؛ مردم را اینطور‏‎ ‎‏حساب نکنید. رژیمهای سابق مردم را از خودشان جدا‏‎ ‎‏می دانستند. آنها در یک طرف بودند؛ مردم هم در یک طرف‏

کتابجایگاه مردم در نظام اسلامی ازدیدگاه امام خمینی(س)صفحه 10

‏ ‏

‏بودند. آنها مردم را می کوبیدند؛ مردم هم آنها را اگر می توانستند‏‎ ‎‏می کوبیدند. امروز که مردم جدا نیستند از پاسداران اسلام،‏‎ ‎‏حکومت اسلام که از مردم جدا نیست، تو مردم است، از همین‏‎ ‎‏مردم و از همین جمعیت است، شما هم از همین مردمید و از‏‎ ‎‏همین جمعیتید، شما کاری نکنید که مردم از شما بترسند. شما‏‎ ‎‏کاری بکنید که مردم به شما متوجه بشوند. شما کاری بکنید که‏‎ ‎‏مردم محبت به شما بکنند؛ پشتیبان شما باشند. اگر مردم پشتیبان‏‎ ‎‏یک حکومتی باشند، این حکومت سقوط ندارد؛ اگر یک ملت‏‎ ‎‏پشتیبان یک رژیمی باشند؛ آن رژیم از بین نخواهد رفت.(18)‏

12 / 4 / 58

*  *  *

‏ ‏

معاشرت سرداران اسلام با مردم

‏ ‏

نهادهای مردمی

‏ ‏

‏ ‏

‏اسلام سردارهایش هم توی مردمند. پیغمبر اسلام ـ صلی الله علیه‏‎ ‎‏و آله و سلم ـ خوب، سردار همه بود، بزرگ همه بود، توی مردم‏‎ ‎‏بود. با مردم می آمد می نشست، توی مسجد می نشست مثل سایر‏‎ ‎‏مردم. حضرت امیر ـ سلام الله علیه ـ آن وقت که حکومت یک‏‎ ‎‏مملکتی بود که چندین مقابل ایران بود، مصر بود، حجاز بود،‏‎ ‎‏عراق بود، ایران بود، سوریه بود ـ عرض کنم ـ یمن بود، همۀ اینها‏‎ ‎‏تحت سیطرۀ او بود، مثل سایر مردم می آمد با مردم می نشست و‏‎ ‎‏معاشرت می کرد. برای اینکه از مردم نمی ترسید. ظلم نکرده بود‏‎ ‎‏به مردم تا بترسد، از آنها. خلافی نکرده بود که از مردم ‏‏[‏‏بترسد.‏‏]‏‎ ‎‏برای مردم بود؛ مردم او را حامی خودشان می دانستند.(19)‏

12 / 4 / 58

*  *  *

‏ ‏


کتابجایگاه مردم در نظام اسلامی ازدیدگاه امام خمینی(س)صفحه 11

‏ ‏

‏شما به من بگویید که در کجای ممالک اسلامی و غیر اسلامی،‏‎ ‎‏اینطور است که رئیس جمهور از همین مردم و در دامن همین مردم‏‎ ‎‏باشد و هر روز و در ماه مبارک، هر شب برود توی جمعیتهای‏‎ ‎‏متفرق و مردم را ارشاد کند، بدون اینکه خوفی در دلش باشد. ...‏‎ ‎‏الآن رئیس جمهور که در رأس واقع شده است، در هر مجلسی که‏‎ ‎‏او را دعوت کنند می رود و در هر شهری که از او تقاضا کنند،‏‎ ‎‏می رود و مردم را ارشاد می کند، بدون اینکه یک ذره خوف در دل‏‎ ‎‏او باشد؛ برای اینکه، ملت را از خودش می داند و ملت هم او را از‏‎ ‎‏خودش می داند. برادر هستند. رئیس جمهور با ادنیٰ شخصی که در‏‎ ‎‏ایران زندگی می کند، برادر است و مردم با هم برادرند و پشتیبانی‏‎ ‎‏می کنند. همین طور، در کدام مملکت، شما سراغ دارید که رئیس‏‎ ‎‏مجلس منبر برود و مردم را هدایت کند و در ماه مبارک، شاید‏‎ ‎‏بیشتر از سی تا منبر رفته باشد و مردم را هدایت کرده باشد؟ و در‏‎ ‎‏کجا شما سراغ دارید که رئیس دیوانعالی کشور یک عالِمی باشد‏‎ ‎‏که برود مردم را هدایت کند و مردم هم از او هدایت بشوند؟ و‏‎ ‎‏همین طور دادستان کل کشور و همین طور وزیرکشور و همین طور‏‎ ‎‏سایر ارگانی که هستند، با کمال اطمینان، بدون اینکه از کسی خوف‏‎ ‎‏داشته باشند؛ برای اینکه مبادی خوف درکار نیست، همه پشتیبان‏‎ ‎‏هستند، همه برادر هستند.‏

