امکان تصمیم گیری و مشارکت در اداره امور حکومت
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1384

زبان اثر : فارسی

امکان تصمیم گیری و مشارکت در اداره امور حکومت

امکان تصمیم گیری و مشارکت در ادره امور حکومت

‏ ‏

‏امروز در جهان آن چیزی که مقصود ما از جمهوری اسلامی است‏‎ ‎‏دیده نمی شود. هیچ یک از خصوصیات اصولی جمهوری اسلامی‏‎ ‎‏در حکومت عربستان سعودی دیده نمی شود. آیا مگر ملت ایران‏‎ ‎‏برای تعیین سرنوشت خویش باید ببیند که دولتهای غربی چه چیزی‏‎ ‎‏را می پسندند؟ مگر سایر دولتها در تعیین خط مشی سیاسی‏‎ ‎‏خودشان و یا تعیین نوع حکومتشان به آرای ملت ایران مراجعه‏‎ ‎‏می کنند؟ در جمهوری اسلامی، زمامداران مردم نمی توانند با‏‎ ‎‏سوء استفاده از مقام، ثروت اندوزی کنند و یا در زندگی روزانه‏‎ ‎‏امتیازی برای خود قائل شوند. باید ضوابط اسلامی را در جامعه و در‏‎ ‎‏همۀ سطوح به دقت رعایت کنند و حتی پاسدار آن باشند. دقیقاً باید‏‎ ‎‏به آرای عمومی در همه جا، احترام بگذارند. هیچ گونه تسلط و یا‏‎ ‎‏دخالت اجانب را در سرنوشت مردم، نباید بپذیرند. مطبوعات در‏‎ ‎‏نشر همۀ حقایق و واقعیات آزادند. هرگونه اجتماعات و احزاب از‏‎ ‎‏طرف مردم در صورتی که مصالح مردم را به خطر نیندازند آزادند و‏

کتابجایگاه مردم در نظام اسلامی ازدیدگاه امام خمینی(س)صفحه 19

‏اسلام در تمامی این شئون حد و مرز آن را تعیین کرده است‏‏.(32)‏

11 / 8 / 57

*  *  *

‏ ‏

حکومت متکی به آرای عمومی ملت

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

سؤال: ‏[‏‏شما تصریح فرموده اید که راغب ایجاد حکومت اسلامی‏‎ ‎‏هستید، همانند حکومتی که در ایام علی ـ رضی الله عنه ـ وجود‏‎ ‎‏داشت. آیا معنی آن این است که به هنگام سقوط خاندان پهلوی،‏‎ ‎‏حکومت خلافت اسلامی را برپا خواهید داشت؟‏‏]‏

جواب: ‏حکومت «جمهوری اسلامی» مورد نظر ما از رویۀ پیامبر‏‎ ‎‏اکرم (ص) و امام علی ـ علیه السلام ـ الهام خواهد گرفت و متکی به‏‎ ‎‏آرای عمومی ملت خواهد بود و شکل حکومت با مراجعه به آرای‏‎ ‎‏ملت تعیین خواهد گردید.(33)‏

15 / 8 / 57

*  *  *

‏ ‏

اداره دولت تابع آرای مردم

‏ ‏

تعیین شکل و نوع حکومت از حقوق اولیه هر ملت

‏ ‏

‏ ‏

سؤال: ‏[‏‏دولت پیشنهادی شما چگونه خواهد بود و چه کسی آن را‏‎ ‎‏اداره خواهد کرد؟‏‏]‏

جواب: ‏راجع به چگونگی دولت و رژیم، پیشنهاد ما جمهوری‏‎ ‎‏اسلامی است و چون ملت، ملت مُسْلم است و ما را هم‏‎ ‎‏خدمتگزار خود می داند، از این جهت حدس می زنیم به پیشنهاد‏‎ ‎‏ما رأی دهد. ما از طریق رفراندم با ملت، یک جمهوری اسلامی‏‎ ‎‏تشکیل می دهیم. و اما شخص؛ این تابع آرای مردم است و الآن‏‎ ‎‏شخص معینی در نظر نیست.(34)‏

15 / 8 / 57

*  *  *


کتابجایگاه مردم در نظام اسلامی ازدیدگاه امام خمینی(س)صفحه 20

‏از حقوق اولیۀ هر ملتی است که باید سرنوشت و تعیین شکل و‏‎ ‎‏نوع حکومت خود را در دست داشته باشد. طبیعی است که چون‏‎ ‎‏ملت ایران بیش از نود درصد مسلمانند، باید این حکومت بر‏‎ ‎‏پایه های موازین و قاعدۀ اسلامی بنا شود.(35)‏

16 / 8 / 57

*  *  *

‏ ‏

انتخاب نوع حکومت دلخواه از سوی مردم

‏ ‏

‏ ‏

سؤال: ‏[‏‏به فرض اینکه شاه بپذیرد کنار رود و یا مجبور به‏‎ ‎‏کناره گیری شود، چه راهی را باید دنبال کرد تا به جمهوری‏‎ ‎‏اسلامی رسید؟ فکر می کنید که در طی این راه به هیچ مشکلی‏‎ ‎‏برنخواهید خورد؟‏‏]‏

جواب: ‏همان مردمی که دست در دست هم دادند و دلیرانه عرصه‏‎ ‎‏را بر شاه تنگ کردند، همانها با هدایت کسانی که همیشه دلسوز‏‎ ‎‏آنان بوده اند، نوع حکومت دلخواه خود را انتخاب می کنند. و‏‎ ‎‏بدیهی است که چون مسلمانند در همۀ مراحل کار، اسلام تنها‏‎ ‎‏ملاک و ضابطۀ نظام اجتماعی و نوع حکومت خواهد بود. و بر این‏‎ ‎‏اساس من جمهوری اسلامی را پیشنهاد کرده ام و به رأی عمومی‏‎ ‎‏می گذارم. و بدیهی است که هر کاری هرچه مهمتر با مشکلاتی‏‎ ‎‏بزرگتر رو به رو خواهد شد.(36)‏

16 / 8 / 57

*  *  *

‏ ‏

تعیین نظام سیاسی با آرای خود مردم

‏ ‏

‏ ‏

‏تعیین نظامی سیاسی، با آرای خود مردم خواهد بود. ما طرح‏‎ ‎‏جمهوری اسلامی را به آرای عمومی می گذاریم. اینک کشور بر‏‎ ‎‏سر دو راهی مرگ و حیات، آزادی و اسارت، استقلال و استعمار،‏

