فصل دوم: خانوادۀ شهدا
وظیفۀ دولت در رسیدگی به خانوادۀ شهدا (بنیاد شهید)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1390

زبان اثر : فارسی

وظیفۀ دولت در رسیدگی به خانوادۀ شهدا (بنیاد شهید)

‏ ‏

وظیفۀ دولت در رسیدگی به خانوادۀ شهدا (بنیاد شهید)

‏ ‏

دولت برای بازماندگان شهدا مقرری قرار دهد

‏ ‏

‏ ‏

‏جناب آقای مهندس بازرگان، نخست وزیر‏

‏     برای بازماندگان شهدای قوای انتظامی، پاداشی در نظر بگیرید‏‎ ‎‏و بپردازید. و برای بازماندگان پاسداران، عـلاوه بـر پاداش‏‎ ‎‏ـ نظیـر ارتشیـان ـ حقـوق ماهـانه، هزینـه ای با توافق هیـأت دولـت‏‎ ‎‏و شـورای انقـلاب مقرر داریـد که بـرای همیشـه به آنان‏‎ ‎‏بدهند.(338)‏

2 / 6 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

‏جناب حجت الاسلام آقای حاج شیخ مهدی کروبی ـ ایّده الله تعالی‏

‏     ملت شریف ایران می داند که نهضت اسلامی و پیروزی‏‎ ‎‏انقلاب اسلامی مرهون فداکاری قشرهای مختلف ملت است که‏‎ ‎‏در صف اول باید شهدای انقلاب ـ رحمة الله علیهم ـ و کسانی که‏‎ ‎‏در این راه معلول و آسیب دیده شده اند، محسوب داشت. لهذا‏‎ ‎‏باید رسیدگی کامل به خاندان شهدا و آسیب دیدگان و معلولین در‏‎ ‎‏این راه، چه در حال انقلاب و چه قبل و بعد از آن به نحو احسن و با‏

کتابایثار و شهادت در مکتب امام خمینی (س)صفحه 180

‏مراعات احترام آنان بشود.‏‎[1]‎‏ ‏

‏ ‏

با تأسیس بنیاد شهید ‎[2]‎ به نحو احسن به وضع خانواده شهدا رسیدگی شود

‏ ‏

‏ ‏

‏     ‏‏لهذا لازم است سازمانی به سرپرستی جنابعالی و هیأتی از‏‎ ‎‏معتمدین متدین و آگاه و آشنا بدین گونه امور، برای این مقصد مهم‏‎ ‎‏تأسیس شود که با اجرای طرحهای مفید آن، ملت و دولت انقلابی،‏‎ ‎‏دیْن خود را در مقابل این گروه فداکار در راه انقلاب اسلامی ادا‏‎ ‎‏نمایند، شورای انقلاب موظف است برای این شروع مهم، بودجۀ‏‎ ‎‏کافی تصویب نماید و در اجرای آن سرعت عمل به خرج دهد و‏‎ ‎‏دولت و متصدیان امور، موظف هستند مواد زیر را مورد تصویب و‏‎ ‎‏اجرای سریع قرار دهند:‏

‏     1. اولویت فرهنگی: یعنی در مدارس و دانشگاه با تسهیلات‏‎ ‎‏مقتضی وارد شوند.‏

‏     2. اولویت اقتصادی: یعنی مسکن، زمین، وسائل زندگی و‏‎ ‎‏سایر مایحتاج زندگی برای آنان تهیه گردد.‏

‏     3. اولویت در استخدام: یعنی خانوادۀ شهدا و معلولین در‏‎ ‎‏استخدام دولت اولویت داشته و آنان که قدرت خدمت دارند به‏‎ ‎‏استخدام دولت درآیند.‏

‏     4. کارت مجانی برای سوار شدن آنان در اتوبوسهای دولتی‏‎ ‎‏داخل شهرها تهیه گردد.‏

‏     5. کارت نیمه بها برای استفاده از وسائل نقلیۀ بین شهری مثل‏‎ ‎‏قطار و هواپیما و غیره.‏

