نظارت همگانی بر امور جامعه
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1384

زبان اثر : فارسی

نظارت همگانی بر امور جامعه

نظارت همگانی بر امور جامعه

‏ ‏

نظارت ملت بر کارها

‏ ‏

سؤال: ‏[‏‏آیا شما یک برنامۀ سیاسی مشخص دارید که پس از‏‎ ‎‏بازگشتتان به ایران اعمال شود؟‏‏]‏

جواب: ‏مسلّم است که ما همیشه راهنماییهای خود را می کنیم و‏‎ ‎‏برنامه برای آینده هم داریم که در اختیار حکومت آزاد و اسلامی‏‎ ‎‏آینده قرار می دهیم و آنها هستند که تصمیم می گیرند و ملت هم‏‎ ‎‏همیشه بر کارهای خود نظارت می کند.(196)‏

20 / 10 / 57

*  *  *

‏ ‏

همه ملت موظف به نظارت بر امور

‏ ‏

‏ ‏

‏این یک سفارش عمومی است که پیش من اهمیت دارد و باید‏‎ ‎‏عرض بکنم به همه، به همۀ قشرهای ملت باید عرض بکنم با کمال‏‎ ‎‏دقت توجه کنید که یک قدم خلاف اسلام نباشد، یک قدم. با کمال‏‎ ‎‏دقت ملاحظه کنید که کمیته هایی که در تحت کفالت شماست‏‎ ‎‏اشخاصی توی آن نباشند که خلاف اسلام عمل می کنند. با کمال‏‎ ‎‏دقت ملاحظه کنید کسانی که به عنوان اسلام، به عنوان مسلمین، به‏‎ ‎‏عنوان چه، معممین کذا، اینها یک قدم خلاف برندارند که خدای‏‎ ‎‏نخواسته چهرۀ اسلام را برخلاف آنطوری که هست قبیح نشان‏‎ ‎‏بدهند. این در نظر من از همۀ چیزها اهمیتش بیشتر است و‏‎ ‎‏مسئولیتش هم بیشتر. همۀ ما مسئولیم که این کار را انجام بدهیم؛‏‎ ‎‏یعنی آنطور که، آنقدری که، قدرت داریم این کار را انجام بدهیم که‏‎ ‎‏گمان نشود که اسلام هم مثل سایر حکومتهای دیگر هست و تا‏‎ ‎‏حالا دستشان چیزی نبوده؛ حالا که دستشان آمده، همانند که‏‎ ‎‏بودند و همانند که هستند.‏


کتابجایگاه مردم در نظام اسلامی ازدیدگاه امام خمینی(س)صفحه 103

‏     این مسئله مهم است. و آقایان توجه کنند همه و همۀ ملت‏‎ ‎‏موظفند که نظارت کنند بر این امور. نظارت کنند اگر من یک پایم را‏‎ ‎‏کنار گذاشتم، کج گذاشتم، ملت موظف است که بگویند پایت را‏‎ ‎‏کج گذاشتی، خودت را حفظ کن. مسئله، مسئلۀ مهم است. همۀ‏‎ ‎‏ملت موظفند به اینکه نظارت داشته باشند در همۀ کارهایی که الآن‏‎ ‎‏مربوط به اسلام است. اگر دیدند که یک کمیته خدای نخواسته‏‎ ‎‏برخلاف مقررات اسلام دارد عمل می کند، بازاری باید اعتراض‏‎ ‎‏کند؛ عرض بکنم که کشاورز باید اعتراض کند؛ معممین و علما‏‎ ‎‏باید اعتراض کنند. اعتراض کنند تا این کج را راست کنند. اگر‏‎ ‎‏دیدند یک معمم بر خلاف موازین اسلام، خدای نخواسته،‏‎ ‎‏می خواهد عمل بکند، همه موظفند که جلویش را بگیرند که امروز‏‎ ‎‏غیر روزهای دیگر است.(197)‏