کتابجایگاه مردم در نظام اسلامی ازدیدگاه امام خمینی(س)صفحه 21

‏ ‏

‏عدالت اقتصادی و استثمار قرار گرفته است. این حکومت، حیات‏‎ ‎‏ملی را باید نجات دهد. به مردم کشور، آزادی و به کشور استقلال‏‎ ‎‏را باز گرداند و به جای نظام استثماری، عدالت اقتصادی را برقرار‏‎ ‎‏سازد.‏

سؤال: ‏[‏‏چه کسی باید در ایران که یک کشور در حال توسعه با‏‎ ‎‏کوششی به سوی صنعتی شدن است، خواست ملت را به قدرت‏‎ ‎‏سیاسی مبدل کند؟ در چنین اجتماعی، با اکثریت شیعی، تکلیف‏‎ ‎‏اقلیتها چه می شود؟‏‏]‏

جواب: ‏خواست ملت را نمایندگان منتخب او به تصمیم و تدبیر‏‎ ‎‏سیاسی و رهبری سیاسی دور از فساد و خدمتگزار مردم تبدیل‏‎ ‎‏می کنند. اقلیتهای مذهبی به بهترین وجه از تمام حقوق خود‏‎ ‎‏برخوردار خواهند بود.(37)‏

16 / 8 / 57

*  *  *

‏ ‏

جمهوری اسلامی انتخاب ملت

‏ ‏

‏ ‏

سؤال: ‏[‏‏حضرتعالی می فرمایید که بایستی در ایران، جمهوری‏‎ ‎‏اسلامی استقرار پیدا کند و این برای ما فرانسوی ها چندان مفهوم‏‎ ‎‏نیست. زیرا که جمهوری می تواند بدون پایۀ مذهبی باشد. نظر‏‎ ‎‏شما چیست؟ آیا جمهوری شما بر پایۀ سوسیالیسم است؟‏‎ ‎‏مشروطیت است؟ بر انتخاباتی استوار است؟ دموکراتیک است؟‏‎ ‎‏چگونه است؟‏‏]‏

جواب: ‏اما جمهوری، به همان معنایی است که همه جا جمهوری‏‎ ‎‏است. لکن این جمهوری بر یک قانون اساسی ای متکی است که‏‎ ‎‏قانون اسلام است. اینکه ما جمهوری اسلامی می گوییم برای این‏‎ ‎‏است که هم شرایط منتخب و هم احکامی که در ایران جاری‏

کتابجایگاه مردم در نظام اسلامی ازدیدگاه امام خمینی(س)صفحه 22

‏ ‏

‏می شود اینها بر اسلام متکی است، لکن انتخاب با ملت است و‏‎ ‎‏طرز جمهوری هم همان جمهوری است که همه جا هست.(38)‏

22 / 8 / 57

*  *  *

‏ ‏

جمهوری اسلامی خواست اکثریت قاطع ملت مسلمان

‏ ‏

‏ ‏

سؤال: ‏[‏‏حضرت آیت الله ، جنبشی که شما معرفی می فرمایید و‏‎ ‎‏ارزشهای روحی و مردمی که از آن برخوردار است، آیا به تنهایی‏‎ ‎‏می تواند به اسم اکثریت ایرانی و بدون چپیها و بدون مخالفین‏‎ ‎‏سنتی، حکومت را در دست بگیرد؟ و اگر امروز بر اساس‏‎ ‎‏شعارهایی که شما مطرح می فرمایید رفراندمی در ایران صورت‏‎ ‎‏گیرد، نسبت درصد آرایی را که ممکن است به دست آورید چقدر‏‎ ‎‏خواهد بود؟‏‏]‏

جواب: ‏اکثریت قاطع ملت ایران مسلمان است و به آنچه که ما‏‎ ‎‏بخواهیم رأی می دهد. همۀ ملت ایران شاه را نمی خواهند. آیا نود‏‎ ‎‏درصد مردم ایران که مسلمانند به عنوان اکثریت یک جامعه‏‎ ‎‏نمی تواند یک جمهوری اسلامی تشکیل دهد؟(39)‏

22 / 8 / 57

*  *  *

‏ ‏

جمهوری اسلامی متکی به آرای ملت

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

سؤال: ‏[‏‏پس از سرنگونی رژیم شاه، چه نوع حکومتی را پیشنهاد‏‎ ‎‏می کنید؟ آیا شما در صدد حفظ نظام سلطنتی در چارچوب قانون‏‎ ‎‏اساسی و همچنین حفظ سلطنت پهلوی هستید؟ شما چه نوع‏‎ ‎‏حکومتی را ترجیح می دهید؟‏‏]‏

جواب: ‏ملت ایران خواستار حکومت اسلامی است، و من‏‎ ‎‏جمهوری اسلامی متکی به آرای مردم را پیشنهاد کرده ام. و‏

کتابجایگاه مردم در نظام اسلامی ازدیدگاه امام خمینی(س)صفحه 23

‏سلطنت پهلوی و یا نظام شاهنشاهی چیزی است که ملت ایران‏‎ ‎‏طی بیش از یک سال گذشته عموماً آن را نفی کرده اند و هرکس با‏‎ ‎‏آن موافق باشد، خائن به ملت ایران است.(40)‏

24 / 8 / 57

*  *  *

‏ ‏

حکومت متکی به آرای مردم و قانون اسلام

‏ ‏

‏ ‏

سؤال: ‏[‏‏حکومت آینده ای که بتواند مورد تأیید و قبول حضرتعالی‏‎ ‎‏باشد چه ترکیبی باید داشته باشد؟‏‏]‏

جواب: ‏حکومت جمهوری، متکی به آرای عمومی و اسلامی،‏‎ ‎‏متکی به قانون اسلام. این را جمهوری اسلامی می گوییم و این‏‎ ‎‏مورد نظر ماست.(41)‏

9 / 9 / 57

*  *  *

‏ ‏

جمهوریت و اسلامیت حکومت

 

 

مجلس متکی به آرای عمومی

‏ ‏

‏ ‏

سؤال: ‏[‏‏در صورتی که حضرت آیت الله در سرنگونی شاه موفق‏‎ ‎‏شوند، چه نوع حکومتی را جانشین خواهند کرد؟ آیا یک‏‎ ‎‏حکومت نظامی خواهد بود؟‏‏]‏

جواب: ‏یک حکومت جمهوری اسلامی. اما جمهوری است برای‏‎ ‎‏اینکه به آرای اکثریت مردم متکی است. و اما اسلامی، برای اینکه‏‎ ‎‏قانون اساسی اش عبارت است از قانون اسلام.(42)‏

