فصل هفتم: زمینه های لازم خودباوری و خودکفایی
تعلیم و تربیت نیروهای انسانی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1388

زبان اثر : فارسی

تعلیم و تربیت نیروهای انسانی

‏ ‏

‏ ‏

تعلیم و تربیت نیروهای انسانی

‏ ‏

‏ ‏

نقش جوانان در خودکفایی

‏ ‏

‏ ‏

‏شما جوانان تاکنون در این نهضت شرکت داشتید؛ من به شما درود‏‎ ‎‏می فرستم! لکن نیمه راه است؛ راه باز باقی مانده است. شما‏‎ ‎‏جوانها، شما نیروهای جوان باید این نیمه راه دیگر را هم با قدرت‏‎ ‎‏پیش ببرید. باید با وحدت کلمه، با اسلام، با ایمان، از این نهضت تا‏‎ ‎‏اینجا که آمده اید، از اینجا به بعد هم جلو بروید. باید همۀ‏‎ ‎‏ریشه های استبداد و ریشه ای استعمار را از این مملکت بکَنید؛‏‎ ‎‏باید این مملکت را پاکسازی کنید. این مملکت عقب مانده است،‏‎ ‎‏این مملکت اقتصادش ورشکسته است، این مملکت الآن آشفته‏‎ ‎‏است ‏‏[‏‏و‏‏]‏‏ به نیروی شما جوانها باید این مملکت اصلاح‏‎ ‎‏بشود.(195)‏

 9 / 1 / 58 

*  *  *

‏ ‏

ذخایر مادی و انسانی، زمینه ساز خودکفایی 

‏ ‏

‏ ‏

‏ما حالا ـ از حالا ـ باید شروع بکنیم برای انسان سازی. یک مملکت‏‎ ‎‏غنی ای که همه چیز دارد، یک مملکتی که همه چیز دارد مع ذلک‏‎ ‎‏حالا باید روی گنجهای خودش بنشیند گرسنگی بخورد! این جز‏

کتابخودباوری و خودکفایی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 151

‏[‏‏برای‏‏]‏‏ این نبود که نگذاشتند که این مملکت ما روی موازین‏‎ ‎‏انسانی اداره بشود. حالا ما باید از سر بنشینیم همه مان با هم، با‏‎ ‎‏شرکت همه. یک طایفه نمی تواند، دولت نمی تواند؛ ملت باید با‏‎ ‎‏دولت باشد، دولت با ملت باشد، همه با هم به فکر باشند،‏‎ ‎‏متفکرین ما فکر بکنند، نقشه بکشند تا اینکه باز یک انسانهایی ما‏‎ ‎‏درست بکنیم بعد از چند سال بتوانیم که درست این مملکت را‏‎ ‎‏اداره بکنیم.(196)‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

 19 / 1 / 58 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

استقلال کشور در گرو تعلیم توأم با تزکیه

‏ ‏

‏ ‏

‏هر قدمی که برای علم برمی دارید، برای عمل ظاهری و برای‏‎ ‎‏اعمال باطنی، ایجاد تقوا در خودتان، ایجاد استقامت، امانت در‏‎ ‎‏خودتان بکنید که وقتی از دانشگاه ان شاءالله بیرون می آیید یک‏‎ ‎‏انسانی باشید که هم معلومات داشته باشید و هم امانتدار باشید.‏‎ ‎‏برای معلوماتتان، هم امانتدار باشید و هم تزکیۀ نفس کرده باشید؛‏‎ ‎‏نفس خودتان را مهار کرده باشید. نفس انسان سرکش است. و‏‎ ‎‏سرکشی آن انسان را به زمین می زند. همان طوری که اگر انسان‏‎ ‎‏سوار یک اسب سرکش باشد و مهار نداشته باشد این اسب‏‎ ‎‏سرکش انسان را به هلاکت می رساند، نفس انسان بدتر از هر‏‎ ‎‏سرکشی است. سرکشی نفس، انسان را به هلاکت می رساند. هر‏‎ ‎‏قدمی که برای تعلیم و تعلم برمی دارید، همراه آن قدم، قدمی‏‎ ‎‏باشد برای مهار کردن نفستان که از این سرکشی که دارد و آزادی‏‎ ‎‏که برای خودش فرض می کند که هیچ مهاری در کار نباشد؛‏‎ ‎‏خودتان مهار کنید نفس خودتان را. اگر یک همچو تعلیم و تربیتی‏‎ ‎‏در یک کشوری باشد، این کشور می تواند مستقل باشد، می تواند‏

