فصل سوم: حدود آزادی
عدم ضرر رسانی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

عدم ضرر رسانی

‏ ‏

‏ ‏

عدم ضرر رسانی

‏ ‏

‏ ‏

ممنوعیت آزادی مضر

سؤال: ‏[‏‏آیا برای بهاییها در حکومت آینده، آزادیهای سیاسی و‏‎ ‎‏مذهبی وجود دارد؟‏‏]‏

جواب: ‏آزادی برای افرادی که مضر به حال مملکت هستند داده‏‎ ‎‏نخواهد شد.‏

ـ ‏[‏‏آیا آزادیهایی برای مراسم مذهبی آنها داده خواهد شد؟‏‏]‏

ـ ‏خیر.(164)‏

7 / 10 / 57

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

عدم اختناق 

‏آزادی به همه کس، تا آنجا که به ضرر ملت ایران نباشد داده‏‎ ‎‏خواهد شد و هیچ گونه اختناق برای مردم نخواهد بود. ساواک را‏‎ ‎‏منحل می کنیم.(165)‏

25 / 10 / 57

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

آزادی غیرمضر

سؤال: ‏[‏‏در مورد آزادی بیان و عقیده، شما چه حدودی را در نظر‏‎ ‎‏دارید؟ آیا فکر می کنید باید محدودیتهایی قائل شد یا نه؟‏‏]‏

جواب: ‏اگر مضر به حال ملت نباشد، بیان همه چیز آزاد است.‏‎ ‎‏چیزهایی آزاد نیست که مضر به حال ملت ما باشد. ‏

‏ـ ‏‏[‏‏آیا فکر می کنید که گروههای چپ و مارکسیست که در ایران‏‎ ‎‏هستند، آزادانه فعالیت خواهند داشت؟‏‏]‏

ـ‏ اگر مضر به حال ملت باشد جلوگیری می شود؛ اگر نباشد و فقط‏‎ ‎‏اظهار عقیده باشد مانعی ندارد. ‏


کتابآزادی در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 97

‏ـ ‏‏[‏‏یعنی منظورتان این است که احزاب آزاد خواهند بود یا نه؟‏‏]‏

ـ‏ همه مردم آزادند مگر حزبی که مخالف با مصلحت مملکت‏‎ ‎‏باشد.(166)‏

3 / 11 / 57

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

جلوگیری از آزادی مضر

‏شما آزادید در کارهای صحیح. در دانشگاه بروید و هر کاری را که‏‎ ‎‏صحیح است بکنید؛ و همه ملت در این زمینه ها آزادند. اما اگر‏‎ ‎‏بخواهند کاری خلاف عفت بکنند و یا مضر به حال ملت ـ خلاف‏‎ ‎‏ملیت ـ بکنند، جلوگیری می شود؛ و این، دلیل بر مترقی بودن‏‎ ‎‏است.(167)‏

3 / 11 / 57

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

آزادی در پناه قرآن 

‏حالا من آزادم که هر کاری می خواهم بکنم؟ آزادم که به هر که‏‎ ‎‏می خواهم اذیت بکنم؟ آزادم که هرچه می خواهم بنویسم؟ ولو به‏‎ ‎‏ضد اسلام باشد؛ ولو به ضد منافع مملکت باشد. این آزادی‏‎ ‎‏است؟! این را ما می خواستیم؟ ما آزادی می خواستیم، یا آزادی در‏‎ ‎‏پناه اسلام ما می خواستیم؟ ما اسلام می خواستیم. اسلام هم‏‎ ‎‏آزادی دارد، اما آزادی بی بندوباری نه. آزادی غربی ما‏‎ ‎‏نمی خواهیم. بی بندوباری است آن. هرکس با هر جوری‏‎ ‎‏می خواهد!؟ هرچه هرچه!؟ نیست آنطور. آزادی که ما‏‎ ‎‏می خواهیم، آزادی در پناه قرآن ما می خواهیم.(168)‏

16 / 3 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏


کتابآزادی در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 98

عدم سوء استفاده از آزادی 

‏امروز که مملکت یک مملکت اسلامی، رژیم یک رژیم اسلامی،‏‎ ‎‏و یک آزادی برای مردم پیدا بشود، از این آزادی اگر بخواهد‏‎ ‎‏خدای نخواسته یک استفاده های سوئی بشود و از این آزادی یک‏‎ ‎‏ظلمی بشود، تعدی بشود ـ عرض می کنم که ـ کارهایی که برخلاف‏‎ ‎‏مسیر انقلاب است بشود، اینطور نیست که ‏‏[‏‏شکست‏‏]‏‏ ما مثل‏‎ ‎‏شکست از محمدرضا باشد که برایمان اهمیت هیچ نداشت. امروز‏‎ ‎‏مسلک شکست می خورد. این است که مهم است.‏

‏     باید ما همه بیدار باشیم، متوجه باشیم به اینکه از آزادی‏‎ ‎‏سوء استفاده نکنیم. حالا که آزاد هستیم، هرج و مرج بشود؛ هر‏‎ ‎‏کسی بخواهد برای خودش؛ همچو آزادی در بین بشر نباید باشد.‏‎ ‎‏در اسلام مطرح نیست یک همچو آزادی که کسی آزاد باشد که‏‎ ‎‏مردم را اذیت کند؛ کسی آزاد باشد که اجحاف بکند؛ و همین طور‏‎ ‎‏از سایر چیزها.(169)‏

3 / 4 / 58

‏ ‏

*  *  *


کتابآزادی در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 99

کتابآزادی در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 100