فصل دوم: خانوادۀ شهدا
موضع و مقام خانوادۀ شهدا
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1390

زبان اثر : فارسی

موضع و مقام خانوادۀ شهدا

‏ ‏

موضع و مقام خانوادۀ شهدا

‏ ‏

افتخار مادران و خواهران به شهادت جوانان برومند

‏ ‏

‏ ‏

‏ملتی که مادران و خواهران شیردلش افتخار به مرگ‏‎ ‎‏جوانان برومندش می کند که در صف شهدا هستند، پیروز‏‎ ‎‏است.(261)‏

2 / 11 / 56

*  *  *

‏ ‏

در غم خانواده شهدا شریکم

‏ ‏

‏ ‏

‏ من در غم خانواده های افتخار آفرین سراسر ایران خود را شریک‏‎ ‎‏می دانم و یاد کودکان دبستانی ایران که اخیراً به دست شاه جبار‏‎ ‎‏کشته شده اند قلبم را می فشارد.(262)‏

20 / 7 / 57

*  *  *

‏ ‏

من از مصیبت وارده بر خانواده شهدا زجر می‎برم

‏ ‏

‏ ‏

‏ما زجرمان زجر این ملت است. من وقتی صورت آن مردهایی که‏‎ ‎‏بچه هایشان و پسرهایشان را کشتند در ذهنم می آید، زجر می برم.‏‎ ‎‏من وقتی آن مادری که یقه اش را پاره می کند در مقابل این چیزها که‏‎ ‎‏بیایید من را بکشید، شما که جوانم را کشتید بیایید مرا هم بکشید،‏‎ ‎‏این زجر می دهد ما را؛ نه اینکه به من یک چیزی بد گذشته، زجر‏‎ ‎‏دیده ام. نه، خیلی هم خوش گذشته. آنچه که مرا زجر می دهد آن‏‎ ‎

کتابایثار و شهادت در مکتب امام خمینی (س)صفحه 136

‏مصیبتی است که بر ملت ما وارد شده.(263)‏

13 / 8 / 57

*  *  *

‏ ‏

مادران شجاع، زنده کنندۀ خاطرۀ جانبازی زنان قهرمان

‏ ‏

‏ ‏

سؤال: ‏[‏‏مشارکت فعال زنان در انقلاب چه معنایی دارد؟‏‏]‏

جواب:‏ زندانهای شاه از زنان شیردل و شجاع مملو است. در‏‎ ‎‏تظاهرات خیابانی زنان ما، بچه های خردسال خود را به سینه‏‎ ‎‏فشرده، بدون ترس از تانک و توپ و مسلسل، به میدان مبارزه‏‎ ‎‏آمده اند. جلسات سیاسی ای که زنان در شهرهای مختلف ایران،‏‎ ‎‏برپا می کنند کم نیست، آنان نقش بسیار ارزنده ای را در مبارزات ما‏‎ ‎‏ایفا کرده اند. مادران شجاع فرزندان اسلام، خاطرۀ جانبازی و‏‎ ‎‏رشادت زنان قهرمان را در طول تاریخ زنده کرده اند. در چه‏‎ ‎‏تاریخی این چنین زنانی را سراغ دارید و در چه کشوری؟(264)‏

20 / 8 / 57

*  *  *

‏ ‏

مادر چند شهید می گوید حاضرم همه چیزم از بین برود

‏ ‏

‏ ‏

‏الآن همهْ جوانهایشان را توی دست گرفتند و دارند می دهند،‏‎ ‎‏پیرزن چند تا جوانش از بین رفته و ایستاده و گفته است که من‏‎ ‎‏حاضرم همه چیز از بین برود.(265)‏

