کنگره بین المللی امام خمینی (س) و فرهنگ عاشورا
فصل اول: مبانی نظری تحقیق در نهضت عاشورا
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1375

زبان اثر : فارسی

فصل اول: مبانی نظری تحقیق در نهضت عاشورا

فصل اولمبانی نظری تحقیق در نهضت عاشورا

‏شناختهای ما دربارۀ واقعۀ عاشورا بر پایۀ مبانی معرفت شناختی، روش شناختی و کلامی خاصی شکل می گیرند. در این فصل برخی از این مبانی مورد بحث و گفتگو قرار گرفته اند. محورهای اصلی گفتگو در این بخش به قرار زیر می باشد:‏

‏_دیدگاه و الگوی مطلوب در تحلیل و تبیین نهضت عاشورا‏

‏_ضرورتهای پژوهشی و شیوه های تحقیق در نهضت عاشورا ‏

‏_تبیین نسبت تحلیل عقلانی نهضت عاشورا با ابعاد قدسی و الهی آن‏

‏_مبانی انسانشناختی تفسیر عاشورا‏

‏_جایگاه تعقل و عاطفه در تبیین و ارائه فرهنگ عاشورا‏

‏_چارچوب و گستره درس آموزی از نهضت عاشورا‏

‎ ‎

مجموعه مصاحبه های کنگره بین المللی امام خمینی (س) و فرهنگ عاشورااندیشه عاشورا (مجموعه مصاحبه ها) ـ دفتر 2صفحه 113