کنگره بین المللی امام خمینی (س) و فرهنگ عاشورا
اندیشه عاشورا ـ دفتر 2
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1375

زبان اثر : فارسی

اندیشه عاشورا ـ دفتر 2

اندیشه عاشورا

(مجموعۀ مصاحبه ها)

(دفتر دوم)

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏به مناسبت‏

‏کنگره بین المللی امام خمینی(س) و فرهنگ عاشورا‏

‏ ‏

‏ ‏

‏تهران‏

‏11 و 12خرداد 1374‏

‏2 و 3 محرم 1416‏

‎ ‎

مجموعه مصاحبه های کنگره بین المللی امام خمینی (س) و فرهنگ عاشورااندیشه عاشورا (مجموعه مصاحبه ها) ـ دفتر 2صفحه i