فهارس
فهرست تفصیلی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

فهرست تفصیلی

فصل اول: کلیات

معنا و مفهوم آزادی‏··· 3‏

‏     ‏بدیهی بودن مفهوم آزادی‏··· 3‏

‏     آزادی در حدود قانون··· 3‏

‏     آزادی از دیدگاه رژیم شاه··· 4‏

آزادی موهبتی الهی‏··· 5‏

‏     ‏آزادی مال مردم است‏··· 5‏

‏     فطری بودن آزادی··· 5‏

‏     آزادی، توصیه قرآن··· 5‏

‏     حفظ نعمت آزادی··· 6‏

‏     آزادی در پناه اسلام··· 6‏

‏     خدا آزادی را نصیب ما کرد··· 6‏

‏     آزادی، بزرگترین موهبت الهی··· 6‏

‏     آزادی، نعمت بهتر··· 7‏

‏     آزادی، بهترین نعمت الهی··· 7‏

‏     قدر دانستن آزادی··· 7‏


کتابآزادی در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 257

‏     امتحان انسان با آزادی··· 8‏

‏     ‏آزادی در پناه معنویت‏··· 8‏

‏     اسلام و تأمین آزادی··· 8‏

‏     آزادی، امانت الهی··· 8‏

‏     آزادی منطقی··· 9‏

‏     آزادی، نعمت خدایی··· 10‏

‏     آزادی، بالاترین نعمت عالم··· 10‏

‏     حفظ آزادی··· 10‏

ارزش آزادی و نقش آن‏··· ‏11

‏     ارزش حیات به آزادی و استقلال··· 11‏

‏     اسلام دین آزادی··· 11‏

‏     تأمین آزادی در اسلام··· 12‏

‏     آزادی، وسیله خدمت به خلق و خالق··· 12‏

‏     آزادی، وسیله رشد··· 12‏

‏     ارزش والای آزادی··· 12‏

آزادی، امنیت، عدالت‏··· ‏13

‏     آزادی، عدالت اقتصادی··· 13‏

‏     آزادی بدون فشار و اختناق··· 13‏

‏     آزادی، خواست ملت··· 13‏

‏     آزادی و حکومت عدل··· 14‏

‏     قیام برای آزادی··· 14‏

‏     آزادی در سایه اسلام··· 15‏

‏     گرفتن حق آزادی··· 15‏

‏     آزادی آرا در اسلام··· 15‏

‏     در اسلام اختناق نیست··· 16‏


کتابآزادی در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 258

‏     آزادی بر وفق اسلام··· 16‏

‏     نعمت آزادی··· 17‏

ویژگیهای آزادی‏··· ‏17

‏     بیداری ملت، طلیعه آزادی··· 17‏

‏     سرلوحه اعلامیه حقوق بشر··· 18‏

‏     آزادی، حق مسلم ملت··· 18‏

‏     اسلام، ضامن دموکراسی··· 19‏

‏     هدف، برقراری جمهوری اسلامی··· 19‏

‏     دموکراسی و آزادی صدر اسلام··· 19‏

‏     آزادی و قانون در حاکمیت اسلام··· 23‏

‏     حاکم اسلامی در میان توده ها··· 24‏

‏     تفاوت دموکراسی اسلامی با دموکراسی غربی··· 25‏

‏     آزادی اظهار عقیده در اسلام··· 26‏

‏     آزادی و استقلال در پناه اسلام··· 26‏

‏     خودکفایی، ضامن استقلال و آزادی··· 27‏

‏     انقلاب اسلامی و آزادی احزاب··· 27‏

‏ ‏

فصل دوم: جایگاه آزادی

ضرورت ایجاد فضای سالم برای آزادی اندیشه‏··· ‏31

‏     آزادی در حدود قانون··· 31‏

‏     آزادی امتحان الهی··· 32‏

‏     نهضت اسلام، عامل آزادی··· 33‏

‏     سوء استفاده گروهها از آزادی··· 34‏

‏     سوء استفاده از آزادی··· 34‏

‏     قانون و آزادی··· 35‏


کتابآزادی در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 259

‏     تأکید بر «جمهوری اسلامی»··· 36‏

‏     دوست داشتن آزادی··· 38‏

‏     آزادی، نعمت بزرگ··· 39‏

‏     ‏آزادی از برکات اسلام‏··· 39‏

‏     استقلال و آزادی، مقصد شهدا··· 40‏

آزادیهای فردی و سیاسی‏··· ‏40

‏     جمهوری اسلامی براساس آزادی و استقلال··· 40‏

‏     آزادی جناحها··· 40‏

‏     سلب آزادی در رژیم گذشته··· 41‏

‏     به دست گرفتن سرنوشت خود··· 41‏

‏     جلوگیری از فساد··· 42‏

‏     فداکاری برای کسب آزادی··· 42‏

‏     محدودیت آزادی در زمان سابق··· 42‏

‏     آزادی، پیامد انقلاب اسلامی··· 43‏

‏     آزادی، بهترین نعمت··· 43‏

‏     آزادی، امانت الهی··· 44‏

‏     حفظ امانت خدا··· 44‏

‏     استفاده از آزادی برای صلاح ملت··· 45‏

‏     سوء استفاده از آزادیهای ابتدای انقلاب··· 46‏

‏     آزادی در جهت رشد انسان··· 46‏

‏     آزادی انتقاد در اسلام··· 47‏

‏     انتقاد اساس آزادی··· 48‏

‏     آزادیهای اوایل انقلاب··· 49‏

‏     حاکمیت مردم··· 50‏

‏     انتقاد یک هدیه الهی··· 50‏


کتابآزادی در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 260

آزادی اندیشه و بیان‏··· ‏50

‏     آزادی برای همه··· 50‏

‏     برخورداری از آزادی بیان··· 50‏

‏     میزان آزادی··· 51‏

‏     ‏آزادی مطبوعات‏··· 51‏

‏     آزادیهای عمومی··· 51‏

‏     آزادی مردم در اسلام··· 52‏

‏     آزادی غیر مضر··· 52‏

‏     آزادی روزنامه ها··· 52‏

‏     جامعه اسلامی و آزادی عقاید··· 53‏

‏     مراقبت از آزادی··· 53‏

‏     آزادی بیان··· 53‏

‏     آزادی آری، توطئه نه··· 54‏

‏     آزادی، دستاورد انقلاب··· 54‏

‏     آزادیهای عمومی··· 54‏

‏     آزادی گفتار··· 55‏

‏     سوء استفاده گروههای سیاسی از آزادی··· 55‏

‏     آزادی قلم··· 56‏

‏     آزادی فکری، شرط استقلال سیاسی و علمی··· 57‏

‏     آزادی در حدود قوانین··· 57‏

‏     موازین آزادی··· 58‏

‏     انتقاد، عامل اصلاح··· 59‏

‏     لزوم خبررسانی آزاد و صادقانه··· 59‏

آزادی احزاب و اجتماعات‏··· ‏59

‏     آزادی اظهار عقیده··· 59‏


کتابآزادی در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 261

‏     آزادی و رعایت شئون جامعه··· 60‏

‏     حد و مرز آزادی در اسلام··· 60‏

‏     آزادی در حدود موازین اسلام··· 60‏

‏     فقط گروههای صحیح العمل آزادند··· 61‏

‏     آزادی احزاب··· 63‏

‏     ‏ممنوع بودن دخالت خارجی‏··· 63‏

‏     شرط آزادی احزاب··· 64‏

‏     آزادی همه جانبه··· 64‏

‏     سوء استفاده از آزادی··· 65‏

آزادی عقیده و مذهب‏··· ‏66

‏     آزادی اظهار عقیده··· 66‏

‏     تمدن و آزادی··· 66‏

‏     آزادی غیر انحرافی··· 67‏

‏     وضوح تعریف آزادی··· 67‏

‏     مخالفت اسلام با تحمیل عقیده··· 67‏

‏ ‏

فصل سوم: حدود آزادی

شرع و عقل‏··· ‏71

‏     آزادی از دیدگاه اسلام··· 71‏

‏     آزادی از بنیادهای اسلام··· 71‏

‏     آزادی از نظر شرع··· 72‏

‏     آزادی در حدود اسلام··· 72‏

‏     برخورد با آزادیهای خلاف اسلام··· 72‏

‏     حفظ مصالح اسلام··· 73‏

‏     مخالفت اسلام با آزادی غربی··· 73‏


