کنگره بین المللی امام خمینی (س) و فرهنگ عاشورا
بخش سوم: رویکرد جامعه شناختی به فرهنگ عاشورا
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1375

زبان اثر : فارسی

بخش سوم: رویکرد جامعه شناختی به فرهنگ عاشورا

بخش سوم: رویکرد جامعه شناختی به فرهنگ عاشورا


مجموعه مصاحبه های کنگره بین المللی امام خمینی (س) و فرهنگ عاشورااندیشه عاشورا (مجموعه مصاحبه ها) ـ دفتر 2صفحه 225

‏فرهنگها مجموعه باورها، گرایشها، ارزشها و رفتارهایی هستند که در حیات یک جامعه ماندگار می شوند و استمرار تاریخی می یابند. بدین روی عاشورا تنها یک رویداد تاریخی نیست بلکه یک فرهنگ است. فرهنگ عاشورا مجموعه عناصر عاطفی، ارزشی، اعتقادی و رفتاری است که بر محور عاشورا شکل گرفته و به نحو زنده و حیات بخشی حضور پایدار خود را در تاریخ تشیع حفظ کرده و نقشها و کارکردهای متنوعی در جامعه شیعی داشته است.‏

‏در این بخش برخی از ابعاد و ویژگیهای این فرهنگ از منظر جامعه شناختی مورد تحلیل قرار گرفته است.‏

‎ ‎

مجموعه مصاحبه های کنگره بین المللی امام خمینی (س) و فرهنگ عاشورااندیشه عاشورا (مجموعه مصاحبه ها) ـ دفتر 2صفحه 226