کتابخودباوری و خودکفایی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 152

‏آزاد باشد، اقتصادش را می تواند تأمین کند، می تواند فرهنگش را‏‎ ‎‏درست کند و می تواند همه چیزش را اصلاح کند.(197)‏

 17 / 4 / 58 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

اشخاص امین صالح، ضامن استقلال کشور 

‏ ‏

‏ ‏

‏جوانها قدر جوانیشان را بدانند که صرف کنند در علم و در تقوا و‏‎ ‎‏در سازندگی خودشان که اشخاص امین صالح بشوند که مملکت با‏‎ ‎‏اشخاص امین صالح می تواند مستقل باشد. همۀ این پیوستگیهایی‏‎ ‎‏که ما به خارج پیدا کردیم دنبال این بود که ما رجال صالح نداشتیم.‏‎ ‎‏آن وقت اگر رجال صالحی بودند، کنار بودند؛ کنار گذاشته بودند.‏‎ ‎‏آنهایی که در میدان بودند رجال صالح نبودند، دانشمند هم بودند،‏‎ ‎‏اما رجال صالح نبودند، به درد مملکت نمی خوردند! و آنها بودند‏‎ ‎‏که ما را پیوستۀ به خارج کردند و سالهای طولانی مملکت ما در‏‎ ‎‏حلقوم خارجیها منافعش فرو رفت؛ و به ما آن کردند که الآن‏‎ ‎‏می بینید که هیچ نداریم.(198)‏

 17 / 4 / 58 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

برگرداندن غربزده ها به حال طبیعی 

‏ ‏

‏ ‏

‏مصیبت اینجا این است که سالهای طولانی می خواهد تا این‏‎ ‎‏غربزده ها برگردند به حال طبیعی، نه به حال یک انسان مترقی، به‏‎ ‎‏حال یک انسانی که هیچ نیست، حالا می خواهد از سر شروع کند.‏‎ ‎‏این خیلی طولانی است که یک شستشوی مغزی داده بشود به این‏‎ ‎‏ملت که یعنی آنهایی که در این امور وارد بودند، که اینها برگردند به‏‎ ‎‏آن حالی که در اول ـ قبل از اینکه غربزده بشوند ـ داشتند. این یک‏‎ ‎‏مشکله ای است که شاید از همۀ مشکلهای ما زیادتر باشد و خیلی‏

کتابخودباوری و خودکفایی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 153

‏هم از این مشکلات داریم.(199)‏

 21 / 4 / 58 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

آموزش و پرورش حقیقی، ضامن خودکفایی 

‏ ‏

‏ ‏

‏در زمان طاغوت هم وزارت آموزش و پرورش داشتیم. انجمن‏‎ ‎‏اسلامی که الآن در تمام ایران هست، این هم لفظ جالبی است که‏‎ ‎‏همه می دانید که این لفظ نمایش این است که اسلام را ما‏‎ ‎‏می خواهیم پیش ببریم. لکن ما، هم در آموزش و پرورش گرفتار‏‎ ‎‏الفاظ بودیم و هم در انجمنهای اسلامی گرفتار الفاظ. در زمان‏‎ ‎‏طاغوت آموزش می گفتند و پرورش، لکن شما ملاحظه کنید‏‎ ‎‏آموزشها چه بود و پرورشها چه. انسان خیال می کرد که آموزش‏‎ ‎‏صحیح هست. آموزش چیزهایی است که ملت ما به آن احتیاج‏‎ ‎‏دارند. آموزش علومی است که ملت ما را بعد از چندی خودکفا‏‎ ‎‏کند. و پرورش هم به نظر می آمد برای آدم غافل که یک پرورش‏‎ ‎‏صحیحی است، که انسانهایی که در آنجا آموزش می بینند پرورش‏‎ ‎‏هم می بینند، و وقتی که از این مدارس، دانشگاهها و غیر‏‎ ‎‏دانشگاهها بیرون آمدند یک اشخاصی هستند که در جهت‏‎ ‎‏آموزش برای وطن خودشان مفید، و در جهت پرورش صاحب‏‎ ‎‏اخلاق کریمه، آداب صحیح، عقاید صحیح و اینطور چیزها. لکن‏‎ ‎‏شما دیدید و ما دیدیم که آن دستاوردهای فرهنگ ما،‏‎ ‎‏دانشگاههای ما چه بودند و چه اشخاصی بوده اند. تحصیلات چه‏‎ ‎‏جور تحصیلی بود و آموزش چه آموزشی بود و برای چه مقصدی‏‎ ‎‏بود. اگر آموزش یک آموزش مایحتاج ایران بود و برای ایران بود،‏‎ ‎‏ما بعد از پنجاه سال یا کمتر یا بیشتر دارای مدارس عالیه بودیم به‏‎ ‎‏اصطلاحشان، نباید حالا یک مریضی که یکقدری مرضش پیچیده‏