‏     در کجا سراغ دارید که مجلس شورایِ آنجا مثل مجلس‏‎ ‎‏شورای اسلامی ما باشد؟ در سابق، زمان شاه مخلوع و رضاخان‏‎ ‎‏مطرود، مجلس پر بود از «دوله»ها، «ممالک»ها، «سلطنه»ها،‏‎ ‎‏«سلطان»ها، متمکّنین، اشراف، طرفدارهای شرق و غرب،‏‎ ‎‏نوکرهای ممالک اجنبی، ولی الآن در مجلس شورای ما یک چهره‏‎ ‎‏پیدا نمی کنید که از این طبقۀ اشراف باشد، از این طبقۀ بالا باشد،‏

کتابجایگاه مردم در نظام اسلامی ازدیدگاه امام خمینی(س)صفحه 12

‏ ‏

‏همه از همین مردمند که در بین بازار راه می روند، و از همین‏‎ ‎‏جمعیت هستند؛ عده ای شان از علما و فقها هستند، عده ای شان از‏‎ ‎‏چهره های متدیّن هستند. مجلس شورای اسلامی ما الآن در هیچ‏‎ ‎‏جا نظیر ندارد، چنانچه سایر ارگانهای دولتی ما اینطور است.‏

‏     در کجا شما سراغ دارید که ارتشش اینطور ملّی و در بین مردم‏‎ ‎‏باشد که وقتی ارتش در بین مردم برود یا ژاندارمری برود یا سپاه‏‎ ‎‏پاسداران برود، گل بر او نثار کنند وتظاهرات کنند برای او؟ آنها هم‏‎ ‎‏از باب این است که از همین مردمند؛ از همین جمعیت هستند.‏‎ ‎‏تمام جاهایی را که شما ملاحظه کنید، همه چون از خود ملتند، از‏‎ ‎‏این جهت، با ملت اینطور روبه رو می شوند. در کجای دنیا شما‏‎ ‎‏سراغ دارید که از باطن ملت، بدون اینکه هیچ کس دعوت کند،‏‎ ‎‏اینقدر کمیته، اینقدر دادگاه، اینقدر پاسدار، که خون خودشان را در‏‎ ‎‏راه این کشور و در راه اسلام فدا می کنند، بدون اینکه کسی آنها را‏‎ ‎‏دعوت کرده باشد؟ در سرتاسر کشور، این سپاه پاسداران، این‏‎ ‎‏کمیته ها، این دادگاهها، همه برای همین اسلام و برای همین کشور‏‎ ‎‏خدمت می کنند.(20)‏

21 / 5 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

چهره های مردمی با مقاصد ملی و اسلامی

‏ ‏

وزرا توده مردم

‏ ‏

‏ ‏

‏من همه را نمی شناسم، لکن من چهره ها را می بینم که همه شان از‏‎ ‎‏همین ملت و از همین جمعیتی هستند که در این مملکت هستند.‏‎ ‎‏هیچ از آن بالاها نیامده اند اینجا تا بخواهند یک مقاصدی داشته‏‎ ‎‏باشند غیر مقاصد ملّی و اسلامی.(21)‏

