فصل پنجم: ایام الله خونبار در انقلاب اسلامی ایران
پانزدهم خرداد 1342
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1390

زبان اثر : فارسی

پانزدهم خرداد 1342

‏ ‏

‏ ‏

پانزدهم خرداد 1342

‏ ‏

تا ملت عمر دارد غمگین در مصیبت 15 خرداد است

‏ ‏

‏ ‏

‏دیروز‏‎[1]‎‏ خانواده های شهدای پانزدۀ خرداد اینجا بودند. چیزی که‏‎ ‎‏مرا رنج می داد این بود که به من این صحبتها نشده بود تا از حبس‏‎ ‎‏آمدم بیرون. عصر همان روز ـ دفعۀ اوّل ـ جریان را مطّلع شدم.‏‎ ‎‏کشتارِ پانزدۀ خرداد از اعمال یک قشون با ملّت بیگانه بدتر بود.‏‎ ‎‏آنها بچه ها را نمی کشتند، زنها را نمی کشتند. امروز جشن معنی‏‎ ‎‏ندارد. تا ملّت عمر دارد، غمگین در مصیبت پانزدۀ خرداد است.‏‎ ‎‏یکی از اولیای امور، ضمن سخنرانی، گفته بود: پانزدۀ خرداد ننگ‏‎ ‎‏ملّت ایران است؛ ولی من صحبت او را تکمیل می کنم: پانزدۀ‏‎ ‎‏خرداد ننگْ ملّت بود؛ زیرا از پول همین ملّت، اسلحه تهیّه شده و با‏‎ ‎‏این اسلحه مردم را کشتند!(493)‏

21 / 1 / 43

*  *  *

‏ ‏

15 خرداد مرا کوبید

‏ ‏

‏ ‏

‏قضیۀ 15 خرداد من مطلع نبودم تا اینکه حبس به حصر تبدیل شد‏‎ ‎‏و اخبار خارج به من رسید. خدا می داند که مرا اوضاع 15 خرداد‏

کتابایثار و شهادت در مکتب امام خمینی (س)صفحه 267

‏کوبید ‏‏[‏‏گریۀ شدید حضار‏‏]‏‏. من حالا که آمدم به اینجا؛ آمده ام از‏‎ ‎‏قیطریه؛ مواجه هستم با یک منظره هایی؛ با بچه های کوچک‏‎ ‎‏بی پدر ‏‏[‏‏گریۀ شدید حضار‏‏]‏‏، با مادرهای جوان از دست داده، و‏‎ ‎‏مادرهای جوان مرده، با زنهای برادر مرده، با پاهای قطع شده‏‎ ‎‏[‏‏گریۀ شدید حضار‏‏]‏‏، با افسردگیها. اینها علامت تمدن آقایان است‏‎ ‎‏و ارتجاع ما. افسوس که دست ما از عالم کوتاه است؛ افسوس که‏‎ ‎‏صدای ما به عالم نمی رسد؛ افسوس که گریه های این مادرهای‏‎ ‎‏بچه مرده نمی رسد به دنیا ‏‏[‏‏گریۀ شدید حضار‏‏]‏‏.(494)‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

26 / 1 / 43

*  *  *

‏ ‏

15 خرداد روی رژیم شاه را سیاه کرد

‏ ‏

‏ ‏

‏15 خرداد روی دولتها را سیاه کرد. ما نمی خواستیم اینقدر‏‎ ‎‏روسیاهی بار بیاید. 15 خرداد ننگی بر دامن این مملکت گذاشت‏‎ ‎‏که تا آخر محو نخواهد شد. تاریخ ضبط می کند این را. خودهاشان‏‎ ‎‏هم گفتند که 15 خرداد ننگ بود، من هم می گویم ننگ بود، لکن‏‎ ‎‏نکته را نگفتند؛ من نکته را می گویم. ننگ بود که مسلسلها را،‏‎ ‎‏تانکها را، توپها را، تفنگها را از مال این ملت فقیر به دست آوردند‏‎ ‎‏و به روی این ملت فقیر بستند؛ پایمال کردند این بیچاره ها را. از این‏‎ ‎‏ننگ بالاتر آیا می شود که انسان، یک ملتی را اینطور پایمال کند؟‏‎ ‎‏این بیچاره ها چه کرده بودند آقا آخر؟ چه کرده بودند؟(495)‏

26 / 1 / 43

*  *  *

‏ ‏

واقعه 15 خرداد ننگ بزرگی بر رژیم شاه

‏ ‏

‏ ‏

‏یک سال از فاجعۀ خونین 12 محرّم 83 (15 خرداد 1342)‏‎ ‎‏گـذشت. یک سال از مـرگ فجیع عزیزان ملت سپری شد. یک‏

کتابایثار و شهادت در مکتب امام خمینی (س)صفحه 268

‏سال از بی خانمـان شدن و بی سرپـرست شدن یتیمـان بی پدر و‏‎ ‎‏زنهای بی شوهـر و مادران داغـدیده گذشت. واقعـۀ 15 خرداد‏‎ ‎‏ننگ بزرگی برای هیأت حاکمه به بار آورد. این واقعه فراموش‏‎ ‎‏شدنی نیست. تاریخ آن را ضبط کرد. آیا ملت مسلمان چه جرمی‏‎ ‎‏مرتکب شده بود؟ زنها و اطفال صغیـر چه گنـاهی کرده بودند؟‏‎ ‎‏چرا آنها را به مسـلسل بستند؟ علمای اسلام و خطبای مذهبـی چه‏‎ ‎‏جرمـی داشتند؟ گناه آنها دفاع از حق بود؛ دفاع از قرآن کریم‏‎ ‎‏بود. به جرم نصایح مشفقانه و صلاح اندیشی اهانت شدند، به‏‎ ‎‏حبس کشیده شدند، محصور گردیدند، مبتلا به مصایب‏‎ ‎‏شدند.(496)‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

15 / 3 / 43

*  *  *

‏ ‏

15 خرداد را عزای عمومی اعلام می کنیم

‏ ‏

‏ ‏

‏ما از واقعۀ 12 محرّم (15 خرداد) خجلت می کشیم. واقعۀ شوم 15‏‎ ‎‏خرداد و مدارس علمی، فیضیه و غیر آن، پشت ما و هر مسْلم‏‎ ‎‏غیرتمند را می شکند؛ تا هیأت حاکمه چه عقیده داشته باشد! ملت‏‎ ‎‏اسلام این مصیبت را فراموش نمی کند. ما روز 12 محرّم را عزای‏‎ ‎‏ملی اعلام می کنیم. بگذار ما را مرتجع بخوانند، کهنه پرست‏‎ ‎‏بدانند.(497)‏

15 / 3 / 43

*  *  *

‏ ‏

فاجعه 15 خرداد روی چنگیز را سفید کرد

‏ ‏

‏ ‏

‏و در زمان شاه فعلی شاهد فجایعی بوده و هستیم که روی چنگیز‏‎ ‎‏را سفید کرده؛ شاهد قتل عام فجیع غیر انسانی 15 خرداد‏‎ ‎‏(دوازدهم محرّم) بودیم که عدد کشتگان آن به قراری که می گویند‏

کتابایثار و شهادت در مکتب امام خمینی (س)صفحه 269

‏بر پانزده هزار نفر بالغ بود و تعداد زخمیها را خدا می داند.(498)‏

13 / 8 / 56

*  *  *

‏ ‏

انقلاب اسلامی پرتوی از نهضت 15 خرداد است

‏ ‏

‏ ‏

‏سلام و درود بر ملت بزرگ هوشمند ایران که با همۀ اختناق و‏‎ ‎‏فشار، از اسلام عدلپرور و مظلومان و مقتولان در راه دیانت دفاع‏‎ ‎‏نمودند. رحمت خداوند بر مقتولین 15 خرداد (دوازده محرّم)، و‏‎ ‎‏19 دی و (29 محرّم) امسال. محرّم چه ماه مصیبت زا و چه ماه‏‎ ‎‏سازنده و کوبنده ای است، محرّم ماه نهضت بزرگ سید شهیدان و‏‎ ‎‏سروَر اولیای خداست که با قیام خود در مقابل طاغوت، تعلیم‏‎ ‎‏سازندگی و کوبندگی به بشر داد و راه فنای ظالم و شکست‏‎ ‎‏ستمکار را به فدایی دادن و فداشدن دانست؛ و این خود سرلوحۀ‏‎ ‎‏تعلیمات اسلام است برای ملتها تا آخر دهر.‏

‏     نهضت 12 محرّم (15 خرداد) در مقابل کاخ ظلم شاه و اجانب‏‎ ‎‏به پیروی از نهضت مقدس حسینی چنان سازنده و کوبنده بود که‏‎ ‎‏مردانی مجاهد و بیدار و فداکار تحویل جامعه داد که با تحرک و‏‎ ‎‏فداکاری روزگار را بر ستمکاران و خائنان سیاه نمودند، و ملت‏‎ ‎‏بزرگ را چنان هوشیار و متحرک و پیوسته کرد که خواب را از‏‎ ‎‏چشم بیگانه و بیگانه پرستان ربود و حوزه های علمیه و دانشگاهها‏‎ ‎‏و بازارها را به صورت دژ مدافع از عدالتخواهی و از اسلام و‏‎ ‎‏مذهب مقدس در آورد. نهضت اخیر که پرتوی از نهضت 15‏‎ ‎‏خرداد است و شعاعش در سراسر کشور نور افکنده، خود‏‎ ‎‏کوبندگی خاصی دارد که شاه را از خود بیخود کرده و او و‏‎ ‎‏دار و دستۀ چاقوکشش را به تلاش مذبوحانه واداشته، جنایات 29‏‎ ‎‏محرّم امسال نقطۀ عطفی است به جنایات شاهانۀ 12 محرّم آن‏

کتابایثار و شهادت در مکتب امام خمینی (س)صفحه 270

‏سال.(499)‏

2 / 11 / 56

*  *  *

‏ ‏

جنایات 15 خرداد به فرمان شاه بود

‏ ‏

‏ ‏

‏15 خرداد نیامده، از قبل از اینکه ـ چندین روز مانده به 15 خرداد ‏‎ ‎‏ـ برای اینکه مبادا در 15 خرداد یک چند نفری ناله کنند و شکایت‏‎ ‎‏کنند از کشتاری که در 15 خرداد شد، از جنایاتی که با امر خود شاه‏‎ ‎‏ـ با امر خود شاه ـ در 15 خرداد شد و خودش فرماندۀ نیروها بود‏‎ ‎‏برای کشتار مردم، برای اینکه مبادا یک ناله ای بکنند مردم، مبادا‏‎ ‎‏یک صحبتی بکنند مردم، قبل از اینکه حالا 15 خرداد بیاید،‏‎ ‎‏مشغول گرفتن مردم هستند.(500)‏

10 / 3 / 57

*  *  *

‏ ‏

جنایت 15 خرداد را از یاد نبرید

‏ ‏

‏ ‏

‏ملت ایران نباید 15 خرداد را از یاد ببرند. و نباید هیچ یک از‏‎ ‎‏این جنایاتی که از 15 خرداد به این طرف شده است (و جلوترش‏‎ ‎‏به دست پدر این شده است) نباید ملت ایران اینها را از یاد ببرد؛‏‎ ‎‏اینها باید سرلوحۀ قضایای آنها باشد، برای اینکه مبدأ تفکر باشد،‏‎ ‎‏باید سران قوم تفکر کنند در این امور؛ 15 خرداد را باید حفظش‏‎ ‎‏کنند. می توانند، با جار و جنجال و هیاهو و تظاهرات؛‏‎ ‎‏[‏‏اگر‏‏]‏‏نمی توانند، با مقاومت منفی و بیرون نیامدن از منازل. اگر‏‎ ‎‏می بینند که اینها مثل گرگ به جان مردم افتادند و جوانهای آنها را‏‎ ‎‏می خواهند بکشند، در منازل بمانند؛ یک روز ـ تنفراً از این رژیم و‏‎ ‎‏از این آدم، اعتراضاً بر این آدم ـ در منزل بمانند؛ اگر ‏‏[‏‏هم‏‏]‏‎ ‎‏می توانند،تظاهر کنند. اما از یاد نباید برد؛ باید این زنده باشد، و‏

کتابایثار و شهادت در مکتب امام خمینی (س)صفحه 271

‏ان شاءالله از یاد هم نمی برند.(501)‏

10 / 3 / 57

*  *  *

‏ ‏

شهدای 15 خرداد فرزندان من هستند

‏ ‏

‏ ‏

‏خدا می داند ـ در مدرسه‏‎[2]‎‏ که بعد از یکی ـ دو روز متوجه شدم به‏‎ ‎‏این عکسهایی که از جوانهای ما در مدرسه هست ، که البته این‏‎ ‎‏بعض از آن شهیدان ما هستند، خدا می داند که بر قلب من چه‏‎ ‎‏می گذرد و من چقدر متأسفم، متأثرم. اینها جوانهای خود ما‏‎ ‎‏هستند؛ اینها فرزندان من هستند. این جوانهای برومند برای‏‎ ‎‏اسلام شهید شدند. خداوند آنها را با صاحب اسلام محشور‏‎ ‎‏فرماید.(502)‏

14 / 12 / 57

*  *  *

‏ ‏

قیامی که از 15 خرداد شروع شد قیام ملی نیست اسلامی است

‏ ‏

‏ ‏

‏این قیامی که از 15 خرداد شروع شد و تاکنون باقی است ـ و امید‏‎ ‎‏است باقی باشد تا همۀ اهداف اسلام جامه عمل بپوشد ـ قیامی‏‎ ‎‏اسلامی است؛ قیامی ایمانی است؛ پیرو هیچ قیامی نیست. همه‏‎ ‎‏می دانیم که 15 خرداد مبدأ عطفی بود در تاریخ؛ نه پیرو نهضتهای‏‎ ‎‏دیگر، قیامهای دیگر. این شعار باید محفوظ باشد که این قیام «قیام‏‎ ‎‏ملی» نیست، این قیام «قیام قرآنی» است، این قیام «قیام اسلامی»‏‎ ‎‏است.(503)‏

18 / 12 / 57

*  *  *


کتابایثار و شهادت در مکتب امام خمینی (س)صفحه 272

‏ ‏

طرفداران حقوق بشر شهدای 15 خرداد را نمی بینند

‏ ‏

‏ ‏

‏15 خرداد به طوری که گفته اند ـ من در حبس بودم، لکن آنطوری‏‎ ‎‏که برای من بعد از بیرون آمدن گفتند ـ قریب پانزده هزار نفر را آنها‏‎ ‎‏کشتند و از قراری که باز گفتند، خود محمدرضا با هلیکوپتر عامل‏‎ ‎‏قتل هم بوده است خودش. اینها، این طرفدارهای «حقوق بشر»،‏‎ ‎‏این پانزده هزار جمعیتی که در یک روز کشته شد اینها را مثل اینکه‏‎ ‎‏بشر نمی دانند! یا بشر می دانند و برای آنها حقوق قائل‏‎ ‎‏نیستند.(504)‏

25 / 2 / 58

*  *  *

‏ ‏

15 خرداد طلیعه نهضت اسلامی است

‏ ‏

‏ ‏

‏با فرا رسیدن 15 خرداد خاطرۀ غم انگیز و حماسه آفرین این روز‏‎ ‎‏تاریخی تجدید می شود. روزی که بنا بر آنچه که مشهور است قریب‏‎ ‎‏به پانزده هزار نفر از ملت مظلوم و ستم کشیدۀ ما به خاک و خون‏‎ ‎‏کشیده شد. روزی که طلیعۀ نهضت اسلامی این ملت شجاع و غیور‏‎ ‎‏گردیده؛ نهضت عظیمی که بیش از شانزده سال پیش به دنبال قیام‏‎ ‎‏روحانیت مسئول و متعهد در مقابل محمدرضا پهلوی ـ که مخالفتش‏‎ ‎‏با اسلام عزیز آشکار و آشکارتر شد ـ شکل گرفت. روحانیت به‏‎ ‎‏اعتراض برخاست و عصر عاشورا، پس از حادثه ای ناگوار، اعتراض‏‎ ‎‏با موج عظیم انسانی ـ اسلامی بالا گرفت و به اوج رسید. و پس از‏‎ ‎‏آن، دست ناپاک استعمار از آستین شاه مخلوع در آمد و غائلۀ 15‏‎ ‎‏خرداد ـ 12 محرّم ـ را هر چه دردناکتر به وجود آورد.‏‏(505)‏

12 / 3 / 58

*  *  *

‏ ‏

15 خرداد را بشناسیم

‏ ‏

‏ ‏

‏پـانزده خـرداد چرا به وجود آمد؟ و مبدأ وجود آن چه بود؟ و‏

کتابایثار و شهادت در مکتب امام خمینی (س)صفحه 273

‏دنبالۀ آن در سابق چه بود؟ و الآن چیست؟ و بعدها چه خواهد‏‎ ‎‏بود؟ 15 خرداد را کی به وجود آورد؟ و دنبالۀ آن را کی تعقیب‏‎ ‎‏کرد؟ و الآن کی همان دنباله را تعقیب می کند؟ و پس از این امید به‏‎ ‎‏کیست؟ 15 خرداد برای چه مقصدی بود؟ و تا کنون برای چه‏‎ ‎‏مقصدی است؟ و بعدها برای چه مقصدی خواهد بود؟ 15 خرداد‏‎ ‎‏را بشناسید؛ و مقصد 15 خـرداد را بشناسید؛ و کسانی که 15‏‎ ‎‏خرداد را به وجود آوردند بشناسید؛ و کسانی که 15 خرداد را‏‎ ‎‏دنبال کردند بشناسید؛ و کسـانی که از این به بعد امید تعقیب آنها‏‎ ‎‏هست بشناسید؛ و مخالفین 15 خرداد، و مقصد 15 خرداد را‏‎ ‎‏بشناسید.‏

‏     ‏‏15 خرداد از همین مدرسه شروع شد. عصر عاشورا در همین‏‎ ‎‏مدرسه اجتماع عظیم بود؛ و بعد از اینکه صحبتهایی و‏‎ ‎‏افشاگریهایی شد، دنبالۀ آن منتهی به 15 خرداد شد. 15 خرداد‏‎ ‎‏برای اسلام بود و به اسم اسلام بود و به مبدأیت اسلام و راهنمایی‏‎ ‎‏روحانیت و همین جمعیتها که الآن اینجا هستند. اینها بودند که 15‏‎ ‎‏خرداد را به وجود آوردند. همین سنخ جمعیت بودند که 15‏‎ ‎‏خرداد را به وجود آوردند. و همین سنخ جمعیت بودند که کشته‏‎ ‎‏شدند. همین طبقه از افراد اسلامی بودند که برای اسلام قیام‏‎ ‎‏کردند و هیچ نظری جز اسلام نداشتند 15 خرداد را به وجود‏‎ ‎‏آوردند. همین جمعیتی که مقصدی غیر از اسلام ندارند در تعقیب‏‎ ‎‏15 خرداد تا حالا دنبال کردند. از همین جمعیت که مقصدی غیر از‏‎ ‎‏اسلام ندارند امید آن است که تعقیب کنند و نهضت ما را به ثمر‏‎ ‎‏برسانند.(506)‏

15 / 3 / 58

*  *  *


کتابایثار و شهادت در مکتب امام خمینی (س)صفحه 274

 

15 خرداد نقطه عطفی در تاریخ این نهضت است

‏ ‏

‏ ‏

‏پانزدۀ خرداد ـ که ما مردان با اراده ای را از دست دادیم و جوانانی‏‎ ‎‏از دست ملت ما رفت ـ نقطۀ عطفی است در تاریخ، و مبدأ این‏‎ ‎‏نهضت است. آنها که در پانزدۀ خرداد قیام کردند، قیام مردانه‏‎ ‎‏کردند، و در مقابل دژخیمان «نه» گفتند و به شهادت رسیدند، آنها‏‎ ‎‏مبدأ این نهضت عظیم شدند. من از خدای تبارک و تعالی برای آنها‏‎ ‎‏رحمت استدعا می کنم؛ و برای بازماندگان آنها سلامت و صبر و‏‎ ‎‏سعادت. ‏

‏     همین قیامها بود که امروز می بینید در یک مجلس، گروههای‏‎ ‎‏مختلف مجتمع می شوند با مقصد واحد. همین قیامها بود که مابین‏‎ ‎‏دانشگاه و مدارس قدیمی ما را جوش داد، و مابین قشرهای‏‎ ‎‏مختلف را جوش داد، به طوری که همه با حال وحدت و با وحدت‏‎ ‎‏اراده، و با وحدت مقصد این راه را طی کردند و تا اینجا رساندند. و‏‎ ‎‏به این نحو که ملت ما الآن زنده است و راه خودش را یافته است‏‎ ‎‏این راه را هم طی خواهد کرد و نهضت را به ثمرهای انسانی ـ‏‎ ‎‏اسلامی خواهد رساند.(507)‏

9 / 8 / 58

*  *  *

‏ ‏

مبدأ نهضت از 15 خرداد بود

‏ ‏

‏ ‏

‏15 خرداد نزدیک است و این روزی است که ملت ما نباید از یاد‏‎ ‎‏ببرد و نمی برد. 15 خرداد یک نقطۀ عطفی است در تاریخ کشور ما‏‎ ‎‏که از همان وقت شروع به فعالیت سیاسی شد و روحانیون از همان‏‎ ‎‏وقت خودشان را مجهز کردند. روز 15 خرداد آنطوری که من بعد‏‎ ‎‏از اینکه از حبس بیرون آمدم برای من نقل کردند، عمال شاه در‏‎ ‎‏بسیاری از شهرستانها که قیام کرده بودند دست به کشتار زدند، و‏‎ ‎‏آنطوری که به من گفتند حدود پانزده هزار شهید داشتیم در 15‏

کتابایثار و شهادت در مکتب امام خمینی (س)صفحه 275

‏خرداد، و ما این قلم را آن وقت خیلی بزرگ می شمردیم و بزرگ‏‎ ‎‏هم بود، لکن بعدها جنایاتی که از طرف شاه؛ شاه مخلوع به کشور‏‎ ‎‏ما وارد شد بیشتر از این معانی بود. ما نمی توانیم تصور کنیم این‏‎ ‎‏جنایاتی که از 15 خرداد تا رفتن بختیار از این مملکت به دست‏‎ ‎‏عمال شاه، و به دست عمال امریکا در این کشور واقع شد، قدرت‏‎ ‎‏اینکه احصا کنیم آنها را نداریم. ما اجمالی از این جنایات را‏‎ ‎‏می توانیم بگوییم یا تصور کنیم. تفصیل این جنایات اصلاً قابل‏‎ ‎‏احصا نیست. ما چطور می توانیم 15 خرداد، معلولینش را بفهمیم‏‎ ‎‏چقدر بود، معدومینش و شهدا می گویند پانزده هزار بوده است.‏‎ ‎‏لکن مصدومین و معلولین، کسانی که اعضای خودشان را در آن‏‎ ‎‏گیرودار از دست دادند ما چطور می توانیم بیان کنیم یا تصور‏‎ ‎‏کنیم. لکن در عین حالی که 15 خرداد یک مصیبتی بود برای ملت‏‎ ‎‏ما، لکن مبدأ جنبش بود. از همان وقت و جلوتر از آن وقت‏‎ ‎‏روحانیون قیام کردند و به دست روحانیون نهضت شروع شد، از‏‎ ‎‏قم شروع شد و 15 خرداد یک انعکاسی بود از همان قیام.‏‎ ‎‏روحانیت را گرفتند قریب تمام علمای تهران را گرفتند و حبس‏‎ ‎‏کردند، و شاید مدتی هم علمای تهران و وعاظ تهران در حبس‏‎ ‎‏بودند و بعد بتدریج رها شدند، و از آنجا شروع شد به نهضت و‏‎ ‎‏مخالفت. در عین حالی که 15 خرداد مصیبت برای ما بود لکن این‏‎ ‎‏موهبت هم خدای تبارک و تعالی، به ما عطا کرد که مردم بیدار‏‎ ‎‏شدند و لبیک گفتند به صدای روحانیون. و در همه جا، در همۀ‏‎ ‎‏مملکت این نهضت شروع کرد و مبدأش از همان 15 خرداد‏‎ ‎‏بود.(508)‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

14 / 3 / 59

*  *  *


کتابایثار و شهادت در مکتب امام خمینی (س)صفحه 276

‏ ‏

شهدای 15 خرداد تخت و تاج را بر باد دادند

‏ ‏

‏ ‏

‏در 15 خرداد 42 که مصادف بود با 12 محرّم، سومِ شهادت بزرگ‏‎ ‎‏شهید فداکار تاریخ، گرچه ملت غیور ایران با فداکاری عظیم‏‎ ‎‏خویش و تسلیم قریب پانزده هزار شهید به درگاه خداوند متعال،‏‎ ‎‏به ظاهر سرکوب شد و دژخیمان رژیم جنایتکار پهلوی، ننگی‏‎ ‎‏ابدی بر ننگهای پنجاه سالۀ خود افزودند، لکن سرلوحۀ پیروزی‏‎ ‎‏اسلام و ملت بود. همان سان که شهادت سید مظلومان و‏‎ ‎‏هواخواهان قرآن در عاشورا، سرآغاز زندگی جاوید اسلام و‏‎ ‎‏حیات ابدی قرآن کریم بود، آن شهادت مظلومانه و اسارت آل الله ،‏‎ ‎‏تخت و تاج یزیدیان را که با اسم اسلام، اساس وحی را به خیال‏‎ ‎‏خام خود می خواستند محو کنند، برای همیشه به باد فنا سپرد و آن‏‎ ‎‏جریان، سُفیانیان را از صحنۀ تاریخ به کنار زد، این شهادت‏‎ ‎‏دلاورانۀ ملت مظلوم ایران، تخت و تاج پهلویان و جریان‏‎ ‎‏پهلوی صفتان را که با اسم اسلام می خواستند اسلام را از صحنه‏‎ ‎‏خارج نمایند و افکار غرب و نشخوار امریکا را جانشین وحی‏‎ ‎‏کنند، از تاریخ ایران بیرون راند. در حقیقت دستاورد نهضت‏‎ ‎‏15 خرداد 42، پیروزی 22 بهمن 57 بود.(509)‏

15 / 3 / 60

*  *  *

‏ ‏

15 خرداد ظلم 2500 ساله را برچید

‏ ‏

‏ ‏

‏پانزده هزار جمعیت در 15 خرداد از دست مسلمانان ـ آنطوری که‏‎ ‎‏می گفتند ـ رفت و این نیروی بزرگی بود ‏‏[‏‏برای‏‏]‏‏ اسلام، لکن در‏‎ ‎‏ازای آن، یک ظلم 2500 ساله و ستم 2500 ساله مبدأ این خرابی‏‎ ‎‏و برطرف شدن او داشت. یا 17 شهریور، که امروز است، خوب‏‎ ‎‏آن صدمه ای وارد شد به ایران و اشخاص شاید خیال می کردند‏‎ ‎‏دیگر مسأله تمام شد، لکن بهره ای که اسلام از این برداشت، همان‏

کتابایثار و شهادت در مکتب امام خمینی (س)صفحه 277

‏بهره هایی بود که در صدر اسلام از کشتن سیدالشهداء‏‎ ‎‏ـ سلام الله علیه ـ برداشته می شد.(510)‏

17 / 6 / 60

*  *  *

‏ ‏

15 خرداد الهام گرفته از عاشورا

‏ ‏

‏ ‏

‏خرداد 42 خمیرمایۀ نهضت مبارک ملت بزرگ ایران و روز بذر‏‎ ‎‏انقلاب بزرگ اسلامی ماست. ملت عزیز باید این خمیرمایه و بذر‏‎ ‎‏پربرکت را در عصر عاشورای 83‏‎[3]‎‏ ‏‏[‏‏قمری‏‎ ‎‏]‏‏جستجو کند؛ عصر‏‎ ‎‏عاشورای مصادف با ساعات شهادت نصرت آفرین سید مظلومان و‏‎ ‎‏سرور شهیدان؛ عصر عاشورایی که خون طاهر و مطهر ثارالله و‏‎ ‎‏ابن ثاره به زمین گرم کربلا ریخت و ریشۀ انقلابات اسلامی را آبیاری‏‎ ‎‏نمود. ملت عظیم الشأن در سالروز شوم این فاجعۀ انفجارآمیزی که‏‎ ‎‏مصادف با 15 خرداد 42 بود با الهام از عاشورا آن قیام کوبنده را به‏‎ ‎‏بار آورد. اگر عاشورا و گرمی و شور انفجاری آن نبود، معلوم نبود‏‎ ‎‏چنین قیامی بدون سابقه و سازماندهی واقع می شد. واقعۀ عظیم‏‎ ‎‏عاشورا از 61 هجری تا خرداد 61 و از آن تا قیام عالَمی بقیة الله ‏‎ ‎‏ـ‏‏ ‏‏ارواحنالمقدمه الفداء ـ در هر مقطع انقلاب ساز است. آن روز‏‎ ‎‏یزیدیان با دست جنایتکاران گور خود را کندند و تا ابد هلاکت‏‎ ‎‏خویش و رژیم ستمگر جنایتکار خویش را به ثبت رساندند، و در‏‎ ‎‏15 خرداد 42 پهلویان و هواداران و سردمداران جنایتکارشان با‏‎ ‎‏دست ستمشاهی خود گور خود را کندند و سقوط و ننگ ابدی را‏‎ ‎‏برای خویش به جا گذاشتند، که ملت عظیم الشأن ایران بحمدالله ‏‎ ‎‏تعالی با قدرت و پیروزی بر گور آتشبار آنان لعنت می فرستد.‏‏(511)‏

15 / 3 / 61


کتابایثار و شهادت در مکتب امام خمینی (س)صفحه 278

‏ ‏

15 خرداد یوم الله است

‏ ‏

‏ ‏

‏ملت بزرگ ایران سالروز 15 خرداد را که یوم الله است زنده نگه‏‎ ‎‏می دارد، و افتخار قیام ملت را که با مشت گره کرده و خون طاهر‏‎ ‎‏خویش در مقابل ستمشاهی پهلوی ایستاد و پایۀ استوار انقلاب‏‎ ‎‏اسلامی را ـ که سرنگونی قدرتمندترین جنایتکار منطقه را در پی‏‎ ‎‏داشت ـ ریخت از یاد نمی برد. و الآن فداکاریها و مجاهدات جوانان‏‎ ‎‏برومند کشور اسلامی را که پایه گذاری خروج از ظلمات به سوی‏‎ ‎‏نور و از حقارت به سوی سرافرازی و از اسارت به سوی استقلال‏‎ ‎‏را نمود بزرگ می شمارد، و عاشورای فریاد زن «هیهات مناالذلة» و‏‎ ‎‏15 خرداد و دیگر ایام الله را که در پی داشت و از نور الهی عاشورا‏‎ ‎‏فروغ و از شمس جمال حسینی گرمی واز پرتو هدایت او معرفت‏‎ ‎‏به وظیفه و از استقامت او در مقابل باطل استواری فرا گرفت،‏‎ ‎‏ارجمند می دارد.(512)‏

15 / 3 / 61

*  *  *

‏ ‏

خون سیدالشهداء، 15 خرداد را به وجود آورد

‏ ‏

‏ ‏

‏شما گمان نکنید که اگر این مجالس عزا نبود و اگر این دستجات‏‎ ‎‏سینه زنی و نوحه سرایی نبود، 15 خرداد پیش می آمد. هیچ قدرتی‏‎ ‎‏نمی توانست 15 خرداد را آنطور کند، مگر قدرت خون‏‎ ‎‏سیدالشهداء.(513)‏

31 / 3 / 61

*  *  *

‏ ‏

15 خرداد مبدأ تحولات بعدی شد

‏ ‏

‏ ‏

‏مسألۀ پانزده خرداد یکی از مسائلی است که شاید ما قبل و‏‎ ‎‏ما بعدش را کم کسی بداند. اینها در پردۀ ابهام تا آخر می ماند، و من‏‎ ‎‏بسیاری از مسائل را که ما قبل پانزدۀ خرداد رخ داد و بعض مسائل‏

کتابایثار و شهادت در مکتب امام خمینی (س)صفحه 279

‏را که ما بعد او رخ داد مطلعم، لکن بیان نمی کنم. ولی پانزدۀ خرداد‏‎ ‎‏به همت جوانهای کشور و جان نثاران اسلام مبدأ شد از برای‏‎ ‎‏تحولات بعدی، و من شهدای پانزده خرداد را از خدای تبارک و‏‎ ‎‏تعالی می خواهم که غریق رحمت کند که به ما حق دارند. و‏‎ ‎‏بازماندگان شهدا که باز هم هستند و بعدها هم هستند ان شاءالله ‏‎ ‎‏خداوند صبر و اجر به آنها عنایت بفرماید.(514)‏

14 / 3 / 62

*  *  *

‏ ‏

15 خرداد، پرتوی از عاشورا

‏ ‏

‏ ‏

‏از پانزدهم خرداد 42 که حکومت مستکبران جبار در این سرزمین‏‎ ‎‏به اوج خود رسیده بود، و می رفت تا عربدۀ شوم ‏اَنَا رَبُّکُمُ الْأَعْلَیٰ‎[4]‎‏ از‏‎ ‎‏حلقوم فرعون زمان طنین افکند، تا 22 بهمن 57 که پایۀ حکمرانی‏‎ ‎‏جباران عصر در این مرز و بوم فرو ریخت و تخت و تاج 2500‏‎ ‎‏سالۀ فرعون گونۀ ستمشاهی به دست توانای زاغه نشینان و‏‎ ‎‏ستمدیدگان تاریخ بر باد رفت و طومار تاراجگریها و‏‎ ‎‏حکمفرماییهای شیطان بزرگ و شیطانکهای وابسته و پیوسته به آن‏‎ ‎‏درهم پیچیده شد، ایامی معدود بیش نبود. و از 22 بهمن 57 تا‏‎ ‎‏امروز که 15 خرداد 62 را در آغوش می گیریم ساعاتی محدود‏‎ ‎‏بیش نیست، ولی تحولی که کمتر از صدها سال بعید به نظر‏‎ ‎‏می رسید با تقدیر خدای بزرگ در این ایام معدوده و ساعات‏‎ ‎‏محدوده تحقق یافت و جلوه ای از وعدۀ قرآن کریم نورافشانی‏‎ ‎‏کرد. ...‏

‏     و ملت عظیم ایران لازم است شکر نعمتهای غیرمتناهی الهی را‏‎ ‎‏در سالروز 15 خرداد به جان و دل به جا آورد و تمام آنچه گذشته و‏

کتابایثار و شهادت در مکتب امام خمینی (س)صفحه 280

‏می گذرد را از عنایات خاصۀ خداوند متعال بداند که هر چه هست‏‎ ‎‏از اوست و به سوی اوست. و رمز پیروزی اسلام بر کفر جهانی را‏‎ ‎‏در این قرن که پانزدهم خرداد 42 سرآغاز آن بود، در دوازدهم‏‎ ‎‏محرّم حسینی جستجو کند، که انقلاب اسلامی ایران، پرتوی از‏‎ ‎‏عاشورا و انقلاب عظیم الهی آن است.(515)‏

15 / 3 / 62

*  *  *

‏ ‏

شهدای 15 خرداد، بنیانگذار انقلاب اسلامی ایران

‏ ‏

‏ ‏

‏قیام 15 خرداد اسطورۀ قدرت ستمشاهی را در هم شکست و‏‎ ‎‏افسانه ها و افسونها را باطل کرد. شهادت جوانان رشید و زنان و‏‎ ‎‏مردان در آن روز سدّ عظیم قدرت شیطانی را از بنیان سست نمود.‏‎ ‎‏خون سلحشوران کوخ نشین، کاخهای ستم را در هم کوبید. ملت‏‎ ‎‏عظیم الشأن ایران با قیام و نثار خون فرزندان عزیز خویش، راه قیام‏‎ ‎‏را برای نسلهای آینده گشود و ناشدنیها را شدنی کرد.‏

‏     خداوند تعالی این ملت را پایدار، و شهیدانشان را، خصوصاً‏‎ ‎‏شهیدان 15 خرداد، این بنیانگذاران انقلاب اسلامی ایران را، در‏‎ ‎‏جوار رحمت خود قرار دهد؛ و به بازماندگان آنان صبر و اجر‏‎ ‎‏عنایت فرماید؛ و به معلولان عزیز قدرت مقاومت بیشتر عطا‏‎ ‎‏فرماید.(516)‏

1 / 3 / 64

*  *  *

‏ ‏

در 15 خرداد می خواستند صدای اسلامخواهی را خاموش کنند

‏ ‏

‏ ‏

‏از روز نخست شروع مبارزه و از 15 خرداد تا بیست و دوم بهمن‏‎ ‎‏رسیده ایم و به خوبی دریافته ایم که برای هدف بزرگ و آرمانی‏‎ ‎‏اسلامی، الهی باید بهای سنگینی پرداخت نماییم و شهدای‏

کتابایثار و شهادت در مکتب امام خمینی (س)صفحه 281

‏گرانقدری را تقدیم کنیم و جهانخواران ما را راحت و آرام نخواهند‏‎ ‎‏گذاشت و با استفاده از ایادی داخلی و خارجی شان به ما شبیخون‏‎ ‎‏زده و خون عزیزان ما را بر بستر کوچه ها و خیابانها و مرزهایمان‏‎ ‎‏جاری می کنند و همین گونه شد وقتی که فریاد اسلامخواهی مردم‏‎ ‎‏کشور ما در 15 خرداد به گوش امریکا رسید و وقتی که برای اولین‏‎ ‎‏بار غرور امریکا و اقتدار و ابرقدرتیِ او در اعتراض به مصونیت‏‎ ‎‏کارگرانش در ایران شکسته شد و امریکا متوجه اقتدار و رهبری‏‎ ‎‏علما و روحانیت اسلام و عزم جزم و ارادۀ پولادین ملت ایران برای‏‎ ‎‏کسب آزادی و استقلال و رسیدن به نظام عدل اسلامی گردید، به‏‎ ‎‏نوکر بی اراده و وطن فروش و فرومایۀ خود، محمدرضاخان دستور‏‎ ‎‏داد که صدای اسلامخواهی ملت ما را خاموش کند و از او پیمان‏‎ ‎‏گرفت تا همۀ افرادی که در برابر امریکا قدعلم کرده اند را نابود کند‏‎ ‎‏و همه دیدیم که این خائنان و سرسپردگان در این مأموریت شوم‏‎ ‎‏لحظه ای درنگ ننمودند و به نام مأموریت و آزادی و رسیدن به‏‎ ‎‏دروازۀ تمدن بزرگ، از کشته های این ملت پشته ها ساختند و در و‏‎ ‎‏دیوار کشور ما را از فیضیه گرفته تا دانشگاه و از دانشگاه تا کوچه و‏‎ ‎‏بازار و خیابان و از خیابان تا مسجد و محراب به خون عزیزان و‏‎ ‎‏جوانان تکبیر گوی پیرو خدا و رسول خدا ـ صلی الله علیه و آله ـ را‏‎ ‎‏رنگین کردند.(517)‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

6 / 5 / 66

*  *  *

‏ ‏

علما اولین شهدای نهضت 15 خرداد بودند

‏ ‏

‏ ‏

‏در هر نهضت و انقلاب الهی و مردمی، علمای اسلام اولین کسانی‏‎ ‎‏بوده اند که بر تارک جبین شان خون و شهادت نقش بسته است.‏‎ ‎‏کدام انقلاب مردمی ـ اسلامی را سراغ کنیم که در آن حوزه و‏

کتابایثار و شهادت در مکتب امام خمینی (س)صفحه 282

‏روحانیت پیش کسوت شهادت نبوده اند و بر بالای دار نرفته اند و‏‎ ‎‏اجساد مطهرشان بر سنگفرشهای حوادث خونین به شهادت‏‎ ‎‏نایستاده است؟ در 15 خرداد و در حوادث قبل و بعد از پیروزی،‏‎ ‎‏شهدای اولین، از کدام قشر بوده اند؟(518)‏

3 / 12 / 67

*  *  *

‏ ‏

15 خرداد مهمترین فصل خونین مبارزه بود 

‏ ‏

‏ ‏

‏اولین و مهمترین فصل خونین مبارزه در عاشورای 15 خرداد رقم‏‎ ‎‏خورد. در 15 خرداد 42 مقابله با گلولۀ تفنگ و مسلسل شاه نبود‏‎ ‎‏که اگر تنها این بود مقابله را آسان می نمود. بلکه علاوه بر آن از‏‎ ‎‏داخل جبهۀ خودی گلولۀ حیله و مقدس مآبی و تحجر بود؛ گلولۀ‏‎ ‎‏زخم زبان و نفاق و دورویی بود که هزار بار بیشتر از باروت و‏‎ ‎‏سرب، جگر و جان را می سوخت و می درید.(519)‏

3 / 12 / 67

*  *  *

‎ ‎

کتابایثار و شهادت در مکتب امام خمینی (س)صفحه 283

  • )) بیستم فروردین سال 1343.
  • )) مدرسه فیضیه قم.
  • )) عصر عاشورای سال 1383 ه . ق.
  • )) نازعات / 24.