13 / 9 / 57

*  *  *

‏ ‏

سؤال: ‏[‏‏حضرت آیت الله ، شما فرموده اید که علاقه ای به قدرت‏‎ ‎‏سیاسی یا شرکت در یک حکومت جدید را در ایران ندارید،‏

کتابجایگاه مردم در نظام اسلامی ازدیدگاه امام خمینی(س)صفحه 24

‏بنابراین در صورت رفتن شاه فکر می فرمایید چه نوع حکومت‏‎ ‎‏سیاسی در ایران استقرار خواهد یافت؟ آیا دولتی پارلمانی که‏‎ ‎‏دارای نخست وزیر باشد یا به چه صورت دیگری؟ ممکن است‏‎ ‎‏توضیحات بیشتری بفرمایید؟‏‏]‏

جواب: ‏این حکومت، حکومت جمهوری اسلامی متکی به آرای‏‎ ‎‏عمومی است. در حکومت جمهوری، مجلس تشکیل خواهد شد،‏‎ ‎‏بعد مجلس جزئیات نوع جمهوری و مسائل مربوط به آن را تعیین‏‎ ‎‏خواهد نمود.(43)‏

30 / 9 / 57

*  *  *

‏ ‏

رجوع به آرای عمومی

‏ ‏

‏ ‏

‏قهراً وقتی یک دولت صالح پیش آمد، مردم را آزاد می گذارند برای‏‎ ‎‏انتخابات؛ قهراً وقتی انتخابات آزاد شد مردم ـ مردمْ که همه‏‎ ‎‏غیرصالح نیستند، مردم اکثرشان صالحند، مردمِ خوبی اند، دلشان‏‎ ‎‏می خواهد مملکتشان صحیح باشد، سالم باشد، اقتصادشان‏‎ ‎‏صحیح باشد، همه چیز را دلشان می خواهد، از خدا می خواهند که‏‎ ‎‏صُلَحایی بالای سرشان باشد ـ قهراً وقتی که انتخابات آزاد شد و‏‎ ‎‏این اشخاص غیرصالح دخالت در آن نکردند، در مجلسْ اشخاص‏‎ ‎‏صالح می روند. وقتی اشخاص صالح در یک مجلسی رفتند، دولتِ‏‎ ‎‏صالح  بپا شد، رئیس جمهورْ صالح شد، این مخالف مصلحت‏‎ ‎‏مملکت عمل نخواهد کرد...‏

‏     برنامۀ ما این است که رجوع کنیم به آرای عمومی، به آرای‏‎ ‎‏مردم. قوای انتظامی را کنار بگذاریم؛ خود مردم را، محول کنیم‏‎ ‎‏تنظیم انتخابات را به دست خود جوانهای مردم. در هر شهری‏‎ ‎‏جوانها خودشان؛ که قوای انتظامی، شهربانی، شهرداری همه کنار‏


کتابجایگاه مردم در نظام اسلامی ازدیدگاه امام خمینی(س)صفحه 25

‏بروند. آن کسی که دخالت می خواهد بکند برای حفظ صندوق آرا‏‎ ‎‏و امثال ذلک، خود ملت باشد. در هر شهری به حَسَب اقتضای آن‏‎ ‎‏شهر عده ای را معتمدین آن شهر، مطلعین و دلسوزهای برای‏‎ ‎‏مملکت، عده ای را تعیین کنند که نظارت کنند در این. حفاظت‏‎ ‎‏کنند این صندوقها را و نظارت کنند آرا را. مردم یکی را تعیین کنند‏‎ ‎‏برای اینکه رئیس جمهور باشد، ما هم رأیمان را علناً به مردم اظهار‏‎ ‎‏می کنیم که آقا آنکه من می خواهم این است؛ شما میل دارید به این‏‎ ‎‏رأی بدهید، میل دارید هم خودتان آزادید. قهراً مردم وقتی آزاد‏‎ ‎‏هستند یک نفر صالح را انتخاب می کنند و آرای عمومی نمی شود‏‎ ‎‏خطا بکند. یکوقت یکی می خواهد یک کاری بکند اشتباه می کند،‏‎ ‎‏یکوقت یک مملکت سی میلیونی نمی شود اشتباه بکند. کسی‏‎ ‎‏بگوید خوب لَعلَّ یک آدمِ غلطی را گذاشتند؛ اگر غلطی را‏‎ ‎‏گذاشتند، قدم اول را که برداشت همین ملت عزلش می کنند تمام‏‎ ‎‏می شود. ما می گوییم که باید رئیس یک مملکتی را خود ما، خود‏‎ ‎‏جمعیت، خود ملت تعیین کند. قهراً وقتی که یک ملتی می خواهد‏‎ ‎‏یک کسی را برای سرنوشت مملکت خودش تعیین کند، این یک‏‎ ‎‏آدم صحیح را تعیین می کند نه یک آدم فاسدی را؛ و قهراً اشتباه در‏‎ ‎‏سی میلیون جمعیت نخواهد شد ...ما می خواهیم یک همچو‏‎ ‎‏مملکتی پیش بیاید که به دست خود مردمْ مقدرات باشد؛ نتواند‏‎ ‎‏یک رئیس جمهوری، اگر هم یکوقتی فرض کنید اول صالح بود و‏‎ ‎‏قرار دادند بعد وقتی که رسید به ‏‏[‏‏قدرت‏‏]‏‏ چه بشود، نتواند. برای‏‎ ‎‏اینکه همین رئیس جمهورْ دستِ مردم است اختیارش؛ هر روزی‏‎ ‎‏مردم گفتند نه، نه می شود. مثل حالا نیست که سرنیزه باشد.(44)‏

10 / 10 / 57

*  *  *


کتابجایگاه مردم در نظام اسلامی ازدیدگاه امام خمینی(س)صفحه 26

‏ ‏

رأی ملت به شیوه راهپیمایی

‏ ‏

‏ ‏

سؤال: ‏[‏‏چه نوع حکومتی را مایلید در ایران ببینید؟ آیا شما‏‎ ‎‏خواستار چنین حکومتی هستید که اکنون در ایران روی کار آمده و‏‎ ‎‏یا مایلید در چنین حکومتی شرکت کنید؟‏‏]‏

جواب: ‏ما جمهوری اسلامی را اعلام کرده ایم و ملت با‏‎ ‎‏راهپیماییهای مکرر به آن رأی داده است. حکومتی است متکی به‏‎ ‎‏آرای ملت و مبتنی بر قواعد و موازین اسلامی.(45)‏

