فصل چهارم: بستر تاریخی ایثار و شهادت
زمان پیامبر(ص) و ائمه اطهار(ع)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1390

زبان اثر : فارسی

زمان پیامبر(ص) و ائمه اطهار(ع)

‏ ‏

زمان پیامبر(ص) و ائمه اطهار(ع)

‏ ‏

پیامبر اکرم بر ضد شرک و کفر و بی‌عدالتی جنگها کرد

‏ ‏

‏ ‏

‏این پیغمبر اکرم ـ صلی الله علیه و آله و سلم ـ آن وقتی که اجتماعات‏‎ ‎‏را درست کرد و توانست قیام بکند بر ضد شرک و کفر و بی عدالتیها،‏‎ ‎‏با چه مصیبتهایی گرفتار بود، چه جنگهایی کرد و چه کشته هایی داد‏‎ ‎‏و خودش چه زحماتی کشید و چه جراحاتی برداشت.‏‏(388)‏

23 / 2 / 57


کتابایثار و شهادت در مکتب امام خمینی (س)صفحه 220

‏ ‏

سیره اولیا فداکاری در راه برپایی حکومت عدل اسلامی است

‏ ‏

‏ ‏

‏مردم مسلمان ایران به دنبال برگزاری نماز عید،‏‎[1]‎‏ دست به‏‎ ‎‏عبادت ارزندۀ دیگری زدند که آن فریادهای کوبنده علیه‏‎ ‎‏دستگاه جبار و چپاولگر برای بپا داشتن حکومت عدل اسلام‏‎ ‎‏است که کوشش در این راه از اعظم عبادات است، و فدایی دادن‏‎ ‎‏در راه آن سیرۀ انبیای عظام، خصوصاً نبی اکرم و وصی بزرگ او،‏‎ ‎‏امیر مؤمنان است.(389)‏

15 / 6 / 57

*  *  *

‏ ‏

مذهب تشیع، مذهب فداکاری بوده است

‏ ‏

‏ ‏

‏برای تحصیل هر حقی البته فداکاری لازم است. مذهب تشیع،‏‎ ‎‏مذهب فداکاری بوده است و در طول تاریخ، مردم برای عدالت و‏‎ ‎‏برای حقوق از دست رفتۀ خود، همیشه قیام کرده اند، همیشه خون‏‎ ‎‏داده اند. ما نگرانی از این بابت نداریم، برای اینکه اطاعت خدا‏‎ ‎‏می کنیم.(390)‏

13 / 9 / 57

*  *  *

‏ ‏

برنامه اسلام از عصر وحی تاکنون با شهادت توأم بوده است

‏ ‏

‏ ‏

‏اسـلام عزیز با فـداکاری و فـدایی دادن عزیـزان رشد نمود.‏‎ ‎‏برنـامۀ اسلام از عصر وحی تاکنون بر شهادت توأم با شهامت بوده.‏‎ ‎‏قتال در راه خدا و راه مستضعفین در رأس برنامه های اسلام‏‎ ‎‏است.(391)‏

11 / 2 / 58

*  *  *


کتابایثار و شهادت در مکتب امام خمینی (س)صفحه 221

‏ ‏

فداکاری سیرۀ پیامبر و ائمه بوده است

‏ ‏

‏ ‏

‏این یک سیره ای بوده است در اسلام؛ از اول بوده. از اول ... پیغمبر‏‎ ‎‏اسلام و ائمۀ ما فداکاری کردند، شهادت نصیبشان شد، اولاد‏‎ ‎‏دادند.(392)‏

23 / 2 / 58

*  *  *

‏ ‏

نبی اکرم و ائمه ما هرچه داشتند در راه اسلام تقدیم کردند

‏ ‏

‏ ‏

‏ائمۀ ما ـ علیهم السلام ـ در راه اسلام چه فداکاریها کردند و هرچه‏‎ ‎‏داشتند در راه اسلام تقدیم کردند. ما هم باید، اگر شیعۀ آنها‏‎ ‎‏هستیم، اگر تابع آنها هستیم، در راه اسلام هرچه داریم بدهیم.‏‎ ‎‏اسلام عزیزتر از هر چیزی است، و چون عزیزتر از هر چیزی‏‎ ‎‏است، نبی اکرم و ائمۀ ما هرچه داشتند در راه آن دادند.(393)‏

12 / 4 / 58

*  *  *

‏ ‏

اسلام خیلی فدایی داده است 

‏ ‏

‏ ‏

‏اسلام خیلی فدایی داده است. پیغمبر اسلام برای اسلام خیلی‏‎ ‎‏زحمت کشیده، تمام عمرش در زحمت بوده، تمام عمرش. آن‏‎ ‎‏وقتی که در مکه بود زحمتش یک طور بود، با آن رنج و تعبی که‏‎ ‎‏بود و مدتها در حبس، یعنی بیرون بود و نمی توانست اصلاً‏‎ ‎‏خودش را نشان بدهد. آن وقت هم که مدینه آمدند جنگهای‏‎ ‎‏زیادی که با مشرکین واقع شد و با خائنها و با گردن کلفتها و با‏‎ ‎‏ثروتمندها تا اینها را بخواهند خاضع کنند برای اسلام.(394)‏