کتابخودباوری و خودکفایی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 154

‏است، اطبای اینجا بگویند که این نمی شود اینجا، بروند خارج.‏‎ ‎‏بعد از پنجاه سال، اینهمه خرجهای فوق العاده، اینهمه گرفتاریهای‏‎ ‎‏فوق العاده و اینهمه دانشگاهها و مدارس، ما حالا یک مریضی که‏‎ ‎‏یک قدری مرضش چه باشد باز باید کوچ کنیم از اینجا و برویم‏‎ ‎‏انگلستان یا امریکا.(200)‏

 10 / 4 / 59 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

تربیت صحیح آینده سازان موجب استقلال 

‏ ‏

‏ ‏

‏در هر صورت، شما باید متحول بشوید از آن رژیم و آن ریشه هایی‏‎ ‎‏که دوانده بود در همه جا؛ همه جای کشور را آنها منقلب کرده‏‎ ‎‏بودند به یک اخلاق وابسته. باید کوشش کند ملت ایران و کوشش‏‎ ‎‏کنند آنهایی که با جوانها و با نیمسالها و با خردسالها سر و کار‏‎ ‎‏دارند، کوشش کنند که اینها را مستقل از حیث افکار و مستقل از‏‎ ‎‏حیث فرهنگ بار بیاورند، اینها هستند که بعدها این کشور را در‏‎ ‎‏دست می گیرند. اگر شما اینها را تربیت خوب بکنید، هر کاری که‏‎ ‎‏آنها بکنند برای شما ثواب دارد.(201)‏

 11 / 1 / 60 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

کارگران، ستون فقرات استقلال کشور 

‏ ‏

‏ ‏

‏بزرگداشت روز کارگر، این ستون فقرات استقلال کشور و این‏‎ ‎‏اسطورۀ سرنوشت ساز و رهایی بخش از وابستگیها و پیوستگیها،‏‎ ‎‏وظیفه ای است ملی و اسلامی و همگانی.(202)‏

 10 / 2 / 60 

*  *  *

‏ ‏


کتابخودباوری و خودکفایی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 155

 

دانشگاه در خدمت رفع وابستگی فکری 

‏ ‏

‏ ‏

‏ما می خواهیم یک دانشگاهی داشته باشیم در خدمت خود‏‎ ‎‏مملکت، در خدمت خود ایران، نه دانشگاهی داشته باشیم که در‏‎ ‎‏شعار این باشد که ما می خواهیم که ایران متمدن آباد داشته باشیم‏‎ ‎‏و رو به دروازه تمدن برویم و وقتی که واقعش را دیدیم و دیدید‏‎ ‎‏از همۀ جهات وابسته بودیم. ما با دانشگاهی که ما را وابسته به‏‎ ‎‏خارج بکند ـ هر خارجی می خواهد باشد ـ ما با آن دانشگاه از‏‎ ‎‏اساس مخالفیم.‏

‏     ما دانشگاهی می خواهیم که ما را از وابستگیها بیرون بیاورد؛ ما‏‎ ‎‏را مستقل کند، تمام کشور ما را مستقل کند و از وابستگیها خارج‏‎ ‎‏کند. ما متخصص می خواهیم و اسلام با تخصص موافق است.‏‎ ‎‏اسلام در رأس ادیانی است که از علم و تخصص تمجید کرده و‏‎ ‎‏مردم را دعوت کرده است، حتی دعوت کرده است که هر جا‏‎ ‎‏یافتید علم را، حتی از هر کافری یافتید، آن را بگیرید، اما باید‏‎ ‎‏بگیرید و در خدمت اسلام و کشور باشد، نه علم را بگیرد و بر ضد‏‎ ‎‏کشور خودتان استعمال کنید. ما می خواهیم یک دانشگاهی داشته‏‎ ‎‏باشیم و یک کشوری داشته باشیم که این وابستگی مغزی ما را که‏‎ ‎‏مقدم بر همۀ وابستگیها و خطرناکتر از همۀ وابستگیهاست، نجات‏‎ ‎‏بدهد. ما اساتید دانشگاهی را می خواهیم که آن اساتید بتوانند‏‎ ‎‏مغزهای جوانهای ما را مستقل بار بیاورند، غربی نباشند، شرقی‏‎ ‎‏نباشند، رو به غرب نایستند، آتاتورک نباشند و تقی زاده نباشند. ما‏‎ ‎‏می خواهیم یک دانشگاهی داشته باشیم که بعد از چند سال دیگر‏‎ ‎‏تمام حوایج خودمان را خودمان تحصیل کنیم. ما با تخصص هیچ‏‎ ‎‏مخالفتی نداریم و آن چیزی که ما با آن مخالفیم وابستگی مغزهای‏‎ ‎‏جوانهای ما را به خارج، شرق و غرب، است. دانشگاههای ما الاّ‏‎ ‎‏عدۀ معدودی، یا در صدد نبودند که این وابستگی را بردارند یا در‏

