تنزیل العلل التشریعیة علی التکوینیة
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

تنزیل العلل التشریعیة علی التکوینیة

این رسالۀ کوتاه به بحث و نقد پیرامون نظریۀ آیت الله العظمی حاج شیخ عبدالکریم حائری یزدی می پردازد.