فصل سوم: سایر ایثارگران
جانبازان
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1390

زبان اثر : فارسی

جانبازان

‏ ‏

جانبازان

‏ ‏

کمک به جانبازان بر حج استحبابی ترجیح دارد

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏در این سال که به واسطۀ انقلاب اسلامی به برادران و خواهران ما‏‎ ‎‏صدمات و ضررهای بسیار از حکومت طاغوتی رسیده است و‏‎ ‎‏بسیاری از معلولین از حوادث انقلاب احتیاج مبرم به کمک دارند،‏‎ ‎‏مقتضی است کسانی که می خواهند حج استحبابی به جا آورند،‏‎ ‎‏هزینۀ آن را صرف در احتیاج برادران و خواهران خود کنند، که‏‎ ‎‏ثواب آن نزد خداوند تعالی بسیار برحج استحبابی ترجیح دارد. و‏‎ ‎‏نیز کسانی که به عنوان سوغات مصارف ناروا می نمایند یا‏‎ ‎‏تشریفات و مهمانیهای خارج از رویه در وقت برگشت از حج‏‎ ‎‏می نمایند، مقتضی است این نحو هزینه ها را صرف احتیاج برادران‏‎ ‎‏و خواهران علیل و مستمند خود نمایند که خداوند تعالی به آنان‏‎ ‎‏اجر و برکت عنایت فرماید.(355)‏

29 / 6 / 58

*  *  *

‏ ‏

ملت شریف هیچ گاه شما جانبازان را فراموش نخواهد کرد

‏ ‏

‏ ‏

‏سلام بر عزیزان ما که در راه عزت اسلام و عظمت کشور اسلامی‏‎ ‎‏بپاخاستید و در راه دفاع از میهن، معلول و مجروح شُدید؛ و برای‏

کتابایثار و شهادت در مکتب امام خمینی (س)صفحه 197

‏خودتان مایۀ افتخار و برای ملت بزرگتان، هم مایۀ تأسف و تأثر و‏‎ ‎‏هم سربلندی شُدید. درود بر شما معلولان و مصدومان که اعضا و‏‎ ‎‏سلامت خود را در راه اعتلای قرآن کریم از دست دادید. ملت‏‎ ‎‏شریف و اسلام بزرگ هیچ گاه شما عزیزان را از یاد نمی برد. ننگ‏‎ ‎‏بر رژیم خائن پهلوی و جنایتکاران بین المللی که با دست جنایتکار‏‎ ‎‏خود، ملت ما را به سوگ عزیزان خود نشاندند؛ و برای خود نفرین‏‎ ‎‏ابدی به جا گذاشتند. ای کاش اعضای سازمان ملل و شورای‏‎ ‎‏امنیت حاضر بودند و شما معلولین عزیز را می دیدند و آثار جرم‏‎ ‎‏دولت امریکا و دست نشاندگان آن را می دیدند، سپس حکم صادر‏‎ ‎‏می کردند. کاش کاخ نشینان، حال دردمندان ما را مشاهده می کردند‏‎ ‎‏تا به جنایات دولت جبار امریکا دامن نزنند، و برای سازمانهای‏‎ ‎‏بین المللی و شورای امنیت ننگ و نفرین به بار نیاورند‏‎[1]‎‏. درود بر‏‎ ‎‏خواهران و برادران مصدوم و معلول که شجاعانه در راه حق و‏‎ ‎‏پیروزی، قیام و فداکاری کردند و ملت را در جهان سرفراز کردند.‏‎ ‎‏اینجانب تقدیر و تشکر و دعای خالصانه ام را به شما عزیزان اهدا‏‎ ‎‏می کنم؛ و از خداوند متعال سلامت و سعادت و بهبودی شما‏‎ ‎‏فرزندان اسلام را خواهانم.(356)‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

9 / 10 / 58

*  *  *

‏ ‏

هرچه برای خدا از دست دادید پیش او محفوظ است 

‏ ‏

‏ ‏

‏خـداوندا! تو مـی دانی که مـن در چه حالـی هستم که ایـن منظـره‏‎ ‎‏را می بینـم. من چطـور این منظره هایی که برادرهای ما،‏‎ ‎‏خواهرهای ما، بچه های ما، برای اسلام اعضای خودشـان را از‏‎ ‎‏دست داده اند، سلامت خودشـان را از دست داده اند، چطـور این‏