21 / 5 / 59

*  *  *


کتابجایگاه مردم در نظام اسلامی ازدیدگاه امام خمینی(س)صفحه 13

‏اگر شما شکل و شمایل وزرای این حکومت را تماشا کنید و‏‎ ‎‏سوابق زندگی آنها را، می بینید که حتی یک نفر از آنها شبیه به آن‏‎ ‎‏افرادی که در زمان طاغوت بود نیستند، اینها چهره هایی هستند از‏‎ ‎‏خود ملت و چهره هایی هستند که از توده مردم هستند. دیگر‏‎ ‎‏«سلطنه»ها نیست در کار و «مُلک»ها در کار نیست، و امثال‏‎ ‎‏ذلک.(22)‏

7 / 2 / 60

*  *  *

‏ ‏

رئیس جمهور هم یکی از افراد ملت

‏ ‏

‏ ‏

‏رئیس جمهور هم مثل یکی از شماهاست. شماها او را قرار دادید‏‎ ‎‏رئیس جمهور. وقتی که ـ خدای نخواسته ـ او از بین برود، شما‏‎ ‎‏یکی دیگر را قرار می دهید.(23)‏

27 / 5 / 60

*  *  *

‏ ‏

افراد در رأس حکومت، از خود مردم

‏ ‏

‏ ‏

‏ما حکومتمان و افرادی که در رأس حکومت بودند چون از همین‏‎ ‎‏مردم هستند و از اشخاصی نیستند که از آن بالاها؛ یعنی، آن پایینها‏‎ ‎‏آمده باشند و حکومت کرده باشند بر ملت، از این جهت، ملت ما‏‎ ‎‏آرام است، دلش مطمئن است به اینکه وقتی که این شهدا نباشند،‏‎ ‎‏به جای آنها، داوطلبانی برای شهادت حاضر به صحنه‏‎ ‎‏هستند.(24)‏

9 / 6 / 60

*  *  *

‏ ‏

تحقق مردمی بودن مسئولان در ایران

‏ ‏

‏ ‏

‏الآن شما در سرتاسر کشور ملاحظه بکنید از نخست وزیر و رئیس‏

کتابجایگاه مردم در نظام اسلامی ازدیدگاه امام خمینی(س)صفحه 14

‏ ‏

‏ ‏

‏جمهورش بگیرید تا آن پایینها هر جا هست، می بینید که یک‏‎ ‎‏مردمی هستند که از خود مردم هستند. رئیس جمهور یک طلبه ای‏‎ ‎‏بوده است سابق و بعد هم یک آقایی شده است و بعد شده است‏‎ ‎‏رئیس جمهور، نه دستگاهی آنها را دارند و نه افکاری آنها را دارد و‏‎ ‎‏همین طور همۀ وزرا. این وزرا، گاهی وقتها جمعیتی می آیند اینجا و‏‎ ‎‏مخلوط به هم هستند، آدم تمیز نمی دهد که این پاسدار هست یا‏‎ ‎‏وزیر. من حکومتهای کوچک را دیده ام که وضعشان چطور بود و با‏‎ ‎‏چه وضعی بیرون می آمدند؛ وقتی بیرون می آمدند، مردم همه‏‎ ‎‏صف می کشیدند برایشان تعظیم باید بکنند، با بساط می آمدند‏‎ ‎‏بیرون، یک حکومت ـ فرض کنید که ـ جای کوچکی؛ اما حالا‏‎ ‎‏نخست وزیرش می آید، مردم با او مثل سایرین. این هم یک‏‎ ‎‏مسئله ای است که الآن در ایران تحقق پیدا کرده است. جاهای‏‎ ‎‏دیگر نیست این مسائل که همه مردمی هست و همه هم با هم‏‎ ‎‏هستند و لهذا، هم مردم پشتیبان دولت اند.(25)‏

30 / 10 / 60

*  *  *

‏ ‏

مردمی بودن متصدیان امور مانع از آسیب پذیری جمهوری اسلامی

‏ ‏

 

‏یکی از عنایات بزرگی که خدای تبارک و تعالی به جمهوری‏‎ ‎‏اسلامی و این نهضت اسلامی عنایت فرموده این است که‏‎ ‎‏متصدیان امور، چه آنهایی که در مجلس خدمت می کنند و چه‏‎ ‎‏آنهایی که در دولت خدمت می کنند، چه آنهایی که در ارتش‏‎ ‎‏هستند، همۀ اینها از آن قشر مرفه نیستند...‏

