فصل سوم: قوه مقننه و انتخابات آن
معیارهای انتخاب نمایندگان مجلس شورای اسلامی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

معیارهای انتخاب نمایندگان مجلس شورای اسلامی

فصل سوم: قوه مقننه و انتخابات آن

معیارهای انتخاب نمایندگان مجلس شورای اسلامی

‏معیارهاى انتخاب نمایندگان مجلس شوراى اسلامى ‏

‏ ‏

‏مجلس شوراى ملى باید ان شاءالله درست بشود؛ نه مثل مجلسهاى این پنجاه و چند سال که به ملت هیچ ارتباط نداشت، ملت هیچ اطلاع نداشت، وکلاى خودش را نمى شناخت؛ و اینها وکیل یک نفر بودند و آن یا رئیس جمهور امریکا، و یا سلطان وقت، و یا سلطان وقت به تَبَع سفارتخانه ها- چنانچه شاهِ سابق گفت این معنا را که لیست را از سفارتخانه ها مى آوردند و ما وکیل تعیین مى کردیم همان طورى که آنها مى خواستند!- ان شاءالله دیگر آن مسائل نیست در کار. ان شاءالله آن مسائل دیگر عود نمى کند ....‏

‏نگذارید اشخاصى در مجلس مؤسسان وارد بشود که خیر امت را نمى خواهد بلکه خیر اشخاصى را مى خواهد که ظالم هستند؛ نگذارید در مجلس شورا اشخاصى بروند که آنها با‏

کتابانتخابات در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 245


‏ ‏

‏قدرتهاى بزرگ پیوستگى دارند. باید ملت با اختیار خود و اراده خود و با امتیاز خود و انتخاب خود، اشخاص صالح را، اشخاص متقى را، اشخاصى را که براى ایران کار مى خواهند بکنند، به نفع ایران کار مى کنند- آنها را باید تعیین بکند تا این سه تا مرحله تمام بشود.‏‏ 209‏

‏15/ 1/ 58‏

‏ ‏

‏***‏

‏وکلایى که مى خواهیم بفرستیم به مجلس مؤسسان و بعد هم به مجلس شورا، وکلایى هستند که صددرصد ملى، متدین، نه منحرف به چپ و نه منحرف به راست؛ از خودمان باشند و مصالح خودمان را در نظر بگیرند.‏‏ 210‏

‏16/ 1/ 58‏

‏ ‏

‏***‏

‏با همت والاى شما- جوانان ایرانى- باید اشخاص متنور و اشخاص امین و صادق در مجلس شورا بروند که مقدرات شما را بر طبق خواسته هاى خداى متعال پیاده کنند.‏‏ 211‏

‏17/ 1/ 58‏

‏ ‏

‏***‏

‏ما پس از این مرحله، مرحله انتخابات براى مجلس مؤسسان داریم؛ آنجا هم باید همت کنید و اشخاص متعهد، اشخاصى که براى ایران کار بکنند نه براى اجانب، اشخاصى که ایمان به خدا داشته باشند، نه چپگرا باشند و نه راستگرا بلکه صراط مستقیم را‏

کتابانتخابات در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 246


‏ ‏

‏داشته باشند، آنها را باید به مجلس مؤسسان بفرستیم. و بعد از آن مجلس شوراست، که باید باز به همت همه اقشار ایران و به همت والاى مرد و زن ایران، اشخاصى که متعهد هستند، اشخاصى که سالم هستند، اشخاصى که بصیرت دارند و هیچ انحراف ندارند و بر صراط مستقیم انسانیتند، به مجالس و مجلس شورا بفرستیم؛ تا اینکه ان شاءالله اسلام به آن معنایى که هست، اسلام به آن حقیقتى که هست، در ایران پیاده بشود.‏‏ 212‏

‏18/ 1/ 58‏

‏ ‏

‏***‏

‏تاکنون مى دانید که [مجلس شوراى ملى ] به اختیار شما نبوده.‏

‏هیچ وقت نیامدند به شما بگویند که مختارید که هر کس را مى خواهید رأى بدهید. آن بساط گذشت. ان شاءالله دیگر عود هم نخواهد کرد و شما مستقل [و] آزاد، وکلاى مجلس را به مجلس مى فرستید؛ لکن باید ملاحظه کنید که باز شیاطین نیایند و شما را اغفال کنند. باید وکلاى آزادمنش، وکلاى ملى، وکلاى متدین، وکلاى فاضل به مجلس شورا بفرستید.‏‏ 213‏

‏19/ 1/ 58‏

‏ ‏

‏***‏

‏در مجلس مؤسسان نیز جدیت کنید و آراى خودتان را براى اشخاص بیدار، امین، مؤمن مُسْلم، وطنخواه، به صندوقهایى که بعدها ... درست مى شود بریزید. و بعد از آن نیز که قضیه مجلس شورا پیش مى آید، باز افراد سالم، افراد وطنخواه، افراد وطندوست، افرادى که نه شرقى باشند نه غربى بلکه در صراط‏

کتابانتخابات در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 247


‏ ‏

‏مستقیم انسانیت و اسلامیت باشند، انتخاب کنید و به آنها رأى بدهید.‏‏ 214‏

‏21/ 1/ 58‏

‏ ‏

‏***‏

‏در قضیه مجلس مؤسسان، در قضیه مجلس شورا رأى بدهید، و رأى به وکلاى متعهد مسْلم امین. وکلاى امین بفرستید در مجالس.‏

‏دیگر شما مجالستان دست خودتان است، اختیار دست خودتان است؛ شما مختارید و مقدرات مملکت را خودتان، به دست خودتان باید ... بگیرید.‏‏ 215‏

‏24/ 1/ 58‏

‏ ‏

‏***‏

‏وکلاى مجلس شورا را خودتان تعیین مى کنید. همه چیزها دست خودتان است. خودتان باید بگردید یک وکیل خوب تعیین کنید، که مقدرات مملکتتان دست مجلستان باشد.‏‏ 216‏

‏25/ 2/ 58‏

‏ ‏

‏***‏

‏خودتان وکیل براى خودتان تعیین بکنید. اشخاص مطمئن، اشخاص ملى، اشخاصى که خدمتگزارند براى شما، تعیین بکنید.‏

‏و ما هم هر مقدار که مى توانیم مطالب را به آنها بگوییم، و ان شاءالله استقرار و دوره استقرار پیش بیاید.‏‏ 217‏

‏25/ 2/ 58‏

‏ ‏

‏***‏

‏ ‏

کتابانتخابات در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 248


‏ ‏

‏بعد هم که ان شاءالله مى خواهید وکلا تعیین بکنید، هر جور وکیلى براى هر محلى که مى خواهید تعیین بکنید، وکیلى که جمهورى اسلامى را اعتقاد دارد. ... اگر وکیلى باشد که اینجایش پینه بسته از شدت سجده ولیکن جمهورى اسلامى را نمى خواهد، این به درد شما نمى خورد. و اگر وکیلى باشد که بدانید دشمن با رژیم منحوس بود و دشمن با امریکا و شوروى بود لکن جمهورى اسلامى را نمى خواهد، این وکیل را وکیل تعیین نکنید. وکیلى که تعیین مى کنید آنى است که جمهورى اسلامى را عقیده داشته باشد؛ نه چهار روزى که حالا مى خواهد وکالت بکند بگوید جمهورى اسلامى! ما یک نفر را داشتیم که مى خواست وکیل بشود؛ مى گفتند که این آدم در ایامى که مى خواهند رأى بگیرند نماز مى خواند! این جور نباشد. خودتان فهمیده باشید؛ بین خودتان زندگى کرده باشد. فهمیده باشید که مسیر همان مسیرى است که شما دارید. اگر یک نفر آدمى باشد که فیلسوف باشد، یک آدمى باشد که تمام عالم را در تحت سیطره علمى خودش برده باشد لکن جمهورى اسلامى را نمى خواهد، این را تعیین نکنید.‏‏ 218‏

‏2/ 3/ 58‏

‏ ‏

‏***‏

‏باید کوشش کنید که خودتان انتخاب کنید. افرادى که متعهد هستند، متدین هستند، ملى هستند، چپ و راستى نیستند، اینها را تعیین کنید. و ان شاءالله وقتى مجلس شوراى ملى یک همچو مجلسى شد که از خودتان بود و افراد خودتان در آن بود و به اختیار خودتان بود، هیچ خوفى دیگر براى ما نیست ‏

کتابانتخابات در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 249


‏ ‏

‏ان شاءالله.‏‏ 219‏

‏23/ 3/ 58‏

‏ ‏

‏***‏

‏مجلس شورا را باید ملت خودش وکلا تعیین کنند. وکلا هم همین جورى که عرض کردم وکلاى ملى؛ وکلایى که مردم در بلاد خودشان شناختند که اینها مردم صالحى هستند، اینها مردم اسلامى هستند، اینها گرایش به شرق و غرب، گرایش به مکتبهاى فاسد ندارند، اینها را تعیین کنند.‏‏ 220‏

‏21/ 4/ 58‏

‏ ‏

‏***‏

‏مردم کوشش کنند که وکلاى صالح متدّین در مجلس بفرستند. تمام گرفتاریها و تمام چیزهایى که برخلاف موازین عمل مى شود آنجا حل مى شود ... مملکت ما همه متدین اند اکثراً و وکیل متدین تعیین مى کنند. وقتى بنا شد وکلا متدین باشند و مقیَّد به احکام شرع باشند- که ان شاءالله هستند- آن وقت این مسائل همه اش حل مى شود.‏‏ 221‏

‏7/ 6/ 58‏

‏ ‏

‏***‏

‏برویم سراغ مجلس شورا و مجلس شورا را درست بکنیم و محول بشود کار به ملت و به نمایندگان ملت، و کارها ان شاءالله با محول شدن به ملت و به اشخاصى که متعهد هستند، و توانستیم و توانستید که یک منتخباتى داشته باشید که آنها صددرصد ان شاءالله اسلامى و ملى و متفکر و همه جهات در آنان جمع باشد؛‏

کتابانتخابات در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 250


‏ ‏

‏آن وقت ان شاءالله با اینها کارها اصلاح بشود.‏‏ 222‏

‏23/ 6/ 58‏

‏ ‏

‏***‏

‏مسأله این است؛ آنهایى که مکتب دارند و آنهایى که گرایش دارند به اسلام ان شاءالله شما پیدا بکنید، از حالا شروع کنید. این دفعه دیگر مصیبتتان زیادتر است؛ براى اینکه یک مجلس خبرگانى بود که یک مدت کوتاهى بود؛ یک مجلسى است که مدت بلندى است و استفاده ها در آن هست. باید خیلى دقت بکنید، خیلى زحمت بکشید، کاندیداهاتان را تعیین کنید و ارائه بدهید به مردم این کاندیداى ماست؛ آنى است که براى اسلام کار مى کند، ترویج کنید از آن اسلام، شمشیر دستتان باشد، شمشیر هم هست دستتان؛ با این شمشیر کارها را انجام بدهید، با این شمشیر بُرنده اسلام، لکن شمشیرى که خائنها را از بین مى برد و خادمها را در امان نگه مى دارد. مردم را حالى کنید که ما کاندیداهامان عبارت از این ششصد نفر مثلًا، یا پانصد نفر، هر چقدرى که هست، کاندیداهامان عبارت از اینها هستند. و البته از ملّاها و علما و از این نترسید که آخوندى اش کردند. اسلام آخوندى اش کرده، به ما چه ربط دارد.- و عرض مى کنم که- آخوند و آخوند مسلک یعنى اسلامى و اسلامى مسلک، همه باید اینطور باشند.‏‏ 223‏

‏23/ 6/ 58‏

‏ ‏

‏***‏

‏باید یک دولت مستقرى با همت شماها، با همت ملت، یک انتخابات صحیحى بشود با همت ملت، ملت مى شناسند افراد‏

کتابانتخابات در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 251


‏ ‏

‏صالح را. لازم نیست که حالا یک چند سال هم ما درسشان بدهیم.‏

‏نخیر، خودشان مى فهمند. این ملت چیز مى فهمد، مى فهمد کى آدم صالح است کى آدم ناصالح. البته گاهى هم یک کسى خودش را جا مى زند، اما این گاهى است. هر کسى در هر شهرى که هست، طول این بیست، سى سالى که همراه با این مردم بوده مى داند که اینها کدام یکى شان از ریشه هاى آنهاست. کدام شان نیستند.‏

‏مى فهمند کى بوده است که در آنجا خوش رقصى کرده و کى بوده است که نه، آنطور نبوده، مخالف بوده و نتوانسته صحبت کند، مى شناسند. مردم آنهایى را باید انتخاب بکنند که مى شناسند که به این ملت خدمتگزار است و دلش براى این طبقه ضعیف مى سوزد.‏

‏ما نمى خواهیم یک مجلس اعیان درست کنیم. مجلس سنا را، مجلس اعیان به آن مى گویند. ما مى خواهیم اعیان را از بین ببریم، آدمشان کنیم آنها را. آن اعیانى که در مجلس سنا نشستند و آن قدر خیانت به مملکت ما کردند، آن مجلس را ما اصلًا بستیم درش را.‏

‏مجلس شیوخ و مجلس اعیان و مجلس سنا؛ اینها یک دسته مفتخوارى بودند. پیرمردهاى آخر عمرشان بعد از همه خیانتها، پیرمردهایى بودند که آنجا مى رفتند جمع مى شدند و- عرض مى کنم- شاید رفیقش هم که نشسته بود راجع به اینکه دوایش چه است یا غذایش چه است صحبت مى کرد و پول این ملت را مى خورد. این را درش را بستند، تمام شد دیگر. ما مجلس سنا نداریم. مجلس شورا داریم. مجلس شورا هم نمى خواهیم از طبقه بالا درست بشود. مجلس شورا مى خواهیم از آدمها، آدمهایى که متوجه اند به اینکه به این ملت چه گذشته است در پنجاه و چند سال و در طول نظام شاهنشاهى، و لااقل در این مواردى، در این مدتى که دیده اید خودتان. این آدمهایى که مى بینند اینطور بر این ‏

کتابانتخابات در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 252


‏ ‏

‏ملت گذشته است، اشخاص را هم مى شناسند در شهرهاى خودشان، در روستاهاى خودشان، مى شناسند اینها را، و دیدند اینها در طول این مدت چه کرده اند. آنها مخفى آن وقت کار نمى کردند، علناً مردم را اذیت مى کردند. آن اشخاص را کنار باید بگذارند و یک اشخاصى که امین هستند، اشخاصى که معروف است پیششان به امانت، به دیانت، به خدمت به مردم، آنها را تعیین مى کنند، باید هم تعیین بکنند.‏‏ 224‏

‏16/ 8/ 58‏

‏ ‏

‏***‏

‏من متواضعانه از شما مى خواهم که حتى الامکان در انتخاب اشخاص با هم موافقت نمایید و اشخاصى اسلامى، متعهد، غیر منحرف از صراط مستقیم الهى را در نظر بگیرید و سرنوشت اسلام و کشور خود را به دست کسانى دهید که به اسلام و جمهورى اسلامى و قانون اساسى معتقد و نسبت به احکام نورانى الهى متعهد باشند و منفعت خود را بر مصلحت کشور مقدّم ندارند.‏‏ 225‏

‏23/ 11/ 58‏

‏ ‏

‏***‏

‏امید آن دارم که با وحدت کلمه و کوشش در راه التیام بین قشرهاى مختلف، موفق شوید که نمایندگانى متعهد، متفکر، دلسوز به ملت و خصوص طبقه مستضعف و خدمتگزار به اسلام و مسلمین، در مجلس شوراى اسلامى بفرستید.‏‏ 226‏

‏28/ 11/ 58‏

‏ ‏

‏***‏

‏ ‏

کتابانتخابات در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 253


‏ ‏

‏افرادى را انتخاب کنید که متعهد به اسلام، شرقى و غربى نباشند.‏

‏بر صراط مستقیم انسانیت و اسلامیت باشند. و من امیدوارم که این مرحله را هم به شایستگى و به طورى که دلخواه همه ملت ماست، و دلخواه ماست عمل بکنند. و وکیلهایى که آراسته هستند به اخلاق خوب، متعهد هستند به اسلام، وفادار هستند به کشور خودشان، خدمتگزار هستند به شما و به کشور، آن اشخاص را انتخاب کنند و در مجلس بفرستند، که ان شاءالله این قدم آخر هم با شایستگى برداشته بشود.‏‏ 227‏

‏12/ 12/ 58‏

‏ ‏

‏***‏

‏کسانى را انتخاب کنند که صددرصد مسلمان و معتقد به احکام اسلام و متعهد به اجراى احکام اسلام و مخالف با مکتبهاى انحرافى و معتقد به جمهورى اسلامى باشند.‏

‏شناخت این اشخاص یا با آشنایى به اعمال و رفتار آنان از زمان رژیم طاغوت تا کنون است و یا به معرفى روحانیون متعهد در شهرستانها یا اشخاص متدین موجه که گرایش به چپ و راست یا دسته اى نداشته باشند.‏

‏باید به اشخاصى که احتمال انحراف در آنان مى رود رأى ندهند- چه احتمال انحراف عقیدتى، اعمالى و یا اخلاقى- که به چنین اشخاص اعتماد نمى شود کرد و رأى به آنان موجب مسئولیت خواهد بود.‏

‏تحت تأثیر تبلیغات واقع نشوند و خودشان با موازین اسلامى، اشخاص صحیح را انتخاب کنند.‏‏ 228‏

‏17/ 2/ 59‏

‏ ‏

کتابانتخابات در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 254


‏ ‏

‏الآن در مجلس شوراى ما یک چهره پیدا نمى کنید که از این طبقه اشراف باشد، از این طبقه بالا باشد، همه از همین مردمند که در بین بازار راه مى روند، و از همین جمعیت هستند؛ عده اى شان از علما و فقها هستند، عده اى شان از چهره هاى متدیّن هستند.‏

‏مجلس شوراى اسلامى ما الآن در هیچ جا نظیر ندارد.‏‏ 229‏

‏21/ 5/ 59‏

‏ ‏

‏***‏

‏ملت باید ناظر باشد به امورى که در دولت مى گذرد، امورى که- فرض کنید که- در مجلس مى گذرد. نظارت! توجه داشته باشد به اینها. ملت باید توجه داشته باشد که اگر در مجلس این سفر- فرض کنید که- یک کسى را تعیین کردند که کارشکنى براى دولت کرده، کارشکنى براى مجلس کرده، دفعه دیگر تعیینش نکند.‏

‏اعلام کنند: تعیین نمى کنیم، بلکه ان شاءالله، به راه بیایند.‏‏ 230‏

‏10/ 4/ 60‏

‏ ‏

‏***‏

‏اما مسأله انتخابات آینده از اهم امورى است که مسئولیت آن با همه ماست. و توجه دارید که دشمنان اسلام در نظر دارند کارى بکنند که انتخابات درست صورت نگیرد و از دست مسلمانها و متعهدین خارج شود. ولى شما باید تمام قدرت تان را صرف کنید که به خوبى انجام شود. انتخابات یک محکى هم براى خودتان است که ببینید آیا مى خواهید انتخاب اصلح بکنید براى خودتان، یا براى اسلام؟ اگر براى خودتان باشد، شیطانى است. و اما اگر انتخاب اصلح براى مسلمانهاست، «کى و از کجاست» مطرح ‏

کتابانتخابات در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 255


‏ ‏

‏نیست، از هر گروهى باشد، حزب باشد یا غیرحزب، نه حزب اسباب این مى شود که غیر آن فاسد، و نه صددرصد حزبى بودن باعث صلاح آنهاست. و انتخاب اصلح براى مسلمین یعنى انتخاب فردى که تعهد به اسلام و حیثیت آن داشته باشد؛ و همه چیز را بفهمد، چون در مجلس، اسلام تنها کافى نیست، بلکه باید مسلمانى باشد که احتیاجات مملکت را بشناسد و سیاست را بفهمد و مطلع به مصالح و مفاسد کشور باشد، و ممکن است به شما و گروه شما هم مربوط نباشد. اگر اصلح را انتخاب کردید، کارى اسلامى مى کنید و این یک محکى است براى خودتان که تشخیص بدهید انتخاب براى اسلام است، یا براى صلاح خودتان.‏‏ 231‏

‏4/ 8/ 62‏

‏ ‏

‏***‏

‏همه چیز ما باید روى موازین اسلامى باشد. افرادى که تعیین مى شوند باید کسانى باشند که به درد اسلام و جمهورى اسلامى بخورند، و عقیده شان هم این باشد که اسلام خوب است. نه فقط اظهار کنند ولى عقیده نداشته باشند، کما اینکه در اول انقلاب خیلیها اظهار اسلام مى کردند. البته اقلیتهاى رسمى غیر مسلمان قانوناً انتخاب مى شوند پس مردم، افرادى را که تعیین مى کنند باید سعى در شناسایى آنها نموده و قبل و بعد از انقلابشان را در نظر بگیرند و بعد رأى دهند. پس مسأله خوب بودن خود شخص است نه اینکه از یک دسته خاصى باشد، نه اینکه اهل علم باشد، حزبى باشد، بازارى باشد، اینها دیگر شرط نیست، عمده موازین است که قانون و اسلام تعیین کرده است.‏‏ 232‏

‏20/ 9/ 62‏

‏ ‏

کتابانتخابات در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 256


‏ ‏

‏ما نباید مقلد کسى باشیم که هر چه را عده اى تشخیص دادند همان را عمل کنیم، بلکه باید کاملًا توجه کنیم که مثلًا در تهران چه کسانى لیاقت دارند که هم مسائل روز را بفهمند و هم متدین باشند و هم براى اسلام کار کنند، اشخاصى را انتخاب کنیم که از هر جهت صالح باشند. اگر کسان دیگرى هم اشخاص صالحى داشتند به آنها رأى دهید و الّا نه. بازار اختیارش دست خودش است، آنچه بینى و بین الله تشخیص مى دهد آن را انتخاب کند. اگر در انتخابات مسامحه کنیم مطمئن باشید که از راه مجلس به ما لطمه مى زنند. باید دانست مسلمان بودن تنها فایده اى ندارد، باید جمهورى اسلامى را قبول داشته باشد و از مسائل روز اطلاع داشته باشد. سعى کنید مثل مرحوم مدرس را انتخاب کنید- البته مثل مدرس که به این زودیها پیدا نمى شود، شاید آحادى مثل مدرس باشند- کسانى را که انتخاب مى کنید باید مسائل را تشخیص دهند، نه از افرادى باشند که اگر روس یا امریکا یا قدرت دیگرى تشرى زد بترسند، باید بایستند و مقابله کنند.‏‏ 233‏

‏12/ 10/ 62‏

‏ ‏

‏***‏

‏فرض بکنید که اگر همه کسانى که در رأس [هستند] بروند پیشنهاد بکنند که فلان آدم را شما وکیل کنید لکن شما به نظرتان درست نباشد جایز نیست برشما تبعیت کنید. باید خودتان تشخیص بدهید که آدم صحیحى است تا اینکه بتوانید رأى بدهید.‏

‏و مجرد اینکه این آدم یک آدم خوبى است خیلى، اول وقت نمازش را مى خواند و نماز شب مى خواند. این براى مجلس کفایت نمى کند. مجلس اشخاص سیاسى لازم دارد، اشخاص اقتصاددان ‏

کتابانتخابات در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 257


‏ ‏

‏لازم دارد، اشخاص سیاستمدار لازم دارد، اشخاص مطلع بر اوضاع جهان لازم دارد. باید تعهد به اسلام باشد و موافقت با جمهورى اسلامى باشد لکن این مسائل هم باشد. در یک مجلس باید همه چیز باشد در این کمیسیونهاى مجلس از امور ارتشى و کشاورزى و اقتصاد و همه چیز بحث مى شود، باید مطلع باشند اینها. آنهایى که در این کمیسیونها هستند باید اشخاصى باشد در بینشان که عالم به اقتصاد باشد، عالم به امور کشاورزى باشد، عالم به امورادارى باشد، عالم به مسائل جهانى باشد. مجلس مى خواهد ایران را در مقابل جهان اداره کند، مجلس یک چیزى نیست که بخواهد ایران را در مقابل خودش درست بکند. ایران در مقابل جهان است امروز، آن هم یک جهان امروزى و یک ایران امروزى. ایران امروزى که تک است در دنیا و جهان امروزى که همه مهاجمند، همه مهاجم به شما هستند. شما مى خواهید که یک مجلسى داشته باشید که در مقابل این مهاجماتى که از خارج مى شود پایدار باشد. یک دولتى را او تعیین کند که در مقابل تهاجماتى که در دنیا واقع مى شود، فشارهایى که واقع مى شود در دنیا این بتواند دفاع کند، و این از مجلس سرچشمه مى گیرد، از مجلس دولت درست مى شود و شما یک همچو مجلسى لازم دارید.‏‏ 234‏

‏13/ 10/ 62‏

‏ ‏

‏***‏

‏یکى از وظایف مهم شرعى و عقلى ما براى حفظ اسلام و مصالح کشور، حضور در حوزه هاى انتخابیه، و رأى دادن به نمایندگان صالح کاردان و مطلع بر اوضاع سیاسى جهان و سایر چیزهایى که کشور به آنها احتیاج دارد مى باشد؛ چه از روحانیون باشند، چه ‏

کتابانتخابات در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 258


‏ ‏

‏نباشند. و مجلس چنانچه محتاج به علما و روحانیون مطلع از احکام شرعى و سیاسى اسلام است، محتاج به متخصصین رشته هاى مختلفى است که کشور احتیاج به آنها دارد. مجلس امروز مواجه است با دنیاى پرآشوب صنعتى و سیاسى پیچیده و فرهنگهاى غربى و شرقى و صحنه هاى تنازع بقاى بین المللى. و چنین مجلسى باید انباشته از مطلعین و دانشمندان و متخصصان در هر رشته باشد. و لازم است کسانى که کاندیداهایى به ملت معرفى مى کنند در نظر داشته باشند که از مطلعین هر رشته تخصصى چند نفرى در بین کاندیداهاى آنها باشد. و اگر کسى یا کسانى را در غیر گروه یا صنف خود یافتند که از افراد گروهشان لایق تر است او را کاندیدا کنند. مسأله انتخابات یک امتحان الهى است که گروه گرایان را از ضوابط گرایان ممتاز مى کند، و مؤمنین و متعهدین را از مدعیان جدا مى نماید. و کسانى که خود را کاندیدا مى کنند، یا کاندیدا گروههایى هستند، اگر خود را صالح براى وکالت در یک چنین مجلسى نمى دانند و وجود آنها در این مکان نفعى براى کشورشان ندارد، خداى متعال را در نظر بگیرند و رضاى او را بر رضاى خود مقدم دارند، و چنین خلاف ناشایسته اى را مرتکب نشوند. و حضرات روحانیون، از ائمه جمعه و جماعات یا سایر آقایان محترم، توجه کنند که شهرهاى خود را از خدمتگزاران به ملت و بندگان صالح خدا خالى نکنند، که خدمت به مردم و رفع حاجات آنان و تربیت علمى و اخلاقى بندگان خدا، که شغل شریف روحانیت است، بر هر چیز مقدم است؛ مگر آنکه بدانند وجود آنها در مجلس براى خدمت به اسلام مفیدتر است. میزان در نظر همه ارزش خدمت باشد، نه خداى نخواسته تحصیل مقام. و شما مى دانید در جمهورى ‏

کتابانتخابات در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 259


‏ ‏

‏اسلامى مقاماتى که در رژیمهاى دیگر مطرح است، و براى تحصیل آن دست به همه نوع فعالیت مشروع یا غیر مشروع مى زنند، مطرح نیست. و اساساً این مقامات ارزشى ندارد، مگر آنکه خدمت به خدا و خلق خدا باشد. شماها تابع آن بزرگ مرد تاریخ- صلوات الله علیه- هستید که درباره حکومت آن کلام را فرمود.‏‎[1]‎‏ 235‏

‏22/ 11/ 62‏

‏ ‏

‏***‏

‏باید مردم را براى انتخابات آزاد گذاریم، و نباید کارى بکنیم که فردى بر مردم تحمیل شود. بحمدالله مردم ما داراى رشد دینى و سیاسى مطلوب مى باشند، و خود، افراد متدین و درد مستضعفان چشیده و آگاه به مسائل دینى- سیاسى و همگام با محرومین را انتخاب خواهند کرد.‏‏ 236‏

‏10/ 4/ 66‏

‏ ‏

‏***‏

‏در هر حال، مردم با بصیرت و درایت و تحقیق، کاندیداها را شناسایى کرده، و به سوابق و روحیات و خصوصیات دینى- سیاسى نامزدهاى انتخاباتى توجه نمایند. مردم شجاع ایران با دقت تمام به نمایندگانى رأى دهند که متعبد به اسلام و وفادار به مردم باشند و در خدمت به آنان احساس مسئولیت کنند، و طعم تلخ فقر را چشیده باشند، و در قول و عمل مدافع اسلام پابرهنگان زمین، اسلام مستضعفین، اسلام رنجدیدگان تاریخ، اسلام عارفان ‏