‏     6. تشکیل دفترچه مخصوص برای قدرت خرید از تعاونیهای‏‎ ‎‏دولتی.‏


کتابایثار و شهادت در مکتب امام خمینی (س)صفحه 181

‏     7. بیمه درمانی و استفاده از کارت ویژۀ خرید دارو.‏

‏     8. قرار دادن حقوق رسمی برای معلولین که قدرت کار ندارند‏‎ ‎‏و خانوادۀ شهدا بالنسبه به افراد آن خانواده.‏

‏     9. ایجاد برنامه هایی در رادیو به عنوان معلولین و خانواده‏‎ ‎‏شهدا.‏

‏     10. سازمان موظف است بدون فوت وقت، معلولین و‏‎ ‎‏آسیب دیدگانی که احتیاج به معالجه دارند تحت علاج قرار دهد و‏‎ ‎‏در صورتی که با تصدیق طبیب لازم است برای معالجه به خارج‏‎ ‎‏کشور بروند، اسباب مسافرت و مخارج معالجۀ آنان را فراهم‏‎ ‎‏نماید.‏

‏     ضمناً متذکر می شود که اگر سازمان در موارد مرقومه به‏‎ ‎‏اِشکالی برخورد نمود و یا از طرف بعضی متصدیان اهمالی شد،‏‎ ‎‏اینجانب را مطلع نمایند تا در رفع آن به طور مقتضی عمل‏‎ ‎‏نمایم.(339)‏

25 / 12 / 58

*  *  *

‏ ‏

عموم دستگاههای اجرایی، امور خانواده شهدا را با سرعت عمل نمایید

‏ ‏

‏ ‏

‏لازم است تذکری که همگان بدان آگاهی دارند بدهم و آن لزوم‏‎ ‎‏تقدیر از شهدای انقلاب و خانوادۀ آنان و معلولین و مصدومین‏‎ ‎‏می باشد. و لازم است عموم دستگاههای اجرایی اموری را که‏‎ ‎‏مربوط به شهدا و خانوادۀ آنان و معلولین و مصدومین است با‏‎ ‎‏کمال سرعت عمل نموده و تسهیلات لازم را در مورد آنان معمول‏‎ ‎‏دارند؛ که اینان بر ما و ملت شریف حق بسیار بزرگی دارند. و اگر‏‎ ‎‏معلوم شود که کسانی در بعضی از ادارات و وزارتخانه ها برای‏‎ ‎‏اجرای امور شهدای انقلاب و خانوادۀ آنها اشکال تراشی می کنند،‏

کتابایثار و شهادت در مکتب امام خمینی (س)صفحه 182

‏به عنوان ضد انقلاب باید مورد تعقیب واقع شوند.(340)‏

26 / 3 / 59

*  *  *

‏ ‏

بنیاد شهید در امر سرپرستی فرزندان شهدا رسیدگی نماید

‏ ‏

‏ ‏

‏جناب حجت الاسلام آقای حاج شیخ مهدی کروبی ـ دامت‏‎ ‎‏افاضاته‏

‏     پیرو مأموریتی که جنابعالی در مورد رسیدگی به وضع‏‎ ‎‏بازماندگان شهدای انقلاب اسلامی از طرف اینجانب دارید، چون‏‎ ‎‏اخیراً گاهی دیده شده است که برای سرپرستی فرزندان شهدا بین‏‎ ‎‏اولیای آنان درگیریها صورت گرفته، لذا جنابعالی موظفید از طرف‏‎ ‎‏اینجانب به این موضوع رسیدگی نموده و حتی المقدور آنان را به‏‎ ‎‏صورتی راضی کنید و اگر میسر نشد، به هر نحو مصلحت دیدید‏‎ ‎‏رفع مشکل کنید. و از اولیای فرزندان شهدا نیز می خواهم که با در‏‎ ‎‏نظر گرفتن سعادت فرزندان شهدا و آیندۀ آنان، موجبات این کار را‏‎ ‎‏به نحو آبرومندی فراهم کرده و روح شهدای عزیز را شاد نمایند. و‏‎ ‎‏امید است مسئولین محترم اداری و مردم نیز همکاریهای لازم را با‏‎ ‎‏جنابعالی در انجام وظایف محوله داشته باشند. از خدای تعالی‏‎ ‎‏موفقیت شما را مسألت دارم.(341)‏

