فصل سیزدهم: بهشت و جهنّم
بهشت لقاء
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

بهشت لقاء

بهشت لقاء

‏ ‏

برترین مرتبه بهشت

‏بهشت لقاء، که اعلی مراتب بهشت است.(270)‏

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

آخرین مرتبه بهشت

‏آخر مرتبه بهشت «لقاءالله » است. آنجایی است که غیر انسان هیچ‏‎ ‎‏کس راه ندارد؛ فقط انسان راه دارد.(271)‏

7 / 4 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

وصول به لذّت جمال الهی

‏وصول به لذّات جمال الهی و رسیدن به بهجتهای انوار سبحات‏‎ ‎‏غیر متناهی که عبارت از جنّت لقا است. واین مرتبه، یعنی جنّت‏‎ ‎‏لقا از مهمّات مقاصد اهل معرفت و اصحاب قلوب است و دست‏‎ ‎‏آمال نوع از آن کوتاه است، واوحدی از اهل معرفت به سعادت این‏‎ ‎‏شرف مشرّفند.(272)‏

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

بهشت لقاء، باطن معارف

‏علم المعارف اعمالی است قلبی و جذباتی است باطنی که نتیجه‏‎ ‎‏آن اعمال و جذبات، و صور باطنه آنها صورت جنت ذات و بهشت‏‎ ‎‏لقاست.(273)‏

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

بهشت عارفان

‏امثـال ماهاکه از حدّ حیـوانیت تجاوز نکـردیم، جز بهشت‏‎ ‎‏جسمانی و اداره بطن و فرج چیز دیگر نداریم، و به آن هم با تفضل‏‎ ‎‏خدای تعالی امید است برسیم؛ لکن گمان نکنیم که سعادت‏‎ ‎‏منحصر به آن است و بهشت حق تعالی محصور به همین بهشت‏‎ ‎


کتابمعاد از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 364

‏حیوانی است؛ بلکه برای حق تعالی عوالمی است که هیچ چشمی‏‎ ‎‏ندیده و هیچ گوشی نشنیده و خطور در قلب هیچ کس نکرده. و‏‎ ‎‏اهل محبّت الهیه ومعرفت الله را اعتنائی به هیچ یک از بهشتها‏‎ ‎‏نیست و توجّهی به عالم غیب و شهادت نمی باشد، و برای آنها‏‎ ‎‏جنتّ لقا است.(274)‏

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

بهشت اولیای حقّ

اِنَّ الله َ اشْتَری مِنَ الْمُؤمِنینَ اَنْفُسَهُمْ وَ اَمْوالَهُمْ بِاَنَّ لَهُمُ الْجَنَّة‎[2]‎‏ آن جنتی که‏‎ ‎‏مشتری به شما عطا می کند، با جنتی که برای دیگران تحقق پیدا‏‎ ‎‏می کند، فرق دارد. امیدوارم که این جنت، جنت لقا باشد. امیدوارم‏‎ ‎‏که مشتری شما، شما را در حضور خود پذیرایی کند. اولیای خدا‏‎ ‎‏در آن عالم هم که هستند، به غیر خدا سرگرم نیستند. نعمتهای‏‎ ‎‏بهشت را از آن می گذرند و متوجه به لقای حق تعالی هستند.(275)‏

28 / 1 / 61

*  *  *

کتابمعاد از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 365

  • . «خداوند جان و مال اهل ایمان را به بهای بهشت خریداری کرده است»؛ توبه /  111.