8 / 3 / 58

*  *  *

‏ ‏

مسئولیت همه مردم

‏ ‏

‏ ‏

کُلُّکُم رَاعٍ‏. همه باید مراعات کنید، همه تان «راعی» هستید، همۀ‏‎ ‎‏مردم، و همه هم مسئول هستند؛ یعنی همه باید همان طوری که‏‎ ‎‏یک شبانی یک گله ای را می برد و رَعْی می کند و می چراند و به‏‎ ‎‏جاهای خوب باید ببرد، مسئول این است که این را به جاهای‏‎ ‎‏خوب و به علفچراهای خوب ببرد و به آبهای خوب، و مسئول‏‎ ‎‏است پیش صاحبان او به اینکه چرا نبردی؟‏

‏     همۀ ما آن حال را داریم، مسئولیم در مقابل خدا و در مقابل‏‎ ‎‏وجدان. و همه مان باید مراعات بکنیم؛ یعنی نه اینکه مراعات‏‎ ‎‏خودمان را؛ من مراعات همۀ شما را بکنم؛ شما هم هر یک‏‎ ‎‏مراعات همه را. یک همچو برنامه است که همه را وادار کرده که به‏

کتابجایگاه مردم در نظام اسلامی ازدیدگاه امام خمینی(س)صفحه 104

‏همه «چرا»بگوییم، همه را. به هر فردی، لازم کرده به اینکه امر به‏‎ ‎‏معروف کند.(198)‏

2 / 7 / 58

*  *  *

‏ ‏

ناظر بودن ملت در همه جا

‏ ‏

‏ ‏

‏خود این سربازها توطئه هایی که در داخل سربازخانه ها انجام‏‎ ‎‏می گیرد به دست می آورند و گزارش می دهند. پاسدارها همه‏‎ ‎‏دنبال این مطلب هستند که این توطئه ها را خنثی کنند و خود ملت‏‎ ‎‏است که ناظر است، در همه جا ناظر است. الآن هم در همۀ‏‎ ‎‏اطراف، این جنایتکارها را به تدریج، پیدا می کنند و معرفی می کنند‏‎ ‎‏و خودشان می گیرند و تحویل می دهند.(199)‏

15 / 5 / 59

*  *  *

‏ ‏

وجوب امر به معروف و نهی از منکر بر همه ملت

‏ ‏

‏ ‏

‏چنانچه توجه به اینکه مبادا یکی خلاف بکند، آن هم اختصاص به‏‎ ‎‏شما ندارد؛ همۀ قوای مسلحه باید در این معنا باشند. امر به‏‎ ‎‏معروف و نهی از منکر بر همۀ ملت واجب است. اگر یک خلاف‏‎ ‎‏یکی کرد باید نهیش بکنید، باید باز دارید او را از این کار. اگر یک‏‎ ‎‏آدمی در یک پادگانی یک عملی کرد که بر خلاف وظیفه بود، باید‏‎ ‎‏اطلاع بدهید تا اینکه این را جلویش را بگیرند.(200)‏

11 / 6 / 59

*  *  *

‏ ‏

نظارت همگانی بر مسائل سیاسی ـ اجتماعی

‏ ‏

‏ ‏

‏باید همۀ زنها و همۀ مردها در مسائل اجتماعی، در مسائل سیاسی‏‎ ‎‏وارد باشند و ناظر باشند. هم به مجلس ناظر باشند، هم به کارهای‏

کتابجایگاه مردم در نظام اسلامی ازدیدگاه امام خمینی(س)صفحه 105

‏دولت ناظر باشند، اظهار نظر بکنند. ملت باید الآن همه شان ناظر‏‎ ‎‏امور باشند، اظهار نظر بکنند در مسائل سیاسی، در مسائل‏‎ ‎‏اجتماعی، در مسائلی که عمل می کند دولت، استفاده بکنند، اگر‏‎ ‎‏یک کار خلاف دیدند.(201)‏

19 / 6 / 59

*  *  *

‏ ‏

وظیفه مسلمین نسبت به امر به معروف و نهی از منکر

‏ ‏

‏ ‏

‏باید همه توصیه به حق بکنیم و سفارش به حق بکنیم. و در همۀ‏‎ ‎‏اطراف کشور، آنهایی که در کمیته ها هستند، آنهایی که در بسیج‏‎ ‎‏هستند، آنهایی که در دادگاهها هستند و سپاه پاسداران، شهربانیها‏‎ ‎‏و همه با هم سفارش به حق بکنند. و اگر اعوجاجی خدای‏‎ ‎‏نخواسته در یکی پیدا بشود یا نفوذی کرده باشد بعض افراد‏‎ ‎‏منحرف و چپ یا چپنمای نوکر راست، باید سفارش کنند و‏‎ ‎‏نگذارند برخلاف حق، کسی عمل کند. وقتی یک کشوری ادعا‏‎ ‎‏می کند که جمهوری اسلامی است و می خواهد جمهوری اسلامی‏‎ ‎‏را متحقق کند، این کشور باید همۀ افرادش آمر به معروف و ناهی‏‎ ‎‏از منکر باشند. اعوجاجها را خودشان رفع بکنند. اگر در یک‏‎ ‎‏کمیته ای خلاف واقع می شود، خود افراد کمیته و خود مردم آن‏‎ ‎‏اعوجاج را سفارش بکنند که رفع بشود. سفارش به حق و صبر، و‏‎ ‎‏سفارش به صبر. در مشکلات صبر بکنند و سفارش به صبر کنند.‏‎ ‎‏و در همۀ قشرهای متصدی کار، سفارش به حق بکنند.‏

‏     نگذارند که بعض افراد در هر ارگانی که هستند، در هر جایی که‏‎ ‎‏هستند، خود ملت نگذارند که بعض افرادی که نفوذ کرده است در‏‎ ‎‏همۀ ارگانها، اینها خلافی بکنند، خلاف شرعی بکنند، خلاف‏‎ ‎‏عرفی بکنند، و آنها را امر به معروف کنند و از منکرات نهی کنند تا‏

کتابجایگاه مردم در نظام اسلامی ازدیدگاه امام خمینی(س)صفحه 106

‏به سفارش حق تعالی که فرموده است که همۀ مردم در خسران اند‏‎ ‎‏مگر مؤمنین که عمل صالح می کنند، و سفارش به حق می کنند و‏‎ ‎‏سفارش به صبر ‏‏[‏‏عمل شود‏‏]‏‏.‏

‏     ما همه امروز وظیفه داریم. امر به معروف و نهی منکر بر همۀ‏‎ ‎‏مسلمین واجب است. جلوگیری از منکرات بر همۀ مسلمین‏‎ ‎‏واجب است. سفارش به حق که امر به معروف است و نهی از منکر‏‎ ‎‏است بر همۀ مسلمین واجب است. شما و ما موظفیم که هم در‏‎ ‎‏تمام اموری که مربوط به دستگاههای اجرایی است امر به معروف‏‎ ‎‏کنیم. و اگر اشخاصی پیدا می شوند که خلاف می کنند معرفی کنیم‏‎ ‎‏به مقاماتی که برای جلوگیری مهیا هستند. و مشکلات را هم‏‎ ‎‏تحمل کنیم؛ مشکلاتی که امروز برای ایران هست و برای مملکت‏‎ ‎‏جنگزده هست، این مشکلات باید صبر بشود تا اینکه رفع بشود.‏‎ ‎‏شما که امروز کشور را از خودتان می دانید و دولت را از خودتان‏‎ ‎‏می دانید و رئیس جمهور را از خودتان می دانید و ارتش را از‏‎ ‎‏خودتان می دانید و همۀ مصالح کشور را مصلحت خودتان‏‎ ‎‏می دانید و هر فسادی که در کشور واقع بشود نقص برای خودتان‏‎ ‎‏می دانید، موظف هستید و موظف هستیم که هر چیزی که‏‎ ‎‏برخلاف حق است سفارش کنیم که انجام نگیرد، و حق در ایران‏‎ ‎‏انجام بگیرد.(202)‏

11 / 10 / 59

*  *  *

‏ ‏

عدم نظارت ملت موجب تباهی کشور

‏ ‏

‏ ‏

‏ما اگر نظارت نکنیم؛ یعنی، ملت اگر نظارت نکنند در امور دولت و‏‎ ‎‏مجلس و همه چیز، اگر کنار بروند، بسپارند دست اینها و بروند‏‎ ‎‏مشغول کارهایشان بشوند، ممکن است یک وقت به تباهی بکشد.‏

کتابجایگاه مردم در نظام اسلامی ازدیدگاه امام خمینی(س)صفحه 107

‏ما باید ناظر باشیم به امور مردم. ما باید، ملت باید ناظر باشد به‏‎ ‎‏اموری که در دولت می گذرد، اموری که ـ فرض کنید که ـ در‏‎ ‎‏مجلس می گذرد. نظارت! توجه داشته باشد به اینها.(203)‏

10 / 4 / 60

*  *  *

‏ ‏

وظیفه ملت در قبال قدرت طلبی و مال طلبی دولت

‏ ‏

‏ ‏

‏آن روزی که هر یک از شماها را ملت دید که دارید از مرتبۀ‏‎ ‎‏متوسط می غلتید به طرف مرفه و دنبال این هستند که یا قدرت پیدا‏‎ ‎‏بکنید یا تمکن پیدا کنید، مردم باید توجه داشته باشند و اینطور‏‎ ‎‏افرادی که بتدریج ممکن است یک وقتی خدای نخواسته پیدا‏‎ ‎‏بشود، آنها را سر جای خودشان بنشاند. اگر ملت می خواهد که این‏‎ ‎‏پیروزی تا آخر برسد و به منتهای پیروزی که آمال همه است‏‎ ‎‏برسد، باید مواظب آنهایی که دولت را تشکیل می دهند، آن که‏‎ ‎‏رئیس جمهور است، آن که مجلس هست، مجلسی هست، همۀ‏‎ ‎‏اینها را توجه بکنند که مبادا یک وقتی از طبقۀ متوسط به طبقۀ بالا‏‎ ‎‏و به اصطلاح خودشان مرفه به آن طبقه برسد...‏

‏     و آن روزی که دیدید و دیدند که انحراف در مجلس پیدا شد،‏‎ ‎‏انحراف از حیث قدرت طلبی و از حیث مال طلبی، در کشور در‏‎ ‎‏وزیرها پیدا شد، در رئیس جمهور پیدا شد، آن روز بدانند که‏‎ ‎‏علامت اینکه شکست بخوریم، خودنمایی کرده؛ از آن وقت باید‏‎ ‎‏جلویش را بگیرند. رئیس جمهوری که بخواهد سلطنت کند به این‏‎ ‎‏مملکت، خود مردم باید جلویش را بگیرند. مجلسی که بخواهد‏‎ ‎‏قدرتمندی نشان بدهد و آن مسائلی که سابق و آن افرادی که سابق‏‎ ‎‏در مجلس بودند آن کارها را بکند، خود مردم باید جلویش را‏‎ ‎‏بگیرند؛ اگر مردم بخواهند که اسلام را حفظ کنند، جمهوری‏

کتابجایگاه مردم در نظام اسلامی ازدیدگاه امام خمینی(س)صفحه 108

‏اسلامی را حفظ کنند، دولت و مجلس و رئیس جمهور و اینها را‏‎ ‎‏حفظشان کنند؛ یعنی، حفظ کنند از اینکه ـ خدای نخواسته ـ یک‏‎ ‎‏وقت قدمی از آن ور برندارند.(204)‏

19 / 11 / 60

*  *  *


کتابجایگاه مردم در نظام اسلامی ازدیدگاه امام خمینی(س)صفحه 109

کتابجایگاه مردم در نظام اسلامی ازدیدگاه امام خمینی(س)صفحه 110