2 / 10 / 59

*  *  *

‏ ‏

ارزش خدمت برای شهدای اسلام از سایر ارزشها بیشتر است

‏ ‏

‏ ‏

‏ارزش هر خدمتی، موافق ارزش است آن کسی است که برایش‏‎ ‎‏خدمت می کنیم، هر کس هر خدمتی در راه خدا برای خلق خدا‏‎ ‎‏بکند این ارزش دارد. لکن ارزشها مختلف هستند به ارزش آنهایی‏‎ ‎‏که برای آنها خدمت می کنیم. همۀ بنیادهایی که برای خدا در راه‏

کتابایثار و شهادت در مکتب امام خمینی (س)صفحه 183

‏اسلام به کشور خودشان خدمت می کنند، و همۀ اشخاصی که‏‎ ‎‏برای اعتلای کلمۀ اسلام خدمت می کنند، همۀ آنها پیش خدای‏‎ ‎‏تبارک و تعالی ارزش دارد و مورد عنایت حق تعالی ـ ان شاءالله ـ‏‎ ‎‏خواهند شد. لکن ارزش بنیاد شهید، خدمت به شهید و خدمت به‏‎ ‎‏بازماندگان شهید و خدمت به آنهایی که در راه اسلام برای‏‎ ‎‏فداکاری حاضر شدند لکن معلول شدند و عضوی از اعضای‏‎ ‎‏خودشان را از دست دادند یا جراحاتی بر آنها وارد شده است،‏‎ ‎‏ارزش این خدمت که برای شهدای اسلام و برای فداکاران اسلام‏‎ ‎‏انجام می گیرد شاید از سایر ارزشها بیشتر باشد.(342)‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

20 / 10 / 59

*  *  *

‏ ‏

خدمت در بنیاد شهید در رأس خدمتهاست 

‏ ‏

‏ ‏

‏بنیاد شهید از همۀ بنیادها افضل است برای اینکه شهید از همۀ‏‎ ‎‏افراد افضل است. خدمت در بنیاد شهید در رأس خدمتها هست.‏‎ ‎‏همه خدمت می کنند و همه برای خدا و برای همه فضل است و‏‎ ‎‏برای همه ارزش هست در بارگاه الهی. همۀ خدمتگزارهایی که‏‎ ‎‏خدمت می کنند. آنهایی که خدمت می کنند برای جنگزده ها آنها‏‎ ‎‏هم خدمتشان برای فداکاران است. این جنگزده ها که الآن در ایران‏‎ ‎‏هستند و در خارج از وطنشان هستند راجع به اینها هم هر کس‏‎ ‎‏خدمت بکند خدمت به فداکاران است، لکن خدمت به شهید‏‎ ‎‏ارزشش بیشتر از همه خدمتهاست. معلولی که جان خودش را در‏‎ ‎‏دست گرفته و تقدیم کرده است لکن موفق نشده است به شهادت،‏‎ ‎‏آن هم فداکاری خودش را کرده است. شما که خدمت به شهید‏‎ ‎‏می کنید و بنیاد شما که بنیاد شهید است، قدر این بنیاد را بدانید و‏‎ ‎‏قدر این خدمت را بدانید. برای کم کسی اینطور مطلبی که برای‏

کتابایثار و شهادت در مکتب امام خمینی (س)صفحه 184

‏شهید گفته شده است برای کم کسی هست. آنها را قرین انبیا قرار‏‎ ‎‏داده اند. خدمت شما به آنها خدمت به نبی اکرم است. خدمت به‏‎ ‎‏انبیاست. بدانید که شما در راه شهید دارید خدمت می کنید. و بنیاد‏‎ ‎‏شما بنیاد شهید است. و شهید، افضل است. شهادت از همۀ‏‎ ‎‏چیزها‏‏[‏‏افضل است‏‏]‏‏ و باز در روایتی‏‎[3]‎‏ است که هر خوبی بالاتر از‏‎ ‎‏او هم خوبی هست تا برسد به قتل در راه خدا؛ شهادت در راه‏‎ ‎‏خدا. بالاتر از او دیگر خوبی در کار نیست. و معلوم ‏‏[‏‏است‏‏]‏‎ ‎‏نکته اش برای اینکه، کسی که همه چیزش را برای خدا تقدیم کرده‏‎ ‎‏است و حیات که بالاترین سرمایه است برای او در این عالم تقدیم‏‎ ‎‏کرده است. دیگر از این بِرّ و از این خوبی بالاتر نمی شود باشد.‏‎ ‎‏شما خدمت می کنید به انسانهایی و به کسانی که وابسته هستند به‏‎ ‎‏این شهدا و شهدا به آنها علاقه دارند. و الآن هم شهید هستند‏‎ ‎‏نسبت به آنها، و خدمت شما ارزشمندترین خدمتهاست که تصور‏‎ ‎‏می شود، به حسب اینطور روایات.‏

