فصل سیزدهم: بهشت و جهنّم
بهشت صفات
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

بهشت صفات

بهشت صفات

‏ ‏

جنّت متوسّط

‏بهشت اسماء و صفات، که جنت متوسطه است.(263)‏

*  *  *

‏ ‏

مرتبه بهشت اخلاق

‏بهشت صفات است که از بهشت اعمال بالاتر است.(264)‏

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

بهشت متوسّط برتر از بهشت جسمانی

‏سرمایه حیات ابدی آخرت و رأس المال تعیش آن نشئه حصول‏‎ ‎‏اخلاق کریمه است و اتصاف به مکارم اخلاق است. و آن بهشتی‏‎ ‎‏که به واسطه کرائم اخلاقی به انسان اعطا شود، که بهشت صفات‏‎ ‎‏است، هیچ طرف نسبت نیست با بهشتی که جسمانی اعمالی‏‎ ‎‏است، و در آن از جمیع نعم و لذات جسمانی اعظم و احسن آن‏‎ ‎‏موجود است.(265)‏

‏ ‏


کتابمعاد از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 361

بهشت متوسّطین، حاصل اخلاق کریمه

‏کسانی که اعمال صالحه انجام داده و اخلاق خود را طبق ظواهر‏‎ ‎‏شرع تعدیل نموده اند ولی از حیث عقل نظری در مرتبه تخیّل‏‎ ‎‏مانده اند، و امور اعتقادی و شرعی و حقایق عالم را فقط با قوّه‏‎ ‎‏خیال، تصوّر و ادراک کرده اند، و صرفا توانسته اند نِعَم متوسّطه‏‎ ‎‏جنّاتی و بعضی از ملایکه را که در مرتبه برزخی واقعند تصوّر‏‎ ‎‏کنند، بعد از مرگ برایشان جنّات متوسّطین حاصل خواهد شد، و‏‎ ‎‏نفس آنها طبق ملکاتشان در آن جا مشغول فعالیّت خواهد شد.‏‎ ‎‏اینها کسانی هستند که چون تابع شرعند همه چیزهایی را که با‏‎ ‎‏براهین قوی اثبات می شود مفروض الوجود گرفته اند و اصلاً قبول‏‎ ‎‏قضایای شرعیّه، ملکه آنها شده است.‏

‏     بالجمله اگر انسان «تخیّلات» صحیحه ای، مطابق با خارج،‏‎ ‎‏بنماید و بعضی از مراتب، مثلاً مرتبه برزخیّه را درک کند و عملش‏‎ ‎‏هم صالح باشد از «متوسّطین» است. چنین کسی با ملائکه ای که‏‎ ‎‏تخیّل نموده است، محشور می شود و جنّتی که حاصل صورت‏‎ ‎‏عملش است، خواهد داشت. البتّه این اشخاص متوسّط، اگرچه‏‎ ‎‏جنتّی هم دارند، و از اصحاب یمینند، ولی از مقرّبین نیستند تا‏‎ ‎‏برای آنها جمال و جلوه حقّ و مجرّدات نوریّه عالم عقول کشف و‏‎ ‎‏درک شود.(266)‏

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

سعه بهشت اخلاق

‏بهشت اخلاق سعه اش به قدر سعه کمال انسانی است در مرتبه‏‎ ‎‏متوسّطه، و از برای آن حدّی به این موازین نتوان درست کرد.(267)‏

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

اراده، میزان بهشت اخلاق

‏میزان در بهشت اخلاق قوت و کمال اراده است؛ و آن را محدود به‏‎ ‎


کتابمعاد از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 362

‏حدی نباید کرد.(268)‏

*  *  *

 

 

اراده، میزان بهشت اخلاق

‏و بـدان ای عزیز که عـزم و اراده قویه در آن عـالم خیلـی لازم‏‎ ‎‏است و کارکن است. میزان یکی از مراتب بهشت، که از بهترین‏‎ ‎‏بهشتهـاست، اراده و عزم است که انسـان تا دارای اراده نافذه و‏‎ ‎‏عزم قوی نباشد، دارای آن بهشت و مقام عـالی نشود. در حدیث‏‎ ‎‏است که وقتی اهـل بهشت در آن مستقـر گردند، یک مرقومـه‏‎ ‎‏از ساحت قدس الهی جلت عظمتـه صادر گردد برای آنها به‏‎ ‎‏این مضمون: «این کتاب از زنده پایدار جاویدان است به سوی‏‎ ‎‏زنده پایدار جاویدان. من چنانم که به هر چه بفرمایم بشو‏‎ ‎‏می شود؛ تو را نیز امروز چنان کردم که به هر چه امر کنی بشود‏‎ ‎‏می شود.»‏

‏     ‏‏ملاحظه کن این چه مقامی و سلطنتی است، و این چه قدرتی‏‎ ‎‏است الهی که اراده او مظهر اراده الله شود: معدومات را لباس‏‎ ‎‏وجود دهد. از تمام جنات جسمانی این قدرت و نفوذ اراده بهتر و‏‎ ‎‏بالاتر است. و معلوم است این مرقومه عبث و جزاف رقم نشود.‏‎ ‎‏کسی که اراده اش تابع شهوات حیوانی باشد و عزمش مرده و‏‎ ‎‏خمود باشد به این مقام نرسد. کارهای حق تعالی از جزاف‏‎ ‎‏مبراست: در این عالم از روی نظام و ترتیب اسباب و مسببات‏‎ ‎‏است، در آن عالم هم همین طور است. بلکه آن عالم الیق به نظام و‏‎ ‎‏اسباب و مسببات است. تمام نظام عالم آخرت از روی تناسبات و‏‎ ‎‏اسباب است: نفوذ اراده از این عالم باید تهیه شود ـ دنیا مزرعه‏‎ ‎‏آخرت و ماده همه نعم بهشتی و نقم جهنمی است.(269)‏

‏ ‏

کتابمعاد از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 363