18 / 10 / 57

*  *  *

‏ ‏

دموکراسی حقیقی در دولت اسلامی

‏ ‏

‏ ‏

سؤال: ‏[‏‏لطفاً نظرتان را در مورد دولت اسلامی مشخص تر بیان‏‎ ‎‏کنید.‏‏]‏

جواب: ‏دولت اسلامی که ما می خواهیم یک جمهوری است که به‏‎ ‎‏آرای ملت درست می شود و احکام اسلام هم در او اجرا می شود.‏‎ ‎‏قانون اساسی همان قانون اسلام است و قانون اسلام مسبب‏‎ ‎‏آزادیها و دموکراسی حقیقی است و استقلال کشور را نیز تضمین‏‎ ‎‏می کند.(46)‏

22 / 10 / 57

*  *  *

‏ ‏

مشورت زمامداران با نمایندگان ملت در تصمیم گیریها

‏ ‏

‏ ‏

‏آنچه مهم است ضوابطی است که در این حکومت باید حاکم باشد‏‎ ‎‏که مهمترین آنها عبارت است از اینکه اولاً متکی به آرای ملت‏‎ ‎‏باشد، به گونه ای که تمامی آحاد ملت در انتخاب فرد و یا افرادی‏‎ ‎‏که باید مسئولیت و زمام امور را در دست بگیرند شرکت داشته‏‎ ‎‏باشند؛ و دیگر اینکه در مورد این افراد نیز خط مشی سیاسی و‏‎ ‎‏اقتصادی و سایر شئون اجتماعی و کلیۀ قواعد و موازین اسلامی‏

کتابجایگاه مردم در نظام اسلامی ازدیدگاه امام خمینی(س)صفحه 27

‏مراعات شود. در این حکومت به طور قطع باید زمامداران امور‏‎ ‎‏دائماً با نمایندگان ملت در تصمیم گیریها مشورت کنند و اگر‏‎ ‎‏نمایندگان موافقت نکنند نمی توانند به تنهایی تصمیم گیرنده‏‎ ‎‏باشند. افرادی که به عنوان نمایندگان یا مسئولین دولت در‏‎ ‎‏جمهوری اسلامی انتخاب می شوند شرایطی دارند که با رعایت‏‎ ‎‏آن شرایط، حقیقتاً نمایندگان واقعی مردم انتخاب می شوند نه‏‎ ‎‏نمایندگان طبقۀ خاصی که به ضرر اکثریت ملت عمل کنند. خطوط‏‎ ‎‏اصلی در قانون اساسی این حکومت را اصول مسلّم اسلام که در‏‎ ‎‏قرآن و سنت بیان شده تشکیل می دهد.(47)‏

23 / 10 / 57

*  *  *

‏ ‏

آزادی در دادن رأی

‏ ‏

‏ ‏

‏برای مجلس شورا، که در این وقت همه آزادانه رأی می دهید، و‏‎ ‎‏مرد و زنْ آزاد رأی می دهند. مثل زمان سابق نیست که فقط کلمۀ‏‎ ‎‏«آزادمردان و آزادزنان»! بود و همه در اختناق به سر می بردند.‏‎ ‎‏اسلام شما را آزاد کرده است؛ اسلام مرد و زن را آزاد فرموده‏‎ ‎‏است و همه آزادانه باید رأی بدهید. منتها اشخاصی را انتخاب‏‎ ‎‏کنید که برای اسلام، برای کشور منتج باشند، نافع باشند؛ خائن‏‎ ‎‏نباشند.(48)‏

17 / 1 / 58

*  *  *

‏ ‏

مقبولیت مطبوعات با نظر مردم

‏ ‏

‏ ‏

‏مطبوعاتی که بر ضد انقلاب کشور هستند، اینها خائن هستند.‏‎ ‎‏مطبوعات باید منعکس کنندۀ آمال و آرزوی ملت باشند. مسائلی‏‎ ‎‏که ملت می خواهند، آنها را منعکس بکنند. البته آزادند که یک‏

کتابجایگاه مردم در نظام اسلامی ازدیدگاه امام خمینی(س)صفحه 28

‏مطلب دیگری هم که کسی می گوید منعکس کنند؛ لکن در توطئه‏‎ ‎‏آزاد نیستند. ما از بعض مطبوعات، توطئه می فهمیم؛ برای اینکه‏‎ ‎‏می بینیم که مسائلی که به ضد انقلاب است، با آب و تاب و با طول‏‎ ‎‏تفسیر می نویسند، و مسائلی که بر وفق انقلاب است، یا‏‎ ‎‏نمی نویسند، یا با اشاره رد می شوند. اینطور مطبوعات مورد قبول‏‎ ‎‏ملت نیست. مردم نمی خرند یک همچو روزنامه هایی را. و اگر‏‎ ‎‏گفته بشود بهشان که این روزنامه اینطور است، مردم خودشان‏‎ ‎‏نمی خرند. این مردم آزادند در اینکه نخرند چنین روزنامه ای را.‏‎ ‎‏وقتی روزنامه خریده نشد، روزنامه بسته می شود. همان طوری که‏‎ ‎‏بعضی روزنامه ها وقتی مردم نخریدند خودش بسته می شود.(49)‏

25 / 2 / 58

*  *  *

‏ ‏

همه پرسی نهایی

‏ ‏

حکومت ملی

‏ ‏

‏ ‏

‏مجلس متشکل از نمایندگان مردم با توجه به همۀ پیشنهادهای‏‎ ‎‏مفیدی که رسیده است مواد قانون اساسی را به صورت نهایی‏‎ ‎‏بررسی و تنظیم نمایند. و سعی شود که در آن کلیۀ حقوق و آزادیها‏‎ ‎‏و فرصتهای رشد و تعالی و استقلال این ملت بر مبنای موازین‏‎ ‎‏اسلامی ـ که ضامن حقوق حقۀ همۀ افراد است و اکثریت قریب به‏‎ ‎‏اتفاق مردم ایران بدان رأی مثبت داده است ـ پیش بینی گردد. پس‏‎ ‎‏از آنکه این قانون اساسی در جمع نمایندگان صاحبنظر مردم مورد‏‎ ‎‏بررسی نهایی قرار گرفت، به رأی گذارده شود و طی یک‏‎ ‎‏همه پرسی نهایی، همۀ آحاد ملت قبول یا رد خود را مستقیم دربارۀ‏‎ ‎‏آن ابراز نمایند.(50)‏