کتابانتخابات در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 260


‏ ‏

‏مبارزه جو، اسلام پاک طینتان عارف، و در یک کلمه، مدافع اسلام ناب محمدى- صلى الله علیه و آله وسلم- باشند. و افرادى را که طرفدار اسلام سرمایه دارى، اسلام مستکبرین، اسلام مرفهین بى درد، اسلام منافقین، اسلام راحت طلبان، اسلام فرصت طلبان، و در یک کلمه، اسلام امریکایى هستند طرد نموده و به مردم معرفى نمایند. و از آنجا که مجلس خانه همه مردم و امید مستضعفین است، در شرایط کنونى نباید کسى انتظار داشته باشد که حتماً نمایندگان باید از گروه و صنف خاصى باشند. باید توجه داشت که هنوز خیلى از مسائل وجود دارد که به نفع محرومین باید حل و فصل شود. و تمیز بین کسانى که در تفکر خود خدمت به اسلام و محرومان را اصل قرار داده اند، با دیگران کار مشکلى نیست.‏‏ 237‏

‏11/ 1/ 67‏

‏ ‏

‏***‏

‏از مهمات امور، تعهد وکلاى مجلس شوراى اسلامى است. ما دیدیم که اسلام و کشور ایران چه صدمات بسیار غم انگیزى از مجلس شوراى غیرصالح و منحرف، از بعد از مشروطه تا عصر رژیم جنایتکار پهلوى و از هر زمان بدتر و خطرناکتر در این رژیم تحمیلى فاسد خورد؛ و چه مصیبتها و خسارتهاى جانفرسا از این جنایتکاران بى ارزش و نوکرمآب به کشور و ملت وارد شد. در این پنجاه سال یک اکثریت قلابى منحرف در مقابل یک اقلیت مظلوم موجب شد که هرچه انگلستان و شوروى و اخیراً امریکا خواستند، با دست همین منحرفانِ از خدا بیخبر انجام دهند و کشور را به تباهى و نیستى کشانند. از بعد از مشروطه، هیچ گاه تقریباً به مواد مهم قانون اساسى عمل نشد- قبل از رضاخان با‏

کتابانتخابات در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 261


‏ ‏

‏تصدى غربزدگان و مشتى خان و زمینخواران؛ و در زمان رژیم پهلوى به دست آن رژیم سفاک و وابستگان و حلقه به گوشان آن.‏

‏اکنون که با عنایت پروردگار و همت ملت عظیم الشأن سرنوشت کشور به دست مردم افتاد و وکلا از خود مردم و با انتخاب خودشان، بدون دخالت دولت و خانهاى ولایات به مجلس شوراى اسلامى راه یافتند، و امید است که با تعهد آنان به اسلام و مصالح کشور جلوگیرى از هر انحراف بشود.‏‏ 238‏

‏15/ 3/ 68‏

‏ ‏

‏***‏

‏وصیت اینجانب به ملت در حال و آتیه آن است که با اراده مصمم خود و تعهد خود به احکام اسلام و مصالح کشور در هر دوره از انتخابات وکلاى داراى تعهد به اسلام و جمهورى اسلامى که غالباً بین متوسطین جامعه و محرومین مى باشند و غیر منحرف از صراط مستقیم- به سوى غرب یا شرق- و بدون گرایش به مکتبهاى انحرافى و اشخاص تحصیلکرده و مطلع بر مسائل روز و سیاستهاى اسلامى، به مجلس بفرستند.‏‏ 239‏

‏15/ 3/ 68‏

‏ ‏

‏***‏

‎ ‎

کتابانتخابات در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 262

  • ( 1). امام على( ع) پس از بیان علل پذیرش خلافت فرمود:« دنیاى شما نزد من از عطسه بز ماده بى ارزشتر است»؛ نهج البلاغه؛ خطبه سوم( معروف به خطبه شقشقیه). و در کلامى دیگر خطاب به ابن عباس فرمود:« حکومت و خلافت نزد من از این کفش [ پر از وصله ] بى ارزشتر است»؛ همان خطبه.