‏     من امیدوارم که همۀ ملت ما و همۀ افردی که در سرتاسر کشور‏‎ ‎‏ما هستند، خدمتگزار باشند به این کشور و خدمتگزارباشند به‏‎ ‎‏جمهوری اسلام. و خدمتگزاری آنها همان مجاهدۀ در راه‏‎ ‎‏خداست. و من امیدوارم که همۀ آنها با مجاهدین در راه خدا‏‎ ‎‏شریک و سهیم باشند، برای اینکه آنها هم مجاهده می کنند ولو آن‏‎ ‎‏پیرزنی که در اَقصیٰ بلاد دارد یک خدمتی می کند برای این‏‎ ‎‏مجاهدین. و یا یک پیرمردی که در اقصیٰ بلاد دارد خدمت می کند‏‎ ‎‏برای این شهدا و مجاهدین و بازماندگان شهدا. من امیدوارم که‏‎ ‎‏خداوند به همۀ آنها ثواب مجاهدین را عنایت بفرماید.‏


کتابایثار و شهادت در مکتب امام خمینی (س)صفحه 185

‏     و عمده چیزی که هست این است که صادقانه خدمت کنید،‏‎ ‎‏خدمت بکنید، گمان نکنید که شما یک کاری که برای آنها انجام‏‎ ‎‏می دهید یک منّتی بر آنها دارید. منّت آنها را بکشید، خدمت‏‎ ‎‏بکنید، احترام بکنید از آنها. اینها خانوادۀ شهدا هستند. و معلولین‏‎ ‎‏و خانواده های معلولین که ارزششان آن قدر است، و ما باید‏‎ ‎‏خدمتگزار به آنها باشیم. هر عملی که انجام می دهیم، هر خدمتی‏‎ ‎‏که به آنها انجام می دهیم عملی است که در پیشگاه خدا مقبول‏‎ ‎‏است. و ما باید با کمال خرسندی منّت آنها را بکشیم و خدمت به‏‎ ‎‏آنها بکنیم. مبادا یک وقتی یک کلمۀ درشتی گفته بشود به این‏‎ ‎‏بازماندگان شهدا، یا به این معلولین. و باز کسانی که عائلۀ‏‎ ‎‏معلولین اند، توجه داشته باشید که عملی را که می کنید خالص و‏‎ ‎‏برای خدا باشد. و برای آن کسی که فداکار برای خدا بوده است، و‏‎ ‎‏جانش را در راه خدا اهدا کرده است. شما خدمت به او می کنید و‏‎ ‎‏این خدمت به خداست. همان طوری که ما منّت خدای تبارک و‏‎ ‎‏تعالی را می کشیم و عبادت او را می کنیم، منّت اوست بر ما، و‏‎ ‎‏خدای تبارک و تعالی منّت بر ما گذاشته است و ما را هدایت کرده‏‎ ‎‏است، و هر عملی که بکنیم منّت بر او نداریم و او منّت بر ما دارد.‏‎ ‎‏این خدمت هم خدمت به خدای تبارک و تعالی و مجاهدین در راه‏‎ ‎‏او و شهدای در راه اوست. و ما باید با سرو جان خدمت بکنیم. و‏‎ ‎‏ابداً در نظرمان نیاید که ما یک کاری انجام دادیم. آنها جان‏‎ ‎‏خودشان را دادند و شما قدرتی که دارید، دارید خرج می کنید‏‎ ‎‏برای آنها. و من امیدوارم که در راه خدا که شد؛ ثواب مجاهدین را‏‎ ‎‏به شما عنایت بفرماید خدای تبارک و تعالی.(343)‏

