کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره)
جنگ بین جنود شیطانی و ملکی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: مقاله

پدیدآورنده : بهشتی، محمود

محل نشر : قم

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1382

زبان اثر : فارسی

جنگ بین جنود شیطانی و ملکی

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

  جنگ بین جنود شیطانی و ملکی

دکتر محمود بهشتی

‏ ‏

‏ ‏

‏نزاع جنود شیطانی و جنود ملکی که در روایتی از امام صادق عیله‏‎ ‎‏السلام نیز بدان اشاره شده محوری ترین مباحث نویسنده در این مقاله‏‎ ‎‏می باشد. نویسنده با استناده به روایت: (( اعرفو العقل و جنده و الجهل و‏‎ ‎‏جنده تهتدوا )) به بررسی سه مسأله آمده در این روایت یعنی معرفت عقل‏‎ ‎‏و لشکریانش، جهل و لشگریانش پرداخته است:‏

‏الف) معرفت، عبارت است از معرفت به نفس وبه الله، شناخت  نفس‏‎ ‎‏و معرفت به پروردگار همه اش کمال است. از این رو عشق به کمال و‏‎ ‎‏دوست داشتن خداوند به یقین منتهی می گردد.‏

‏ب) عقل در این روایت، همان عقل کلی، باطن و سر انسان است که من‏‎ ‎‏اصلی یا گوهر اصلی انسان که پایگاه ملکی است متصل به خداوند است.‏

‏ج) جهل، همان قوه واهمه و شکل گرفته در من مجازی است که در‏‎ ‎‏روایتی از امام صادق علیه السلام، به بحر اجاج یا دریای شور تعبیر شده‏‎ ‎‏است، در واقع من مجازی  پایگاه اصلی شیطان است.‏

‏ ‏

‏ ‏

‎ ‎

مجموعه آثار کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره) ـ جلد 15چکیده مقالات کنگرهصفحه 208