کتابایثار و شهادت در مکتب امام خمینی (س)صفحه 198

‏منظـره ها را من تحمل کنم؟ من چطـور این بچه را که اینجـا‏‎ ‎‏ایستـاده و معلول است، در اول بچگی معلول شده است، ما‏‎ ‎‏چطور تحمل کنیم؟ خدایا! آنها که برای ما این مصیبتها را بار‏‎ ‎‏آوردند به جزای خودشان برسان. خدایا! این ابرقدرتها که برای‏‎ ‎‏رسیدن به قدرت، ولو چند سالی دیگر، این جنایتها را در دنیا به بار‏‎ ‎‏می آورند تأدیبشان کن. با دست قدرت خود آنها را به جای‏‎ ‎‏خودشان بنشان. برادرهای من، خواهرهای من، بچه های عزیز‏‎ ‎‏من، می دانم که شما در رنج هستید. و من هم شریک شما در رنج‏‎ ‎‏هستم. من هم مثل یک برادری که برادرش و خواهرش در رنج‏‎ ‎‏است، مثل یک پدری که اولادش در رنج است، من هم شریکم با‏‎ ‎‏شما در رنج. لکن آنچه که رنجها را آسان می کند آنچه که دردها را‏‎ ‎‏تخفیف می دهد، آنچه که بر همۀ ما آسان می کند این مسائل را،‏‎ ‎‏این است که این امور برای خدا انجام گرفت. شما برای خدا قیام‏‎ ‎‏کردید و برای خدا مجروح شدید و بسیاری از برادرها و‏‎ ‎‏خواهرهای شما هم برای خدا مقتول شدند. آن چیزی که برای‏‎ ‎‏خدا از دست دادید جایی نمی رود، پیش خدا محفوظ است. دنیا‏‎ ‎‏وسیله است برای عالَمهای دیگر، و خداوند برای شما مهیا می کند‏‎ ‎‏مقامهایی که اگر دیگران ببینند آنها هم آرزو می کنند که مثل شما‏‎ ‎‏بودند.(357)‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

16 / 10 / 58

*  *  *

‏ ‏

جانبازان موجب افتخار ایران هستند

‏ ‏

‏ ‏

‏شما برادرهای ما که بازماندگان افتخار ایران هستید، بازماندگان‏‎ ‎‏اشخاصی هستید که در تاریخ افتخار برای ایران اثبات کرد و ثبت‏‎ ‎‏کرد، و شما معلولانی که افتخار برای ایران آفریدید، مطمئن باشید‏

کتابایثار و شهادت در مکتب امام خمینی (س)صفحه 199

‏که در دنیا و در آخرت، اسم شما ثبت است. شما تاریخ را عوض‏‎ ‎‏کردید.(358)‏

22 / 10 / 59

*  *  *

‏ ‏

جانبازان بهترین سند جنایات صدام هستند

‏ ‏

‏ ‏

‏این عزیزانی که سلامت خودشان را از دست داده اند و در مقابل‏‎ ‎‏من نشسته اند بزرگتر سند افتخارآمیز خودشان در کشور اسلامی و‏‎ ‎‏در اسلام عزیز است و بهترین سند جنایات امثال صدام و اربابان‏‎ ‎‏آنهاست.(359)‏

9 / 11 / 59

*  *  *

‏ ‏

از جانبازان درس بگیرید

‏ ‏

‏ ‏

‏این جوانهای ما که علیل شدند الآن هم وقتی می آیند از من‏‎ ‎‏می خواهند که دعا کنم که اینها شهید بشوند؛ پایش را از دست‏‎ ‎‏داده، عصا زیر بغلش هست، لکن گریه می کند و می خواهد که دعا‏‎ ‎‏کنیم که شهید بشود. از اینها یک قدری تعلم پیدا کنید.(360)‏