20 / 10 / 59

*  *  *


کتابایثار و شهادت در مکتب امام خمینی (س)صفحه 186

‏ ‏

بنیاد شهید بهترین بنیاد است‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏من باید از آقای کروبی تشکر کنم که ایشان یک فردی هستند که‏‎ ‎‏خدمتگزار به این ملتند و بنیاد شهدا بهترین بنیادهایی است که‏‎ ‎‏ایشان بحمدالله ، موفق شدند و با توفیق الهی اداره می کنند. خداوند‏‎ ‎‏امثال این خدمتگزاران را برای شما حفظ کند.(344)‏

26 / 7 / 60

*  *  *

‏ ‏

بنیاد شهید بنیادی است که تاکنون انتقاد از آن نشنیده ام

‏ ‏

‏ ‏

‏البته بنیاد شهید، یک بنیادی است که من تاکنون یک کلمه انتقاد از‏‎ ‎‏آن نشنیده ام و آقای کروبی خدمتگزار خوبی است برای شهدا و‏‎ ‎‏معلولین. امیدوارم که همۀ شماها موفق باشید که خدمت خودتان‏‎ ‎‏را افزون کنید و این شهدا را و این خانوادۀ شهدا را و این معلولین را‏‎ ‎‏و این بازماندگان شهدا را مثل عائلۀ خودتان محسوب کنید و در راه‏‎ ‎‏خدمت به آنها کوشش کنید که این خدمت بسیار ارجمندی است،‏‎ ‎‏بسیار بزرگی است. و مطمئن باشید که خداوند تبارک و تعالی به‏‎ ‎‏شما اجر در دو دنیا عنایت می فرماید.(345)‏

25 / 8 / 60

*  *  *

‏ ‏

دولت موظف است به خانواده شهدا رسیدگی کند

‏ ‏

‏ ‏

‏جناب آقای نخست وزیر موظف می باشند که هیأتی برای‏‎ ‎‏رسیدگی به خانواده های شهدا و خسارت وارده تعیین نمایند، و در‏‎ ‎‏صورت احتیاج مظلومان این واقعه،‏‎[4]‎‏ به آنان کمک و خسارات را‏‎ ‎‏تأمین نمایند.(346)‏

10 / 7 / 61

*  *  *


کتابایثار و شهادت در مکتب امام خمینی (س)صفحه 187

‏ ‏

خانواده شهدا مورد توجه بنیاد 15 خرداد قرار گیرد

‏ ‏

‏ ‏

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

‏جناب حجت الاسلام آقای حاج شیخ حسن صانعی ـ دامت‏‎ ‎‏افاضاته‏

‏     جنابعالی را به سرپرستی «بنیاد 15 خرداد» منصوب می نمایم.‏‎ ‎‏این بنیاد موظف است به وضع مستضعفین و محرومین رسیدگی‏‎ ‎‏نماید. بدیهی است خانوادۀ شهدای محترم و معلولین عزیز مورد‏‎ ‎‏توجه بیشتر آن بنیاد قرار گیرد. امید است با اطمینان و اعتمادی که‏‎ ‎‏به آن جناب دارم، امور آن بنیاد را به بهترین وجه اداره بنمایید.(347)‏

22 / 4 / 62

*  *  *

‏ ‏

خدمت به خانواده شهدا وظیفه شرعی ماست

‏ ‏

‏ ‏

‏دولت خدمت کند به این کسانی که در راه اسلام آن قدر فداکاری‏‎ ‎‏کردند. خدمت کند به این اهالی دزفول و اهالی اندیمشک و‏‎ ‎‏خوزستان که همۀ چیز خودشان را از دست دادند، خدمت کنند.‏‎ ‎‏این یک تکلیف شرعی است برای همۀ ما.(348)‏

13 / 7 / 62

*  *  *

‏ ‏

رسیدگی به خانواده شهدا یک وظیفه شرعی است

‏ ‏

‏ ‏

‏با توجه به حوادث ناگوار فوق العادۀ ناشی از حملات وحشیانۀ‏‎ ‎‏موشکی و بمبارانهای مکرر مناطق مسکونی شهرها و روستاها به‏‎ ‎‏وسیلۀ عوامل استکبار جهانی و حزب بعث عفلقی عراق، ناچار‏‎ ‎‏نیاز به کمکهای فوری و ضربتی احساس می شود. در این رابطه‏‎ ‎‏لازم است ستادی تشکیل شود که با اختیارات کامل و فوق برنامه‏‎ ‎‏نیازهای تدارکاتی و عاطفی مردم محترم مصیبت زده و داغدیده را‏‎ ‎‏بدون وقفه برآورده سازد. لازم به تذکر است که به متصدیان و‏