کتابخودباوری و خودکفایی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 156

‏صدد بودند که وابسته کنند این مغزها را به خارج.(203)‏

 4 / 3 / 60 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

در دانشگاهها، خودباختگان باید رسوا باشند 

‏ ‏

‏ ‏

‏انجمن اسلامی باید در صدد این معنا باشند که این فکر را از اذهان‏‎ ‎‏بیرون کنند و خودشان را بیابند، بعد ازاینکه قرنها تقریباً، خودشان‏‎ ‎‏را گم کرده بودند. ما می خواهیم طوری باشد و افرادی تربیت‏‎ ‎‏بشود ‏‏[‏‏مانند ابن سینا‏‏]‏‏ که کتاب قانون او در اروپا الان هم مورد‏‎ ‎‏استفاده است، نه اینکه اشخاصی باشند که الفبای مسائل اسلامی‏‎ ‎‏را نمی دانند و تا صحبت می شود می گویند اسلام نمی تواند! ما یک‏‎ ‎‏همچو دانشگاهی می خواهیم همطراز با حوزه های علمیه که‏‎ ‎‏وابستگی هیچ روز نداشته اند با خارج و اگر یک کس، یک نفر، دو‏‎ ‎‏نفر، وابستگی داشتند، رسوا هستند. ما می خواهیم دانشگاهی‏‎ ‎‏باشد که همفکر باشد با دانشگاههای علمی قدیمی که آنها هیچ‏‎ ‎‏روز وابسته به خارج نبودند و اگر فردی یا افرادی از آنها منحرف‏‎ ‎‏بودند در بین آنها رسوا بودند. ما می خواهیم یک همچو مطلبی‏‎ ‎‏تحقق پیدا بکند.(204)‏

 4 / 3 / 60 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

فیضیه و دانشگاه امیدشان را از اجانب ببرند 

‏ ‏

‏ ‏

‏ما می خواهیم که دانشگاهی باشد که ملت ما را مستقل و غیر‏‎ ‎‏وابسته به شرق و غرب درست بکند؛ نه ملت را به طرف شرق‏‎ ‎‏بکشد، نه ملت را به طرف غرب بکشد؛ یک ملتی مستقل، با فکر‏‎ ‎‏مستقل، با دانشگاه مستقل؛ که با استقلال دانشگاه کشور مستقل‏‎ ‎‏می شود؛ یک دانشگاهی که با فیضیه دست به دست هم بدهند و‏

کتابخودباوری و خودکفایی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 157

‏شرق و غرب را کنار بزنند و خودشان برای مصالح کشور خودشان‏‎ ‎‏و برای مصالح اسلام عزیز خودشان عمل بکنند و نونهالان عزیز ما‏‎ ‎‏را طوری بار بیاورند که نه قبلۀ آنها مسکو باشد و نه قبلۀ آنها لندن‏‎ ‎‏باشد و نه قبلۀ آنها واشنگتن؛ قبلۀ آنها کعبه باشد؛ توجه به خدای‏‎ ‎‏تبارک و تعالی باشد و اسلام را در آغوش بگیرند، که استقلال آنها،‏‎ ‎‏عزت آنها در سایۀ اسلام است.‏

‏     و اسلام برای علم آن قدر اجر قائل است که شاید دیگر مسالک‏‎ ‎‏آن قدر قائل نباشند. اسلام دانشمندها را آن قدر ارج می گذارد که‏‎ ‎‏شاید سایر مسالک آن طور نباشد. در اسلام، دانش بزرگترین چیز‏‎ ‎‏است، لکن نه دانش آن طوری که ما را به تباهی بکشد، نه‏‎ ‎‏دانشمندان آن طوری که ملت ما را به آغوش غرب یا شرق ببرد.‏‎ ‎‏اسلام کوشش دارد که علم را در مغزهای مستقل، در مغزهایی که‏‎ ‎‏به طرف شرق و غرب نیستند، در مغزهایی که به اسلام فکر‏‎ ‎‏می کنند، بار بیاورد. و این استقلال است که می تواند کشور ما را‏‎ ‎‏مستقل کند. استقلال کشور ما منوط به استقلال همین دانشگاهها و‏‎ ‎‏فیضیه هاست. دانشگاه و فیضیه دست به دست هم بدهند و‏‎ ‎‏استقلال کشور خودشان را حفظ کنند. و امید خودشان را از غیر‏‎ ‎‏دانشگاه اسلامی و غیر فیضیۀ اسلامی، امید خودشان را از دیگران‏‎ ‎‏ببرند.(205)‏