کتابآزادی در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 262

‏     آزادی توطئه، خیانت است··· 74‏

‏     دیدگاه اسلام درباره آزادی غربی··· 75‏

اخلاق و سنتهای انسانی‏··· ‏76

‏     آزادی مقیّد به شئون جامعه··· 76‏

‏     آزادی عقیده··· 76‏

‏     جلوگیری از اعمال خلاف عفت··· 76‏

‏     ‏ممنوعیت اعمال خلاف مصلحت مردم‏··· 77‏

حدود قانونی‏··· ‏77

‏     حدود آزادی اجتماعات و احزاب··· 77‏

‏     ممنوعیت آزادی در خرابکاری··· 77‏

‏     احترام قوانین اسلامی به بشریت··· 78‏

‏     آزادی در حدود ضوابط··· 78‏

‏     استفاده صحیح از آزادی··· 79‏

‏     آزادی در حدود قانون··· 79‏

‏     آزادی طبق قواعد اسلامی··· 80‏

‏     عدم تخلف از قانون··· 81‏

‏     آزادی به اقتضای قوانین··· 81‏

‏     جلوگیری از هرج و مرج··· 81‏

‏     مخالفت اسلام با آزادیهای حیوانی··· 81‏

عدم توطئه چینی‏··· ‏82

‏     تنبه دادن مردم از توطئه شاه··· 83‏

‏     اسلام، تأمین کننده آزادی··· 84‏

‏     عدم پذیرش، خیانت به ملت··· 85‏

‏     دفن توطئه گر··· 86‏

‏     آزادی در چهارچوب قانون و اسلام··· 86‏


کتابآزادی در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 263

‏     جلوگیری از توطئه··· 86‏

‏     شرط آزادی مطبوعات··· 87‏

‏     رحمت انقلاب اسلامی··· 87‏

‏     جلوگیری از توطئه··· 88‏

‏     ممنوعیت توطئه··· 89‏

‏     آزادی و عدم نقض قانون اساسی··· 90‏

‏     آزادی بر طریق اسلام··· 90‏

‏     ‏ایستادگی در برابر توطئه‏··· 91‏

عدم فسادانگیزی‏··· ‏91

‏     قیام زنان برای آزادی··· 91‏

‏     اعطای آزادی··· 92‏

‏     جلوگیری از فساد··· 92‏

‏     سلب آزادی منتهی به فساد··· 92‏

‏     برخورد با آزادی فسادآور··· 93‏

‏     عدم آزادی واقعی در رژیم شاه··· 93‏

‏     ممنوعیت هرج و مرج··· 95‏

‏     عدم مخالفت اسلام با پیشرفت··· 96‏

عدم ضرر رسانی‏··· ‏97

‏     ممنوعیت آزادی مضر··· 97‏

‏     عدم اختناق··· 97‏

‏     آزادی غیرمضر··· 97‏

‏     جلوگیری از آزادی مضر··· 98‏

‏     آزادی در پناه قرآن··· 98‏

‏     عدم سوء استفاده از آزادی··· 99‏

‏ ‏


کتابآزادی در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 264

فصل چهارم: آزادی اقشار اجتماعی

آزادی زن‏··· ‏103

‏     هدف رژیم شاه از آزادی زن··· 103‏

‏     سلب آزادی در گذشته··· 106‏

‏     حضور بانوان در صحنه، عامل پیروزی··· 106‏

‏     آزادی غیر مشروع··· 106‏

‏     حجاب اسلامی و آزادی··· 107‏

‏     نقش بانوان در مبارزه··· 107‏

‏     ‏جایگاه رفیع زنان در اسلام‏··· 107‏

‏     آزادی زنان در اسلام··· 108‏

‏     آزادی برای همه··· 109‏

‏     نقش زن در حکومت اسلامی··· 109‏

‏     عدم آزادی فعالیت زن در گذشته··· 109‏

‏     آزادیهای عمومی در اسلام··· 110‏

‏     بانوان پشتوانه ملت··· 110‏

‏     سهم بزرگ زنان در نهضت··· 111‏

‏     رهبران نهضت··· 111‏

‏     عدم کوتاهی در قیام··· 112‏

‏     اختناق در رژیم شاه··· 112‏

‏     ایستادگی زنان··· 112‏