27 / 8 / 57

*  *  *

‏ ‏

مادر چهار شهید از مردم می‌خواهد گریه نکنند

‏ ‏

‏آن زنی که چهـار تا بچه اش را کشتنـد در بهشت زهرا آنـطور فریاد می زنـد و داد می زنـد و مردم را  دعوت می کند به اینکه دست بزنید، بچه های مرا زدنـد گریه نکنیـد، دست بزنیـد، که آن شخص‏

کتابایثار و شهادت در مکتب امام خمینی (س)صفحه 137

‏ ‏

مادر چهار شهید از مردم می خواهد گریه نکنند

‏ ‏

‏ ‏

‏می گفت که مـردم گریه کردند و دست زدنـد؛ ایـن چیز تازه ای‏‎ ‎‏است که مـردم برای خاطـر ... ‏‏[‏‏کُشتـه های این زن‏‎ ‎‏]‏‏گریـه‏‎ ‎‏می کردنـد و این زن می گفت که نه گریه نکنید دست بزنید، مردم‏‎ ‎‏هم دست می زدند برای خاطر این و هم گریه می کردند برای‏‎ ‎‏مصیبتی که وارد شده؛ یک همچو مملکتی را نمی شود با سرنیزه‏‎ ‎‏عقبش زد.(266)‏

29 / 8 / 57

*  *  *

‏ ‏

در مواجهه با خانواده شهدا بار سنگینی بر دوش خود احساس می کنم

‏ ‏

‏ ‏

‏ما در این مدت مصیبتها دیدیم؛ مصیبتهای بسیار بزرگ. و بعضِ‏‎ ‎‏پیروزیها حاصل شد که البته آن هم بزرگ بود. مصیبتهای زنهای‏‎ ‎‏جوان مرده، مردهای اولاد از دست داده، طفلهای پدر از دست‏‎ ‎‏داده. من وقتی چشمم به بعضی از اینها که اولاد خودشان را از‏‎ ‎‏دست داده اند می افتد، سنگینی در دوشم پیدا می شود که‏‎ ‎‏نمی توانم تاب بیاورم. من نمی توانم از عهدۀ این خسارات که بر‏‎ ‎‏ملت ما وارد شده است برآیم. من نمی توانم تشکر از این ملت‏‎ ‎‏بکنم که همه چیز خودش را در راه خدا داد. خدای تبارک و تعالی‏‎ ‎‏باید به آنها اجر عنایت فرماید. من به مادرهای فرزند از دست داده‏‎ ‎‏تسلیت عرض می کنم و در غم آنها شریک هستم. من به پدرهای‏‎ ‎‏جوان داده، من به آنها تسلیت عرض می کنم. من به جوانهایی که‏‎ ‎‏پدرانشان را در این مدت از دست داده اند تسلیت عرض‏‎ ‎‏می کنم.(267)‏

12 / 11 / 57

*  *  *

‏ ‏


کتابایثار و شهادت در مکتب امام خمینی (س)صفحه 138

‏ ‏

شهادت فخر خانواده شهداست 

‏ ‏

‏ ‏

‏زنها و مادرهایی که بچه هایشان شهید شده است می گویند ما‏‎ ‎‏مفتخر هستیم، و یکی دوتای دیگر که داریم اینها را هم می خواهیم‏‎ ‎‏شهید بشوند؛ و دعا کنید که شهید بشوند. این یک تحولی بود که‏‎ ‎‏همان تحولی که در صدر اسلام بین مسلمین حاصل شده بود که‏‎ ‎‏شهادت را برای خودشان فوز می دانستند و نمی ترسیدند از اینکه‏‎ ‎‏کشته بشوند؛ کشته شدن را شهادت می دانستند؛ دنیا را راه عبور‏‎ ‎‏می دانستند؛ عالم آخرت را مستقر و مقرِّانسانی می دانستند. از این‏‎ ‎‏جهت، این پیروزی ما مرهون یک همچو تحول روحی است که در‏‎ ‎‏مردم پیدا شد.(268)‏