4 / 3 / 58

*  *  *


کتابجایگاه مردم در نظام اسلامی ازدیدگاه امام خمینی(س)صفحه 29

‏حکومت اگر حکومت ملی باشد به دست ملت یک حکومتی‏‎ ‎‏وجود پیدا بکند، چون از خودشان است اگر یک وقتی از بین برود،‏‎ ‎‏همه ناراحت می شوند اگر بخواهد از بین برود، همه پشتیبان اند‏‎ ‎‏لکن حکومت اگر چنانچه پایۀ قدرتش بر دوش ملت نباشد، به این‏‎ ‎‏وضع در می آید که آن روزی که می گویند رفت، خیابانها آنطور شد‏‎ ‎‏که دیدید ـ من نبودم لکن نقل می کنند ـ شادیها آنطور شد که‏‎ ‎‏دیدید.(51)‏

6 / 3 / 58

*  *  *

‏ ‏

میزان، خود مردمند

‏ ‏

اظهارنظر همه قشرها نسبت به قانون اساسی

‏ ‏

قانون اساسی در اختیار مردم

‏ ‏

‏ ‏

‏خودتان باید تکلیف معین کنید. شمایید، همین ملت، همین مردم‏‎ ‎‏محروم دانشگاه، جوانهای محروم دانشگاه، همین جوانهای‏‎ ‎‏محروم مدرسۀ فیضیه، همین جوانهای محروم در ارتش، همین‏‎ ‎‏جوانهای محروم در بازار، همین جوانهای محروم در کارخانه ها و‏‎ ‎‏در کشاورزی، اینها باید رأی بدهند. بهانه ها را کنار بگذارید؛ از‏‎ ‎‏خدا بترسید؛ با ملت شوخی نکنید؛ رأی مردم را هیچ حساب‏‎ ‎‏نکنید؛ مردم را به حساب بیاورید.‏

‏     ...میزان شما هستید. آن کسی هم که اینها خودشان قبول دارند‏‎ ‎‏ـ ولو دروغ می گویند بعضی شان ـ دکتر مصدق هم وقتی که مطلبی‏‎ ‎‏پیش آمد، که من حالا یادم نیست، آمد بالا ایستاد و گفت من با‏‎ ‎‏خود مردم صحبت می کنم؛ به وکلا کار ندارم؛ وکلا صدای‏‎ ‎‏مردمند؛ من با خودشان صحبت می کنم. ما از خودتان رأی‏‎ ‎‏می خواهیم. ما اگر چنانچه هیچ هم وکیل نگیریم، شما هستید‏‎ ‎‏میزان.(52)‏

25 / 3 / 58


کتابجایگاه مردم در نظام اسلامی ازدیدگاه امام خمینی(س)صفحه 30

‏ ‏

‏پس، الآن آن چیزی که بر ما لازم است این است که همۀ برادرها،‏‎ ‎‏همۀ خواهرها، همۀ قشرهای ملت، در این امری که الآن راجع به‏‎ ‎‏اصل مطلب است، ـ و آن قانون اساسی است، اساس یک مملکت‏‎ ‎‏قانون آن مملکت است ـ راجع به این همۀ قوا را روی هم بگذاریم.‏‎ ‎‏الآن که طرح شده است قانون اساسی و به دسترس مردم گذاشته‏‎ ‎‏شده است، کسانی که صاحبنظرند، مسلمانهایی که صاحبنظرند،‏‎ ‎‏علمایی که صاحبنظرند، اسلام شناسهایی که می دانند اسلام چه‏‎ ‎‏هست، آنها بررسی کنند، نظر بدهند، بنویسند، در روزنامه ها‏‎ ‎‏منتشر کنند، نگذارند که دیگران مشغول بشوند به نوشتن، و‏‎ ‎‏سرنوشت ما را دیگران درست کنند.‏

‏     خود شماها، همه: اشخاصی که می توانند قانون را بفهمند و‏‎ ‎‏می توانند اسلام را بفهمند که این آیا فلان ماده اش منطبق با قوانین‏‎ ‎‏اسلام است یا نه؛ و آیا صلاح برای مملکت اسلامی چه است.‏‎ ‎‏الآن این چیزی که مهم است این معناست که همۀ شما با هم نظر‏‎ ‎‏کنید به قانون اساسی، و اهل نظرتان، حقوقدانهای مسْلم،‏‎ ‎‏روشنفکرهای متعهد به اسلام، مهندسین، روحانیین، همۀ اینها،‏‎ ‎‏الآن نظر بدهند راجع به قانون اساسی، نگذارند که دیگران نظر‏‎ ‎‏بدهند و بعد ببینند چه خواهد شد. حالا خودشان نظر بدهند. هر‏‎ ‎‏ماده ای از این مواد قانون اساسی را که روحانیون تشخیص دادند‏‎ ‎‏که این برخلاف اسلام است، سایر طبقات هم، آنهایی که می دانند‏‎ ‎‏که خلاف اسلام است، آنها هم نظر بدهند. و آنها که اطلاع از این‏‎ ‎‏معنا ندارند تبعیت کنند و بخواهند که باید این جور باشد.(53)‏

30 / 3 / 58

*  *  *

‏ ‏


کتابجایگاه مردم در نظام اسلامی ازدیدگاه امام خمینی(س)صفحه 31

‏این قانون اساسی ای که الآن بنا هست بر آن دو دفعه در اختیار‏‎ ‎‏مردم است: یک دفعه اینکه مردم این اشخاصی را که اطلاعات‏‎ ‎‏دارند از قوانین، اطلاعات دارند از اسلام، اطلاعات دارند از آن،‏‎ ‎‏برای مردم هستند، دلسوزند برای مردم، امین هستند، یک همچو‏‎ ‎‏اشخاصی را تعیین کنند برای بررسی قانون اساسی و درست کردن‏‎ ‎‏و اینطور چیزهایش. به این اکتفا نکنند، باز یک دفعه دیگر در‏‎ ‎‏اختیار مردم بگذارند که حالا بعد از اینکه نمایندگان شما این را‏‎ ‎‏تصویب کردند، یا تصدیق کردند به اینکه این بسیار خوب است و‏‎ ‎‏صحیح است و موافق با اسلام است و موافق با مصلحت کشور‏‎ ‎‏است، ثانیاً بیایند به مردم بگویند آقا ـ اینی که ـ کسانی که شما‏‎ ‎‏تعیین کردید، تأیید کردند، بیایید خودتان هم باز بفرمایید.(54)‏