13 / 4 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

اسلام میراث گرانبهای شهداست

‏ ‏

‏ ‏

‏اگر به تاریخ صدر اسلام مراجعه کنید، می بینید که فداکاریهایی که‏

کتابایثار و شهادت در مکتب امام خمینی (س)صفحه 222

‏آنها کرده اند و آن قدری که آنها در مضیقه بودند، در زحمت بودند،‏‎ ‎‏حتی در بعضی از جنگها یک دانه خرما را این دهانش می گذاشت‏‎ ‎‏همان شیرینیش را که ادراک می کرد می داد رفیقش، و همین طور،‏‎ ‎‏برای که چیزی نبود در کار اینها، با کمال شهامت و قدرت به اسلام‏‎ ‎‏خدمت کردند و اسلام را به ارث پیش ما گذاشتند. ما هم موظفیم‏‎ ‎‏که این ارث بزرگ را حفاظت کنیم و برای او جانبازی کنیم. آنها که‏‎ ‎‏شهید شدند به خدمت خودشان و به سعادت خودشان و به اجر‏‎ ‎‏خدمت خودشان رسیدند. و ماها هم امید است که یا پیروز شویم،‏‎ ‎‏و یا شهید در راه اسلام.(395)‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

11 / 6 / 58

*  *  *

‏ ‏

ما باید مثل مجاهدین صدر اسلام باشیم

‏ ‏

‏ ‏

‏ما بر فرض اینکه شکست اقتصادی بخوریم، شکست نظامی‏‎ ‎‏بخوریم، لکن باید سرفراز بیرون بیاییم. یعنی باید مثل مجاهدین‏‎ ‎‏صدر اسلام که می رفتند و مجاهده می کردند و کشته می شدند، ما‏‎ ‎‏هم باید همین طور باشیم.(396)‏

23 / 9 / 58

*  *  *

‏ ‏

شعار صدر اسلام: بکشیم یا کشته بشویم پیروزیم

‏ ‏

‏ ‏

‏چه بود که شصت نفر آدم، شصت هزار نفر آدم را؛ شصت نفر آدمی‏‎ ‎‏که مجهز به آن جهازها نبودند، با شصت هزار نفر آدمی که با آن‏‎ ‎‏جهازها بودند شکست دادند. برای این بود که اینها یافته بودند این‏‎ ‎‏مطلب را که ما اگر کشته هم بشویم به سعادت می رسیم. با این روحیه‏‎ ‎‏قوی، که ما بکشیم سعادتمندیم، کشته بشویم هم سعادتمندیم.‏‏(397)‏

29 / 9 / 58


کتابایثار و شهادت در مکتب امام خمینی (س)صفحه 223

‏ ‏

مشقات پیامبر(ص) فوق تحمل ماست 

‏ ‏

‏ ‏

‏ما از رسول خدا ـ صلی الله علیه و آله و سلم ـ تبعیت می کنیم. آنها‏‎ ‎‏هم تحمل مشاق زیاد کردند. مشقتهایی که برای ما شاید ممکن‏‎ ‎‏نیست که تحمل کنیم. آن قدری که پیغمبر خدا تحمل مشقت برای‏‎ ‎‏خدا کرد، ماها نمی توانیم. لکن ما هم قطره ای هستیم از این دریای‏‎ ‎‏بی پایان، به اندازه ای که یک قطره، یک ذره می تواند فداکاری کند،‏‎ ‎‏باید فداکاری کنیم.(398)‏

10 / 10 / 58

*  *  *

‏ ‏

اولیای اسلام در راه هدف شهید شدند

‏ ‏

‏ ‏

‏اولیای اسلام، که در رأس آنها رسول خداست، آنقدر زحمت‏‎ ‎‏کشیدند، تمام مدت عمرش را پیغمبر در زحمت و تعب بوده است‏‎ ‎‏و بعد از او هم ائمّۀ ما همین طور بوده اند که یک روز خوش ـ به‏‎ ‎‏اصطلاح مادیین ـ نداشتند، گرچه همه خوش بودند به یک راه ـ به‏‎ ‎‏اصطلاح عرفا و اسلام شناس ها ـ در هر صورت، این یک شیوه ای‏‎ ‎‏بوده است که از اول، اولیای اسلام داشتند و در راه هدف خودشان‏‎ ‎‏حبس رفته اند و کشته شده اند و زجر کشیده اند.(399)‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