10 / 7 / 58

*  *  *

‏ ‏

ما افتخار می کنیم که شهید دادیم

‏ ‏

‏ ‏

‏این معنا که شما می گویید که تشر زده آقای کارتر و ما را خواسته‏‎ ‎‏بترساند، این نظیر همان تشری است که آن حیوان می زند و ما هم‏‎ ‎‏بنا نداریم بترسیم. یک قومی می ترسند که برایشان مردن یک‏‎ ‎‏مسأله باشد. شما یک مقداری باشید توی این مردم. همینهایی که‏‎ ‎‏اینجا الآن فریاد دارند می زنند. یک مقداری توی اینها باشید ببینید‏‎ ‎‏که اینها منطقشان چیست؟ اینها می گویند که ما می خواهیم که‏‎ ‎‏شهید بشویم. همین امروز که در روزنامه من دیدم این عیال مرحوم‏‎ ‎‏آقای مفتح می گوید‏‎[1]‎‏ که ما افتخار می کنیم که یک شهید دادیم. یک‏‎ ‎‏مردمی که بانوانش اینطور باشند که به شهادت سرپرستشان آن هم‏‎ ‎‏یک چنین سرپرستی افتخار بکنند و بسیاری از این زنها که‏‎ ‎‏جوانشان را از دست دادند می آیند پیش من می گویند که ما باز هم‏‎ ‎‏داریم. باز هم داریم که تقدیم کنیم. یک چنین ملتی را آقای کارتر از‏‎ ‎

کتابایثار و شهادت در مکتب امام خمینی (س)صفحه 139

‏نظامی می ترساند؟!(269)‏

28 / 9 / 58

*  *  *

‏ ‏

ملت، قدردان شما خانواده های عزیز شهداست

‏ ‏

‏ ‏

‏ملت شریف ایران از شما خانواده های عزیز شهدای پاسدار‏‎ ‎‏قدردانی می کند؛ و بالاتر از این تقدیری است که از بارگاه مقدس‏‎ ‎‏خداوند متعال نصیب شما و همۀ شهدای اسلام و وابستگان به‏‎ ‎‏آنان خواهد شد. شهدای این انقلاب بزرگ چون شهدای صدر‏‎ ‎‏اسلام در پیشگاه مقدس ربوبی ارزشمند و مورد عنایت حق تعالی‏‎ ‎‏و اولیای اسلام هستند و خواهند بود.(270)‏

22 / 5 / 59

*  *  *

‏ ‏

خانواده شهدا، ترسیم کنندۀ حماسه تاریخ 

‏ ‏

‏ ‏

‏درود خداوند بر خانواده های شهدایی که با صبر و شکیبایی و‏‎ ‎‏مقاومت و با تقدیم عزیزان خود به خدا و اسلام بزرگترین‏‎ ‎‏حماسه های تاریخ معاصر را ترسیم کرده و می کنند. و درود بر تمام‏‎ ‎‏پاسداران اسلام که با خون خود و مشتهای مردانه انقلاب اسلامی‏‎ ‎‏را به ثمر رساندند. و درود بر تمام قوای مسلح متعهد اسلامی که با‏‎ ‎‏گرایش به انقلاب مقدس ایران و پشتوانۀ ملت عزیز کاخ ستمگری‏‎ ‎‏را واژگون کردند.(271)‏

22 / 5 / 59

*  *  *

‏ ‏

روحیه خانواده شهدا بسیار بلند است

‏ ‏

‏ ‏

‏ما هـر روز مواجهیم با صحنه هایی که در عین حال که دلخراش‏‎ ‎‏است، غرور آفرین است. دیروز جمع کثیری از معلولین آمدند، و‏