‏     تا وضع این طوری است حکومت بر قرار است، حکومت‏‎ ‎‏اسلامی بر قرار است. تا وضع دولت، مجلس ـ نمی دانم ـ ارتش،‏‎ ‎‏رؤسای ارتش، فرماندهان؛ همه جا این وضع است که می بینیم‏

کتابجایگاه مردم در نظام اسلامی ازدیدگاه امام خمینی(س)صفحه 15

‏الآن و مشاهده می کنیم، شما خوف از اینکه یک آسیبی این‏‎ ‎‏جمهوری اسلامی به آن برسد، از این خوف نداشته باشید.‏

‏     شما هر چه خوف دارید، از خودتان بترسید. از اینکه مبادا‏‎ ‎‏ـ خدای نخواسته ـ مسیر، یک مسیر دیگر بشود و راه، یک راه‏‎ ‎‏دیگری باشد و توجه به این چیزی که الآن هست، از دست برود و‏‎ ‎‏مردمی بودن از دستتان برود.(26)‏

7 / 6 / 61

*  *  *

دولت رفیق مردم

‏ ‏

‏ ‏

‏ایران همین است که می بینید. نخست وزیرش، وزیرخارجه اش،‏‎ ‎‏رئیس جمهورش، رئیس مجلسش، همه یک مردم عادی هستند و‏‎ ‎‏با مردم رفیق اند. باید با مردم آشنا شد. دولتها باید با مردم آشنا‏‎ ‎‏بشوند.(27)‏

18 / 11 / 62

*  *  *

ساده زیستی کارگزاران نظام

‏ ‏

‏ ‏

‏از اهم مسائلی که باید تذکر بدهم، مسئله ای است که به همۀ‏‎ ‎‏روحانیت و دست اندرکاران کشور مربوط می شود، و همیشه‏‎ ‎‏نگران آن هستم که مبادا این مردمی که همه چیزشان را فدا کردند‏‎ ‎‏و به اسلام خدمت نموده و به ما منّت گذاشتند، به واسطۀ اعمال ما‏‎ ‎‏از ما نگران بشوند، زیرا آن چیزی که مردم از ما توقع داشته و‏‎ ‎‏دارند و به واسطۀ آن دنبال ما و شما آمده اند و اسلام را ترویج‏‎ ‎‏نموده و جمهوری اسلامی را بپا کردند و طاغوت را از میان بردند،‏‎ ‎‏کیفیت زندگی اهل علم است. اگر خدای نخواسته، مردم ببینند که‏‎ ‎‏آقایان وضع خودشان را تغییر داده اند، عمارت درست کرده اند و‏


کتابجایگاه مردم در نظام اسلامی ازدیدگاه امام خمینی(س)صفحه 16

‏رفت و آمدهایشان مناسب شأن روحانیت نیست، و آن چیزی را که‏‎ ‎‏نسبت به روحانیت در دلشان بوده است از دست بدهند، از دست‏‎ ‎‏دادن آن همان و از بین رفتن اسلام و جمهوری اسلامی همان. البته‏‎ ‎‏من این نکته را عرض کنم، یک دسته ای که در معرض خطر هستند‏‎ ‎‏باید خودشان را حفظ کنند، ولی همین ها هم باید مواظب باشند‏‎ ‎‏که زاید بر میزان نباشد. شما گمان نکنید که اگر با چندین اتومبیل‏‎ ‎‏بیرون بیایید وجهه تان پیش مردم بزرگ می شود، آن چیزی که مردم‏‎ ‎‏به آن توجه دارند و موافق مذاق عامه است، اینکه زندگی شما‏‎ ‎‏ساده باشد، همان طوری که سران اسلام و پیغمبر اسلام و‏‎ ‎‏امیرالمؤمنین و ائمۀ ما زندگی شان ساده و عادی بود بلکه پایین تر‏‎ ‎‏از عادی. آنها هم که جمهوری اسلامی را بپا کردند، مردم عادی‏‎ ‎‏هستند، و کسانی که بالابالاها نشسته اند، هیچ دخالتی در این‏‎ ‎‏مسائل نداشته و ندارند. این مردم بازار و کشاورز و کارگران‏‎ ‎‏کارخانه ها و طبقات ضعیف ـ به حسب دنیا و قوی به حسب‏‎ ‎‏آخرت ـ هستند که این توقع را دارند که اگر خدای نخواسته،‏‎ ‎‏نفوس این مردم از ما منحرف بشود، ضرر آن برای ما تنها نیست،‏‎ ‎‏بلکه برای اسلام است. و ما باید حفظ کنیم آنهایی را که اسلام و‏‎ ‎‏جمهوری اسلامی را نگه داشته اند و بعد از این هم نگه خواهند‏‎ ‎‏داشت، و حفظ آن به این است که زندگی ما ساده و عادی‏‎ ‎‏باشد.(28)‏

