کنگره بین المللی امام خمینی (س) و فرهنگ عاشورا
بخش اول: نهضت عاشورا در نگاهی تحلیلی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1375

زبان اثر : فارسی

بخش اول: نهضت عاشورا در نگاهی تحلیلی

 

 

 

 

 

 

 

بخش اولنهضت عاشورا در نگاهی تحلیلی

 

 

 


مجموعه مصاحبه های کنگره بین المللی امام خمینی (س) و فرهنگ عاشورااندیشه عاشورا (مجموعه مصاحبه ها) ـ دفتر 2صفحه 1

‏حادثۀ عاشورا، یکی از ژرفترین و نیرومندترین عناصر در فرهنگ دینی ماست که به گونه ای گسست ناپذیر با عاطفه و احساس فرد فرد ما پیوند خورده است و چون خون در رگ حیات فرهنگ ما جاری است.‏

‏با وجود این پیوند عاطفی عمیق و ناگسستنی با عاشورا، کمتر به این رویداد از منظر عقلانی و روشمند نگریسته شده است و شناختهای ما از این حماسۀ خونین، گاه از حد شعارها و مطالب رایج و متعارف فراتر نرفته است.‏

‏در این بخش با طرح پرسشهایی، کوشش شده است که از دیدگاهی تحلیلی به نهضت عاشورا نگریسته شده و ابعاد گوناگون آن مورد بررسی قرار گیرد. «زمینه ها و بستر وقوع نهضت عاشورا»، «فلسفه و اهداف نهضت عاشورا» و «درسها و دستاوردهای نهضت عاشورا»، ابعاد و زمینه های اصلی مورد توجه این رویکرد تحلیلی به نهضت عاشورا می باشد.‏

‎ ‎

مجموعه مصاحبه های کنگره بین المللی امام خمینی (س) و فرهنگ عاشورااندیشه عاشورا (مجموعه مصاحبه ها) ـ دفتر 2صفحه 2