31 / 3 / 58

*  *  *

‏ ‏

اسلام خواسته ملت

‏ ‏

‏ ‏

‏حالا باید آن چیزی را که اینجا عرض کنم و برای هم آقایانی که در‏‎ ‎‏حزب جمهوری اسلامی هستند و هم آقایانی که در ‏‏[‏‏خبرگان‏‏]‏‎ ‎‏هستند؛ این است که ما حالا باید تهیۀ قضیۀ مجلس شورا را ببینیم،‏‎ ‎‏مهم آن است. اگر چنانچه مجلس شورای مورد خواست اسلام‏‎ ‎‏تحقق پیدا کرد، ما هم می رویم سراغ کارمان؛ آنها هم مشغول‏‎ ‎‏کارشان می شوند، کارشان را انجام می دهند، دیگر ما نمی توانیم‏‎ ‎‏هی تا آخر در زحمت باشیم. ملت خودش دارد کار خودش را‏‎ ‎‏انجام می دهد و وقتی که یک ملتی خودش کار خودش را انجام‏‎ ‎‏می دهد، دیگر هر که می خواهد هر صدایی بکند، هر داد و‏‎ ‎‏فریادی بکند، خوب، ملت خودش می خواهد. من یکوقت گفتم‏‎ ‎‏اگر ملت خواست بگوید که نه، ما دیکتاتور می خواهیم، همۀ ملت‏

کتابجایگاه مردم در نظام اسلامی ازدیدگاه امام خمینی(س)صفحه 32

‏گفتند ما دیکتاتور می خواهیم، شما چه حقی دارید بگویید نه. اگر‏‎ ‎‏فرض کنید چون غرب دیکتاتوری نیست ـ و هست، بدتر از اینها‏‎ ‎‏هست ـ لکن ملت ما اسلام را می خواهند و در اسلام اصلاً‏‎ ‎‏دیکتاتوری در کار نیست، هیچ، ابداً، هیچ وقت نبوده، و هیچ وقت‏‎ ‎‏نیست؛ و هیچ وقت نخواهد بود. و باید ما کوشش کنیم به اینکه‏‎ ‎‏ان شاءالله یک مجلسی، یک مجلس صحیحی ‏‏[‏‏درست شود‏‏]‏‏ و از‏‎ ‎‏این حرفها هم هیچ نترسید. شما هر چه بهترش را درست کنید،‏‎ ‎‏آنها بیشتر اشکال می کنند!(55)‏

23 / 6 / 58

*  *  *

‏ ‏

اداره مملکت به دست خود مردم

‏ ‏

‏ ‏

‏همین ملتی که یک همچو نهضتی کرد و یک همچو پیروزی برایش‏‎ ‎‏حاصل شد، باید این مملکت را خود ملت اداره بکند. هر کس به‏‎ ‎‏هر اندازه ای که می تواند. البته یک قشر نمی تواند؛ دو قشر‏‎ ‎‏نمی تواند، روحانیت نمی تواند...‏

‏     در هر صورت، مملکت باید با دست خود مردم، با دست خود‏‎ ‎‏اشخاص، اداره بشود. و شهرها باید به توسط خودتان اداره بشود؛‏‎ ‎‏توسط خودتان آباد بشود. ننشینید کنار بگویید که شورای شهر‏‎ ‎‏درست شد، و برویم کنار.(56)‏

2 / 8 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

اختیار دست ملت است، نه یک عده قلدر

‏ ‏

‏ ‏

‏دیدند همۀ ملت تقریباً موافق با این قانون اساسی هستند، حالا‏‎ ‎‏می خواهند با قلدری کار را پیش ببرند. یعنی خیال می کنند که در‏‎ ‎‏مقابل یک ملت که همه این ریشه های فساد را دارد می کند و کنده‏

کتابجایگاه مردم در نظام اسلامی ازدیدگاه امام خمینی(س)صفحه 33

‏است، باز می شود که یک عده ای قلدری کنند و بگویند که ما‏‎ ‎‏نمی خواهیم این را. چطور می شود در مقابل یک ملت چند نفر‏‎ ‎‏بگویند ما نمی خواهیم؟ اختیار دست شما نیست که نخواهید یا‏‎ ‎‏بخواهید، بخواهید یا نخواهید. این قانون اساسی تصویب شد و‏‎ ‎‏مردم به آن رأی دادند. قریب به اتفاق به آن رأی دادند. و دیگر‏‎ ‎‏دست و پا کردن صحیح نیست.(57)‏

15 / 9 / 58

*  *  *

‏ ‏

دموکراسی دو آتشه

‏ ‏

‏ ‏

‏بعد که خواستید رأی بدهید باز کارشکنی می کردند. در رأی‏‎ ‎‏دادن هم کارشکنی می کردند. این قدر تبلیغات کردند که یک‏‎ ‎‏دسته از برادرهای ما قهر کردند. مع ذلک نود درصد رأی دادید.‏‎ ‎‏یک دمکراسی باصطلاح آنها! حالا ما با اصطلاح آنها می گوییم‏‎ ‎‏یک «دمکراسی دو آتشه»! یعنی دو دفعه به رأی عمومی‏‎ ‎‏گذاشتن. یک دفعه خبرگان را خود ملت تعیین کرد. یک دفعه‏‎ ‎‏بعد از اینکه خبرگان تعیین شدند و به رأی ملت تعیین‏‎ ‎‏شدند، خود قانون را رأی ملت تصویب کرد. در عالم یک همچو‏‎ ‎‏دمکراسی ما نداریم. در عالم ما نداریم که تبلیغات نشده کار‏‎ ‎‏انجام بگیرد. تبلیغاتی نتوانستند بکنند، نکردند ‏‏[‏‏و‏‏]‏‎ ‎‏نگذاشتند.(58)‏

1 / 10 / 58

*  *  *

‏ ‏

تصمیم گیری و دخالت مردم در جریانات سیاسی

‏ ‏

‏ ‏

‏با نمایندگان مردم است تا نسبت به آزادی گروگانها و امتیازاتی که‏‎ ‎‏در قبال آنان باید بگیرند تصمیم گیرند؛ زیرا این مردمند که باید در‏

کتابجایگاه مردم در نظام اسلامی ازدیدگاه امام خمینی(س)صفحه 34

‏جریانات سیاسی دخالت داشته باشند.(59)‏

4 / 12 / 58

*  *  *

‏ ‏

تحقق خواسته های ملت

‏ ‏

‏ ‏

‏دیدید که چیزی که ملت خواست متحقق می شود. ملت ما‏‎ ‎‏خواست که نظام جائر سلطنتی نباشد و به جای او یک نظام‏‎ ‎‏انسانی ـ اسلامی باشد. این را خواست و این شد.(60)‏

29 / 10 / 59

*  *  *

‏ ‏

عدم جواز تخلف از حکم ملت

‏ ‏

‏ ‏

‏اینجا آراء ملت حکومت می کند. اینجا ملت است که حکومت را‏‎ ‎‏در دست دارد. این ارگانها را ملت تعیین کرده است. و تخلف از‏‎ ‎‏حکم ملت برای هیچیک از ما جایز نیست و امکان ندارد.(61)‏