کتابایثار و شهادت در مکتب امام خمینی (س)صفحه 188

‏مأموران این امر اسلامی امر و سفارش اکید شود که با احترامات‏‎ ‎‏فایقه با این عزیزان مظلوم بر خورد گردد.‏

‏     انتظار دارد که جناب آقای رئیس جمهور محترم و رئیس محترم‏‎ ‎‏دولت ـ أیّدهم الله ـ در اقدام به این مهم تمام سعی و کوشش لازم را‏‎ ‎‏مبذول دارند. و تلاش در بهبود وضع این عزیزان محترم را به‏‎ ‎‏عنوان یک وظیفۀ شرعی تلقی فرمایند. لازم است این ستاد با‏‎ ‎‏تشکیل گروههای نجات و پشتیبانی و اسکان فوری موقت و تهیۀ‏‎ ‎‏لوازم مورد احتیاج، گوشه ای از وظایف انسانی ـ اسلامی خود را‏‎ ‎‏عملی سازد. ‏

‏     کلیۀ ارگانهای دولتی و نهادهای انقلابی، اعم از وزارتخانه ها و‏‎ ‎‏ادارات تابعه، خصوصاً وزارت صنایع و بازرگانی، موظفند‏‎ ‎‏همکاریهای لازم را مبذول دارند.(349)‏

14 / 7 / 62

*  *  *

‏ ‏

در امور فرهنگی فرزندان شهدا بیشتر دقت کنید

‏ ‏

‏ ‏

‏جناب حجت الاسلام آقای حاج شیخ مهدی کروبی ـ دامت‏‎ ‎‏افاضاته‏

‏     ضمن تشکر از زحمات جنابعالی که مسئولیت ارزشمند‏‎ ‎‏سرپرستی خانواده های معظم شهدا، مفقودین، اسرا و معلولین را‏‎ ‎‏به عهده گرفتید، لازم می دانم در امور فرهنگی فرزندان عزیزم، این‏‎ ‎‏یادگاران شهیدان و معلولین و مفقودین و اسرا، دقت بیشتر نموده،‏‎ ‎‏و آنان را از کودکستان تا دانشگاه به بهترین وجه اداره نمایید. از‏‎ ‎‏آنجایی که جامعۀ اسلامی ما استقلال و آزادی و جمهوری اسلامی‏‎ ‎‏خویش را مدیون ایثارهای غیرقابل ترسیم این عزیزان می داند، هر‏‎ ‎‏چه سریعتر با وزیران آموزش و پرورش و فرهنگ و آموزش عالی‏

کتابایثار و شهادت در مکتب امام خمینی (س)صفحه 189

‏طرحی را تنظیم نموده، و به شورایعالی انقلاب فرهنگی تقدیم‏‎ ‎‏نمایید. اعضای محترم این شورا خود توجه دارند که بزرگترین و‏‎ ‎‏خداپسندانه ترین ارزش اسلامی خدمت به فرزندان این عزیزان‏‎ ‎‏است. «بنیاد مستضعفین» موظف است تمامی بودجۀ این کار‏‎ ‎‏عظیم را برعهده گیرد؛ و در صورت کمبود، دولت و «بنیاد شهید» و‏‎ ‎‏«بنیاد پانزدهم خرداد» اقدام کنند.‏

‏     اینجانب از حوزه های علمیه تقاضا دارم تا در صورت‏‎ ‎‏درخواست ورود به آن حوزه ها، آنان را یاری، و به طور شایسته‏‎ ‎‏تعلیم و تربیت نمایند. صدا و سیمای جمهوری اسلامی‏‎ ‎‏برنامه هایی را در جهت رشد استعداد و خلاقیت این فرزندان‏‎ ‎‏معظم تدوین نماید. ان شاءالله مردم شهیدپرورمان تا آنجایی که‏‎ ‎‏مقدورشان است بدین کار الهی کمک نمایند.‏