‏     ارزش کمک بانوان··· 113‏

‏     ارزش عمل بانوان··· 113‏

‏     سهیم بودن بانوان در نهضت··· 114‏

‏     عدم آزادی بانوان در گذشته··· 114‏

‏     دخالت بانوان در مسائل سیاسی··· 114‏


کتابآزادی در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 265

‏     آزادی و دخالت در سرنوشت··· 115‏

‏     حظّ وافر بانوان در انقلاب··· 116‏

‏     آزادی بانوان در حال و گذشته··· 116‏

‏     سربلندی زنان در اسلام··· 120‏

‏     دخالت زنان در سرنوشت خویش··· 120‏

‏     مشارکت در سازندگی··· 122‏

‏     قیام برای خدا··· 123‏

‏     اظهارنظر در مسائل سیاسی··· 124‏

‏     دخالت صحیح در امور··· 124‏

‏     ‏بانوان امروز و گذشته‏··· 124‏

‏     تحوّل زنان ایران··· 125‏

‏     ارزش عمل بانوان··· 125‏

‏     نقش اساسی در نهضت··· 126‏

‏     مشارکت در جنگ··· 126‏

‏     همکاری زنان··· 127‏

‏     فعالیت سیاسی ـ اسلامی بانوان··· 127‏

‏     بینش سیاسی بانوان··· 128‏

‏     دخالت بانوان در امور سیاسی··· 128‏

‏     آزادی بانوان ایرانی··· 128‏

‏     آزادی در غرب··· 129‏

‏     بانوان پیشگامان نهضت··· 129‏

آزادی در دانشگاهها و فعالیتهای دانشجویی‏··· ‏130

‏     آزادی در محیط علم··· 130‏

‏     رابطه حوزه و دانشگاه··· 130‏

‏     ضربه به آزادی و اسلام··· 131‏


کتابآزادی در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 266

‏     عدم انحصار در انتخابات··· 131‏

‏     وحدت حوزه و دانشگاه··· 132‏

‏     آزادی نظرات··· 134‏

آزادی و حوزه های علمیه‏··· ‏134

‏     رسالت حوزه و دانشگاه··· 134‏

حقوق و آزادیهای اقلیتهای مذهبی‏··· ‏136

‏     وجود شرایط خوب حیات··· 136‏

‏     رعایت حقوق اقلیتهای مذهبی··· 136‏

‏     محفوظ بودن حقوق حقه همه··· 137‏

‏     بهره مندی اقلیتها از حقوق طبیعی··· 137‏

‏     ‏تبلیغات سوء درباره حقوق اقلیتهای مذهبی‏··· 138‏

‏     آزادی کامل اقلیتها در اسلام··· 139‏

‏     آزادی اقلیتها در اجرای آداب دینی و اجتماعی··· 139‏

‏     دفاع از حقوق اقلیتها··· 140‏

‏     جایگاه اقلیتها در اسلام··· 140‏

‏     نداشتن نظر سوء در مورد اقلیتها··· 140‏

‏     حفظ حقوق مشروع اقلیتها··· 141‏

‏     بهره مندی ارامنه از آزادی··· 141‏

‏     اقلیتهای مذهبی در پناه اسلام··· 142‏

‏     قوانین اسلام و احترام به تمام بشر··· 142‏

‏     عمل بر طبق قانون··· 143‏

‏     حفظ احترام اقلیتهای مذهبی··· 144‏

‏     آزادی انجام فرایض دینی··· 144‏

‏     آزادی و احترام یهودیان ایرانی··· 144‏

‏     احترام به اقلیتهای مذهبی··· 144‏


کتابآزادی در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 267

‏     وحدت کلمه بین شیعه و سنی··· 145‏

‏     پشتیبانی از اقلیتها··· 146‏

‏     رفتار انسانی و عادلانه با اقلیتها··· 147‏

‏     احترام اسلام به اقلیتهای مذهبی··· 147‏

‏     ملاحظه حقوق همه اقشار در قانون··· 148‏

‏     یکسان بودن اقشار مختلف··· 149‏

‏     احترام اقلیتهای مذهبی در اسلام··· 149‏

‏     حفظ مصالح همه اقشار··· 149‏

‏     انتقاد از عملکرد پاپ··· 151‏

‏     توجه به امور اقلیتها··· 155‏

‏     رفاه و آسایش اقلیتها··· 155‏

‏     ‏توصیه به پاپ‏··· 155‏

‏     توصیه به اقلیتهای مذهبی··· 161‏

‏ ‏

فصل پنجم: رابطه آزادی با مفاهیم بنیادین حکومت

حاکمیت اسلامی، پاسدار آزادی‏··· ‏165

‏     حکومت اسلامی خلاف نمی کند··· 165‏

‏     حقوق همه و همه حقوق··· 165‏

‏     تحقق آزادی با اجرای احکام اسلام··· 166‏

‏     آزادی و استقلال در پناه اسلام··· 166‏

‏     آزادی از اسلام است··· 166‏

‏     مخالفت اسلام با دیکتاتوری··· 166‏

‏     نابودی ظلم در سایه حکومت اسلامی··· 167‏

آزادی و قانون اساسی‏··· ‏167

‏     حاکمیت قانون و ایجاد امنیت··· 168‏


کتابآزادی در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 268

‏     حاکمیت صلحا··· 168‏

‏     قانون اساسی موافق با قوانین اسلامی··· 170‏

‏     قانون اساسی جهت پیاده کردن اساس اسلام··· 171‏

‏     قانون اساسی در خدمت اسلام··· 172‏

‏     ایستادگی در مقابل شیاطین··· 172‏

‏     بررسی قانون اساسی··· 173‏

‏     چگونگی تدوین قانون اساسی··· 176‏

‏     رأی به قانون اساسی··· 178‏

‏     قانون اساسی و احزاب··· 178‏

‏     رأی مردم به قانون اساسی··· 179‏

‏     تأمین آزادی در حدود قانون··· 179‏

‏     قانون اساسی برای همه··· 179‏

‏     ‏میزان رأی مردم‏··· 180‏

آزادی انتخابات‏··· ‏181

‏     دخالت در سرنوشت··· 181‏

‏     بطلان اصل رژیم سلطنتی··· 183‏

‏     ایجاد شرایط برگزاری انتخابات··· 189‏

‏     عدم اعمال قدرت در انتخابات··· 189‏

‏     استقرار حکومت با آرای مردم··· 189‏

‏     قیام برای خدا··· 190‏

‏     رأی به جمهوری اسلامی··· 191‏

‏     جمهوری اسلامی به اتفاق آرا··· 192‏

‏     میزان، نظر ملت است··· 192‏

‏     میزان رأی ملت··· 193‏

‏     ملاک رأی مردم··· 195‏


کتابآزادی در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 269

‏     دموکراسی ایران، بهترین دموکراسی··· 196‏

‏     بهترین انتخاب در اسلام··· 197‏

‏     اسلام مُبیِّن حد وسط··· 199‏

‏     احساسات اسلامی در مردم··· 200‏

‏     دخالت نکردن در انتخاب مردم··· 201‏

‏     ناامیدی دشمنان··· 201‏

‏     جدیت و علاقه در دادن رأی··· 203‏

‏     اظهار نظر براساس فهم··· 203‏

‏     استقلال فکری··· 204‏

‏     رأی دادن یک مسأله شرعی··· 204‏

‏     حضور مردم در صحنه··· 205‏

‏     شرکت در انتخابات··· 205‏

‏     دعوت به رأی دادن··· 206‏

‏     ‏آزادی در رأی‏··· 206‏

‏     ضرورت استقلال در رأی دادن··· 207‏

‏     آزادی در انتخاب··· 207‏

‏     رأی دادن، وظیفه شرعی و عقلی··· 208‏

‏     تساوی آحاد ملت در انتخابات··· 209‏

‏     استقامت در حفظ اسلام··· 209‏

‏     رشد دینی ـ سیاسی عامل انتخاب اصلح··· 210‏

‏     مردم احتیاج به قیم ندارند··· 211‏

‏     ولایت فقیه جامع الشرایط··· 211‏

مشارکت آزادانه مردم در تصمیم گیریها‏··· ‏212

‏     نقض قانون اساسی··· 212‏

