مقدمه
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1388

زبان اثر : فارسی

مقدمه

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

مقدمه

‏امروزه ابزارهای اقتصادی و سیاسی تعامل تنگاتنگی با هم دارند و دولتهایی که از این‏‎ ‎‏ابزارها برخوردارند بسته به مقتضیات زمان و مکان و در جهت سودجوییهای خود از آنها‏‎ ‎‏استفاده می نمایند. هرجا که مطامع اقتصادی مطرح باشد ابزار سیاسی به کار می رود و‏‎ ‎‏هر جا که چالشهای سیاسی جدی شوند، ابزار اقتصادی به کمک می آیند، و البته این‏‎ ‎‏قاعده فارغ از استثنا نیست.‏

‏     حال چنانچه جامعه ای بخواهد به لحاظ سیاسی واقعاً غیر متعهد باشد، ناگزیر از‏‎ ‎‏تقویت مؤلفه های فرهنگی و اقتصادی خود و نیل به «خودباوری و خودکفایی» می باشد.‏‎ ‎‏چه آنکه طوفانهای سیاسی که هر از چند گاهی در یکی از بلوکهای سیاسی و اقتصادی‏‎ ‎‏وزیدن می گیرد، تنها با برخورداری از پایه های محکم فرهنگی و اقتصادی قابل رفع‏‎ ‎‏می باشد، چه در غیر این صورت، آن جامعه از حداقل ثبات نیز بهره مند نخواهد بود. ‏

‏     انقلاب اسلامی ایران نوعی از تحولات سیاسی بود که به لحاظ پایه های اسلامی آن،‏‎ ‎‏بی نظیر و در مقام تهدید علیه استعمار، در نوع خود منحصر به فرد می باشد، از این رو‏‎ ‎‏بدیهی است که پس از استقرار چنین انقلابی، انواع تحریمها و تضییقات علیه آن اعمال‏‎ ‎‏گردد، با این وصف چنانچه جامعۀ انقلابی ایران که از زمینه های مناسب فرهنگی‏‎ ‎‏برخوردار است از حداقل امکانات اقتصادی برخوردار نباشد، مقاومت مقابل این‏‎ ‎‏تحریمها چندان به طول نخواهد انجامید. بنابراین توجه و تلاش همه جانبه جوامع‏

کتابخودباوری و خودکفایی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه VII

‏انقلابی در جهت آرمان «خودباوری و خودکفایی» امری است اجتناب ناپذیر و خطر‏‎ ‎‏غفلت از آن متوجه اصل انقلاب می باشد.‏

‏     امام خمینی(س)، بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران به عنوان رهبر انقلاب، هم پیش‏‎ ‎‏از نهضت و هم پس از آن همواره بر ضرورت «خودباوری و خودکفایی» تأکید وافر‏‎ ‎‏داشتند؛ و هر چه به مقطع نهضت نزدیکتر شویم تأکیدات ایشان در این امر جدیت‏‎ ‎‏خاصی به خود می گیرد، هر چند که خطاب ایشان صرفاً متوجه جامعه انقلابی ایران‏‎ ‎‏نیست؛ بلکه تمام مسلمین و مستضعفین را در بر می گیرد.‏

‏     اکنون این رهنمودها در مجموعه تبیان «خودباوری و خودکفایی» گردآوری شده‏‎ ‎‏است، تا محققان، پژوهشگران و ارادتمندان معظم له، با غور در آن هر چه بیشتر با ژرفای‏‎ ‎‏اندیشه ایشان درخصوص کرامت انسانی و چگونگی پاسداری از آن بیش از پیش آشنا‏‎ ‎‏شوند، کرامتی که با نهضتهای اسلامی حاصل و «با خودباوری و خودکفایی» آنها صیانت‏‎ ‎‏می شود. مخاطب این رهنمودها، مسئولین و دست اندرکاران نظام در درجه اول و آحاد‏‎ ‎‏انقلابیون و انسانهای کرامت طلب در درجه دوم می باشند.‏

‏ ‏

ویژگیهای این مجموعه:

‏     ‏‏1. مجموعه حاضر که تلفیقی از دو موضوع «خودباختگی و خودباوری» و‏‎ ‎‏«خودکفایی و استقلال اقتصادی» است، به دلیل کم حجم بودن هر یک و تعامل تنگاتنگ‏‎ ‎‏میان آن دو در یک مجموعه تحت عنوان «خودباوری و خودکفایی» تدوین گردیده است.‏

‏     2. این مجموعه که در گروه اجتماعی حوزه معاونت پژوهشی مؤسسه تنظیم و نشر‏‎ ‎‏آثار امام خمینی(س) استخراج و تدوین گشته است، مشتمل بر هشت فصل می باشد:‏

فصل اول: زمینه ها و علل خودباختگی و وابستگی

‏     ‏‏در این فصل برای آشنایی ابتدایی و مقدماتی، بیانات امام در خصوص زمینه ها و علل‏‎ ‎‏خودباختگی و وابستگی گردآوری شده است.‏

فصل دوم: تلاشها و تبلیغات غرب برای از خودبیگانه کردن مسلمانان

‏     ‏‏در این فصل تلاشها و تبلیغات غرب به عنوان سیاستی استعماری، که مسلمانان را از‏

کتابخودباوری و خودکفایی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه VIII

‏خود بیگانه کند تا امور خود را به یکباره به استعمارگران بسپارند، مطرح و نظرات امام در‏‎ ‎‏این باره گردآوری شده است.‏

فصل سوم: اهمیت استقلال و خودکفایی

‏     ‏‏در این فصل مطالب مربوط به «اهمیت استقلال و خودکفایی» جهت خروج از سلطه‏‎ ‎‏استعمارگران گردآوری شده است.‏

فصل چهارم: تأکید بر خودباوری، خودکفایی و استقلال مسلمانان و مستضعفان

‏     ‏‏آنچه از سوی امام به عنوان دغدغه خودکفایی مطرح می شد فقط مربوط به داخل‏‎ ‎‏نبود، بلکه ایشان مجموعه ای از مسلمین و مستضعفین را در نظر داشتند، که نقطه نظرات‏‎ ‎‏ایشان در این خصوص در فصل چهارم آمده است.‏

فصل پنجم: فرهنگ و از خود بیگانگی

‏     ‏‏در این فصل، نقش فرهنگ و رابطه آن با خودباوری و خودباختگی از نظر امام مطرح‏‎ ‎‏می شود. هر جا که فرهنگ، وابسته و مستأصل شود، از خودبیگانگی نمود پیدا می کند و‏‎ ‎‏هر جا که فرهنگ اصالت داشته باشد خودباوری متجلی می شود. ‏

فصل ششم: تحول فرهنگی راه مقابله با خودباختگی

‏     ‏‏در این فصل، در ادامه فصل پنجم، تحول فرهنگی به عنوان مهمترین راه رسیدن به‏‎ ‎‏خودباوری مطرح می شود. راهی که بدون آن، در هر شرایطی، رهایی از خودباختگی‏‎ ‎‏ناممکن است.‏

فصل هفتم: زمینه های لازم خودباوری و خودکفایی

‏     ‏‏در این فصل نکات مهمی که از لوازم «خودباوری و خودکفایی» می باشد، نظیر تعلیم‏‎ ‎‏و تربیت نیروی انسانی، توسعه تحقیقات و مراکز علمی، ثبات و امنیت، سیاست گذاریها‏‎ ‎‏و مانند آن، لحاظ شده است.‏

فصل هشتم: نتایج و دستاوردهای خودکفایی

‏     ‏‏معمولاً نتیجه و دستاورد هر امری، مهمترین مقصد و مقصود در یک حرکت می باشد‏‎ ‎‏و اساساً برای رسیدن به آن تمام برنامه ریزیها و... صورت می پذیرد. با این وجود پرداختن‏‎ ‎‏بیش از حد به توصیف آن، تقویت کننده اوهام و باعث فراموشی واقعیات عینی خواهد‏

کتابخودباوری و خودکفایی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه IX

‏بود. نظرات امام(س) در این خصوص در فصل هشتم آورده شده است.‏

‏     3. فهرست تفصیلی در پایان این مجموعه آورده شده که راهنمای مناسبی برای‏‎ ‎‏دسترسی به مطالب مورد نیاز محققین است.‏

‏     4. علاوه بر عناوین و سرفصلهای مطالب این مجموعه، برای هر یک از قطعات‏‎ ‎‏منتخب نیز عنوانی در نظر گرفته شده است که عبارت آن از تنظیم کنندگان مجموعه است‏‎ ‎‏و نباید به امام منتسب گردد.‏

‏     5. تاریخ صدور پیامها و سخنرانیها ـ بر مبنای صحیفه امام ـ در ذیل هر قطعه ذکر شده‏‎ ‎‏است و مشخصات کامل مآخذ بر اساس شماره مسلسل ذکر شده در پایان هر قطعه، در‏‎ ‎‏انتهای کتاب آورده شده است.‏

‏     6. در تنظیم قطعات منتخب داخلی هر یک از فصول و عناوین فرعی ترتیب و توالی‏‎ ‎‏تاریخی صدور آنها از طرف حضرت امام ملاک بوده، نه توالی منطقی مطالب.‏

‏     در پایان لازم می دانیم از آقایان: دکتر علی محمد حاضری و علی اکبر علیخانی که تهیه‏‎ ‎‏بخش عمده ای از مطالب مربوط به خودباختگی و خودباوری حاصل تلاش آنان است و‏‎ ‎‏همچنین از برادران ارجمند محمدرضا قرایی و محمود دارینی که ما را در تنظیم و تدوین‏‎ ‎‏این مجموعه یاری رسانده اند تشکر و قدردانی نماییم.‏

‏ ‏

معاونت پژوهشی                               

‏مؤسسه تنظیم و نشر آثار حضرت امام خمینی (س) ‏

کتابخودباوری و خودکفایی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه X