بسیج در اندیشه امام خمینی (س)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

بسیج در اندیشه امام خمینی (س)

تبیان عنوان کلی مجموعه آثاری است که در هر مجلد از آن مواضع و رهنمودهای حضرت امام خمینی (س) دربارۀ موضوع خاص، گردآوری و منتشر شده است.
محتوای آثار حضرت امام (صحیفه امام و کتابهای ایشان)، در موضوعات گوناگون فیش برداری شده و فیشهای هر موضوع محتوای مجلدات این مجموعه را تشکیل می دهند.

بسیج در اندیشه امام خمینی (س)

بسیج در اندیشه امام خمینی (س)

‏ ‏

کتاب «بسیج در اندیشه امام خمینی (س)‏‎» ‎‏دفتر بیست و نهم از آثار موضوعی تبیانها است که توسط مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س) استخراج و تنظیم شده و توسط مؤسسه چاپ و نشر عروج به چاپ رسیده است. در نظر حضرت امام نام بسیج همواره با شجرۀ طیبه، مدرسۀ عشق، میقات پابرهنگان و لشکر مخلص خدا قرین است و در این مجموعه نیز مفهوم بسیج در سه قلمرو اجتماعی، عبادی ـ سیاسی، عشق و عرفان مطرح شده است. این مجموعه مشتمل بر شش فصل ذیل است‏‎:‎

‏‏تاریخچه بسیج، اهداف و مأموریت های بسیج مردمی، تبیین جایگاه و منزلت بسیجیان، مسئولیتهای اخلاقی بسیجیان، تأثیرات بسیج مردمی در انقلاب و نقش بسیج مردمی در جنگ تحمیلی‏‎.‎‎ ‎‏در تنظیم قطعات منتخب هر یک از فصول و عنوان های فرعی، ترتیب و توالی تاریخی صدور آنها از طرف امام ملاک عمل بوده است نه توالی منطقی مطالب و مشخصات کامل مآخذ براساس شماره مسلسل مندرج در پایان هر فیش در انتهای کتاب آورده شده است‏‎.‎

.‎

‏برای نمایش تصویر کتاب اینجا را کلیک کنید.‏

‎ ‎

‎ ‎

کتاببسیج در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 0