‏     نورچشمان عزیزم توجه خواهند داشت اکنون که رسالت بزرگ‏‎ ‎‏پدران بزرگوار خود را به دوش می کشند، در راه تهذیب و تحصیل‏‎ ‎‏خود، با الهام از روح پرفتوح سربازان امام زمان ـ ارواحنا فداه ـ‏‎ ‎‏تلاش وافر نمایند، تا با کسب دانش و معنویت اسلامی امور جامعۀ‏‎ ‎‏خویش را به دست گیرند.(350)‏

6 / 1 / 65

*  *  *

‏ ‏

شهید داده ها در اولویت هستند

‏ ‏

‏ ‏

‏و به مسئولین محترم جمهوری اسلامی ایران، برای چندمین بار،‏‎ ‎‏سفارش می کنم ـ و این نصیحت و سفارش همیشگی است ـ که‏‎ ‎‏قدر این‏‎[5]‎‏ نعمتهای بزرگ الهی را بدانند؛ و در شرایط کنونی و‏‎ ‎‏آینده های دور، اولویت را به این عزیزان و کسانی بدهند که در راه‏

کتابایثار و شهادت در مکتب امام خمینی (س)صفحه 190

‏اسلام خون داده اند و مبارزه کرده اند؛ و بشدت از بهانه جویی و‏‎ ‎‏سنگ اندازی و مانع تراشی و کاغذبازی، که مانع رشد آنان و ملت‏‎ ‎‏دلاور ایران است، خودداری ورزند.(351)‏

8 / 2 / 65

*  *  *

‏ ‏

مسئولان بدانند مصلحت شهیدداده ها مقدم است

‏ ‏

‏در این فرصت به همۀ مسئولان کشورمان تذکر می دهم که در تقدم‏‎ ‎‏ملاکها، هیچ ارزش و ملاکی مهمتر از تقوا و جهاد در راه خدا‏‎ ‎‏نیست و همین تقدم ارزشی و الهی باید معیار انتخاب و امتیاز‏‎ ‎‏دادن به افراد و استفاده ازامکانات و تصدی مسولیتها و ادارۀ‏‎ ‎‏کشور و بالاخره جایگزین همۀ سنتها و امتیازات غلط مادی‏‎ ‎‏و نفسانی بشود، چه در زمان جنگ و چه در حالت صلح، چه‏‎ ‎‏امروز و چه فردا، که خدا این امتیاز را به آنان عنایت فرموده است‏‎ ‎‏و صِرف امتیاز لفظی و عرفی کفایت نمی کند، که باید هم در‏‎ ‎‏متن قوانین و مقررات و هم در متن عمل و عقیده و روش و‏‎ ‎‏منش جامعه پیاده شود و مصلحت زجر کشیده ها و جبهه رفته ها‏‎ ‎‏و شهید و اسیر و مفقود و مجروح دادهها و در یک کلام،‏‎ ‎‏مصلحت پابرهنه ها و گودنشینها و مستضعفین، بر مصلحت‏‎ ‎‏قاعدین درمنازل و مناسک و متمکنین و مرفهین گریزان از جبهه و‏‎ ‎‏جهاد و تقوا و نظام اسلامی مقدم باشد و نسل به نسل و سینه به‏‎ ‎‏سینه شرافت و اعتبار پیشتازان این نهضت مقدس و جنگ فقر و‏‎ ‎‏غنا محفوظ بماند.(352)‏

6 / 5 / 66

*  *  *

‏ ‏


کتابایثار و شهادت در مکتب امام خمینی (س)صفحه 191

‏ ‏

دست اندرکاران به امور فرهنگی فرزندان شهدا توجه کنند

‏ ‏

‏ ‏

‏توصیۀ مجدد و اکید من به همۀ دست اندرکاران و مسئولین کشور‏‎ ‎‏این است که بیشتر از گذشته به امور فرهنگی این عزیزان‏‎[6]‎‏ توجه‏‎ ‎‏نمایند.(353)‏