1 / 4 / 60

*  *  *

‏ ‏

جانبازان رهبران این نهضت هستند

‏ ‏

‏ ‏

‏من تشکر می کنم از شما برادران و عزیزان که با حال نقاهت اینجا‏‎ ‎‏آمدید که هم موجبات تأسف من را زیادتر کنید و هم موجبات‏‎ ‎‏سرافرازی من. شما عزیزان و بستگان شما و شهدا و بازماندگان‏‎ ‎‏شهدا، سند در دست دارید. وجود شما سند دو امر است: یکی‏‎ ‎‏سند جنایت امریکا و صدام وابسته امریکا و یکی سند بسیار‏‎ ‎‏گویای شجاعت شماست. شما تعهد خودتان را ثابت کردید. شما‏

کتابایثار و شهادت در مکتب امام خمینی (س)صفحه 200

‏ثابت کرده اید و سند دارید به اینکه متعهد به اسلام و قرآن کریم و‏‎ ‎‏ملت اسلام هستید. شما رهبران این نهضت هستید و ما از قافله‏‎ ‎‏عقب ماندیم. من با کمال صداقت اعتراف می کنم به اینکه ما‏‎ ‎‏سندی بر ادعایی اگر بکنیم، نداریم و شما عزیزان بدون ادعا،‏‎ ‎‏بدون توقع مدح و ثنا و بدون توقع پاداش، تعهد خودتان را به‏‎ ‎‏اسلام و قرآن کریم ثابت کردید. شما و شهیدان این ملت و بستگان‏‎ ‎‏شما و بازماندگان شهدا در محضر خدا با یک سند ثبت شده وارد‏‎ ‎‏می شوید و ما همچو سندی را نداریم. سعادت مال شماست و مال‏‎ ‎‏بستگان شما و مال شهدا و مال بازماندگان شهداست. ...نهضتها و‏‎ ‎‏انقلابهای دیگر در مقابلش اگر یک قدرتی ایستاده بود، یک قدرت‏‎ ‎‏دیگر هم پشتیبان داشت؛ ما خود ایستادیم و از هیچ کشوری‏‎ ‎‏پشتیبانی نشد و ما اتکال به غیر خدا، به کشوری پیدا نکردیم. و این‏‎ ‎‏قدرت معنوی و الهی است که در همه پیدا شده است و در شما‏‎ ‎‏جوانان عزیزی که الآن در اینجا حاضر هستید، با سند جنایت‏‎ ‎‏امریکا، قدرت روحی خودتان از حسین و صدام بیشتر است. آنها‏‎ ‎‏به قدرت مادی اتکال دارند و شما به قدرت الهی اتکال دارید.‏‎ ‎‏کشور ما و ملت عزیز با اینکه هیچ کس و هیچ کشوری از او حمایت‏‎ ‎‏نظامی نکرد و در دست خودش هم هیچ چیزی که بتواند مقابله‏‎ ‎‏کند با قدرت شیطانی محمدرضا نداشت الاّ ایمان راسخ به مکتب،‏‎ ‎‏قیام کرد و در 22 بهمن نظام فاسد شاهنشاهی را شکست داد و‏‎ ‎‏نظام مترقی اسلامی را برپا کرد و همه برای خدا بود. فریادها از‏‎ ‎‏سرتاسر کشور فریاد الهی بود، ندای حق بود از حلقوم شما. و‏‎ ‎‏خداوند وعدۀ نصرت به شما داده است، لکن باقی باشید به آن‏‎ ‎‏تعهداتتان؛ شماها وفا کنید به عهد خدا، خداوند وفا می کند به عهد‏‎ ‎‏شما؛ شماها نصرت بدهید به دین خدا و خداوند نصرت می دهد‏

کتابایثار و شهادت در مکتب امام خمینی (س)صفحه 201

‏به شما. نصرت خدا در این سه سال واضح و روشن بود؛ هر‏‎ ‎‏توطئه ای بر ضد شما و جمهوری شما بپا شد خدای تبارک و تعالی‏‎ ‎‏یا با دست شما یا با دست دیگران آن توطئه ها را خنثی کرد. و از‏‎ ‎‏حالا به بعد هم دلخوش باشید، دلگرم باشید که شمایی که با این‏‎ ‎‏سند، با این سند گویا، با این سند صریح در مقابل خدا هستید و‏‎ ‎‏شهدای شما با آن سند در محضر خدای تبارک و تعالی هستند،‏‎ ‎‏خداوند شما را نصرت می کند و توطئه ها را خنثی می فرماید. من‏‎ ‎‏تکرار باید بکنم وقتی که امثال شما قدرتمندان روحی را ببینم با‏‎ ‎‏این روحیۀ بزرگ و با این عظمت روح خجالت می کشم که خودم را‏‎ ‎‏یک انسان متعهد بدانم. من از خدای تبارک و تعالی برای شهدا‏‎ ‎‏رحمت و برای شما سعادت و سلامت، برای متعلقان و بازماندگان‏‎ ‎‏همه، عزت و سعادت و سلامت خواستارم.(361)‏