‏     حق تعیین سرنوشت··· 213‏


کتابآزادی در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 270

‏     آزادی، مبنای سیاست··· 213‏

‏     نقش زنان در حکومت اسلامی··· 214‏

‏     اختیار در تعیین سرنوشت··· 214‏

‏     شکل حکومت جمهوری اسلامی··· 214‏

‏     حکومت متکی به آرای مردم··· 215‏

‏     حکومت متکی به موازین اسلام··· 215‏

‏     رجوع به آرای عمومی··· 215‏

‏     حکومت متکی به آرای ملت··· 215‏

‏     عدم دخالت دیگران در تعیین سرنوشت··· 216‏

‏     حق تعیین سرنوشت··· 218‏

‏     رأی مردم، اساس جمهوری··· 219‏

‏     استقلال در تعیین سرنوشت··· 219‏

‏     مسئولیت طبقه روشنفکر··· 220‏

‏     آزادی در رأی··· 220‏

‏     ‏شرکت زنان در انتخابات‏··· 221‏

‏     آزادیِ تعیین سرنوشت··· 221‏

‏     آزادی و حقوق اقلیتهای مذهبی··· 221‏

‏     آزادی اسلامی··· 222‏

‏     ملی بودن رفراندم··· 223‏

‏     حضور بی سابقه مردم در رفراندم··· 223‏

‏     رفراندم··· 224‏

‏     آرای عمومی··· 225‏

‏     انتخاب آزاد··· 225‏

‏     همراهی با مردم··· 225‏

‏     حضور مردم، ضامن بقای کشور و اسلام··· 226‏


کتابآزادی در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 271

‏     ادامه نهضت··· 226‏

‏     قیام خودجوش··· 226‏

‏     انقلاب، انتخاب مردم··· 227‏

‏     حضور مردم در صحنه··· 227‏

‏     خدمت به مردم··· 228‏

‏     تشریک مساعی ملت و دولت··· 228‏

‏     جمهوری اسلامی از آن مردم است··· 229‏

‏     مسئولیت مردم··· 229‏

‏     باقی ماندن مردم در صحنه··· 230‏

‏     سرنوشت ایران، سرنوشت همه··· 230‏

‏     حضور مردم، عامل پیروزی··· 231‏

‏     مردم تکیه گاه انقلاب··· 231‏

‏     مردم، شریک بزرگ حکومت··· 231‏

‏     مشارکت مردم در امور کشور··· 232‏

‏     حماسه حضور مردم··· 233‏

آزادی و استقلال شوراها‏··· ‏235

‏     آزادی، حق اولیه بشر··· 235‏

‏     منطق کارتر در برابر آزادی··· 235‏

‏     فریاد ملت؛ استقلال، آزادی··· 237‏

‏     انتخابات تحمیلی در زمان سابق··· 238‏

‏     استقلال در اداره مملکت··· 240‏

‏     ملت، خواستار آزادی··· 241‏

‏     احترام به حقوق دیگران··· 241‏

‏     استقلال در تمام ابعاد··· 241‏

‏     استقلال و آزادی از حقوق اولیه بشر··· 242‏


کتابآزادی در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 272

‏     منطق شاه درباره آزادی··· 243‏

‏     تأمین مصلحت کشور، در رأی مردم··· 244‏

‏     مبارزه برای استقلال و آزادی··· 246‏

‏     جمهوری اسلامی متضمن آزادی··· 247‏

‏     ملت، خواستار آزادی و حکومت عدل اسلامی··· 247‏

‏     آزادی در دادن رأی··· 247‏

‏     آزادی در پیروی از اسلام··· 248‏

‏     خواست مردم، آزادی است··· 248‏

‏     بهترین دموکراسی··· 249‏

‏     دموکراسی دو آتشه··· 249‏

‏ ‏

‏ ‏


کتابآزادی در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 273

‎ ‎

کتابآزادی در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 274