25 / 4 / 64

*  *  *

‏ ‏

نزدیکی و ارتباط با مردم

‏ ‏

‏ ‏

‏من امیدوارم که خداوند همۀ آقایان را موفق به خدمت کند.‏‎ ‎‏خداوند به ما منت گذاشته است که سفرا و دولت ما همه از‏

کتابجایگاه مردم در نظام اسلامی ازدیدگاه امام خمینی(س)صفحه 17

‏اشخاصی هستند که درد جامعه را می فهمند، زیرا بسیاری از آنها‏‎ ‎‏روحانی هستند که با مردم رابطه داشته اند و می دانند مردم چه‏‎ ‎‏وضعی داشته اند و درد آنها را ادراک می کنند. ولی سابق وضع‏‎ ‎‏این طور بود که افراد حکومت هیچ ارتباطی با مردم نداشتند و‏‎ ‎‏نمی فهمیدند که بر مردم چه می گذرد. ولی اکنون خدا خواسته‏‎ ‎‏است که حکومت مستضعفین تشکیل بشود که بحمدالله تاکنون‏‎ ‎‏عملکرد او خوب بوده است و امیدوارم از این به بعد بهتر‏‎ ‎‏باشد.(29)‏

11 / 8 / 64

*  *  *

‏ ‏

الگوی دولت مردمی

‏ ‏

‏ ‏

‏شما ببینید که این ملت برای اینکه دولتش مردمی است، از خود‏‎ ‎‏همین مردم است؛ یکی بازاری بوده آمده نخست وزیر شده است،‏‎ ‎‏یکی ـ فرض کنید ـ کشاورز بوده آمده چیز شده، در دنیا کجا یک‏‎ ‎‏همچو مسائلی شما پیدا می کنید؟ کجا پیدا می کنید طلبه ای بیاید‏‎ ‎‏رئیس جمهور بشود، یک بازاری هم بیاید نخست وزیر بشود، یک‏‎ ‎‏کشاورز هم بیاید چه بشود؟ این یک نمونه است. دنیا این نمونه را‏‎ ‎‏ندارد.(30)‏

22 / 11 / 64

*  *  *

‏ ‏

حشر و نشر با مستمندان

‏ ‏

‏ ‏

‏در حکومت اسلامی بهای بیشتر و فزونتر از آنِ کسی است که تقوا‏‎ ‎‏داشته باشد، نه ثروت و مال و قدرت و همۀ مدیران وکارگزاران و‏‎ ‎‏رهبران و روحانیون نظام و حکومت عدل موظفند که با فقرا و‏‎ ‎‏مستمندان و پابرهنه ها بیشتر حشر و نشر و جلسه و مراوده و‏

کتابجایگاه مردم در نظام اسلامی ازدیدگاه امام خمینی(س)صفحه 18

‏معارفه و رفاقت داشته باشند تا متمکنین و مرفهین، و در کنار‏‎ ‎‏مستمندان و پابرهنه ها بودن و خود را در عرض آنان دانستن و قرار‏‎ ‎‏دادن، افتخار بزرگی است که نصیب اولیا شده و عملاً به شبهات و‏‎ ‎‏القائات خاتمه می دهد، که بحمدالله در جمهوری اسلامی ایران،‏‎ ‎‏اساس این تفکر و بینش در حال پیاده شدن است.(31)‏

6 / 5 / 66

*  *  

کتابجایگاه مردم در نظام اسلامی ازدیدگاه امام خمینی(س)صفحه 19