کتابایثار و شهادت در مکتب امام خمینی (س)صفحه 140

‏امروز هم معـلولین از اصفهان آمده اند با عکسهـای زیـادی که از‏‎ ‎‏شهدا آورده اند. من این تحول عظیـمی که در ایران پیدا شـده است‏‎ ‎‏که در عیـن حالی که پدرهـا با عکس جوان خودشـان آمده اند، و‏‎ ‎‏مـادرها چند نفـر از فرزندانشـان را از دست داده انـد، لـکن‏‎ ‎‏روحیـۀ آنها روحیـۀ بسیار بلنـدی است، و این تحـول مبارک است‏‎ ‎‏بر ملت ایران. من در این مجمعی که این جوانان را و این عکس‏‎ ‎‏جوانان را می بینم باید تأثرات خودم را به بازماندگان اینها، و‏‎ ‎‏تسلیت خودم را به پدرها و مادرهای اینها تقدیم کنم و برای آنها‏‎ ‎‏هم طلب مغفرت. خداوند به شماها اجر عنایت کند و صبر عنایت‏‎ ‎‏کند، و آن جوانهای غرور آفرین ما را به رحمت واسعۀ خود غریق‏‎ ‎‏کند. این مسائل در طول تاریخ بوده است. در صدر اسلام اینطور‏‎ ‎‏مصائب برای اولیای خدا و برای مسلمین صدر اسلام بسیار بوده‏‎ ‎‏است. و شاید از آن وقت تا کنون اینطور وضعیتی که در ایران‏‎ ‎‏هست و این تحولی که برای ملت ما از زن و مرد و بزرگ و کوچک‏‎ ‎‏حاصل شده است، سابقه نداشته باشد. خداوند تبارک و تعالی به‏‎ ‎‏ما هر چه داریم داده است، و ما هر چه داریم از اوست و باید‏‎ ‎‏تقدیم او کنیم. سعادت را آنها بردند که آن چیزی را که خدا به‏‎ ‎‏آنها داده بود تقدیم کردند، و ما عقبماندۀ آنها هستیم. من به همۀ‏‎ ‎‏شما برادران و عزیزان که فرزندان خودتان را از دست داده اید‏‎ ‎‏تسلیت و تبریک عرض می کنم. تبریک برای اینکه شما‏‎ ‎‏خانواده هایی بودید که در دامن شما این جوانهای برومند تربیت‏‎ ‎‏شده اند که فداکاری کردند برای اسلام. اسلام بر ما حق بزرگ‏‎ ‎‏دارد؛ حق حیات دارد. و ما هر چه در راه اسلام بدهیم آن حقی که‏‎ ‎‏اسلام به ما دارد ادا نکردیم. من از خدای تبارک و تعالی سلامت و‏‎ ‎‏سعادت همۀ شما را و رحمت برای این جوانهایی که فداکاری‏‎ ‎

کتابایثار و شهادت در مکتب امام خمینی (س)صفحه 141

‏کرده اند طلب می کنم.(272)‏

27 / 9 / 59

*  *  *

‏ ‏

بازماندگان شهدا برای فداکاری حاضرند

‏ ‏

‏ ‏

‏من از شما بانوان محترم، بازماندگان شهدای نیروی هوایی و‏‎ ‎‏اقربای معلولین نیروی هوایی تشکر می کنم که با روی گشاده و با‏‎ ‎‏روحیۀ قوی با من مواجه هستید، و به مخالفین نهضت با شجاعت،‏‎ ‎‏استقامت، نمایش می دهید که شما شیرزنان مثل متعلقین شما،‏‎ ‎‏شیرمردان، در راه اسلام و در راه کشور اسلامی برای فداکاری و‏‎ ‎‏برای مجاهدت حاضرید.(273)‏