15 / 11 / 60

*  *  *

‏ ‏

کمک به جانبازان از بالاترین عبادتهاست

‏ ‏

‏ ‏

‏جناب حجت الاسلام آقای حاج شیخ حسن صانعی سرپرست‏‎ ‎‏بنیاد 15 خرداد ـ دامت افاضاته‏

‏     ... کمک به محرومین و جانبازان و جنگزدگان و خانواده های‏‎ ‎‏شهدا، اسرا و مفقودین یکی از بزرگترین عبادتها است. دولت و‏‎ ‎‏مسئولین قضایی توجه داشته باشند که کمک به بنیاد مذکور در رفع‏‎ ‎‏نیازهای نیازمندان از کارهای اصیل انقلابی است.(362)‏

15 / 7 / 65

*  *  *

‏ ‏

جانبازان چراغ هدایت ملتند

‏ ‏

‏ ‏

‏مجروحین و معلولینْ خود چراغ هدایتی شده اند که در گوشه‏

کتابایثار و شهادت در مکتب امام خمینی (س)صفحه 202

‏گوشۀ این مرز و بوم به دین باوران راه رسیدن به سعادت آخرت را‏‎ ‎‏نشان می دهند: راه رسیدن به خدای کعبه را.(363)‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

1 / 7 / 67

*  *  *

‏ ‏

باید بهترین امکانات بنیاد مستضعفان در اختیار جانبازان قرار گیرد

‏ ‏

‏ ‏

‏جناب آقای مهندس میرحسین موسوی، نخست وزیر محترم‏‎ ‎‏ـ ایّده الله تعالی‏

‏     از آنجا که چندی قبل جناب حجت الاسلام آقای حاج شیخ‏‎ ‎‏مهدی کروبی طی نامه ای درخواست نمودند که برای رسیدگی‏‎ ‎‏هرچه بیشتر و بهتر به امور جانبازان و خانواده های شهدا ادارۀ امور‏‎ ‎‏جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی به نهاد یا تشکیلات‏‎ ‎‏دیگری سپرده شود، اینجانب ضمن تقدیر و تشکر از ایشان و از‏‎ ‎‏کلیۀ مسئولین و دست اندرکاران «بنیاد شهید انقلاب اسلامی» و‏‎ ‎‏مرکز پزشکی بنیاد، خصوصاً سرکار خانم کروبی که در شرایط‏‎ ‎‏جنگ کمال ایثار و فداکاری را نسبت به این عزیزان نموده اند،‏‎ ‎‏جنابعالی را مسئول ادارۀ کلیۀ امور جانبازان عزیز نمودم که با‏‎ ‎‏استفاده از همکاری و تجربیات «بنیاد شهید انقلاب اسلامی» و‏‎ ‎‏جانبازان و نیز اختصاص بهترین امکانات «بنیاد مستضعفان» به‏‎ ‎‏ایجاد تشکیلات جدیدی در این امر مقدس و بزرگ همت گمارید.‏‎ ‎‏و امید است با درایت و تقوا و تعهدی که در شما سراغ دارم به‏‎ ‎‏تمامی امور این حماسه سازان و شهیدان زندۀ انقلاب رسیدگی‏‎ ‎‏کامل گردد. و «بنیاد شهید انقلاب اسلامی» نیز همچون گذشته با‏‎ ‎‏فراغت و امکانات بیشتر امور خانواده های معظم شهدا و مفقودین‏‎ ‎‏و اسرا را دنبال نماید.(364)‏

3 / 9 / 67

‎ ‎

کتابایثار و شهادت در مکتب امام خمینی (س)صفحه 203

  • )) اشاره به جمع معلولین انقلاب.