10 / 12 / 59

*  *  *

‏ ‏

میزان، آرای ملت است

‏ ‏

‏از افتخارات این انقلاب است که در ظرف یک سال همۀ این‏‎ ‎‏چیزها درست شد، این را از دست بگیرند، بگویند حالا نشد،‏‎ ‎‏دوباره از سر! دوباره از سر!؛ آراءْ ‏‏[‏‏آراءِ‏‏]‏‏مردم است. خوب، اگر‏‎ ‎‏میزان آراء مردم است، آراء مردم است اینها که هستند. اینها که از‏‎ ‎‏اروپا نیامده اند! اینها آراء همین مردم اند؛ همین مردم اند که به‏‎ ‎‏مجلس رأی دادند، وکیل تعیین کردند؛ همین مردم اند که به‏‎ ‎‏جمهوری اسلامی رأی دادند و همین مردم اند که به قانون اساسی‏‎ ‎‏رأی دادند و همین مردم اند که همه چیز را خودشان ایجاد کردند.‏‎ ‎‏حالا ما دوباره از سر برویم سراغ چه مردمی؟ باز برگردیم به این‏

کتابجایگاه مردم در نظام اسلامی ازدیدگاه امام خمینی(س)صفحه 35

‏مردم! این مردم همان مردم اند که اگر پنجاه دفعه هم ‏‏[‏‏نظام‏‎ ‎‏]‏‏به هم‏‎ ‎‏بخورد، همین است. اینها این اشتباه را دارند که خیال می کنند که‏‎ ‎‏اگر این دفعه به هم بخورد ـ مثلاً ـ فلان جمعیت تو کار می آید. اینها‏‎ ‎‏نمی دانند که اگر این دفعه به هم بخورد، یکی از اینها هم نمی آید!‏‎ ‎‏این دفعه مردم فهمیدند که چه اشخاصی به اسلام اعتقاد دارند و‏‎ ‎‏چه اشخاصی به اسلام اعتقاد ندارند یا خیلی پایبند نیستند. اگر این‏‎ ‎‏دفعه به هم بخورد و رفراندم بشود، رفراندمش تمام اینها را کنار‏‎ ‎‏می گذارد. یک اشخاص دیگری را می آورد در کار که آن اشخاص‏‎ ‎‏مطلوب مردم باشد، نه ‏‏[‏‏اینکه‏‎ ‎‏]‏‏اشخاصی بیایند که غیر مطلوب‏‎ ‎‏باشند. لکن مسئله این است که آنها احتیاط کردند؛ ما این احتیاط‏‎ ‎‏را بکنیم، بلکه ان شاءالله ، به هم بخورد این اوضاع، باز یک دو‏‎ ‎‏سالی تزلزل بشود، یک راه مفری برای امریکا پیدا بشود که ما را‏‎ ‎‏درست بتوانند تربیت کنند، ما که نمی توانیم خودمان را اداره کنیم،‏‎ ‎‏بیایند ما را اداره بکنند!(62)‏

24 / 3 / 60

*  *  *

‏ ‏

آزادی مردم در انتخابات

‏ ‏

‏ ‏

‏مردم در سراسر کشور در انتخاب فرد مورد نظر خود آزادند؛ و‏‎ ‎‏احدی حق تحمیل خود یا کاندیداهای گروه یا گروهها را ندارد.‏‎ ‎‏هیچ مقامی و حزبی و گروهی و شخصی حق ندارد به دیگران که‏‎ ‎‏مخالف نظرشان هستند توهین کنند، یا خدای نخواسته افشاگری‏‎ ‎‏نمایند؛ گرچه همه حق تبلیغات صحیح برای خود یا کاندیداهای‏‎ ‎‏خود یا دیگران را دارند، و هیچ کس نمی تواند جلوگیری از این حق‏‎ ‎‏نماید. و البته لازم است تبلیغات موافق مقررات دولت باشد. و‏‎ ‎‏احدی شرعاً نمی تواند به کسی کورکورانه و بدون تحقیق رأی‏

کتابجایگاه مردم در نظام اسلامی ازدیدگاه امام خمینی(س)صفحه 36

‏ ‏

‏بدهد. و اگر در صلاحیت شخص یا اشخاصی تمام افراد و گروهها‏‎ ‎‏نظر موافق داشتند ولی رأی دهنده تشخیصش بر خلاف همۀ آنها‏‎ ‎‏بود، تبعیت از آنها صحیح نیست، و نزد خداوند مسئولیت دارد. و‏‎ ‎‏اگر گروه یا اشخاص صلاحیت فرد یا افرادی را تشخیص دادند و‏‎ ‎‏از این تأیید برای رأی دهنده اطمینان حاصل شد، می تواند به آنها‏‎ ‎‏رأی دهد.‏

‏     و بالجمله، حکومت حکومت اسلام و مردم است؛ و مجلس از‏‎ ‎‏مردم است، و رأی نیز از آن مردم است؛ و احدی تحت فرمان مقام‏‎ ‎‏یا مقاماتی نیست.(63)‏

22 / 11 / 62

*  *  *

‏ ‏

انحصاری نبودن انتخابات

‏ ‏

‏ ‏

‏از اموری که لازم است امروز تذکر بدهم شاید بعد دیر بشود،‏‎ ‎‏قضیۀ انتخابات است. همان طوری که مکرر من عرض کرده ام و‏‎ ‎‏سایرین هم گفته اند، انتخابات در انحصار هیچ کس نیست، نه در‏‎ ‎‏انحصار روحانیین است، نه در انحصار احزاب است، نه در‏‎ ‎‏انحصار گروههاست. انتخابات مال همه مردم است. مردم‏‎ ‎‏سرنوشت خودشان دست خودشان است. و انتخابات برای تأثیر‏‎ ‎‏سرنوشت شما ملت است.(64)‏

9 / 12 / 62

*  *  *

‏ ‏

فرمایشی نبودن انتخابات

‏ ‏

‏ ‏

‏در سابق مردم نه دولت را از خودشان می دانستند، نه انتخابات را‏‎ ‎‏از خودشان می دانستند...‏

‏     امروز مردم این طور نیست که دولت را از خودشان جدا بدانند‏

کتابجایگاه مردم در نظام اسلامی ازدیدگاه امام خمینی(س)صفحه 37

‏یا انتخابات را انتخابات فرمایشی بدانند و از غیر بدانند. امروز‏‎ ‎‏مردم می دانند که دولت از خودشان است و انتخابات هم از‏‎ ‎‏خودشان است.(65)‏