8 / 10 / 59

*  *  *

‏ ‏

ملت شریک مصیبت خانوادۀ شهداست

‏ ‏

‏ ‏

‏اینجانب برای شهدای عزیز ارتش و سایر قوای مسلح، طلب‏‎ ‎‏رحمت از پیشگاه خداوند می نمایم و طلب عافیت برای معلولین و‏‎ ‎‏مدافعین اسلام، و تبریک و تسلیت به بازماندگان آنان می دهم. باید‏‎ ‎‏این عزیزان بدانند که مصیبتهایی که به آنان وارد شده است، ملت‏‎ ‎‏شریف با آنان شریک می باشند. من فرزندان عزیزی که‏‎ ‎‏افتخارآفرین بودند از دست دادم و شما عزیزان‏‎ ‎‏غیرتمندی که موجب سرافرازی تان بودند به جوار رحمت حق‏‎ ‎‏فرستادید.(274)‏

27 / 1 / 60

*  *  *

‏ ‏

خانواده شهدا در مقابل دشمن ایستاده اند

‏ ‏

‏ ‏

‏من نمی دانم که تسلیت بگویم به این خانواده های شهدا، تسلیت‏‎ ‎

کتابایثار و شهادت در مکتب امام خمینی (س)صفحه 142

‏بگویم به پیغمبر اسلام و ائمۀ هدیٰ، تسلیت بگویم به امام عصر‏‎ ‎‏ـ ارواحنا له الفداء ـ یا تبریک. تبریک برای اینکه یک همچو ملتی و‏‎ ‎‏یک همچو انسانهای ارزنده ای اسلام تربیت کرده است یک همچو‏‎ ‎‏جوانانی که الآن عکس بسیاریشان در منظره هست و سیمای‏‎ ‎‏نورانی شان در پیش چشم است اسلام تربیت کرده است، یک‏‎ ‎‏همچو مادران و پدران و اقربای شهدایی که در اینجا عده ای شان‏‎ ‎‏حاضر هستند، اسلام تربیت کرده است. من گمان ندارم که در غیر‏‎ ‎‏محیط اسلامی، یک همچو مسائلی تحقق داشته باشد که پیرزن‏‎ ‎‏جوانمرده اظهار بکند که من جوانان دیگری دارم که آن را هم‏‎ ‎‏تقدیم اسلام می کنم و پیرمرد جوان از دست داده اظهار کند که من‏‎ ‎‏حاضرم خودم هم به جبهه بروم و شهید بشوم و جوانهای زیادی که‏‎ ‎‏می آیند تقاضا کنند که دعا کنیم که در راه اسلام شهید بشوند؛‏‎ ‎‏جوان بخواهد که دعا کنیم به شهادت برسد.‏

‏     ‏‏شما در کجا می توانید در غیر سایۀ اسلام و تربیت اسلامی،‏‎ ‎‏چنین جوانهایی و چنین بازماندگان از جوانهای شهید، پیدا بکنید؟‏‎ ‎‏اینها در عین حالی که جوانان خودشان را از دست داده اند و در‏‎ ‎‏جبهه ها خاندان خودشان را از دست داده اند و آواره شده اند،‏‎ ‎‏مع ذلک، ایستاده اند و شجاعانه در مقابل دشمنها ایستاده اند و‏‎ ‎‏برای فداکاری حاضرند.(275)‏

26 / 7 / 60

*  *  *

‏ ‏

فداکاری خانواده شهدا بی نظیر است

‏ ‏

‏ ‏

‏مقاومت و فداکاری این زنان بزرگ در جنگ تحمیلی آنقدر‏‎ ‎‏اعجاب آمیز است که قلم و بیان از ذکر آن عاجز بلکه شرمسار‏‎ ‎‏است. این جانب در طول این جنگ صحنه هایی از مادران و‏‎ ‎

کتابایثار و شهادت در مکتب امام خمینی (س)صفحه 143

‏خواهران و همسران عزیز از دست داده دیده ام که گمان ندارم در‏‎ ‎‏غیر این انقلاب نظیری داشته باشد.(276)‏

