فصل چهارم: گلچین (کلمات قصار، پندها و حکمتها)
لزوم هوشیاری رأی دهندگان
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

لزوم هوشیاری رأی دهندگان

فصل چهارم: گلچین (کلمات قصار، پندها و حکمتها)

لزوم هوشیاری رأی دهندگان

‏لزوم هوشیارى رأى دهندگان ‏

‏ ‏

‏انتخاب کنندگان قبل از رفتن به سر صندوق انتخابات، منتخبین خود را با تحقیق و دقت کامل روى یک ورقه بنویسند که در وقت رأى دادن، با ذهن حاضر رأى بدهند. و لازم است که خودشان مستقیماً رأى خود را به صندوق بیندازند و به احدى اعتماد نکنند که فرصت طلبان در کمینند.‏‏ 305‏

‏21/ 12/ 58‏

‏ ‏

‏***‏

‏اشخاص بیسواد قبلًا با مشورت اشخاص مطمئن متدین، کاندیداهاى خود را ... به وسیله شخص متدینى بنویسند و باز به شخص دیگرى که مطمئن است بدهند بخواند و خودشان با دست خودشان رأى خود را به صندوق بیندازند و اختیار نوشتن رأى یا به صندوق انداختن را به هیچ کس ندهند.‏‏ 306‏

‏17/ 2/ 59‏

‏ ‏

‏***‏

کتابانتخابات در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 335