14 / 12 / 62

*  *  *

‏ ‏

مشارکت مردمی

‏ ‏

‏ ‏

مشارکت مردم در همه امور

‏ ‏

‏ ‏

‏همین طور شرکت دادن مردم را در امور، این را کراراً گفتم، شما‏‎ ‎‏هم خودتان گفتید که یک کشوری را که بخواهید اداره بکنید، یک‏‎ ‎‏دولت تا شرکت مردم نباشد نمی شود ادارۀ صحیح بشود. وقتی بنا‏‎ ‎‏شد که مردم شرکت کردند در کارها، شما شرکت دادید مردم را،‏‎ ‎‏آنهایی که الآن خدمت می کنند و سابق هم خدمت کردند به شما،‏‎ ‎‏به ما، به همه، به اسلام و شما را رساندند به اینجا، آنها را کنار‏‎ ‎‏نگذارید، رد نکنید، آنها را وارد کنید در کار. وقتی وارد کردید در‏‎ ‎‏کار و آنها دیدند که شما می خواهید همکاری کنید با آنها، آنها هم‏‎ ‎‏همکاری می کنند با شما. و بی همکاری امثال بازار، کارگرها‏‎ ‎‏ـ نمی دانم ـ زارعین، بدون این قشرهای مختلفی که هستند کار از‏‎ ‎‏پیش نمی رود، باید آنها هم وارد باشند در کار و کمک کنند.‏‎ ‎‏کارهایی که آنها می توانند انجام بدهند، انجام بدهند؛ مثلاً،‏‎ ‎‏بازرگانانی که می توانند کارهای بازرگانان متعهد، نه هرچیز، آنهایی‏‎ ‎‏که در صدد این اند که برای کشور خدمت بکنند، آنها را دستشان را‏‎ ‎‏باز بگذارید خدمت بکنند.‏

‏     و دنبال این نباشید که هی هر چیزی را دولتی اش کنید.(66)‏

9 / 8 / 64

*  *  *

‏ ‏


کتابجایگاه مردم در نظام اسلامی ازدیدگاه امام خمینی(س)صفحه 38

‏مردم را در همۀ امور شرکت بدهیم. دولت به تنهایی نمی تواند که‏‎ ‎‏این بار بزرگی که الآن به دوش این ملت هست بردارد. همان طوری‏‎ ‎‏که ملاحظه می کنید چنانچه این شور و شعف ملت و جوانهای‏‎ ‎‏عزیز نبود، هیچ دولتی نمی توانست مقابله کند با این قدرتهایی که‏‎ ‎‏همۀ قدرتشان را، قوه شان را پهلوی هم گذاشتند و به ما حمله‏‎ ‎‏کردند. بدون اینکه این ملت همراهی کند ما نمی توانستیم کاری‏‎ ‎‏بکنیم. هر چی داریم از اینهاست و هر چی هست مال اینهاست،‏‎ ‎‏دولت عامل اینهاست، قوۀ قضائیه عامل اینهاست، قوۀ اجراییه‏‎ ‎‏عامل اینهاست. قوۀ مقننه عامل اینهاست؛ ادای تکلیف باید‏‎ ‎‏بکنند، شرکت بدهند مردم را در همۀ امور. همان طوری که با‏‎ ‎‏شرکت مردم در این جنگ، شما بحمدالله پیروز شدید و پیروزتر‏‎ ‎‏هم خواهید شد، با شرکت اینها شما می توانید اداره کنید این کشور‏‎ ‎‏را. مردم را در امور شرکت بدهید، در تجارت شرکت بدهید، در‏‎ ‎‏همۀ امور شرکت بدهید. مردم را در فرهنگ شرکت بدهید،‏‎ ‎‏مدارسی که مردم می خواهند درست کنند کارشکنی نکنید‏‎ ‎‏برایشان، البته نظارت لازم است، انتقاد هم لازم است، لکن‏‎ ‎‏کارشکنی نکنید...‏

‏     قوی باشید و پشت هم باشید، دولت و ملت با هم باشد، ملت‏‎ ‎‏پشتیبان دولت در امور باشد، دولت خدمتگزار ملت باشد در امور.‏‎ ‎‏شرکت بدهند مردم را در همۀ امور. دانشگاهها باید مردم درش‏‎ ‎‏دخالت داشته باشند. مردم خودشان به طور آزاد باید دانشگاه‏‎ ‎‏داشته باشند، منتها دولت نظارت باید بکند. نظارت دولت حتمی‏‎ ‎‏است، لکن این طور نباشد که خیال کنید که خود دولت می تواند‏‎ ‎‏همۀ کارها را انجام بدهد، می بینید که نمی تواند، اعتراف دارند‏‎ ‎‏همه بر این، دولت اعتراف دارد، همه اعتراف دارند بر اینکه بدون‏

کتابجایگاه مردم در نظام اسلامی ازدیدگاه امام خمینی(س)صفحه 39

‏ملت ما نمی توانیم. این ملت را از دست ندهید، نگهش دارید.(67)‏

19 / 3 / 65

*  *  *

‏ ‏

حق اظهارنظر مردم

‏ ‏

‏ ‏

‏همان طور که بارها گفته ام، مردم در انتخابات آزادند و احتیاج به‏‎ ‎‏قیم ندارند، و هیچ فرد و یا گروه و دسته ای حق تحمیل فرد و یا‏‎ ‎‏افرادی را به مردم ندارند. جامعۀ اسلامی ایران، که با درایت و‏‎ ‎‏رشد سیاسی خود جمهوری اسلامی و ارزشهای والای آن و‏‎ ‎‏حاکمیت قوانین خدا را پذیرفته اند و به این بیعت و پیمان بزرگ‏‎ ‎‏وفادار مانده اند، مسلّم قدرت تشخیص و انتخاب کاندیدای اصلح‏‎ ‎‏را دارند. البته مشورت در کارها از دستورات اسلامی است. و‏‎ ‎‏مردم با متعهدین و معتمدین خویش مشورت می نمایند. و افراد و‏‎ ‎‏گروهها و روحانیون در حد تذکرات قبلی در حوزۀ خود می توانند‏‎ ‎‏کاندیدا معرفی نمایند؛ ولی هیچ کس نباید توقع داشته باشد که‏‎ ‎‏دیگران اظهار نظر و اظهار وجود نکنند.(68)‏

11 / 1 / 67

‎ ‎

کتابجایگاه مردم در نظام اسلامی ازدیدگاه امام خمینی(س)صفحه 40