6 / 6 / 59

*  *  *

‏ ‏

تاریخ ائمه ما مشحون است از مجاهدات و شهادتها

‏ ‏

‏ ‏

‏تاریخ اسلام مشحون بوده است از این مجاهدات، از این شهادتها،‏‎ ‎‏از این خون دادنها و از این خرابکاریها به دست فُجّار. ائمۀ ما‏‎ ‎‏ـ علیهم السلام ـ مبتلا بودند به همین امور.(400)‏

21 / 7 / 59

*  *  *

‏ ‏


کتابایثار و شهادت در مکتب امام خمینی (س)صفحه 224

‏ ‏

اسلام این شهدا را داده است

‏ ‏

‏ ‏

‏اسلام آن است که آن شهدا را داده است. اسلام آن است که برای‏‎ ‎‏رسیدن به مقصد، آن همه زحمت را نبی اکرمش و اولیایش متحمل‏‎ ‎‏شدند.(401)‏

6 / 8 / 59

*  *  *

‏ ‏

اولیا همه چیزشان را در راه هدفشان دادند

‏ ‏

‏ ‏

‏مگر ما از پیغمبر بالاتریم؟ مگر ما از حسین بن علی بالاتر هستیم؟‏‎ ‎‏آنها هم همه چیزشان را دادند در راه هدفشان.(402)‏

12 / 8 / 59

*  *  *

‏ ‏

پیامبر(ص) در راه اسلام جانفشانی کرد

‏ ‏

‏ ‏

‏ما باید در این امور‏‎[2]‎‏ از پیغمبر اکرم و از ائمۀ هدیٰ که در طول‏‎ ‎‏مدتشان یا در جنگ بودند با کفار و یا در حبس بودند به دست‏‎ ‎‏اشخاصی که با اسم اسلام آنها را به حبس و زجر می کشیدند،‏‎ ‎‏سرمشق بگیریم و به آنها اقتدا بکنیم. اسلام عزیز چیزی است که‏‎ ‎‏پیغمبر اکرم در راه او جانفشانی کرد و ائمۀ هدیٰ در راه او‏‎ ‎‏جانفشانی کردند و یاران پایدار پیغمبر در راه او جانفشانی کردند. و‏‎ ‎‏ما نیز باید به آنها اقتدا کنیم.(403)‏

26 / 1 / 60

*  *  *

‏ ‏

هدف پیامبر حفظ اسلام بود

‏ ‏

‏ ‏

‏اسلام از همه چیز عزیزتر است. پیغمبر اسلام و تمام ذرّیۀ او و تمام‏‎ ‎‏پیروان او، اینها همه دنبال این بودند که اسلام را نگهش دارند.‏‎ ‎‏اسلام امانت خداست؛ امانتی است از جانب خدا. پیغمبر اسلام‏

کتابایثار و شهادت در مکتب امام خمینی (س)صفحه 225

‏مکلف است که این امانت را حفظ کند و از روزی که این امانت را‏‎ ‎‏به دست او دادند تا روزی که رحلت فرمودند، در تمام اوقات،‏‎ ‎‏دنبال همین مقصد بودند و هیچ روزی و هیچ آنی یک سستی‏‎ ‎‏ـ نعوذ بالله ـ به خودش راه نمی داد. اولیای ما هم همه اینطور‏‎ ‎‏بودند.(404)‏

10 / 4 / 60

*  *  *

‏ ‏

پیامبر و امامان برای استقرار حکومت الله فداکاری کردند

‏ ‏

‏ ‏

‏انقلاب در راه هدف الهی و استقرار حکومت الله همان است که‏‎ ‎‏انبیای عظام در راه آن فداکاریها نمودند و پیامبر عظیم الشأن اسلام‏‎ ‎‏تا آخرین لحظات زندگی پربرکت خود در راه آن با همۀ توان،‏‎ ‎‏فداکاری و ایثار فرمود، و امامان بزرگوار اسلام هر چه داشتند نثار‏‎ ‎‏آن کردند.(405)‏

10 / 5 / 60

*  *  *

‏ ‏

علی(ع) برای اسلام شهید شد

‏ ‏

‏ ‏

‏امیرالمؤمنین ـ سلام الله علیه ـ جان خودش را فدا کرد برای اسلام و‏‎ ‎‏شهید شد و اسلام به جای خودش بود.(406)‏

9 / 6 / 60

*  *  *

‏ ‏

فداکاری در طول تاریخ اسلام رواج داشته است 

‏ ‏

‏ ‏

‏مـلت بزرگ اسـلام از محراب مسجد کوفـه تا صحـرای افتخارآمیز‏‎ ‎‏کربـلا و در طول تـاریخ پر ارزش سـرخ تشیع قربانیـانی ارزشمند‏‎ ‎‏به اسـلام عزیز و فی سبیل الله تقدیـم نموده و ایـران شهـادت طلب‏‎ ‎‏هم از این پدیدۀ سعـادتمند مستثنـا نیست، و انقلاب اسلامـی‏

