مقدمه
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

مقدمه

‏شخصیت امام خمینی(س) را از هر منظری که بنگریم صاحب مرتبت والایی است؛ اما وجود آن‏‎ ‎‏امام به عنوان مظهر احیاگر بزرگ دین و مصلح اجتماعی در جهان اسلام از مهمترین جهاتی است‏‎ ‎‏که به این چهرۀ برجسته و درخشان عالم اسلام جایگاهی ویژه بخشیده است.‏

‏     اسلام در اندیشۀ حضرت امام دینی است جهان شمول که سیطره و قدرتش بر سرتاسر آفاق و‏‎ ‎‏اقالیم عالم سایه گسترده است و مکتبی است حیات بخش و انسان ساز؛ اندیشه و کلام امام ملهم‏‎ ‎‏از قرآن و منبعث از کلام انبیا و اولیا و ائمه هدی ـ علیهم السلام ـ و مطابق با تعالیم عالیه اسلام و در‏‎ ‎‏جهت نیاز روحی افکار عمومی و وحدت جامعۀ اسلامی با بیانی ساده مطرح گردیده است.‏

‏     امام خمینی با بینش وسیع خود منادی اسلام زنده و پویا در اندیشه و عمل است و پیروزی‏‎ ‎‏انقلاب اسلامی مهمترین حاصل سالها تلاش فکری و جهادی ایشان در عرصۀ احیای دین و‏‎ ‎‏اصلاح جامعه بود که از حیث عمق، گستردگی و آثار با هیچ کدام از نهضتهای صد سالۀ اخیر قابل‏‎ ‎‏مقایسه نیست. انقلاب اسلامی امام و امت که بساط طاغوت و شیاطین کفر را درهم ریخت، در‏‎ ‎‏دایرۀ یک حرکت تاریخی کور محدود نمی شود، بلکه مشمول قلمرو وسیعی است به گستردگی‏‎ ‎‏پیام اسلام و رسالت انبیای عظام و اولیای کرام.‏

‏     اسلامی که امام معرف آن است منشا تحول فرد و اجتماع است و جهان اسلام اکنون در‏‎ ‎‏وضعیتی به سر می برد که طعم تلخ نفاق و اختناق را از سوی دشمنان داخلی و خارجی چشیده‏‎ ‎‏است؛ از این رو، وظیفه دارد غبار یاس و بدبینی و عقب ماندگی و واپسگرایی و کج اندیشی را از‏

کتابجهان اسلام از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه ا

‏چهرۀ تابناک و نورانی خود بزداید و این امر عظیم حیاتی جز با تحکیم مبانی وحدت مسلمانان‏‎ ‎‏میسر نخواهد شد. در این راستا، همیاری دول اسلامی در تثبیت موقعیت استراتژیک اسلام و در‏‎ ‎‏پیشبرد و تعمیم و تامین علایق مشترک یکدیگر، نیازی است محسوس و ملموس. برگزاری‏‎ ‎‏کنفرانس سران کشورهای اسلامی و اجتماع عظیم امت اسلامی در مراسم حج بیت الله الحرام دو‏‎ ‎‏نمونه از جلوه های روشن اتحاد دول و ملل اسلامی است.‏

‏     بر این اساس تفکر و اندیشۀ امام بدون تردید تاثیر بسزایی در بیداری و وحدت مسلمانان‏‎ ‎‏جهان داشته است. بدین ترتیب جهان اسلام در عصر حاضر وامدار امام خمینی(س) و آرمانهای‏‎ ‎‏والای اوست و هم اوست که اسلام ناب محمدی را ـ به تعبیر زیبای خود مقابل اسلام امریکایی‏‎ ‎‏قرار داده است و هم اوست که منادی ارتباط وثیق میان دین و سیاست و فرا خوانندۀ مردم‏‎ ‎‏مسلمان برای استقرار حکومت اسلامی است.‏

‏     هر چند مسائل جهان اسلام از حیث فرهنگ، اقتصاد، تمدن و سیاست شمولی گسترده دارد‏‎ ‎‏اما:‏

‏ ‏

‏آب دریا را اگر نتوان کشید‏

‏ ‏‏هم به قدر تشنگی باید چشید‏

‏ ‏

‏ ‏

ویژگیهای این مجموعه

‏     ‏‏1. این مجموعه که در گروه سیاسی حوزۀ معاونت پژوهشی این موسسه استخراج و تنظیم‏‎ ‎‏شده است، مشتمل بر پنج فصل است. در فصل اول وضعیت جهان اسلام در ابعاد متعدد مطرح‏‎ ‎‏گردیده و در فصل دوم اصول کلی در روابط با کشورها بر مبنای روابط برادرانه، حسنه و‏‎ ‎‏مسالمت آمیز ذکر شده که در این فصل موضع انقلاب اسلامی در مورد مسالۀ اسرائیل و رابطۀ‏‎ ‎‏انقلاب با نهضتهای اسلامی نیز بیان گردیده است. در فصل سوم و چهارم به تشکلهای جهان‏‎ ‎‏اسلام و مبانی اندیشۀ اسلامی اشاره شده و در فصل پنجم روابط جمهوری اسلامی با کشورهای‏‎ ‎‏مسلمان بیان شده است.‏

‏     2. فهرست تفصیلی و فهرست مآخذ کلام امام در پایان این مجموعه آورده شده که راهنمای‏‎ ‎‏مناسبی برای دسترسی به مطالب و مآخذ مورد نیاز محققان است.‏

‏     3. علاوه بر عناوین و سرفصلهای مطالب این کتاب برای هر یک از قطعات منتخب نیز جمله‏

کتابجهان اسلام از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه ب

‏یا عنوانی در نظر گرفته شده است که عبارت آن لزوماً عین عبارت حضرت امام نیست؛ هر چند‏‎ ‎‏کوشش شده است به تعابیر امام نزدیک باشد. به همین دلیل خوانندگان و محققان محترم باید‏‎ ‎‏توجه داشته باشند که عنوان هر یک از قطعه های منتخب از تنظیم کنندگان این مجموعه‏‎ ‎‏می باشد و نباید به حضرت امام منتسب گردد.‏

‏     4. تاریخ صدور پیامها و سخنرانیهای حضرت امام ماخوذ از مجموعۀ صحیفۀ امام در ذیل هر‏‎ ‎‏قطعه ذکر شده و مشخصات کامل مآخذ بر اساس شمارۀ مسلسل ذکر شدۀ پایان هر قطعه، در‏‎ ‎‏انتهای کتاب آورده شده است.‏

‏     5. در تنظیم قطعه های منتخب در هر یک از فصول و عناوین فرعی، ترتیب و توالی تاریخی‏‎ ‎‏صدور آنها از طرف حضرت امام ملاک بوده، نه توالی منطقی مطالب.‏

‏     در پایان لازم می دانیم از کلیه افرادی که ما را در تهیه این مجموعه یاری داده اند سپاسگزاری‏‎ ‎‏نماییم.‏

‏ ‏

معاونت پژوهشی                                  

‏موسسه تنظیم و نشر آثار حضرت امام خمینی (س)    ‏


کتابجهان اسلام از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه ج

‎ ‎

کتابجهان اسلام از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه د