فهارس
فهرست مأخذ
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1390

زبان اثر : فارسی

فهرست مأخذ

‏ ‏

فهرست مآخذ

‏ ‏

‏ردیف‏

‏تاریخ‏

‏عنوان‏

‏عنوان کتاب‏

‏جلد‏

‏صفحه‏

‏1‏

‏16 / 8 / 57‏

‏پیام به ملت ایران ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏4‏

‏351ـ352‏

‏2‏

‏1 / 9 / 57 ‏

‏پیام به ملت مسلمان ایران ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏5‏

‏78‏

‏3‏

‏1 / 11 / 57‏

‏سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏5‏

‏510‏

‏4‏

‏14 / 12 / 57‏

‏سخنرانی در جمع گروهی از پاسداران‏

‏صحیفۀ امام‏

‏6‏

‏311ـ312‏

‏5‏

‏14 / 12 / 57‏

‏سخنرانی در جمع گروهی از پاسداران ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏6‏

‏311‏

‏6‏

‏5 / 2 / 58‏

‏سخنرانی در جمع نمایندگان کارکنان گمرکات ایران ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏7‏

‏136ـ137‏

‏7‏

‏14 / 2 / 58‏

‏سخنرانی در جمع مردم ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏7‏

‏182‏

‏8‏

‏16 / 2 / 58‏

‏سخنرانی در جمع پرسنل شهربانی تهران ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏7‏

‏191‏

‏9‏

‏11 / 3 / 58‏

‏سخنرانی در جمع بانوان اهواز، قم و بروجرد‏

‏صحیفۀ امام‏

‏8‏

‏44‏

‏10‏

‏23 / 3 / 58‏

‏سخنرانی در جمع درجه داران پادگانهای تبریز‏

‏صحیفۀ امام‏

‏8‏

‏128‏

‏11‏

‏2 / 6 / 58‏

‏سخنرانی در جمع اقشار مختلف مردم ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏9‏

‏341‏

‏12‏

‏20 / 2 / 58‏

‏سخنرانی در جمع اقشار مختلف مردم ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏7‏

‏241‏

‏13‏

‏9 / 7 / 58‏

‏سخنرانی در جمع خانواده شهدای پاوه و فرماندهان ارتش ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏10‏

‏191‏


کتابایثار و شهادت در مکتب امام خمینی (س)صفحه 417

‏14‏

‏11 / 8 / 58‏

‏پیام به ملت ایران ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏10‏

‏420‏

‏15‏

‏11 / 8 / 58‏

‏سخنرانی در جمع زندانیان سیاسی در رژیم پهلوی ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏10‏

‏440‏

‏16‏

‏5 / 2 / 59‏

‏پیام به ملت ایران ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏12‏

‏256‏

‏17‏

‏17 / 7 / 59‏

‏مصاحبه با خبرنگاران خارجی ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏13‏

‏261‏

‏18‏

‏13 / 1 / 60‏

‏سخنرانی در جمع خانواده شهدا و جانبازان خوزستان‏

‏صحیفۀ امام‏

‏14‏

‏257‏

‏19‏

‏13 / 1 / 60‏

‏سخنرانی در جمع خانواده شهدا و جانبازان خوزستان‏

‏صحیفۀ امام‏

‏14‏

‏258‏

‏20‏

‏9 / 4 / 60‏

‏پیام به ملت ایران ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏15‏

‏1‏

‏21‏

‏10 / 4 / 60‏

‏سخنرانی در جمع روحانیون تهران ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏15‏

‏82‏

‏22‏

‏9 / 1 / 61‏

‏پیام به ملت ایران و نیروهای نظامی ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏16‏

‏203‏

‏23‏

‏1 / 3 / 62‏

‏سخنرانی در جمع مسئولان و اعضای جهاد سازندگی‏

‏صحیفۀ امام‏

‏17‏

‏444‏

‏24‏

‏22 / 11 / 62‏

‏پیام به ملت ایران ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏18‏

‏333ـ334‏

‏25‏

‏29 / 4 / 67‏

‏پیام به ملت ایران ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏21‏

‏88‏

‏26‏

‏4 / 8 / 57‏

‏پیام به ملت ایران ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏41‏

‏55‏

‏27‏

‏28 / 8 / 57‏

‏سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏5‏

‏35‏

‏28‏

‏1 / 9 / 57‏

‏پیام به ملت مسلمان ایران ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏5‏

‏78‏

‏29‏

‏26 / 6 / 58‏

‏سخنرانی در جمع خانواده شهدا و پرسنل کمیته ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏10‏

‏9ـ10‏

‏30‏

‏22 / 11 / 58‏

‏پیام به ملت ایران ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏12‏

‏147‏

‏31‏

‏6 / 8 / 59‏

‏سخنرانی در جمع اعضای هیأت دولت و نمایندگان مجلس ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏13‏

‏299‏

‏32‏

‏12 / 8 / 59‏

‏سخنرانی در جمع دانشجویان مسلمان پیرو خط امام ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏13‏

‏315ـ316‏


کتابایثار و شهادت در مکتب امام خمینی (س)صفحه 418

‏33‏

‏20 / 10 / 59‏

‏سخنرانی در جمع مسئولین بنیاد شهید و جمعی از خانواده های شهدا‏

‏صحیفۀ امام‏

‏13‏

‏515ـ516‏

‏34‏

‏20 / 10 / 59‏

‏سخنرانی در جمع مسئولین بنیاد شهید و جمعی از خانواده های شهدا‏

‏صحیفۀ امام‏

‏13‏

‏513ـ515‏

‏35‏

‏13 / 1 / 60‏

‏سخنرانی در جمع خانواده شهدا و جانبازان خوزستان‏

‏صحیفۀ امام‏

‏14‏

‏257ـ258‏

‏36‏

‏9 / 4 / 60‏

‏پیام به ملت ایران ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏15‏

‏1‏

‏37‏

‏21 / 11 / 60‏

‏پیام به ملت ایران ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏16‏

‏27‏

‏38‏

‏10 / 1 / 61‏

‏پیام به فرماندهان نظامی ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏16‏

‏151‏

‏39‏

‏28 / 1 / 61‏

‏سخنرانی در جمع رزمندگان اسلام و دانشجویان‏

‏صحیفۀ امام‏

‏16‏

‏197‏

‏40‏

‏17 / 5 / 61‏

‏سخنرانی در جمع استانداران سراسر کشور ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏16‏

‏409ـ410‏

‏41‏

‏31 / 6 / 61‏

‏پیام به ملت ایران ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏16‏

‏521ـ522‏

‏42‏

‏20 / 9 / 61‏

‏پیام به خانواده های شهیدان ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏17‏

‏135‏

‏43‏

‏21 / 11 / 61‏

‏پیام به رزمندگان و ملت ایران ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏17‏

‏303‏

‏44‏

‏6 / 6 / 62‏

‏پیام به ملت ایران ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏18‏

‏74ـ75‏

‏45‏

‏19 / 11 / 62‏

‏پیام به خانواده های شهدا و ایثارگران ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏18‏

‏325ـ326‏

‏46‏

‏22 / 11 / 62‏

‏پیام به ملت ایران ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏18‏

‏332ـ333‏

‏47‏

‏1 / 1 / 63‏

‏پیام رادیو ـ تلویزیونی به ملت ایران ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏18‏

‏396‏

‏48‏

‏5 / 6 / 63‏

‏پیام به رزمندگان ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏19‏

‏40ـ41‏

‏49‏

‏22 / 11 / 63‏

‏پیام به ملت ایران ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏19‏

‏149ـ150‏

‏50‏

‏18 / 11 / 63‏

‏پیام به خانواده های شهدا و ملت ایران ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏19‏

‏144‏

‏51‏

‏16 / 5 / 65‏

‏پیام به مردم و زائران بیت الله الحرام ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏20‏

‏88‏

‏52‏

‏16 / 5 / 65‏

‏پیام به مردم و زائران بیت الله الحرام ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏20‏

‏94ـ95‏

‏53‏

‏16 / 11 / 65‏

‏پیام به ملت ایران ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏20‏

‏196‏

‏54‏

‏30 / 6 / 67‏

‏پیام به هنرمندان و خانوادۀ شهدا ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏21‏

‏145‏


کتابایثار و شهادت در مکتب امام خمینی (س)صفحه 419

‏55‏

‏1 / 7 / 67‏

‏پیام به ملت ایران ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏21‏

‏147‏

‏56‏

‏3 / 12 / 67‏

‏پیام به روحانیون، مراجع، مدرسین، طلاب و ائمه جمعه و جماعات ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏21‏

‏273‏

‏57‏

‏28 / 1 / 61‏

‏سخنرانی در جمع رزمندگان اسلام و دانشجویان‏

‏صحیفۀ امام‏

‏16‏

‏196ـ199‏

‏58‏

‏ ‏

‏ ‏

‏کشف اسرار‏

‏ ‏

‏287‏

‏59‏

‏2 / 1 / 42‏

‏بیانات در جمع روحانیون قم ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏1‏

‏166‏

‏60‏

‏26 / 1 / 43‏

‏سخنرانی در جمع اقشار مردم ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏1‏

‏307‏

‏61‏

‏26 / 1 / 43‏

‏سخنرانی در جمع اقشار مردم ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏1‏

‏293‏

‏62‏

‏4 / 7 / 55‏

‏پیام به عموم مسلمین و دانشجویان ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏3‏

‏170‏

‏63‏

‏20 / 3 / 57‏

‏پیام به ملت ایران ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏3‏

‏421‏

‏64‏

‏5 / 5 / 57‏

‏پیام به ملت ایران ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏3‏

‏432‏

‏65‏

‏4 / 8 / 57‏

‏پیام به ملت ایران ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏4‏

‏155‏

‏66‏

‏20 / 7 / 57‏

‏پیام به ملت ایران ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏3‏

‏512‏

‏67‏

‏3 / 8 / 57‏

‏سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏4‏

‏152‏

‏68‏

‏3 / 8 / 57‏

‏سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏4‏

‏150ـ151‏

‏69‏

‏16 / 8 / 57‏

‏مصاحبه با روزنامۀ انگلیسی فاینشنال تایمز‏

‏صحیفۀ امام‏

‏4‏

‏366‏

‏70‏

‏16 / 8 / 57‏

‏پیام به ملت ایران ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏4‏

‏351‏

‏71‏

‏4 / 9 / 57‏

‏سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏5‏

‏108‏

‏72‏

‏10 / 9 / 57‏

‏مصاحبه با تلویزیون «پی. بی. اس» ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏5‏

‏146ـ147‏

‏73‏

‏13 / 11 / 57‏

‏سخنرانی در مدرسه علوی ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏6‏

‏33‏

‏74‏

‏10 / 12 / 57‏

‏سخنرانی در جمع مردم ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏6‏

‏270‏

‏75‏

‏14 / 12 / 57‏

‏سخنرانی در جمع گروهی از پاسداران ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏6‏

‏314‏

‏76‏

‏18 / 12 / 57‏

‏سخنرانی برای اقشار مختلف مردم در قم ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏6‏

‏359ـ360‏

‏77‏

‏29 / 12 / 57‏

‏سخنرانی در جمع هیأت دولت موقت ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏6‏

‏401ـ402‏

‏78‏

‏29 / 1 / 58‏

‏سخنرانی در جمع مسئولان کمیته های انقلاب ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏7‏

‏46‏


کتابایثار و شهادت در مکتب امام خمینی (س)صفحه 420

‏79‏

‏1 / 2 / 58‏

‏سخنرانی در جمع نمایندگان روحانی کُرد ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏7‏

‏76‏

‏80‏

‏4 / 2 / 58‏

‏سخنرانی در جمع اعضای هیأتی از لیبی ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏7‏

‏117‏

‏81‏

‏16 / 2 / 58‏

‏سخنرانی در جمع بانوان جنوب تهران ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏7‏

‏192‏

‏82‏

‏17 / 2 / 58‏

‏سخنرانی در جمع عشایر ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏7‏

‏200‏

‏83‏

‏17 / 2 / 58‏

‏بیانات خطاب به سفیر سومالی ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏7‏

‏197‏

‏84‏

‏21 / 2 / 58‏

‏سخنرانی در جمع عشایر مَمَسنی و دانشجویان یزد‏

‏صحیفۀ امام‏

‏7‏

‏246‏

‏85‏

‏2 / 3 / 58‏

‏سخنرانی در جمع دانشجویان اهواز ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏7‏

‏461‏

‏86‏

‏4 / 3 / 58‏

‏سخنرانی در جمع بانوان سازمان حمایت از خانواده ها‏

‏صحیفۀ امام‏

‏7‏

‏486‏

‏87‏

‏4 / 3 / 58‏

‏سخنرانی در جمع بانوان سازمان حمایت از خانواده ها ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏7‏

‏485‏

‏88‏

‏8 / 3 / 58‏

‏سخنرانی در جمع ورزشکاران ورزش باستانی ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏7‏

‏541‏

‏89‏

‏8 / 3 / 58‏

‏سخنرانی در جمع بانوان شاغل در مؤسسه کیهان ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏7‏

‏537‏

‏90‏

‏8 / 3 / 58‏

‏سخنرانی در جمع بانوان شاغل در مؤسسه کیهان ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏7‏

‏538‏

‏91‏

‏16 / 3 / 58‏

‏سخنرانی در جمـع پزشکـان، اســاتید و دانشـجویان شیراز ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏8‏

‏63‏

‏92‏

‏24 / 3 / 58‏

‏بیانات در جمع مجروحان و پزشکان بیمارستان شفا یحیاییان ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏8‏

‏151ـ152‏

‏93‏

‏28 / 3 / 58‏

‏سخنرانی در جمع پاسداران مسجد نبی اکرم تهران ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏8‏

‏204‏

‏94‏

‏28 / 3 / 58‏

‏سخنرانی در جمع پاسداران مسجد نبی اکرم تهران ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏8‏

‏202‏


کتابایثار و شهادت در مکتب امام خمینی (س)صفحه 421

‏95‏

‏28 / 3 / 58‏

‏سخنرانی در جمع پاسداران مسجد نبی اکرم تهران ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏8‏

‏201‏

‏96‏

‏31 / 3 / 58‏

‏سخنرانی در جمع علما و روحانیون مشهد ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏8‏

‏244‏

‏97‏

‏6 / 4 / 58‏

‏سخنرانی در جمع اعضای انجمن اسلامی دانشگاه تربیت معلم‏

‏صحیفۀ امام‏

‏8‏

‏315‏

‏98‏

‏2 / 6 / 58‏

‏سخنرانی در جمع اقشار مختلف مردم ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏9‏

‏340ـ341‏

‏99‏

‏2 / 6 / 58‏

‏سخنرانی در جمع ایرانیهای مقیم کویت ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏9‏

‏332‏

‏100‏

‏15 / 6 / 58‏

‏بیانات در جمع خانواده شهید فرّخ نیا‏

‏صحیفۀ امام‏

‏9‏

‏436‏

‏101‏

‏17 / 6 / 58‏

‏سخنرانی در جمع کارکنان پخش رادیو ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏9‏

‏451‏

‏102‏

‏21 / 6 / 58‏

‏بیانات خطاب به اقشار مختلف مردم ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏9‏

‏494‏

‏103‏

‏28 / 6 / 58‏

‏سخنرانی در جمع عشایر آذربایجان شرقی ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏10‏

‏55‏

‏104‏

‏29 / 7 / 58‏

‏سخنرانی در جمع خانواده های شهدای سردشت ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏10‏

‏300‏

‏105‏

‏13 / 8 / 58‏

‏سخنرانی در جمع دانش آموزان قم و تهران ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏10‏

‏473‏

‏106‏

‏18 / 8 / 58‏

‏سخنرانی در جمع اعضای انجمن تبلیغات فرهنگ اسلامی خرم آباد ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏11‏

‏26‏

‏107‏

‏21 / 9 / 58‏

‏سخنرانی در جمع پیشه وران اصفهان ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏11‏

‏218‏

‏108‏

‏11 / 10 / 58‏

‏سخنرانی در جمع خانواده شهدا و امدادگران ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏11‏

‏514‏

‏109‏

‏12 / 2 / 59‏

‏سخنرانی در جمع فرماندهان سپاه ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏12‏

‏267ـ268‏

‏110‏

‏15 / 5 / 59‏

‏پیام رادیو ـ تلویزیونی به ملت ایران در روز‏‏ ‏‏قدس ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏13‏

‏80‏

‏111‏

‏12 / 7 / 59‏

‏پیام به ملت و ارتش عراق ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏13‏

‏256‏

‏112‏

‏25 / 8 / 59‏

‏سخنرانی در جمع فارغ التحصیلان دانشکدۀ افسری ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏13‏

‏350ـ351‏

‏113‏

‏26 / 9 / 59‏

‏سخنرانی در جمع گروهی از جانبازان و پاسداران‏

‏صحیفۀ امام‏

‏13‏

‏408‏


کتابایثار و شهادت در مکتب امام خمینی (س)صفحه 422

‏114‏

‏22 / 11 / 59‏

‏پیام به ملت ایران و مسلمانان جهان ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏14‏

‏73‏

‏115‏

‏22 / 11 / 59‏

‏پیام به ملت ایران و مسلمانان جهان ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏14‏

‏77ـ78‏

‏116‏

‏22 / 11 / 59‏

‏پیام به ملت ایران و مسلمانان جهان ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏14‏

‏77‏

‏117‏

‏9 / 6 / 60‏

‏سخنرانی در جمع اقشار مختلف مردم ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏15‏

‏138‏

‏118‏

‏9 / 6 / 60‏

‏سخنرانی در جمع اقشار مختلف مردم ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏15‏

‏134ـ135‏

‏119‏

‏17 / 7 / 60‏

‏سخنرانی در جمع مسئولان کشور ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏15‏

‏281‏

‏120‏

‏7 / 10 / 60‏

‏سخنرانی در جمع اقشار مختلف مردم ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏15‏

‏449‏

‏121‏

‏10 / 12 / 60‏

‏سخنرانی در جمع فرماندهان و پاسداران کمیته ها‏

‏صحیفۀ امام‏

‏16‏

‏75‏

‏122‏

‏18 / 12 / 60‏

‏سخنرانی در جمع رزمندگان اسلام ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏16‏

‏90ـ91‏

‏123‏

‏28 / 1 / 61‏

‏سخنرانی در جمع رزمندگان اسلام و دانشجویان‏

‏صحیفۀ امام‏

‏16‏

‏199‏

‏124‏

‏29 / 1 / 61‏

‏پیام به ملت ایران و نیروهای نظامی ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏16‏

‏201‏

‏125‏

‏25 / 7 / 61‏

‏سخنرانی در جمع روحانیون قم، تهران و آذربایجان ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏17‏

‏57‏

‏126‏

‏25 / 7 / 61‏

‏سخنرانی در جمع روحانیون قم، تهران و آذربایجان ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏17‏

‏61‏

‏127‏

‏4 / 11 / 61‏

‏سخنرانی در جمع نمایندگان مجلس شورا ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏17‏

‏254‏

‏128‏

‏21 / 11 / 61‏

‏سخنرانی در جمع میهمانان مراسم «دهه فجر» ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏17‏

‏313‏

‏129‏

‏21 / 1 / 62‏

‏سخنرانی در جمع پرسنل کمیته های مرکزی انقلاب ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏17‏

‏402‏

‏130‏

‏14 / 2 / 62‏

‏پیام به ملت ایران ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏17‏

‏421‏

‏131‏

‏7 / 6 / 62‏

‏سخنرانی در جمع اعضای هیأت دولت ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏18‏

‏78‏

‏132‏

‏11 / 11 / 62‏

‏سخنرانی در جمع اعضای شوراهای محلی توزیع کالا در تهران ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏18‏

‏314‏


کتابایثار و شهادت در مکتب امام خمینی (س)صفحه 423

‎133‎

‏30 / 2 / 63‏

‏سخنرانی در جمع مسئولان سپاه، ارتش و بسیج مستضعفان‏

‏صحیفۀ امام‏

‏18‏

‏440‏

‏134‏

‏18 / 6 / 63‏

‏سخنرانی در جمع اعضای کمیته برگزاری هفته جنگ ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏19‏

‏56‏

‏135‏

‏1 / 1 / 64‏

‏پیام رادیو ـ تلویزیونی به ملت ایران و مسلمانان جهان ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏19‏

‏197ـ198‏

‏136‏

‏1 / 1 / 64‏

‏پیام رادیو ـ تلویزیونی به ملت ایران و مسلمانان جهان ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏19‏

‏199‏

‏137‏

‏30 / 3 / 64‏

‏سخنرانی در جمع مسئولان نظام ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏19‏

‏289ـ290‏

‏138‏

‏25 / 5 / 64‏

‏پیام به حجاج و مسلمانان ایران و جهان ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏19‏

‏344‏

‏139‏

‏3 / 12 / 64‏

‏پیام به ملت ایران ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏19‏

‏497‏

‏140‏

‏19 / 3 / 65‏

‏سخنرانی در جمع مسئولان نظام ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏20‏

‏55‏

‏141‏

‏6 / 5 / 66‏

‏پیام به مسلمانان ایران و جهان و زائران بیت الله ‏‏ ‏‏الحرام ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏20‏

‏346ـ347‏

‏142‏

‏15 / 3 / 68‏

‏وصیتنامه سیاسی ـ الهی امام خمینی ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏21‏

‏449‏

‏143‏

‏4 / 1 / 57‏

‏پیام به ملت ایران ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏3‏

‏360‏

‏144‏

‏4 / 8 / 57‏

‏پیام به ملت ایران ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏4‏

‏155‏

‏145‏

‏4 / 8 / 57‏

‏پیام به ملت ایران ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏4‏

‏157ـ158‏

‏146‏

‏9 / 12 / 57‏

‏پیام چهارده ماده ای به ملت ایران ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏6‏

‏262‏

‏147‏

‏18 / 12 / 57‏

‏سخنرانی برای اقشار مختلف مردم در قم ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏6‏

‏360ـ361‏

‏148‏

‏13 / 1 / 58‏

‏سخنرانی در جمع اسقف هیلارین کاپوچی و همراهان ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏6‏

‏469‏

‏149‏

‏16 / 1 / 58‏

‏سخنرانی در جمع مسئولان اجرای رفراندم در قم ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏6‏

‏478‏

‏150‏

‏17 / 1 / 58‏

‏سخنرانی در جمع مبارزین کشورهای اسلامی ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏6‏

‏502‏


کتابایثار و شهادت در مکتب امام خمینی (س)صفحه 424

‎151‎

‏26 / 1 / 58‏

‏سخنرانی در جمع پرسنل نیروی هوایی ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏7‏

‏23ـ24‏

‏152‏

‏16 / 2 / 58‏

‏سخنرانی در جمع بانوان جنوب تهران ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏7‏

‏192‏

‏153‏

‏10 / 2 / 58‏

‏پیام به آقای معمر قذافی ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏7‏

‏169‏

‏154‏

‏16 / 4 / 58‏

‏سخنرانی در جمع مردم و پاسداران حصارک کرج‏

‏صحیفۀ امام‏

‏8‏

‏509‏

‏155‏

‏24 / 4 / 58‏

‏پیام به آقای سید رضی شیرازی ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏9‏

‏86‏

‏156‏

‏7 / 9 / 58‏

‏پیام به ملت ایران ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏11‏

‏137‏

‏157‏

‏21 / 9 / 58‏

‏سخنرانی در جمع اقشار مختلف مردم ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏11‏

‏211‏

‏158‏

‏19 / 11 / 58‏

‏پیام به خانواده های شهدا ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏12‏

‏144‏

‏159‏

‏22 / 11 / 58‏

‏پیام به ملت ایران در سالگرد پیروزی انقلاب ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏12‏

‏146ـ147‏

‏160‏

‏1 / 11 / 59‏

‏پیام یازده ماده ای به نیروهای مسلح و ملت ایران ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏13‏

‏544‏

‏161‏

‏22 / 11 / 59‏

‏پیام به ملت ایران و مسلمانان جهان ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏14‏

‏72ـ73‏

‏162‏

‏22 / 11 / 59‏

‏پیام به خانواده های شهدا ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏14‏

‏79‏

‏163‏

‏9 / 4 / 60‏

‏پیام به ملت ایران ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏15‏

‏2‏

‏164‏

‏10 / 6 / 60‏

‏سخنرانی در جمع اقشار مختلف مردم ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏15‏

‏148ـ149‏

‏165‏

‏17 / 7 / 60‏

‏حکم تنفیذ ریاست جمهوری آقای خامنه ای ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏15‏

‏280‏

‏166‏

‏10 / 12 / 60‏

‏سخنرانی در جمع فرماندهان و پاسداران کمیته ها ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏16‏

‏76‏

‏167‏

‏21 / 7 / 61‏

‏سخنرانی در جمع اعضای هیأت ایرانی در کنفرانس بین المجالس ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏17‏

‏35‏

‏168‏

‏22 / 7 / 61‏

‏سخنرانی در جمع ائمه جمعه سراسر کشور ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏17‏

‏44ـ45‏

‏169‏

‏25 / 7 / 61‏

‏سخنرانی در جمع روحانیون قم، تهران و آذربایجان ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏17‏

‏61‏

‏170‏

‏12 / 10 / 61‏

‏سخنرانی در جمع مسئولان نظام ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏17‏

‏211ـ212‏


کتابایثار و شهادت در مکتب امام خمینی (س)صفحه 425

‎171‎

‏21 / 11 / 61‏

‏سخنرانی در جمع میهمانان مراسم «دهه فجر» ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏17‏

‏304ـ305‏

‏172‏

‏21 / 11 / 61‏

‏سخنرانی در جمع میهمانان مراسم «دهه فجر» ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏17‏

‏313‏

‏173‏

‏14 / 3 / 62‏

‏سخنرانی در جمع نمایندگان مجلس و مسئولین بنیاد 15 خرداد ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏17‏

‏477‏

‏174‏

‏28 / 3 / 62‏

‏پیام به ملت ایران و عراق ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏17‏

‏501‏

‏175‏

‏19 / 11 / 62‏

‏پیام به خانواده های شهدا و ایثارگران ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏18‏

‏326‏

‏176‏

‏17 / 11 / 64‏

‏پیام به ملت ایران ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏19‏

‏474ـ475‏

‏177‏

‏18 / 11 / 63‏

‏پیام به خانواده های شهدا و ملت ایران ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏19‏

‏144ـ145‏

‏178‏

‏6 / 5 / 66‏

‏پیام به مسلمانان ایران و جهان و زائران بیت الله ‏‏ ‏‏الحرام ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏20‏

‏332‏

‏179‏

‏16 / 11 / 65‏

‏پیام به ملت ایران ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏20‏

‏198ـ199‏

‏180‏

‏16 / 11 / 65‏

‏پیام به ملت ایران ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏20‏

‏196ـ197‏

‏181‏

‏29 / 4 / 67‏

‏پیام به ملت ایران ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏21‏

‏92ـ93‏

‏182‏

‏3 / 12 / 67‏

‏پیام به روحانیون، مراجع، مدرسین، طلاب و ائمه جمعه و جماعات ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏21‏

‏283ـ284‏

‏183‏

‏29 / 7 / 57‏

‏سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏4‏

‏93‏

‏184‏

‏20 / 7 / 57‏

‏پیام به ملت ایران ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏3‏

‏512‏

‏185‏

‏17 / 1 / 58‏

‏سخنرانی در جمع مردم قم و تأکید بر الهی بودن تحول در ملت ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏6‏

‏491ـ492‏

‏186‏

‏19 / 1 / 58‏

‏سخنرانی در جمع کارکنان مخابرات ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏6‏

‏516‏

‏187‏

‏5 / 2 / 58‏

‏بیانات خطاب به سفیر تونس در ایران ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏7‏

‏124ـ125‏

‏188‏

‏4 / 3 / 58‏

‏سخنرانی در جمع معلمان و دانشجویان تبریز و کاشان ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏7‏

‏493ـ494‏

‏189‏

‏28 / 3 / 58‏

‏سخنرانی در جمع پاسداران مسجد نبی اکرم تهران ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏8‏

‏202‏


کتابایثار و شهادت در مکتب امام خمینی (س)صفحه 426

‎190‎

‏13 / 4 / 58‏

‏سخنرانی در جمع اساتید دانشگاه تهران ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏8‏

‏439‏

‏191‏

‏11 / 6 / 58‏

‏سخنرانی در جمع خانواده جانبازان شهید پایگاه بوشهر ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏9‏

‏384ـ385‏

‏192‏

‏21 / 6 / 58 ‏

‏بیانات خطاب به اقشار مختلف مردم‏

‏صحیفۀ امام‏

‏9‏

‏495‏

‏193‏

‏26 / 6 / 58‏

‏سخنرانی در جمع خانواده شهدا و پرسنل کمیته ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏10‏

‏12ـ13‏

‏194‏

‏1 / 9 / 58‏

‏سخنرانی در جمع افسران ارتش پاکستان ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏11‏

‏107‏

‏195‏

‏29 / 9 / 58‏

‏سخنرانی در جمع کشاورزان کفن پوش کوران ده‏

‏صحیفۀ امام‏

‏11‏

‏346‏

‏196‏

‏15 / 10 / 58‏

‏مصاحبه با مجله «تایم» ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏12‏

‏36‏

‏197‏

‏26 / 2 / 59‏

‏سخنرانی در حضور فرمانده لشکر 28 کردستان ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏12‏

‏296‏

‏198‏

‏14 / 3 / 59‏

‏سخنرانی در جمع شرکت کنندگان در کنفرانس بررسی مداخلات امریکا در ایران ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏12‏

‏378‏

‏199‏

‏16 / 6 / 59‏

‏پیام به ملت ایران ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏13‏

‏187‏

‏200‏

‏6 / 8 / 59‏

‏سخنرانی در جمع اعضای هیأت دولت و نمایندگان مجلس ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏13‏

‏293‏

‏201‏

‏12 / 8 / 59‏

‏سخنرانی در جمع دانشجویان مسلمان پیرو خط امام ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏13‏

‏307‏

‏202‏

‏13 / 12 / 59‏

‏سخنرانی در جمع هیأت بررسی جنگ تحمیلی ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏14‏

‏180‏

‏203‏

‏24 / 3 / 60‏

‏سخنرانی در جمع فرماندهان نظامی ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏14‏

‏443‏

‏204‏

‏9 / 4 / 60‏

‏پیام به ملت ایران ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏15‏

‏2‏

‏205‏

‏14 / 11 / 60‏

‏سخنرانی در جمع ائمه جمعه خوزستان‏

‏صحیفۀ امام‏

‏16‏

‏12ـ13‏

‏206‏

‏22 / 11 / 60‏

‏پیام به ملت ایران ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏16‏

‏48‏

‏207‏

‏19 / 12 / 60‏

‏سخنرانی در جمع ائمۀ جمعه مازندران و دشت گرگان ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏16‏

‏96‏

‏208‏

‏1 / 1 / 61‏

‏سخنرانی در جمع مسئولان نظام ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏16‏

‏138‏

‏209‏

‏21 / 1 / 61‏

‏سخنرانی در جمع قشرهای مختلف مردم ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏16‏

‏182‏


کتابایثار و شهادت در مکتب امام خمینی (س)صفحه 427

‎210‎

‏4 / 3 / 61‏

‏سخنرانی در جمع ائمه جمعه استان کرمان ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏16‏

‏261‏

‏211‏

‏15 / 3 / 61‏

‏پیام به ملت ایران ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏16‏

‏293‏

‏212‏

‏25 / 4 / 61‏

‏پیام به ملت ایران و مسلمانان جهان ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏16‏

‏380ـ381‏

‏213‏

‏21 / 7 / 61‏

‏سخنرانی در جمع اعضای هیأت ایرانی در کنفرانس بین المجالس ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏17‏

‏34‏

‏214‏

‏3 / 9 / 61‏

‏سخنرانی در جمع ائمه جمعه استان خراسان ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏17‏

‏106ـ107‏

‏215‏

‏4 / 2 / 62‏

‏سخنرانی در جمع کارگران، معلمان و مربیان پرورشی ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏17‏

‏415‏

‏216‏

‏1 / 1 / 64‏

‏پیام رادیو ـ تلویزیونی به ملت ایران و مسلمانان جهان ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏19‏

‏195ـ196‏

‏217‏

‏15 / 1 / 64‏

‏سخنرانی در جمع پرسنل ارتش و سپاه ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏19‏

‏217‏

‏218‏

‏3 / 12 / 64‏

‏پیام به ملت ایران ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏19‏

‏497‏

‏219‏

‏6 / 5 / 66‏

‏پیام به مسلمانان ایران و جهان و زائران بیت الله الحرام ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏20‏

‏332ـ333‏

‏220‏

‏8 / 3 / 66‏

‏سخنرانی در جمع مسئولان نظام ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏20‏

‏272‏

‏221‏

‏9 / 11 / 57‏

‏پیام به ملت ایران و افشای جنایات دولت بختیار‏

‏صحیفۀ امام‏

‏6‏

‏2‏

‏222‏

‏15 / 3 / 58‏

‏سخنرانی در جمع روحانیون و اقشار مختلف مردم ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏8‏

‏56ـ57‏

‏223‏

‏9 / 7 / 58‏

‏سخنرانی در جمع خانواده شهدای پاوه و فرماندهان ارتش ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏10‏

‏192‏

‏224‏

‏1 / 1 / 59‏

‏پیام به ملت ایران ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏12‏

‏210‏

‏225‏

‏26 / 2 / 59‏

‏سخنرانی با حضور فرمانده لشکر 28 کردستان ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏12‏

‏296ـ297‏

‏226‏

‏22 / 5 / 59‏

‏پیام به خانواده های شهدای کردستان ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏13‏

‏108‏

‏227‏

‏27 / 7 / 59‏

‏پیام به نیروهای مسلح، ملت ایران و مسلمانان جهان ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏13‏

‏272ـ273‏


کتابایثار و شهادت در مکتب امام خمینی (س)صفحه 428

‎228‎

‏1 / 2 / 60‏

‏پیام خون» حاوی بعضی از وصایای شهدا تقریظ بر کتاب»‏

‏صحیفۀ امام‏

‏14‏

‏310‏

‏229‏

‏18 / 6 / 60‏

‏پیام به ملت ایران‏

‏صحیفۀ امام‏

‏3‏

‏460‏

‏230‏

‏15 / 3 / 61‏

‏پیام به ملت ایران ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏16‏

‏294‏

‏231‏

‏21 / 11 / 61‏

‏پیام به رزمندگان و ملت ایران ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏17‏

‏307‏

‏232‏

‏15 / 3 / 62‏

‏پیام به ملت ایران ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏17‏

‏484‏

‏233‏

‏22 / 11 / 63‏

‏پیام به ملت ایران ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏19‏

‏160ـ161‏

‏234‏

‏3 / 12 / 64‏

‏پیام به ملت ایران ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏19‏

‏497ـ498‏

‏235‏

‏16 / 11 / 65‏

‏پیام به ملت ایران ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏20‏

‏201‏

‏236‏

‏6 / 5 / 66‏

‏پیام به مسلمانان ایران و جهان و زائران بیت الله الحرام ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏20‏

‏318‏

‏237‏

‏29 / 4 / 67‏

‏پیام به ملت ایران ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏21‏

‏93‏

‏238‏

‏29 / 4 / 67‏

‏پیام به ملت ایران ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏21‏

‏87‏

‏239‏

‏28 / 6 / 67‏

‏پیام به آقای مهدی کروبی ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏21‏

‏138‏

‏240‏

‏2 / 9 / 67‏

‏پیام به ملت ایران و بسیجیان سلحشور ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏21‏

‏196‏

‏241‏

‏3 / 12 / 67‏

‏پیام به روحانیون، مراجع، مدرسین، طلاب و ائمه جمعه و جماعات ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏21‏

‏293‏

‏242‏

‏3 / 12 / 67‏

‏پیام به روحانیون، مراجع، مدرسین، طلاب و ائمه جمعه و جماعات ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏21‏

‏284‏

‏243‏

‏28 / 1 / 67‏

‏پیام به ملت ایران و نیروهای مسلح ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏21‏

‏358ـ359‏

‏244‏

‏6 / 12 / 57‏

‏سخنرانی در جمع علاقه مندان انقلاب اسلامی در کویت ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏6‏

‏229‏

‏245‏

‏6 / 12 / 57‏

‏سخنرانی در جمع علاقه مندان انقلاب اسلامی در کویت ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏6‏

‏228‏

‏246‏

‏10 / 12 / 57‏

‏سخنرانی در جمع مردم ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏6‏

‏276‏


کتابایثار و شهادت در مکتب امام خمینی (س)صفحه 429

‎247‎

‏15 / 12 / 57‏

‏سخنرانی در جمع روحانیون ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏6‏

‏332‏

‏248‏

‏26 / 2 / 58‏

‏سخنرانی در جمع عشایر لرستان ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏7‏

‏327‏

‏249‏

‏15 / 3 / 58‏

‏سخنرانی در جمع روحانیون و اقشار مختلف مردم ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏8‏

‏53ـ55‏

‏250‏

‏15 / 3 / 58‏

‏سخنرانی در جمع روحانیون و اقشار مختلف مردم ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏8‏

‏56ـ57‏

‏251‏

‏16 / 1 / 60‏

‏سخنرانی در جمع اقشار مختلف مردم جنوب تهران ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏14‏

‏261ـ262‏

‏252‏

‏21 / 11 / 60‏

‏پیام به ملت ایران ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏16‏

‏26‏

‏253‏

‏10 / 7 / 61‏

‏پیام به ملت ایران‏

‏صحیفۀ امام‏

‏17‏

‏16‏

‏254‏

‏18 / 2 / 62‏

‏سخنرانی در جمع شورای مرکزی کمیته های امداد ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏17‏

‏426‏

‏255‏

‏22 / 11 / 62‏

‏پیام به ملت ایران ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏18‏

‏333‏

‏256‏

‏7 / 3 / 63‏

‏پیام به نمایندگان مجلس ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏18‏

‏471‏

‏257‏

‏6 / 5 / 66‏

‏پیام به مسلمانان ایران و جهان و زائران بیت الله ‏‏ ‏‏الحرام ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏20‏

‏333ـ334‏

‏258‏

‏6 / 5 / 66‏

‏پیام به مسلمانان ایران و جهان و زائران بیت الله ‏‏ ‏‏الحرام ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏20‏

‏342‏

‏259‏

‏29 / 4 / 67‏

‏پیام به ملت ایران ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏21‏

‏86‏

‏260‏

‏11 / 7 / 67‏

‏پیام به ملت ایران ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏21‏

‏157‏

‏261‏

‏2 / 11 / 56‏

‏پیام به ملت ایران ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏3‏

‏316‏

‏262‏

‏20 / 7 / 57‏

‏پیام به ملت ایران ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏3‏

‏513‏

‏263‏

‏13 / 8 / 57‏

‏سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏4‏

‏303‏

‏264‏

‏20 / 8 / 57‏

‏مصاحبه با مجله القوامی العربی ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏4‏

‏440‏

‏265‏

‏27 / 8 / 57‏

‏سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏5‏

‏25‏


کتابایثار و شهادت در مکتب امام خمینی (س)صفحه 430

‎266‎

‏29 / 8 / 57‏

‏سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏5‏

‏58‏

‏267‏

‏12 / 11 / 57‏

‏سخنرانی در بهشت زهرا(س)‏

‏صحیفۀ امام‏

‏6‏

‏10‏

‏268‏

‏10 / 7 / 58‏

‏سخنرانی در جمع هیأت دولت ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏10‏

‏199ـ200‏

‏269‏

‏28 / 9 / 58‏

‏مصاحبه با حسنین هیکل نویسندۀ مصری ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏11‏

‏326‏

‏270‏

‏22 / 5 / 59‏

‏پیام به خانواده های شهدای کردستان (پاوه) ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏13‏

‏108‏

‏271‏

‏22 / 5 / 59‏

‏پیام به خانواده های شهدای کردستان (پاوه) ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏13‏

‏108‏

‏272‏

‏27 / 9 / 59‏

‏سخنرانی در جمع خانواده های شهدای اصفهان‏

‏صحیفۀ امام‏

‏13‏

‏410ـ411‏

‏273‏

‏8 / 10 / 59‏

‏سخنرانی در جمع خانواده شهدای نیروی هوایی ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏13‏

‏462‏

‏274‏

‏27 / 1 / 60‏

‏پیام به ملت ایران و نیروهای مسلح ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏14‏

‏301‏

‏275‏

‏26 / 7 / 60‏

‏سخنرانی در جمع گروهی از خانواده های شهدا ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏15‏

‏313‏

‏276‏

‏25 / 1 / 61‏

‏پیام به ملت ایران ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏16‏

‏194‏

‏277‏

‏25 / 8 / 61‏

‏پیام به مردم اصفهان ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏17‏

‏95‏

‏278‏

‏15 / 3 / 68 ‏

‏وصیتنامه سیاسی ـ الهی امام خمینی‏

‏صحیفۀ امام‏

‏21‏

‏410ـ411‏

‏279‏

‏20 / 5 / 62‏

‏سخنرانی در جمع مسئولان وزارت امور خارجه‏

‏صحیفۀ امام‏

‏18‏

‏47‏

‏280‏

‏18 / 12 / 63‏

‏پیام به ملت عراق ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏19‏

‏177ـ178‏

‏281‏

‏1 / 1 / 65‏

‏پیام رادیو ـ تلویزیونی به ملت ایران ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏20‏

‏18‏

‏282‏

‏16 / 11 / 65‏

‏پیام به ملت ایران ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏20‏

‏197‏

‏283‏

‏16 / 11 / 65‏

‏پیام به ملت ایران ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏20‏

‏199‏

‏284‏

‏6 / 5 / 66‏

‏پیام به مسلمانان ایران و جهان و زائران بیت الله ‏‏ ‏‏الحرام ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏20‏

‏342‏

‏285‏

‏12 / 12 / 66‏

‏سخنرانی در جمع خانواده های شهدا و ایثارگران‏

‏صحیفۀ امام‏

‏20‏

‏496‏

‏286‏

‏1 / 7 / 67‏

‏پیام به ملت ایران ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏21‏

‏147‏

‏287‏

‏26 / 6 / 58‏

‏سخنرانی در جمع خانواده های شهدا ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏10‏

‏8‏

‏288‏

‏25 / 1 / 61‏

‏پیام به ملت ایران ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏16‏

‏195‏

‏289‏

‏31 / 6 / 62‏

‏پیام به ملت ایران ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏18‏

‏148‏


کتابایثار و شهادت در مکتب امام خمینی (س)صفحه 431

‎290‎

‏1 / 1 / 63‏

‏پیام رادیو ـ تلویزیونی به ملت ایران ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏18‏

‏396‏

‏291‏

‏تیر 1364‏

‏نامه به فرزند یکی از شهدا ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏19‏

‏292ـ293‏

‏292‏

‏8 / 2 / 65‏

‏پیام به خانواده شهیدان و ایثارگران و تجلیل از آنها‏

‏صحیفۀ امام‏

‏20‏

‏37ـ38‏

‏293‏

‏29 / 4 / 67‏

‏پیام به ملت ایران ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏21‏

‏88ـ89‏

‏294‏

‏23 / 5 / 67 ‏

‏نامه به خانم شمسی نورانی‏

‏صحیفۀ امام‏

‏21‏

‏109‏

‏295‏

‏28 / 6 / 67‏

‏پیام به آقای مهدی کروبی ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏21‏

‏137ـ138‏

‏296‏

‏26 / 8 / 50 ‏

‏پاسخ استفتاء‏

‏صحیفۀ امام‏

‏23‏

‏99‏

‏297‏

‏2 / 11 / 55‏

‏پیام به ملت مسلمان ایران و جهان ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏3‏

‏192ـ193‏

‏298‏

‏5 / 5 / 57‏

‏پیام به ملت ایران ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏3‏

‏433ـ434‏

‏299‏

‏16 / 8 / 57‏

‏پیام به ملت ایران ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏4‏

‏352‏

‏300‏

‏17 / 8 / 57‏

‏سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏4‏

‏388ـ389‏

‏301‏

‏18 / 8 / 57‏

‏پیام به علما و روحانیون و دعوت از آنان برای کمک به محرومین ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏4‏

‏408ـ409‏

‏302‏

‏24 / 8 / 57‏

‏پیام به کارکنان شرکت نفت ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏4‏

‏498‏

‏303‏

‏28 / 8 / 57‏

‏سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج‏

‏صحیفۀ امام‏

‏5‏

‏42ـ43‏

‏304‏

‏2 / 9 / 57‏

‏سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏5‏

‏90ـ91‏

‏305‏

‏25 / 9 / 57‏

‏سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏5‏

‏250‏

‏306‏

‏1 / 10 / 57‏

‏سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏5‏

‏259ـ260‏

‏307‏

‏1 / 10 / 57‏

‏سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏5‏

‏260‏

‏308‏

‏6 / 10 / 57‏

‏پیام به ملت مسلمان ایران ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏5‏

‏285‏

‏309‏

‏16 / 10 / 57‏

‏پیام به ملت ایران ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏5‏

‏351‏

‏310‏

‏18 / 12 / 57‏

‏سخنرانی برای اقشار مختلف مردم در قم ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏6‏

‏363‏

‏311‏

‏4 / 1 / 58‏

‏پیام به ملت ایران ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏6‏

‏408‏

‏312‏

‏16 / 6 / 58‏

‏پیام عفو عمومی در کردستان ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏9‏

‏445ـ446‏


کتابایثار و شهادت در مکتب امام خمینی (س)صفحه 432

‎313‎

‏29 / 7 / 58‏

‏سخنرانی در جمع کارکنان صدا و سیما ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏10‏

‏295‏

‏314‏

‏13 / 8 / 58‏

‏سخنرانی در جمع دانش آموزان قم و تهران ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏10‏

‏473‏

‏315‏

‏7 / 9 / 58‏

‏پیام به ملت ایران ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏11‏

‏137‏

‏316‏

‏15 / 11 / 58‏

‏پیام به مسلمانان ایران و جهان ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏12‏

‏138‏

‏317‏

‏6 / 4 / 59‏

‏سخنرانی در جمع خانواده شهدا و پاسداران ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏12‏

‏476ـ479‏

‏318‏

‏2 / 11 / 59‏

‏سخنرانی در جمع اقشار مختلف مردم ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏14‏

‏1‏

‏319‏

‏15 / 11 / 59‏

‏سخنرانی در جمع اقشار مختلف مردم ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏14‏

‏50ـ51‏

‏320‏

‏7 / 12 / 59‏

‏سخنرانی در جمع کارکنان وزارت دفاع ارتش و هلال احمر ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏14‏

‏157ـ158‏

‏321‏

‏1 / 4 / 60‏

‏سخنرانی در جمع اقشار مختلف مردم ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏14‏

‏491‏

‏322‏

‏11 / 4 / 60‏

‏سخنرانی در جمع خانواده های شهدای هفتم تیر‏

‏صحیفۀ امام‏

‏15‏

‏27ـ28‏

‏323‏

‏11 / 4 / 60‏

‏سخنرانی در جمع خانواده های شهدای هفتم تیر‏

‏صحیفۀ امام‏

‏15‏

‏22ـ23‏

‏324‏

‏21 / 11 / 60‏

‏سخنرانی در جمع میهمانان خارجی در جشن پیروزی انقلاب ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏16‏

‏35ـ36‏

‏325‏

‏22 / 11 / 60‏

‏پیام به ملت ایران ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏16‏

‏44ـ45‏

‏326‏

‏24 / 12 / 60‏

‏سخنرانی در جمع کارکنان وزارت امور خارجه و پرسنل هوانیروز ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏16‏

‏112‏

‏327‏

‏31 / 6 / 61‏

‏پیام به ملت ایران ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏16‏

‏521‏

‏328‏

‏26 / 10 / 61‏

‏سخنرانی در جمع کارکنان صنایع دفاع ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏17‏

‏240‏

‏329‏

‏22 / 11 / 61‏

‏پیام به ملت ایران و مسئولین نظام ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏17‏

‏323‏

‏330‏

‏1 / 1 / 62‏

‏سخنرانی در جمع مسئولان نظام جمهوری اسلامی‏

‏صحیفۀ امام‏

‏17‏

‏381‏

‏331‏

‏21 / 3 / 62‏

‏سخنرانی در جمع ائمه جمعه و جماعات استانهای خراسان، باختران، فارس و ...‏

‏صحیفۀ امام‏

‏17‏

‏497‏


کتابایثار و شهادت در مکتب امام خمینی (س)صفحه 433

‎332‎

‏13 / 10 / 62‏

‏سخنرانی در جمع فرماندهان، بخشداران و اعضای شوراهای روستایی ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏18‏

‏285‏

‏333‏

‏22 / 11 / 62‏

‏پیام به ملت ایران ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏18‏

‏345‏

‏334‏

‏10 / 6 / 64‏

‏پیام به رزمندگان و خانواده های شهدا‏

‏صحیفۀ امام‏

‏19‏

‏359‏

‏335‏

‏16 / 5 / 65‏

‏پیام به مردم و زائران بیت الله الحرام ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏20‏

‏97‏

‏336‏

‏29 / 4 / 67‏

‏پیام به ملت ایران ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏21‏

‏93‏

‏337‏

‏29 / 4 / 67‏

‏پیام به ملت ایران ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏21‏

‏94ـ95‏

‏338‏

‏2 / 6 / 58 ‏

‏حکم رسیدگی و حمایت مالی از خانواده های شهدا به آقای مهدی بازرگان‏

‏صحیفۀ امام‏

‏9‏

‏325‏

‏339‏

‏25 / 12 / 58 ‏

‏حکم به آقای مهدی کروبی جهت تأسیس بنیاد شهید انقلاب اسلامی‏

‏صحیفۀ امام‏

‏12‏

‏185ـ186‏

‏340‏

‏26 / 3 / 59‏

‏پیام به ملت ایران و پاسداران ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏12‏

‏444‏

‏341‏

‏2 / 10 / 59 ‏

‏حکم به آقای مهدی کروبی‏

‏صحیفۀ امام‏

‏13‏

‏424‏

‏342‏

‏20 / 10 / 59‏

‏سخنرانی در جمع مسئولین بنیاد شهید و جمعی از خانواده های شهدا‏

‏صحیفۀ امام‏

‏13‏

‏513‏

‏343‏

‏20 / 10 / 59‏

‏سخنرانی در جمع مسئولین بنیاد شهید و جمعی از خانواده های شهدا‏

‏صحیفۀ امام‏

‏13‏

‏515ـ517‏

‏344‏

‏27 / 6 / 60‏

‏سخنرانی در جمع گروهی از خانواده های شهدا‏

‏صحیفۀ امام‏

‏15‏

‏319‏

‏345‏

‏25 / 8 / 60‏

‏سخنرانی در جمع مسئولان بنیاد شهید و ...‏

‏صحیفۀ امام‏

‏15‏

‏364‏

‏346‏

‏10 / 7 / 61‏

‏پیام به ملت ایران ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏17‏

‏17‏

‏347‏

‏22 / 4 / 62 ‏

‏حکم انتصاب آقای حسن صانعی به سمت سرپرست بنیاد 15 خرداد‏

‏صحیفۀ امام‏

‏18‏

‏1‏

‏348‏

‏13 / 7 / 62‏

‏سخنرانی در جمع خطبا و وعاظ در آستانه ماه محرم ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏18‏

‏179‏


کتابایثار و شهادت در مکتب امام خمینی (س)صفحه 434

‎349‎

‏14 / 7 / 62‏

‏حکم تشکیل «ستاد کمک رسانی به مردم مناطق بمباران شده» به آقای مهدوی کنی‏

‏صحیفۀ امام‏

‏18‏

‏180‏

‏350‏

‏6 / 1 / 65 ‏

‏حکم به آقای مهدی کروبی‏

‏صحیفۀ امام‏

‏20‏

‏28ـ29‏

‏351‏

‏8 / 2 / 65‏

‏پیام به خانوادۀ شهیدان و ایثارگران و تجلیل از آنها ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏20‏

‏38ـ39‏

‏352‏

‏6 / 5 / 66‏

‏پیام به مسلمانان ایران و جهان و زائران بیت الله ‏‏ ‏‏الحرام ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏20‏

‏333‏

‏353‏

‏28 / 6 / 67‏

‏پیام به آقای مهدی کروبی ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏21‏

‏138‏

‏354‏

‏11 / 7 / 67‏

‏پیام به ملت ایران ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏21‏

‏157ـ158‏

‏355‏

‏29 / 6 / 58‏

‏پیام به آقایان محی الدین انواری و فضل الله محلاتی ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏10‏

‏62ـ63‏

‏356‏

‏9 / 10 / 58‏

‏پیام به جامعه مصدومین و معلولین ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏11‏

‏483‏

‏357‏

‏16 / 10 / 58‏

‏سخنرانی در جمع جانبازان و پرستاران آنها ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏12‏

‏56ـ57‏

‏358‏

‏22 / 10 / 59‏

‏سخنرانی در جمع اقشار مختلف مردم ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏13‏

‏521‏

‏359‏

‏9 / 11 / 59‏

‏سخنرانی در جمع اقشار مختلف مردم ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏14‏

‏26‏

‏360‏

‏1 / 4 / 60‏

‏سخنرانی در جمع اقشار مختلف مردم ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏14‏

‏491‏

‏361‏

‏15 / 11 / 60‏

‏سخنرانی در جمع جانبازان انقلاب و جنگ تحمیلی ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏16‏

‏14ـ16‏

‏362‏

‏16 / 7 / 65‏

‏حکم به آقای حسن صانعی ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏20‏

‏140ـ141‏

‏363‏

‏1 / 7 / 67‏

‏پیام به ملت ایران ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏21‏

‏147‏

‏364‏

‏3 / 9 / 67‏

‏حکم انتصاب میرحسین موسوی به سمت سرپرست امور جانبازان ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏21‏

‏199‏

‏365‏

‏19 / 11 / 62‏

‏پیام به خانواده های شهدا و ایثارگران ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏18‏

‏326‏

‏366‏

‏1 / 1 / 67‏

‏پیام رادیو ـ تلویزیونی به ملت ایران ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏21‏

‏5‏


کتابایثار و شهادت در مکتب امام خمینی (س)صفحه 435

‏367‏

‏1 / 7 / 67‏

‏پیام به ملت ایران ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏21‏

‏147‏

‎368‎

‏1 / 7 / 67‏

‏پیام به ملت ایران‏

‏صحیفۀ امام‏

‏21‏

‏147‏

‏369‏

‏شهریور1365‏

‏نامه به آقای محمد رنجبر و دعا برای او ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏20‏

‏107ـ108‏

‏370‏

‏14 / 8 / 59‏

‏سخنرانی در جمع خطیبان مذهبی در آستانه ماه محرم ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏13‏

‏332‏

‏371‏

‏7 / 10 / 59‏

‏سخنرانی در جمع خانواده شهدا و اقشار مختلف مردم ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏13‏

‏454‏

‏372‏

‏28 / 12 / 59‏

‏سخنرانی در جمع نمایندگان مجلس شورای اسلامی ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏14‏

‏213ـ214‏

‏373‏

‏29 / 12 / 59‏

‏پیام به مردم و مسئولین ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏14‏

‏219ـ220‏

‏374‏

‏7 / 2 / 60‏

‏سخنرانی در جمع گروهی از معلمان مازندران ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏14‏

‏324‏

‏375‏

‏19 / 5 / 60‏

‏سخنرانی در جمع اعضای انجمن اسلامی دانشجویان ایرانی در اروپا ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏15‏

‏101‏

‏376‏

‏27 / 6 / 60‏

‏پیام به ملت ایران ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏15‏

‏241‏

‏377‏

‏3 / 9 / 60‏

‏سخنرانی در جمع اقشار مختلف مردم و مسئولان ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏15‏

‏382ـ385‏

‏378‏

‏13 / 8 / 61‏

‏سخنرانی در جمع اعضای شوراهای اسلامی روستاها ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏17‏

‏79‏

‏379‏

‏16 / 11 / 65‏

‏پیام به ملت ایران ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏20‏

‏197ـ198‏

‏380‏

‏2 / 1 / 68‏

‏پیام به مهاجرین جنگ تحمیلی ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏21‏

‏325ـ329‏

‏381‏

‏17 / 4 / 58‏

‏سخنرانی در جمع وعاظ تهران ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏8‏

‏525ـ526‏

‏382‏

‏18 / 6 / 60‏

‏سخنرانی در جمع ائمه جماعات خراسان و روحانیون ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏15‏

‏217‏

‏383‏

‏12 / 6 / 62‏

‏پیام به مسلمانان ایران و جهان ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏18‏

‏86‏

‏384‏

‏1 / 10 / 62‏

‏سخنرانی در جمع مردم و مسئولین نظام ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏18‏

‏269‏


کتابایثار و شهادت در مکتب امام خمینی (س)صفحه 436

‎385‎

‏1 / 10 / 62‏

‏سخنرانی در جمع مردم و مسئولین نظام ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏18‏

‏269‏

‏386‏

‏15 / 6 / 63‏

‏سخنرانی در جمع مردم و مسئولان ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏19‏

‏48ـ49‏

‏387‏

‏15 / 3 / 68‏

‏وصیتنامه سیاسی ـ الهی امام خمینی ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏21‏

‏403‏

‏388‏

‏23 / 2 / 57‏

‏سخنرانی در جمع روحانیون و طلاب ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏3‏

‏393‏

‏389‏

‏15 / 6 / 57‏

‏پیام به ملت ایران ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏3‏

‏454‏

‏390‏

‏13 / 9 / 57‏

‏مصاحبه با مجله فردای آفریقا ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏5‏

‏171‏

‏391‏

‏11 / 2 / 58‏

‏پیام به ملت ایران ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏7‏

‏179‏

‏392‏

‏23 / 2 / 58‏

‏سخنرانی در جمع پاسداران انقلاب اسلامی قم ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏7‏

‏276‏

‏393‏

‏12 / 4 / 58‏

‏سخنرانی در جمع جامعۀ ورزشکاران باستانی مشهد ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏8‏

‏374ـ375‏

‏394‏

‏13 / 4 / 58‏

‏سخنرانی در جمع کارکنان بهداری و بهزیستی آذربایجان شرقی ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏8‏

‏431‏

‏395‏

‏11 / 6 / 58‏

‏سخنرانی در جمع خانواده خلبانان شهید پایگاه بوشهر ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏9‏

‏383‏

‏396‏

‏23 / 9 / 58‏

‏سخنرانی در جمع کارکنان کمیته های امداد مرکز‏

‏صحیفۀ امام‏

‏11‏

‏237‏

‏397‏

‏29 / 9 / 58‏

‏سخنرانی در جمع کشاورزان کفن پوش کوران ده ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏11‏

‏347‏

‏398‏

‏10 / 10 / 58‏

‏سخنرانی در جمع کفن پوشان شهرکرد و بابل ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏11‏

‏511ـ512‏

‏399‏

‏6 / 6 / 59‏

‏سخنرانی در جمع خانوادۀ امام موسی صدر ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏13‏

‏166ـ167‏

‏400‏

‏21 / 7 / 59‏

‏سخنرانی در جمع روحانیون و طلاب مبارز عراق ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏13‏

‏265‏

‏401‏

‏6 / 8 / 59‏

‏سخنرانی در جمع اعضای هیأت دولت و نمایندگان مجلس ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏13‏

‏298‏

‏402‏

‏12 / 8 / 59‏

‏سخنرانی در جمع دانشجویان مسلمان پیرو خط امام ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏13‏

‏308‏

‏403‏

‏21 / 1 / 60‏

‏سخنرانی در جمع گروهی از اهالی میانه ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏14‏

‏298‏


کتابایثار و شهادت در مکتب امام خمینی (س)صفحه 437

‎404‎

‏10 / 4 / 60‏

‏سخنرانی در جمع روحانیون تهران‏

‏صحیفۀ امام‏

‏15‏

‏9‏

‏405‏

‏10 / 5 / 60‏

‏پیام به مسلمانان ایران و جهان ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏15‏

‏63‏

‏406‏

‏9 / 6 / 60‏

‏سخنرانی در جمع اقشار مختلف مردم ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏15‏

‏138‏

‏407‏

‏20 / 9 / 60‏

‏پیام به ملت ایران ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏15‏

‏417‏

‏408‏

‏21 / 11 / 60‏

‏سخنرانی در جمع میهمانان خارجی ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏16‏

‏39ـ40‏

‏409‏

‏25 / 7 / 61‏

‏سخنرانی در جمع روحانیون قم، تهران و آذربایجان ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏17‏

‏57‏

‏410‏

‏3 / 9 / 61‏

‏سخنرانی در جمع ائمه جمعه استان خراسان ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏17‏

‏105‏

‏411‏

‏21 / 11 / 61‏

‏سخنرانی در جمع میهمانان مراسم «دهۀ فجر» ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏17‏

‏313ـ314‏

‏412‏

‏25 / 1 / 64‏

‏سخنرانی در جمع مسئولان بسیج مستضعفان ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏19‏

‏221‏

‏413‏

‏15 / 3 / 68‏

‏وصیتنامه سیاسی ـ الهی امام خمینی ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏21‏

‏397‏

‏414‏

‏3 / 8 / 57‏

‏سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏4‏

‏151‏

‏415‏

‏14 / 8 / 57‏

‏سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏4‏

‏324‏

‏416‏

‏11 / 9 / 57‏

‏سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏5‏

‏162‏

‏417‏

‏18 / 9 / 57‏

‏سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏5‏

‏192ـ193‏

‏418‏

‏6 / 10 / 57‏

‏پیام به ملت مسلمان ایران ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏5‏

‏283‏

‏419‏

‏8 / 3 / 58‏

‏سخنرانی در جمع روحانیون ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏8‏

‏2‏

‏420‏

‏8 / 3 / 58‏

‏سخنرانی در جمع هیأت قائمیّه تهران، پاسداران و اهالی کرج ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏8‏

‏9ـ10‏

‏421‏

‏7 / 4 / 58‏

‏سخنرانی در جمع طلاب مدرسه فیضیه و مبلغان ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏8‏

‏336‏

‏422‏

‏6 / 4 / 58‏

‏پیام به پاسداران انقلاب اسلامی ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏8‏

‏305‏

‏423‏

‏13 / 4 / 58‏

‏سخنرانی در جمع پاسداران و روحانیون تربت‏‏ ‏‏حیدریه ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏8‏

‏420‏

‏424‏

‏26 / 3 / 59‏

‏پیام به ملت ایران و پاسداران ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏12‏

‏441‏


کتابایثار و شهادت در مکتب امام خمینی (س)صفحه 438

‎425‎

‏14 / 8 / 59‏

‏سخنرانی در جمع خطیبان مذهبی در آستانه ماه محرم ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏13‏

‏330‏

‏426‏

‏6 / 3 / 61‏

‏پیام به ملت ایران ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏16‏

‏263‏

‏427‏

‏26 / 2 / 62‏

‏سخنرانی در جمع فرماندهان و اعضای شورای عالی سپاه ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏17‏

‏439‏

‏428‏

‎ ‎

‎ ‎

‏ولایت فقیه‏

‎ ‎

‏14‏

‏429‏

‏1 / 4 / 50‏

‏سخنرانی در جمع علمای نجف ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏2‏

‏372ـ373‏

‏430‏

‏3 / 8 / 57‏

‏سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏4‏

‏151‏

‏431‏

‏27 / 8 / 57‏

‏سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏5‏

‏19‏

‏432‏

‏11 / 9 / 57‏

‏سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏5‏

‏162ـ163‏

‏433‏

‏11 / 9 / 57‏

‏سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏5‏

‏169‏

‏434‏

‏7 / 4 / 58‏

‏سخنرانی در جمع طلاب مدرسه فیضیه و مبلغان ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏8‏

‏335‏

‏435‏

‏15 / 4 / 58‏

‏سخنرانی در جمع روحانیون، پرسنل کمیته و سپاه ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏8‏

‏489‏

‏436‏

‏17 / 4 / 58‏

‏سخنرانی در جمع وعاظ تهران ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏8‏

‏529‏

‏437‏

‏2 / 7 / 58‏

‏سخنرانی در جمع پاسداران ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏10‏

‏109‏

‏438‏

‏30 / 7 / 58‏

‏سخنرانی در جمع مردم و عشایر ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏10‏

‏313ـ314‏

‏439‏

‏18 / 6 / 60‏

‏سخنرانی در جمع ائمه جماعات خراسان و روحانیون ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏15‏

‏217‏

‏440‏

‏1 / 6 / 66‏

‏سخنرانی در جمع اعضای هیأت دولت ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏20‏

‏369‏

‏441‏

‏1 / 1 / 67‏

‏پیام رادیو ـ تلویزیونی به ملت ایران ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏21‏

‏4‏

‏442‏

‏1 / 1 / 67‏

‏پیام رادیو ـ تلویزیونی به ملت ایران ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏21‏

‏1‏

‏443‏

‏1 / 1 / 67‏

‏پیام رادیو ـ تلویزیونی به ملت ایران ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏21‏

‏2ـ3‏

‏444‏

‎ ‎

‎ ‎

‏ولایت فقیه‏

‎ ‎

‏135‏


کتابایثار و شهادت در مکتب امام خمینی (س)صفحه 439

‎445‎

‏13 / 6 / 58‏

‏سخنرانی در جمع مسئولان جهاد سازندگی ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏9‏

‏413‏

‏446‏

‏14 / 3 / 59‏

‏سخنرانی در جمع دانشجویان دانشگاه تهران ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏12‏

‏392‏

‏447‏

‏10 / 4 / 60‏

‏سخنرانی در جمع روحانیون تهران ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏15‏

‏9‏

‏448‏

‏8 / 7 / 60‏

‏پیام به ملت ایران ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏15‏

‏264‏

‏449‏

‏4 / 2 / 62‏

‏سخنرانی در جمع کارگران، معلمان و مربیان پرورشی ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏17‏

‏414‏

‏450‏

‏9 / 3 / 63‏

‏سخنرانی در جمع نمایندگان مجلس شورای اسلامی ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏18‏

‏476ـ477‏

‏451‏

‎ ‎

‎ ‎

‏چهل حدیث‏

‎ ‎

‏242‏

‏452‏

‏6 / 10 / 57‏

‏پیام به ملت مسلمان ایران ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏5‏

‏283‏

‏453‏

‏19 / 11 / 57‏

‏سخنرانی برای جمعی از معلمان ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏6‏

‏105ـ106‏

‏454‏

‏8 / 3 / 58‏

‏سخنرانی در جمع هیأت قائمیه تهران ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏8‏

‏9‏

‏455‏

‏24 / 3 / 58‏

‏بیانات در جمع مجروحان و پزشکان بیمارستان شفا یحیاییان ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏8‏

‏151‏

‏456‏

‏7 / 4 / 58‏

‏سخنرانی در جمع طلاب مدرسه فیضیه و مبلغان ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏8‏

‏335‏

‏457‏

‏6 / 4 / 58‏

‏پیام به پاسداران انقلاب اسلامی ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏8‏

‏305‏

‏458‏

‏12 / 4 / 58‏

‏سخنرانی در جمع هیأت بحرینی و روحانیون کردستان ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏8‏

‏368‏

‏459‏

‏13 / 4 / 58‏

‏سخنرانی در جمع پاسداران و روحانیون تربت حیدریه ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏8‏

‏420‏

‏460‏

‏15 / 4 / 58‏

‏سخنرانی در جمع روحانیون، پرسنل کمیته و سپاه ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏8‏

‏483ـ484‏

‏461‏

‏17 / 4 / 58‏

‏سخنرانی در جمع وعاظ تهران ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏8‏

‏527‏

‏462‏

‏13 / 6 / 58‏

‏سخنرانی در جمع مسئولان جهاد سازندگی ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏9‏

‏410‏


کتابایثار و شهادت در مکتب امام خمینی (س)صفحه 440

‎463‎

‏30 / 7 / 58‏

‏سخنرانی در جمع مردم و عشایر ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏10‏

‏313‏

‏464‏

‏29 / 8 / 58‏

‏سخنرانی در جمع گروهی از خطبا و وعاظ ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏11‏

‏97‏

‏465‏

‏9 / 10 / 58‏

‏سخنرانی در جمع پرسنل نیروی هوایی ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏11‏

‏495‏

‏466‏

‏10 / 10 / 58‏

‏سخنرانی در جمع روحانیون ارومیه ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏11‏

‏496‏

‏467‏

‏26 / 3 / 59‏

‏پیام به ملت ایران و پاسداران ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏12‏

‏441‏

‏468‏

‏14 / 8 / 59‏

‏سخنرانی در جمع خطیبان مذهبی ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏13‏

‏330‏

‏469‏

‏15 / 3 / 60‏

‏پیام به ملت ایران ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏14‏

‏403‏

‏470‏

‏16 / 3 / 60‏

‏پیام به ملت ایران و مسلمانان جهان ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏14‏

‏406ـ407‏

‏471‏

‏9 / 6 / 60‏

‏سخنرانی در جمع اقشار مختلف مردم ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏15‏

‏138‏

‏472‏

‏18 / 12 / 60‏

‏سخنرانی در جمع رزمندگان اسلام ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏16‏

‏89‏

‏473‏

‏15 / 3 / 61‏

‏پیام به ملت ایران ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏16‏

‏290‏

‏474‏

‏25 / 7 / 61‏

‏سخنرانی در جمع روحانیون قم، تهران و آذربایجان ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏17‏

‏52ـ53‏

‏475‏

‏25 / 7 / 61‏

‏سخنرانی در جمع روحانیون قم، تهران و آذربایجان ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏17‏

‏55‏

‏476‏

‏13 / 7 / 62‏

‏سخنرانی در جمع خطبا و وعاظ ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏18‏

‏177‏

‏477‏

‏2 / 1 / 42 ‏

‏بیانات در جمع روحانیون قم‏

‏صحیفۀ امام‏

‏11‏

‏66‏

‏478‏

‏2 / 11 / 56‏

‏پیام به ملت ایران ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏3‏

‏314ـ315‏

‏479‏

‏3 / 8 / 57‏

‏سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏4‏

‏151ـ152‏

‏480‏

‏1 / 9 / 57‏

‏پیام به ملت مسلمان ایران ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏5‏

‏75‏

‏481‏

‏13 / 11 / 57‏

‏سخنرانی در مدرسۀ علوی ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏6‏

‏33‏

‏482‏

‏29 / 1 / 58‏

‏سخنرانی در جمع مسئولان کمیته های انقلاب ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏7‏

‏52‏

‏483‏

‏16 / 6 / 58‏

‏پیام عفو عمومی در کردستان ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏9‏

‏445ـ446‏

‏484‏

‏4 / 7 / 58‏

‏سخنرانی در جمع هیأت فاطمیون تهران ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏10‏

‏122ـ123‏

‏485‏

‏30 / 7 / 58‏

‏سخنرانی در جمع مردم و عشایر ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏10‏

‏315‏


کتابایثار و شهادت در مکتب امام خمینی (س)صفحه 441

‎486‎

‏10 / 1 / 61‏

‏پیام به فرماندهان نظامی ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏16‏

‏151‏

‏487‏

‏15 / 3 / 61‏

‏پیام به ملت ایران ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏16‏

‏290‏

‏488‏

‏25 / 7 / 61‏

‏سخنرانی در جمع روحانیون قم، تهران و آذربایجان ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏17‏

‏52ـ53‏

‏489‏

‏25 / 7 / 61‏

‏سخنرانی در جمع روحانیون قم، تهران و آذربایجان ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏17‏

‏53ـ56‏

‏490‏

‏25 / 7 / 61‏

‏سخنرانی در جمع روحانیون قم، تهران و آذربایجان ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏17‏

‏58‏

‏491‏

‏26 / 2 / 62‏

‏سخنرانی در جمع فرماندهان و اعضای شورای عالی سپاه ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏17‏

‏439‏

‏492‏

‏1 / 8 / 62‏

‏سخنرانی در جمع کارکنان وزارت صنایع، مخترعان و مبتکران ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏18‏

‏191ـ192‏

‏493‏

‏21 / 1 / 43‏

‏سخنرانی در جمع دانشجویان و طلاب ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏12‏

‏72‏

‏494‏

‏26 / 1 / 43‏

‏سخنرانی در جمع اقشار مردم ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏12‏

‏85‏

‏495‏

‏26 / 1 / 43‏

‏سخنرانی در جمع اقشار مردم ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏12‏

‏89‏

‏496‏

‏15 / 3 / 43 ‏

‏اعلامیه مشترک آیات عظام‏

‏صحیفۀ امام‏

‏13‏

‏35‏

‏497‏

‏15 / 3 / 43 ‏

‏اعلامیه مشترک آیات عظام‏

‏صحیفۀ امام‏

‏13‏

‏37‏

‏498‏

‏13 / 8 / 56 ‏

‏نامه تشکر به آقای یاسر عرفات‏

‏صحیفۀ امام‏

‏3‏

‏255‏

‏499‏

‏2 / 11 / 56‏

‏پیام به ملت ایران ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏3‏

‏314ـ315‏

‏500‏

‏10 / 3 / 57‏

‏سخنرانی در جمع روحانیون و طلاب ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏3‏

‏406‏

‏501‏

‏10 / 3 / 57‏

‏سخنرانی در جمع روحانیون و طلاب ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏3‏

‏412‏

‏502‏

‏14 / 12 / 57‏

‏سخنرانی در جمع گروهی از پاسداران ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏6‏

‏308‏

‏503‏

‏18 / 12 / 57‏

‏سخنرانی برای اقشار مردم در قم ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏6‏

‏360‏

‏504‏

‏25 / 2 / 58‏

‏سخنرانی در جمع اعضای هیأت بازرگانان ایرانی ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏7‏

‏307‏


کتابایثار و شهادت در مکتب امام خمینی (س)صفحه 442

‎505‎

‏12 / 3 / 58‏

‏پیام به ملت ایران ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏8‏

‏50‏

‏506‏

‏15 / 3 / 58‏

‏سخنرانی در جمع روحانیون و اقشار مختلف مردم ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏8‏

‏53ـ54‏

‏507‏

‏9 / 8 / 58‏

‏سخنرانی در جمع خانواده های 15 خرداد 42 ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏10‏

‏405‏

‏508‏

‏14 / 3 / 59‏

‏سخنرانی در جمع اقشار مختلف مردم ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏12‏

‏396ـ397‏

‏509‏

‏15 / 3 / 60‏

‏پیام به ملت ایران ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏14‏

‏403‏

‏510‏

‏17 / 6 / 60‏

‏سخنرانی در جمع اعضای شورای مرکزی حزب جمهوری ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏15‏

‏199‏

‏511‏

‏15 / 3 / 61‏

‏پیام به ملت ایران ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏16‏

‏290‏

‏512‏

‏15 / 3 / 61‏

‏پیام به ملت ایران ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏16‏

‏294‏

‏513‏

‏31 / 3 / 61‏

‏سخنرانی در جمع ائمه جماعات و وعاظ تهران و قم ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏16‏

‏346‏

‏514‏

‏14 / 3 / 62‏

‏سخنرانی در جمع نمایندگان مجلس و مسئولین بنیاد 15 خرداد ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏17‏

‏468‏

‏515‏

‏15 / 3 / 62‏

‏پیام به ملت ایران ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏17‏

‏481ـ482‏

‏516‏

‏1 / 3 / 64‏

‏پیام به ملت ایران ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏19‏

‏267‏

‏517‏

‏6 / 5 / 66‏

‏پیام به مسلمانان ایران و جهان و زائران بیت الله الحرام ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏20‏

‏322ـ323‏

‏518‏

‏3 / 12 / 67‏

‏پیام به روحانیون، مراجع، مدرسین، طلاب و ائمه جمعه و جماعات ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏21‏

‏275‏

‏519‏

‏3 / 12 / 67‏

‏پیام به روحانیون، مراجع، مدرسین، طلاب و ائمه جمعه و جماعات ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏21‏

‏279ـ280‏

‏520‏

‏18 / 6 / 57‏

‏پیام به ملت ایران ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏3‏

‏460‏

‏521‏

‏21 / 6 / 57‏

‏پیام به ملت ایران ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏3‏

‏462‏

‏522‏

‏16 / 6 / 60‏

‏سخنرانی در جمع اعضای هیأت دولت ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏15‏

‏186ـ187‏


کتابایثار و شهادت در مکتب امام خمینی (س)صفحه 443

‎523‎

‏17 / 6 / 60‏

‏پیام به ملت ایران ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏15‏

‏194‏

‏524‏

‏17 / 6 / 60‏

‏پیام به ملت ایران ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏15‏

‏194‏

‏525‏

‏17 / 6 / 61‏

‏پیام به ملت ایران ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏16‏

‏485ـ486‏

‏526‏

‏17 / 6 / 61‏

‏پیام به ملت ایران ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏16‏

‏487‏

‏527‏

‏8 / 4 / 60‏

‏سخنرانی در جمع اعضای ستاد جهاد سازندگی ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏14‏

‏524ـ525‏

‏528‏

‏8 / 4 / 60‏

‏سخنرانی در جمع اعضای ستاد جهاد سازندگی ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏14‏

‏518ـ519‏

‏529‏

‏8 / 4 / 60 ‏

‏تلگراف تسلیت به آقای منتظری‏

‏صحیفۀ امام‏

‏14‏

‏511‏

‏530‏

‏9 / 4 / 60‏

‏پیام به ملت ایران ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏15‏

‏1ـ3‏

‏531‏

‏17 / 6 / 60‏

‏سخنرانی در جمع اعضای شورای مرکزی حزب جمهوری ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏15‏

‏198ـ199‏

‏532‏

‏17 / 6 / 60‏

‏سخنرانی در جمع اعضای شورای مرکزی حزب جمهوری ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏15‏

‏200ـ201‏

‏533‏

‏6 / 4 / 61‏

‏پیام به ملت ایران ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏16‏

‏364‏

‏534‏

‏6 / 4 / 61‏

‏پیام به ملت ایران ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏16‏

‏362‏

‏535‏

‏17 / 7 / 60 ‏

‏حکم تنفیذ ریاست جمهوری آقای خامنه ای‏

‏صحیفۀ امام‏

‏15‏

‏278‏

‏536‏

‏7 / 6 / 61‏

‏سخنرانی در جمع اعضای هیأت دولت ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏16‏

‏445‏

‏537‏

‏7 / 6 / 62‏

‏سخنرانی در جمع اعضای هیأت دولت ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏18‏

‏77‏

‏538‏

‏9 / 6 / 60‏

‏سخنرانی در جمع اقشار مختلف مردم ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏15‏

‏134ـ140‏

‏539‏

‏8 / 6 / 65‏

‏سخنرانی در جمع اعضای هیأت دولت ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏20‏

‏124ـ125‏

‏540‏

‏12 / 5 / 66‏

‏پیام به آقای مهدی کروبی، سرپرست حجاج ایرانی ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏20‏

‏349ـ354‏

‏541‏

‏29 / 4 / 67‏

‏پیام به ملت ایران ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏21‏

‏74ـ75‏

‏542‏

‏29 / 4 / 67‏

‏پیام به ملت ایران ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏21‏

‏80‏

‏543‏

‏29 / 4 / 67‏

‏پیام به ملت ایران ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏21‏

‏83ـ85‏

‏544‏

‏4 / 8 / 43‏

‏سخنرانی در جمع مردم ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏1‏

‏422‏


کتابایثار و شهادت در مکتب امام خمینی (س)صفحه 444

‎545‎

‏10 / 8 / 56‏

‏سخنرانی در جمع روحانیون ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏3‏

‏244ـ245‏

‏546‏

‏16 / 8 / 57‏

‏سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج‏

‏صحیفۀ امام‏

‏4‏

‏369‏

‏547‏

‏1 / 11 / 57‏

‏سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏5‏

‏515‏

‏548‏

‏25 / 2 / 58‏

‏سخنرانی در جمع کارگران کوره پزخانه های تهران و حومه ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏7‏

‏305‏

‏549‏

‏31 / 2 / 58‏

‏سخنرانی در جمع دانشجویان ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏7‏

‏415‏

‏550‏

‏16 / 3 / 58‏

‏سخنرانی در جمع پزشکان، اساتید و دانشجویان شیراز ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏8‏

‏67‏

‏551‏

‏23 / 3 / 58‏

‏سخنرانی در جمع دانشجویان دانشگاه تهران ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏8‏

‏138ـ139‏

‏552‏

‏27 / 5 / 58‏

‏سخنرانی در جمع معلمان کشور ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏9‏

‏294‏

‏553‏

‏14 / 3 / 59‏

‏سخنرانی در جمع دانشجویان دانشگاه تهران ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏12‏

‏388ـ389‏

‏554‏

‏27 / 9 / 59‏

‏سخنرانی در جمع طلاب و دانشجویان ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏13‏

‏417ـ418‏

‏555‏

‏7 / 6 / 61‏

‏سخنرانی در جمع اعضای هیأت دولت ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏16‏

‏451ـ453‏

‏556‏

‏30 / 11 / 62 ‏

‏حکم انتصاب آقای اکبر هاشمی رفسنجانی‏

‏صحیفۀ امام‏

‏18‏

‏335‏

‏557‏

‏28 / 6 / 63‏

‏پیام به آقای عباس واعظ طبسی ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏19‏

‏73ـ74‏

‏558‏

‏7 / 9 / 64 ‏

‏حکم به بانک مرکزی‏

‏صحیفۀ امام‏

‏19‏

‏431‏

‏559‏

‏20 / 4 / 49 ‏

‏نامه به فضلا و محصلین حوزه های علمیه‏

‏صحیفۀ امام‏

‏2‏

‏277ـ279‏

‏560‏

‏11 / 2 / 58‏

‏پیام به ملت ایران ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏7‏

‏178ـ179‏

‏561‏

‏14 / 2 / 58‏

‏سخنرانی در جمع مردم ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏7‏

‏183ـ184‏

‏562‏

‏16 / 2 / 58‏

‏سخنرانی در جمع پرسنل شهربانی تهران ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏7‏

‏190ـ191‏

‏563‏

‏25 / 2 / 58‏

‏سخنرانی در جمع اعضای هیأت بازرگانان ایرانی ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏7‏

‏312ـ313‏

‏564‏

‏27 / 12 / 58‏

‏پیام به ملت ایران ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏12‏

‏187ـ188‏

‏565‏

‏9 / 2 / 60‏

‏پیام به ملت ایران ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏14‏

‏325‏

‏566‏

‏4 / 6 / 58 ‏

‏بیانات در جمع خانوادۀ شهید عراقی‏

‏صحیفۀ امام‏

‏9‏

‏350‏


کتابایثار و شهادت در مکتب امام خمینی (س)صفحه 445

‎567‎

‏7 / 6 / 62‏

‏سخنرانی در جمع اعضای هیأت دولت ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏18‏

‏77‏

‏568‏

‏8 / 6 / 65‏

‏سخنرانی در جمع اعضای هیأت دولت ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏20‏

‏125‏

‏569‏

‏11 / 8 / 58‏

‏پیام به ملت ایران ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏10‏

‏420ـ421‏

‏570‏

‏11 / 8 / 58‏

‏سخنرانی در جمع زندانیان سیاسی در رژیم پهلوی ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏10‏

‏440ـ441‏

‏571‏

‏12 / 8 / 58‏

‏سخنرانی در جمع ورزشکاران و اهالی قزوین ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏10‏

‏452‏

‏572‏

‏27 / 9 / 58‏

‏پیام به ملت ایران ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏11‏

‏320ـ321‏

‏573‏

‏25 / 9 / 60‏

‏سخنرانی در جمع اقشار مختلف مردم ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏15‏

‏443‏

‏574‏

‏2 / 2 / 59‏

‏پیام به مسلمانان ایران و جهان ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏12‏

‏253ـ254‏

‏575‏

‏20 / 1 / 60‏

‏سخنرانی در جمع روحانیون مبارز عراق و مسلمانان رانده شده‏

‏صحیفۀ امام‏

‏14‏

‏276ـ280‏

‏576‏

‏22 / 11 / 59‏

‏پیام به ملت ایران و مسلمانان جهان ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏14‏

‏73‏

‏577‏

‏1 / 4 / 60‏

‏پیام به ملت مسلمان ایران و لبنان ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏14‏

‏478ـ479‏

‏578‏

‏1 / 4 / 60‏

‏سخنرانی در جمع اقشار مختلف مردم ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏14‏

‏491‏

‏579‏

‏15 / 6 / 60‏

‏پیام به ملت ایران ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏15‏

‏173ـ174‏

‏580‏

‏17 / 6 / 60‏

‏سخنرانی در جمع اعضای شورای مرکزی حزب جمهوری ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏15‏

‏201‏

‏581‏

‏13 / 6 / 62‏

‏سخنرانی در جمع خانواده و طلاب مدرسه شهید قدوسی ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏18‏

‏100‏

‏582‏

‏21 / 6 / 60‏

‏پیام به ملت ایران ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏15‏

‏225ـ227‏

‏583‏

‏7 / 7 / 60‏

‏سخنرانی در جمع اقشار مختلف مردم ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏15‏

‏257ـ259‏

‏584‏

‏8 / 7 / 60‏

‏پیام به ملت ایران ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏15‏

‏263ـ264‏

‏585‏

‏20 / 9 / 60‏

‏پیام به ملت ایران ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏15‏

‏417ـ419‏

‏586‏

‏21 / 9 / 60‏

‏سخنرانی در جمع ائمه جمعه استان سمنان ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏15‏

‏424ـ426‏

‏587‏

‏11 / 4 / 61‏

‏پیام به ملت ایران ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏16‏

‏367ـ369‏


کتابایثار و شهادت در مکتب امام خمینی (س)صفحه 446

‎588‎

‏3 / 7 / 61 ‏

‏بیانات در جمع مسئولان ارگانها و ادارات یزد‏

‏صحیفۀ امام‏

‏17‏

‏6‏

‏589‏

‏23 / 7 / 61‏

‏پیام به ملت ایران ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏17‏

‏49ـ50‏

‏590‏

‏28 / 7 / 61 ‏

‏نامه تشکر به آقای مرعشی نجفی‏

‏صحیفۀ امام‏

‏17‏

‏63‏

‏591‏

‏28 / 3 / 62‏

‏پیام به ملت ایران و عراق ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏17‏

‏500ـ501‏

‏592‏

‏18 / 12 / 63‏

‏پیام به ملت عراق ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏19‏

‏176ـ177‏

‏593‏

‏7 / 2 / 63‏

‏پیام به ملت ایران ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏18‏

‏407‏

‏594‏

‏3 / 12 / 64‏

‏پیام به ملت ایران ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏19‏

‏498‏

‏595‏

‏18 / 12 / 67 ‏

‏حکم انتصاب آقای عبدالله نوری‏

‏صحیفۀ امام‏

‏21‏

‏313‏

‏596‏

‏14 / 6 / 67‏

‏پیام به ملت مسلمان و علمای پاکستان ‏

‏صحیفۀ امام‏

‏21‏

‏119ـ122‏

‏597‏

‎ ‎

‎ ‎

‏ترجمه تحریرالوسیله‏

‏1‏

‏111‏

‏598‏

‎ ‎

‎ ‎

‏ترجمه تحریرالوسیله‏

‏1‏

‏117‏

‏599‏

‎ ‎

‎ ‎

‏استفتائآت‏

‏1‏

‏507‏

‏600‏

‎ ‎

‎ ‎

‏استفتائآت‏

‏1‏

‏83ـ84‏

‏601‏

‎ ‎

‎ ‎

‏استفتائآت‏

‏1‏

‏82‏

‏602‏

‎ ‎

‎ ‎

‏استفتائآت‏

‏1‏

‏80‏

‏603‏

‎ ‎

‎ ‎

‏استفتائآت‏

‏1‏

‏81‏

‏604‏

‎ ‎

‎ ‎

‏استفتائآت‏

‏1‏

‏80‏

‏605‏

‎ ‎

‎ ‎

‏استفتائآت‏

‏1‏

‏505‏

‏606‏

‎ ‎

‎ ‎

‏استفتائآت‏

‏1‏

‏78ـ79‏

‏607‏

‎ ‎

‎ ‎

‏استفتائآت‏

‏1‏

‏79‏

‏608‏

‎ ‎

‎ ‎

‏استفتائآت‏

‏1‏

‏79ـ80‏

‏609‏

‎ ‎

‎ ‎

‏استفتائآت‏

‏1‏

‏83‏

‏610‏

‎ ‎

‎ ‎

‏استفتائآت‏

‏1‏

‏505‏

‏611‏

‎ ‎

‎ ‎

‏استفتائآت‏

‏1‏

‏83‏

‏612‏

‎ ‎

‎ ‎

‏استفتائآت‏

‏1‏

‏82‏


کتابایثار و شهادت در مکتب امام خمینی (س)صفحه 447

‎613‎

‎ ‎

‎ ‎

‏استفتائآت‏

‏1‏

‏82‏

‏614‏

‎ ‎

‎ ‎

‏استفتائآت‏

‏1‏

‏519‏

‏615‏

‎ ‎

‎ ‎

‏ترجمه تحریرالوسیله‏

‏1‏

‏167‏

‏616‏

‎ ‎

‎ ‎

‏ترجمه تحریرالوسیله‏

‏1‏

‏169‏

‏617‏

‎ ‎

‎ ‎

‏استفتائآت‏

‏1‏

‏83‏

‏618‏

‎ ‎

‎ ‎

‏استفتائآت‏

‏1‏

‏87‏

‏619‏

‎ ‎

‎ ‎

‏استفتائآت‏

‏1‏

‏410ـ411‏

‏620‏

‎ ‎

‎ ‎

‏استفتائآت‏

‏1‏

‏518‏

‏621‏

‎ ‎

‎ ‎

‏استفتائآت‏

‏1‏

‏506‏

‏622‏

‎ ‎

‎ ‎

‏استفتائآت‏

‏1‏

‏506‏

‎ ‎

کتابایثار و شهادت در مکتب امام خمینی (س)صفحه 448