کتابایثار و شهادت در مکتب امام خمینی (س)صفحه 226

‏گوش و چشمش پر از این شهیـدان حسین گونه است. ملت عزیز‏‎ ‎‏ما در روز رستاخیز با سرافرازی در پیشگـاه مقدس خـدای بزرگ‏‎ ‎‏و پیامبران و اولیای عظیـم الشأن، صفهـای طولانی از شهیـدان در‏‎ ‎‏راه دفـاع از حق عرضه می دارد؛ از علمای اعـلام و ائمۀ جمعـه و‏‎ ‎‏جماعت تا فداکاران و سربـازان در جبهه های دفـاع از حریـم‏‎ ‎‏مقدس اسـلام. پیامبـر بزرگ اسـلام که بر امـم دیگر حتی به‏‎ ‎‏سقـط، مباهات می کند، مطمئن هستیم به فداکاری این عزیزان‏‎ ‎‏جبهه و پشت جبهه و این شهیدان محراب و منبر و در صف‏‎ ‎‏جماعات و در داخل مسجدها و بیمارستانها مباهات می فرماید. و‏‎ ‎‏چه بهتر و گواراتر که با شهادت این فرزندان اسلام و ذریۀ طاهره بر‏‎ ‎‏افتخارات آن بزرگوار در روز عرض اعمال هرچه بیشتر‏‎ ‎‏بیفزاییم.(407)‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

20 / 9 / 60

*  *  *

‏ ‏

اولیای خدا جان خودشان را فدای اسلام کردند

‏ ‏

‏ ‏

‏پیغمبر اسلام از همه کس بیشتر در باب اسلام زحمت کشید و رنج‏‎ ‎‏دید.(408)‏

21 / 11 / 60

*  *  *

‏ ‏

انبیا فدای اسلام شدند

‏ ‏

‏ ‏

‏اسلام یک امری است که انبیا، که نبی اکرم، که اولاد نبی اکرم و‏‎ ‎‏اصحاب متعهد نبی اکرم برای او جانفشانی ها کردند و برای او‏‎ ‎‏زحمتها کشیدند.(409)‏

25 / 7 / 61

*  *  *


کتابایثار و شهادت در مکتب امام خمینی (س)صفحه 227

‏ ‏

فداشدن برای اسلام سیره اولیا بوده است 

‏ ‏

‏ ‏

‏سیرۀ انبیای عظام، خصوصاً نبی اکرم و اصحابش در طول تاریخ،‏‎ ‎‏فدا شدن در راه اسلام بوده است.(410)‏

3 / 9 / 61

*  *  *

‏ ‏

در صدر اسلام همه چیز فدای اسلام بود

‏ ‏

‏ ‏

‏پیغمبر اسلام هرچه داشت در راه اسلام داد؛ در تمام عمر‏‎ ‎‏آسودگی نداشت این سرور. و حسین بن علی ـ سلام الله علیه ـ‏‎ ‎‏همه چیزش را فدای اسلام کرد و در صدر اسلام همه چیز فدای‏‎ ‎‏اسلام بود.(411)‏

21 / 11 / 61

*  *  *

‏ ‏

در صدر اسلام خود پیامبر فداکاری کردند

‏ ‏

‏ ‏

‏در صدر اسلام خود پیغمبر و ائمه آن طور فداکاری کردند و‏‎ ‎‏مسلمین صدر اسلام با آن که عددشان کم بود آن گونه فعالیت کرده‏‎ ‎‏و جنگ کردند.(412)‏

25 / 1 / 64

*  *  *

‏ ‏

ائمه همگی در راه پیاده کردن قرآن کریم شهید شدند

‏ ‏

‏ ‏

‏ائمۀ معصومین ما ـ صلوات الله و سلامه علیهم ـ در راه تعالی دین‏‎ ‎‏اسلام و در راه پیاده کردن قرآن کریم که تشکیل حکومت عدل‏‎ ‎‏یکی از ابعاد آن است، در حبس و تبعید به سر برده و عاقبت در راه‏‎ ‎‏براندازی حکومتهای جائرانه و طاغوتیان زمان خود شهید‏‎ ‎‏شدند.(413)‏

15 / 3 / 68

*  *  *

‎ ‎

کتابایثار و شهادت در مکتب امام خمینی (س)صفحه 228

  • )) نماز عید فطر سال 1357 ه . ش. که به امامت شهید دکتر مفتح در تپه های قیطریه تهران اقامه شد و در پی آن راهپیمایی و تظاهرات عظیمی علیه رژیم شاه صورت گرفت.
  • )) مصایب و مشکلات مقابله با دشمن.