25 / 1 / 61

*  *  *

‏ ‏

مقاومت خانواده شهدا، زنده کننده خاطره یاران سیدالشهداء

‏ ‏

‏ ‏

‏رحمت خداوند بر همۀ شهیدان، و رضوان و مغفرت حق بر ارواح‏‎ ‎‏مطهرشان که جوار قرب او را برگزیدند و سرفراز و مشتاق به سوی‏‎ ‎‏جایگاه مخصوصشان در پیشگاه رب خویش شتافتند. و سلام و‏‎ ‎‏درود بر شما پدران و مادران، همسران، فرزندان و بازماندگان‏‎ ‎‏شهدا که از بهترین عزیزان خود در راه بهترین هدف که اسلام عزیز‏‎ ‎‏است، بزرگوارانه گذشته اید، و در امر دفاع از دین خدا، آنچنان‏‎ ‎‏صبر و مقاومت نشان داده اید که رشادت و استقامت یاران سید‏‎ ‎‏شهیدان حضرت امام حسین ـ علیه السلام ـ را در خاطرۀ جهانیان‏‎ ‎‏تجدید کردید.(277)‏

25 / 8 / 61

*  *  *

‏ ‏

انگیزه خانواده شهدا ایمان و اطمینان به غیب است

‏ ‏

‏ ‏

‏بازماندگان شهدا و آسیب دیدگان جنگ و متعلقان آنان با‏‎ ‎‏چهره های حماسه آفرین و گفتار و کرداری مشتاقانه و اطمینان‏‎ ‎‏بخش با ما و شما روبه رو می شوند. و اینها همه از عشق و علاقه و‏‎ ‎‏ایمان سرشار آنان است به خداوند متعال و اسلام و حیات‏‎ ‎‏جاویدان. در صورتی که نه در محضر مبارک رسول اکرم ـ صلی الله ‏‎ ‎‏علیه و آله و سلم ـ هستند، و نه در محضر امام معصوم ـ صلوات الله ‏‎ ‎‏علیه. و انگیزۀ آنان ایمان و اطمینان به غیب است. و این رمز‏‎ ‎‏موفقیت و پیروزی در ابعاد مختلف است. و اسلام باید افتخار کند‏‎ ‎

کتابایثار و شهادت در مکتب امام خمینی (س)صفحه 144

‏که چنین فرزندانی تربیت نموده، و ما همه مفتخریم که در چنین‏‎ ‎‏عصری و در پیشگاه چنین ملتی می باشیم.(278)‏

15 / 3 / 68

*  *  *

‏ ‏

خانواده شهدا در مقابل مدعیان صلح طلبی می ایستند

‏ ‏

‏ ‏

‏ایران که برای خدا قیام کرده است می بینیم که چگونه پایدار است،‏‎ ‎‏و اگر بر فرض باطل کسی خیال می کرد که باید صلح کرد، با این‏‎ ‎‏جنایات، دیگر هیچ عاقلی چنین فکری نمی کند؛ برای اینکه‏‎ ‎‏خانواده های شهدا و اشخاص مصیبت دیده در مقابل آنان‏‎ ‎‏می ایستند. الآن هم که مشاهده می کنید همین مصیبت دیدگان‏‎ ‎‏هستند که فریاد «جنگ، جنگ» سر می دهند. جنایتکار در اثر‏‎ ‎‏زیادی جنایت نمی تواند از جرم فرار کند. ما به او و امثال او و‏‎ ‎‏هم قطاران او هشدار می دهیم که هر جنایتی که می کنند به نامۀ‏‎ ‎‏اعمالشان اضافه می شود و در مقام بازخواست باید جبران کنند.‏‎ ‎‏این نحو جنایات اسباب سستی خانواده های شهدا نمی شود.(279)‏