 23 / 3 / 60 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

تربیت بچه ها برای خودکفایی 

‏ ‏

‏ ‏

‏ما باید سالهای طولانی زحمت و مشقت بکشیم تا از فطرت ثانی‏‎ ‎‏خود متحول شویم و خود را بیابیم و روی پای خویش بایستیم و‏‎ ‎‏مستقل گردیم و دیگر احتیاجی به شرق و غرب نداشته باشیم. و‏

کتابخودباوری و خودکفایی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 158

‏باید از همان بچه ها شروع کنیم.(206)‏

 23 / 7 / 60 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

لزوم تربیت نیروی انسانی برای آینده 

‏ ‏

‏ ‏

‏باید ما خودمان این کشور خودمان را نگه داریم. همۀ ملت، همۀ‏‎ ‎‏افراد مسئول هستند، خصوصاً، دانشگاه مسئولیت دارد در این‏‎ ‎‏امور. باید دانشگاه خودش را مجهّز کند برای اینکه جوانها را‏‎ ‎‏بسازد. آتیۀ این کشور را باید از حالا شما پی ریزی کنید. ما فقط به‏‎ ‎‏فکر خودمان و زمان حال نباید باشیم. ما باید به فکر آیندۀ کشور‏‎ ‎‏باشیم؛ برای اینکه اسلام است، آیندۀ اسلام باید محفوظ‏‎ ‎‏بماند.(207)‏

 22 / 9 / 60 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

آموزش و کار، دو رکن استقلال کشور

‏ ‏

‏ ‏

‏معلمین و آموزگاران تربیت کنند جوانانی را برای خدمت به کشور‏‎ ‎‏و اسلام، و کارگران بسیار عزیز ما جدیت کنند که کشور خودشان‏‎ ‎‏را از آن ظلماتی که در زمان طاغوت بودند نجات بدهند. اینها در‏‎ ‎‏آموزش و پرورش و آنها در عمل و کار به همۀ کشورهای عالم‏‎ ‎‏بفهمانند که ملتی که می خواهد خودش سرپای خودش بایستد،‏‎ ‎‏هم خودش آموزش می بیند و هم خودش کار می کند.(208)‏

 4 / 2 / 62 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

جوانان مستعد، زمینه ساز خودکفایی 

‏ ‏

‏ ‏

‏مع الأسف در رژیم سابق نگذاشتند که جوانهای ما استعدادهای‏‎ ‎‏خود را بروز بدهند و تا توانستند جدیت کردند که آنها را به فساد‏

کتابخودباوری و خودکفایی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 159

‏بکشانند، و بحمدالله امروز از آن وضع نجات پیدا کرده ایم. و اگر‏‎ ‎‏مهلت پیدا کنیم این کشور را به برکت این جوانهای عزیز به آنجایی‏‎ ‎‏می رسانیم که احتیاجش در هر امری از کشورهای دیگر منقطع‏‎ ‎‏گردد.(209)‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

 6 / 2 / 62 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

تربیت صحیح اسلامی ـ ملی برای استقلال کشور 

‏ ‏

‏ ‏

‏اگر طلاب و فضلا و علما و مراجع عظام و قشر دانشگاهی، از‏‎ ‎‏اساتید محترم و دانشجویان، و همچنین کلیۀ دانشمندان بخواهند‏‎ ‎‏کشورشان مبتلا به استعمار و استثمار جهانخواران نشود، باید در‏‎ ‎‏تربیت صحیح اسلامی، ملی، انقلابی ملت کوشش کنند.(210)‏

 22 / 11 / 62 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

علم توأم با تهذیب، لازمۀ استقلال کشور 

‏ ‏

‏ ‏

‏شما اگر بخواهید خدمت بکنید به اسلام، خدمت بکنید به کشور‏‎ ‎‏خودتان، استقلال کشور خودتان را حفظ کنید، وابسته به هیچ جا‏‎ ‎‏نباشید، باید هم رشتۀ علم را تقویت کنید وهم تهذیب اخلاق را و‏‎ ‎‏هم عمل را.(211)‏

 7 / 5 / 64 

*  *  *

‏ ‏

‎ ‎

کتابخودباوری و خودکفایی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 160