کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره)
روابط اخلاق و دین از دیدگاه امام خمینی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: مقاله

پدیدآورنده : محمدرضایی، محمد

محل نشر : قم

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1382

زبان اثر : فارسی

روابط اخلاق و دین از دیدگاه امام خمینی

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

  روابط اخلاق و دین از دیدگاه امام خمینی

دکتر محمد محمدرضایی

 

‏ ‏

‏این مقاله بر آن است تا رابطه اخلاق و دین را از منظر امام خمینی مورد‏‎ ‎‏بحث قرار دهد. مهم ترین پرسش این مقاله آن است که منبع و حجیت‏‎ ‎‏نهایی اصول اخلاقی چیست؟ آیا این منبع، خدا یا عقل یا هم خدا و هم‏‎ ‎‏عقل است؟ نظریات آمده در این باب را می توان تحت چهار عنوان کلی‏‎ ‎‏گنجاند، که عبارتند از:‏

‏1 ـ اخلاق به نوعی دین را تأیید می کند.‏

‏2 ـ اخلاق به نوعی مندرج در دین است.‏

‏3 ـ اخلاق بدون دین بی معناست.‏

‏4 ـ اخلاق و دین مخالف و ناسازگار با یک دیگرند.‏

‏نویسنده در ادامه به معنای اخلاق و دین اشاره کرده و سپس به توضیح‏‎ ‎‏و نقد مطالب عناوین فوق پرداخته شده است. سپس دیدگاه امام خمینی در‏‎ ‎‏این باره را مطرح و نتیجه گرفته شده که دیدگاه امام در این باره جدید و‏‎ ‎‏ابتکاری است که با سه عنوان از عناوین فوق سازگاری دارد.‏

‏ ‏

‎ ‎

مجموعه آثار کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره) ـ جلد 15چکیده مقالات کنگرهصفحه 342