فروع علم اجمالی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

فروع علم اجمالی

این رساله فقهی که در ضمن تدریس همین بحث، نگاشته شده است، به بحث دربارۀ شکهای واقع در نماز می پردازد.