20 / 5 / 62

*  *  *

‏ ‏

فریاد خانوادۀ شهدا، جنگ جنگ تا پیروزی است

‏ ‏

‏ ‏

‏باید متذکر شد که این کوردلان که جز امور مادی و شهوات‏‎ ‎‏حیوانی از همه چیز غافلند، ملت شریف ما را نشناخته و گمان‏‎ ‎‏می کنند با شهادت فرزندان عزیز ما می توانند آنان را از راهی که‏‎ ‎‏انتخاب نموده اند که آن جز اسلام عزیز نیست، منصرف یا سست‏‎ ‎‏نمایند.‏

‏     ملت بزرگ ایران در این چند سال که از جنایات شرق و غرب‏‎ ‎‏رنج می برد و عزیزان خود را از دست داده و می دهد در هر‏‎ ‎

کتابایثار و شهادت در مکتب امام خمینی (س)صفحه 145

‏انفجاری منفجرتر و در هر حملۀ ددمنشانه ای شجاعانه تر راه خود‏‎ ‎‏را در پیش داشته و جلو می رود. اینان ندیده اند که مادران و پدران‏‎ ‎‏شجاع ایران فرزندان و نور چشمان خود را از زیر خروارها خاک‏‎ ‎‏بیرون می کشند و فریاد «جنگ، جنگ تا پیروزی» سر می دهند و از‏‎ ‎‏دست اندرکاران مقابله به مثل و از سلحشوران جبهه ها ادامۀ جنگ‏‎ ‎‏را طلب می کنند. درود خدا بر این ملت شجاع و مؤمن که جان‏‎ ‎‏می دهد و تن به سازش و تسلیم نمی دهد.(280)‏

18 / 12 / 63

*  *  *

‏ ‏

من به خاطر قوت قلبتان به شما تبریک می گویم

‏ ‏

‏ ‏

‏من از همۀ خانواده های شهدا، خانواده های معلولین، مفقودین،‏‎ ‎‏اسرا، آنهایی که رنج دیدند در این کشور، و در این جنگ رنج‏‎ ‎‏دیدند و بحمدالله برای خدا دیدند و خدا اجر می دهد، لکن ما هم‏‎ ‎‏وظیفه داریم که برای آنها دعا کنیم و به آنها هم تبریک بگوییم که‏‎ ‎‏یک همچو جوانهایی دارند، یک همچو دامنهای پاکی دارند که این‏‎ ‎‏جوانها را تربیت کردند، یک همچو قلوب قوی ای دارند که‏‎ ‎‏جوانهایشان را می فرستند به جنگ و به جایی که احتمال این معنا‏‎ ‎‏هست که خدای نخواسته، یکوقتی شهید بشوند ما از آنها تشکر‏‎ ‎‏می کنیم. به آنها دعا می کنیم و از خدا می خواهیم که اینها را صبر‏‎ ‎‏عنایت کند و اجر عنایت کند.(281)‏

1 / 1 / 65

*  *  *

‏ ‏

خانواده های عزیز شهدا بنیانی مرصوص هستند

‏ ‏

‏ ‏

‏و مبـارک باد بر خـانواده های عـزیز شهدا، مفقـودین، و اسـرا،‏‎ ‎‏و جـانبازان و بـر ملت ایـران، که بـا استقـامت و پایـداری و‏


کتابایثار و شهادت در مکتب امام خمینی (س)صفحه 146

‏ ‏

‏پـایمردی خویش به بنیـانی مرصوص مبـدل گشتـه اند که نـه‏‎ ‎‏تهدیـد ابرقدرتهـا آنان را به هـراس می افـکند، و نـه از‏‎ ‎‏محـاصره هـا و کمبودها به فغان می آیند، و نه از خیانت و‏‎ ‎‏وحشیگریهای صدام دیوانه و افسار گسیختۀ رو به زوال در زدن‏‎ ‎‏شهرها و ویران کردن خانه ها و مساجد و بیمارستانها و مدارس خم‏‎ ‎‏به ابرو می آورند، و چون گذشته به راه خود، که همان راه اسلام‏‎ ‎‏عزیز و عزت و شرف و انسانیت است، ادامه می دهند؛ و زندگی با‏‎ ‎‏عزت را در خیمۀ مقاومتِ صبرْ بر حضور در کاخهای ذلت و‏‎ ‎‏نوکری ابرقدرتها و سازش و صلح تحمیلی ترجیح می دهند. و من‏‎ ‎‏افتخار می کنم که در میان شما و در کنار شما هستم و در غم و‏‎ ‎‏مصیبتهای شما که مصیبت اسلام و مسلمین است، شریک‏‎ ‎‏می باشم.(282)‏

16 / 11 / 65

*  *  *

‏ ‏

عدم شِکوه از فراق عزیزان، بالاترین تحول است

‏ ‏

‏ ‏

‏کدام تحولی بالاتر از اینکه پدران و مادران و همسران شهیدان ما از‏‎ ‎‏فراق عزیزان خود شِکوه نمی کنند، ولی غبطه و حسرت دوری از‏‎ ‎‏قافلۀ شهدا را بر زبان دارند؟(283)‏

16 / 11 / 65

*  *  *

‏ ‏

خانواده شهدا بر کاخ نشینان برتری دارند

‏ ‏

‏ ‏

‏یک موی سر این کوخ نشینان و شهیددادگان به همۀ کاخ و‏‎ ‎‏کاخ نشینان جهان شرف و برتری دارد.(284)‏

6 / 5 / 66

*  *  *


کتابایثار و شهادت در مکتب امام خمینی (س)صفحه 147

جوان داده ها می گویند باز هم جوان داریم 

‏ ‏

‏ ‏

‏شما‏‎[2]‎‏ مردم ایران را از موشک نترسانید، مردم ایرانی که‏‎ ‎‏شهادت را برای خودشان افتخار می دانند و بسیاری از اوقاتی‏‎ ‎‏که اینجا می آیند انسان تعجب می کند از وضع اینها که‏‎ ‎‏جوانش فوت شده است، جوانش شهید شده است، می گوید‏‎ ‎‏باز هم می خواهم، می خواهم جوان دارم باز ‏‏[‏‏در راه خدا‏‎ ‎‏بدهم‏‏]‏‏، بچۀ کوچک را می گوید این ان شاءالله ، بزرگ‏‎ ‎‏می شود و شهید بشود، یا زنها می بینید که چه وضعی دارند. اینها‏‎ ‎‏مردم را، این مردمی که طالب شهادتند از شهادت‏‎ ‎‏می ترسانند.(285)‏

12 / 12 / 66

*  *  *

‏ ‏

خانواده شهدا، مشعلداران طرق الی الله

‏ ‏

‏ ‏

‏خانواده های شهدا، تا همیشۀ تاریخ این مشعلداران راه‏‎ ‎‏اولیا، افتخار روشنایی طرق الی الله را به عهده گرفته اند.‏‎ ‎‏مجروحین و معلولینْ خود چراغ هدایتی شده اند که در‏‎ ‎‏گوشه گوشۀ این مرز و بوم به دین باوران راه رسیدن به‏‎ ‎‏سعادت آخرت را نشان می دهند: راه رسیدن به خدای کعبه را.‏‎ ‎‏اسرا در چنگال دژخیمانْ خود سرود آزادی اند، و احرار جهان آنان‏‎ ‎‏را زمزمه می کنند. مفقودین عزیز محور دریای بیکران‏‎ ‎‏خداوندی اند؛ و فقرای ذاتی دنیای دون در حسرت مقام والایشان‏‎ ‎‏در حیرتند.(286)‏

1 / 7 / 67

*  *  *

‎ ‎

کتابایثار و شهادت در مکتب امام خمینی (س)صفحه 148

  • )) آیت الله دکتر محمد مفتح که در تاریخ 27 / 9 / 1358 به دست عوامل گروهک منحرف فرقان به شهادت رسید.
  • )) اشاره به غربیها.