28 / 6 / 67

*  *  *

‏ ‏

دست اندرکاران نظام به تعریف و تمجید ظاهری قناعت نکنند

‏ ‏

‏ ‏

‏با اینکه اطمینان داریم که خانواده های معظم شهدا و جانبازان و‏‎ ‎‏اسرا و مفقودین هیچ گاه راضی نشده و نمی شوند که در برابر ایثار‏‎ ‎‏عزیزانشان که فقط به خاطر خدا و رسیدن به کمال بوده است‏‎ ‎‏سخن از رفاه و مادیات به میان آید و همت آنان بلندتر از این‏‎ ‎‏مقوله هاست، ولی بر دست اندرکاران نظام است که ذوق و استعداد‏‎ ‎‏و توان خود را در هر چه بهتر رسیدن به امور معنوی و مادی و‏‎ ‎‏ارزشی و فرهنگی این یادگاران هدایت و نور به کار گیرند و از‏‎ ‎‏خدمت بی شائبه و بی منت به آنان دریغ نکنند؛ هر چه انقلاب‏‎ ‎‏اسلامی ایران دارد از برکت مجاهدت شهدا و ایثارگران است. من‏‎ ‎‏می دانم که بسیاری از خانواده های عزیز شهدا و جانبازان و اسرا و‏‎ ‎‏مفقودین به خاطر مناعت طبع و بزرگواری و اخلاق کریمۀ خود در‏‎ ‎‏مصایب و مشکلات زندگی به مسئولین مراجعه نکرده اند و یا‏‎ ‎‏مراجعه شان به حداقل بوده است. و همه نیز می دانیم که اکثریت‏‎ ‎‏این قشر و رزمندگان عزیز اسلام از طبقات محروم و کم درآمد‏‎ ‎‏بودند و مرفهین کمتر دل برای انقلاب سوختند، ولی وظیفۀ ماست‏‎ ‎‏که در حد توان و مقدورات قدرشناس زحمات آنان باشیم و من‏‎ ‎‏میل ندارم که این قدرشناسی فقط در حد تعریف و تمجید ظاهری‏‎ ‎‏خلاصه شود بلکه باید در همه نوع امتیازات اجتماعی و اقتصادی‏

کتابایثار و شهادت در مکتب امام خمینی (س)صفحه 192

‏و فرهنگی به آنان بها داده شود و ضرورتی نمی بینم که به این‏‎ ‎‏عزیزان سفارش و نصیحت کنم و رسالت بزرگ حفظ امانت‏‎ ‎‏خونهای مقدس شهیدان را بازگو نمایم که بحمدالله تا به حال‏‎ ‎‏خانواده های شهدا و اسرا و مفقودین و جانبازان خود حافظ و‏‎ ‎‏نگهبان ارزش شهادت و ایثار بوده اند و بعد از این نیز به یاری خدا‏‎ ‎‏پاسدار آن خواهند بود.(354)‏

11 / 7 / 67

*  *  *


کتابایثار و شهادت در مکتب امام خمینی (س)صفحه 193

‏ ‏

کتابایثار و شهادت در مکتب امام خمینی (س)صفحه 194

  • )) لازم است اشاره شود تأکیدات و توجه حضرت امام به رسیدگی به خانواده شهدا و مبارزین، منحصر به تأسیس بنیاد شهید نیست و از نخستین سالهای آغاز مبارزه در دهه 1340 تا زمان پیروزی انقلاب اسلامی در سال 57، توصیه ها و تأکیدهای مکرری داشته اند که برای اطلاع از آنها می توان به فصول گذشته همین مجموعه رجوع کرد.
  • لازم است اشاره شود تأکیدات و توجه حضرت امام به رسیدگی به خانواده شهدا و مبارزین، منحصر به تأسیس بنیاد شهید نیست و از نخستین سالهای آغاز مبارزه در دهه 1340 تا زمان پیروزی انقلاب اسلامی در سال 57، توصیه ها و تأکیدهای مکرری داشته اند که برای اطلاع از آنها می توان به فصول گذشته همین مجموعه رجوع کرد.
  • )) «قال رسول الله (ص): فوق کلّ ذی برّ برٌّ حتی یقتل الرجل فی سبیل الله فلیس فوقه برّ»؛ بحارالانوار؛ ج 71، ص 60، ح 25.
  • )) فاجعه دلخراش بمبگذاری در خیابان ناصرخسرو تهران.
  • )) اشاره به فرزندان شهدا، جانبازان و مفقودان.
  • )) فرزندان شهدا.